เพิ่มข้อมูลไปยัง google calendar ด้วย php เบื้องต้น

เขียนเมื่อ 3 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php google calendar

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php google calendar

ดูแล้ว 9,480 ครั้ง


เราได้เคยมีเนื้อหา เกี่ยวกับการดึงข้อมูลจาก google calendar ด้วย php
สามารถทำทวนเนื้อหาได้ที่บทความ
    การดึงข้อมูลจาก google calendar ด้วย php เบื้องต้น http://niik.in/763 
 
เนื้อหาตอนต่อไปนี้ เรามาเพิ่มความสามารถให้เราทำการเพิ่มข้อมูลผ่านรูปแบบ
ฟอร์มที่กำหนดเอง ส่งค่าไปบันทึกบน google calendar  ซึ่งเป็นเนื้อหาต่อเนื่อง
จากตอนที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
 

การอนุญาตใช้งาน Google Calendar

    ในการใช้งาน Google Client Library สำหรับเขียนคำสั่ง API เพื่อเรียกใช้ Google calendar API
จากตอนเที่แล้ว เรากำหนด scope เป็น CALENDAR_READONLY ซึ่งเป็นค่าที่ใช้สำหรับอ่านค่า
ได้อย่างเดียว เหมาะใช้งานในกรณีที่เราไม่ได้ต้องการ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไข calendar ผ่าน API
 

ไฟล์ calendar.php บางส่วน ตอนที่แล้ว

 
define('SCOPES', implode(' ', array(
 Google_Service_Calendar::CALENDAR_READONLY)
));
 
    แต่กรณีนี้ หรือกรณีที่เราต้องการจัดการเพิ่มเติมมากกว่าการดึงข้อมูลมาแสดงอย่างเดียว เราจำเป็น
ต้องกำหนดค่า scope เป็นค่าที่เหมาะสม สามารถเลือกได้ดังนี้
 
https://developers.google.com/resources/api-libraries/documentation/calendar/v3/php/latest/class-Google_Service_Calendar.html
 
- CALENDAR สามารถทำทุกอย่างใน calendar ได้
- CALENDAR_EVENTS สามารถแสดงและแก้ไข event ใน calendar ได้
- CALENDAR_EVENTS_READONLY สามารถแสดงข้อมูล event ทั้งหมดใน calendar ได้
- CALENDAR_READONLY สามารถดูข้อมูลของ calendar ได้อย่างเดียว
- CALENDAR_SETTINGS_READONLY สามารถดูการตั้งค่าของ calendar ได้
 
scope หรือขอบเขตค่าเหล่านี้ เราสามารถนำไปกำหนด เพื่อขอใช้สิทธิการเข้าถึง google calendar ตามความเหมาะสม
สามารถกำหนดได้มากกว่า 1 ค่า ตัวอย่างเช่น เราต้องการ ให้สามารถเพิ่มลบแก้ไข หรือทำทุกอย่างใน calendar ได้
เราก็ให้ทำการปรับค่า scope เป็นประมาณนี้
 
define('SCOPES', implode(' ', array(
 Google_Service_Calendar::CALENDAR)
));
 
หรือกรณีต้องการ ดูการตั้งค่าด้วยก็สามารถกำหนดเพิ่มเข้าไปเป็นดังนี้
 
define('SCOPES', implode(' ', array(
 Google_Service_Calendar::CALENDAR,
 Google_Service_Calendar::CALENDAR_SETTINGS_READONLY)
));
 
อย่างไรก็ตาม การกำหนด scope ที่จะใช้งาน ก็ต้องไปดู คำสั่ง api ที่เราจะใช้ มีเงื่อนไข scope ที่เราต้องกำหนด
เป็นอย่างไร ตามเอกสารอ้างอิง เช่น กรณีการเพิ่ม event หรือกิจกรรมลงใน calendar 
 
ก็จำเป็นต้องเลือกว่าจะใช้อย่างใด อย่างหนึ่งจาก scope ที่กำหนดนี้
    Scope
        https://www.googleapis.com/auth/calendar
        https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
 
