PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


เพิ่มข้อความหน้าหรือหลังตัวเลขหรือข้อความด้วยฟังก์ชัน str_pad

25 September 2008 By Ninenik Narkdee
str pad เพิ่มข้อความด้านหนัา php เพิ่มข้อความด้านหลัง

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ str_pad เพิ่มข้อความด้านหนัา php เพิ่มข้อความด้านหลังตัวอย่างการใช้งาน str_pad() ฟังก์ชัน

<?php 
$input = "Alien"; 
print str_pad($input, 10);           // จะได้ "Alien   " 
print str_pad($input, 10, "-=", STR_PAD_LEFT); // จะได้ "-=-=-Alien" 
print str_pad($input, 10, "-=", STR_PAD_RIGHT); // จะได้ "Alien-=-=-" 
print str_pad($input, 10, "_", STR_PAD_BOTH);  // จะได้ "__Alien___" 
print str_pad($input, 6 , "___");        // จะได้ "Alien_" 
?>

เช่นเรามีตัวเลขคือ 1 แต่ต้องการแสดงเป็น 000001
สามารถเขียนได้ว่า

<?php
	$digi=1;
	echo str_pad($digi,6,"0",STR_PAD_LEFT);
	// $digi คือ ค่าเริ่มต้นในที่คือ 1
	// 6 คือ จำนวนความยาวของข้อความที่ต้องการ
	// 0 คือ ตัวเลขหรือย้อความที่นำไปต่อ
	// STR_PAD_LEFT คือ ลักษณะการต่อ สำหรับตัวนี้คือต่อฝั่งซ้าย	
	// อธิบายการทำงานโปรแกรม คือ นำเลข 0 มาต่อทางฝั่งซ้ายของเลข 1<br />
	// จำกระทั้งความยาวของข้อความที่ต่อแล้วเท่ากับ 6
?>
 อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับบริการเว็บ server web hosting
บริการเว็บ server web hosting
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: เพิ่มข้อความด้านหนัา เพิ่มข้อความด้านหลัง php str padURL สำหรับอ้างอิง