เมื่อเราได้ scope ที่ต้องการแล้ว เราก็ต้องทำการขอสิทธิการเข้าถึงใหม่แทนตัวเดิม โดยให้ทำการลบ
โฟลเดอร์ .credentials ถ้ามีอยู่แล้ว ออกไปก่อน เพื่อสร้างการขอสิทธิใหม่ โดยเริ่มต้นทำการรัน
ไฟล์ calendar.php ผ่าน command line เหมือนเดิม ในขั้นตอนจากบทความแรก http://niik.in/763
ตรงนี้ไม่ขออธิบายซ้ำ ย้อนดูได้ที่ลิ้งค์ที่แนะนำ
    ในที่นี้สมมติเราจะจัดการแค่ใน event สำหรับเพิ่ม ลบ แก้ไข event ได้ เราจะใช้ค่า scope เป็น 
CALENDAR_EVENTS
 

ไฟล์ calendar.php

<?php
/** Error reporting */
error_reporting(0);
ini_set('display_errors', FALSE);
ini_set('display_startup_errors', FALSE);
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Google Calendar API </title>
  <meta charset='utf-8' />
 </head>
 <body>
  <p>Google Calendar API </p>
   
<?php
define('APPLICATION_NAME', 'CALENDAR-PHP-2021');
define('CREDENTIALS_PATH', __DIR__ . '/.credentials/calendar.json');
define('CLIENT_SECRET_PATH', __DIR__ . '/client_secret.json');
// If modifying these scopes, delete your previously saved credentials
// at ~/.credentials/calendar-php-quickstart.json
define('SCOPES', implode(' ', array(
 Google_Service_Calendar::CALENDAR_EVENTS)
));
// https://developers.google.com/resources/api-libraries/documentation/calendar/v3/php/latest/class-Google_Service_Calendar.html 
/*if (php_sapi_name() != 'cli') {
 throw new Exception('This application must be run on the command line.');
}*/
 
/**
 * Returns an authorized API client.
 * @return Google_Client the authorized client object
 */
function getClient() {
 $client = new Google_Client();
 $client->setApplicationName(APPLICATION_NAME);
 $client->setScopes(SCOPES);
 $client->setAuthConfig(CLIENT_SECRET_PATH);
 $client->setAccessType('offline');
  $guzzleClient = new \GuzzleHttp\Client(array( 'curl' => array( CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false, ), ));
  $client->setHttpClient($guzzleClient); 
 
 // Load previously authorized credentials from a file.
 $credentialsPath = expandHomeDirectory(CREDENTIALS_PATH);
 if (file_exists($credentialsPath)) {
  $accessToken = json_decode(file_get_contents($credentialsPath), true);
 } else {
  // Request authorization from the user.
  $authUrl = $client->createAuthUrl();
  printf("Open the following link in your browser:\n%s\n", $authUrl);
  print 'Enter verification code: ';
  $authCode = trim(fgets(STDIN));
 
  // Exchange authorization code for an access token.
  $accessToken = $client->fetchAccessTokenWithAuthCode($authCode);
 
  // Store the credentials to disk.
  if(!file_exists(dirname($credentialsPath))) {
   mkdir(dirname($credentialsPath), 0700, true);
  }
  file_put_contents($credentialsPath, json_encode($accessToken));
  printf("Credentials saved to %s\n", $credentialsPath);
 }
 $client->setAccessToken($accessToken);
 
 // Refresh the token if it's expired.
 if ($client->isAccessTokenExpired()) {
  $client->fetchAccessTokenWithRefreshToken($client->getRefreshToken());
  file_put_contents($credentialsPath, json_encode($client->getAccessToken()));
 }
 return $client;
}
 
/**
 * Expands the home directory alias '~' to the full path.
 * @param string $path the path to expand.
 * @return string the expanded path.
 */
function expandHomeDirectory($path) {
 $homeDirectory = getenv('HOME');
 if (empty($homeDirectory)) {
  $homeDirectory = getenv('HOMEDRIVE') . getenv('HOMEPATH');
 }
 return str_replace('~', realpath($homeDirectory), $path);
}
 
// Get the API client and construct the service object.
$client = getClient();
$service = new Google_Service_Calendar($client);
 
// Print the next 10 events on the user's calendar.
$calendarId = 'primary';
$optParams = array(
 'maxResults' => 10,
 'orderBy' => 'startTime',
 'singleEvents' => TRUE,
 'timeMin' => date('c'),
);
$results = $service->events->listEvents($calendarId, $optParams);
 
if (count($results->getItems()) == 0) {
 print "No upcoming events found.\n";
} else {
 print "Upcoming events:\n";
 foreach ($results->getItems() as $event) {
  $start = $event->start->dateTime;
  if (empty($start)) {
   $start = $event->start->date;
  }
  printf("%s (%s)\n", $event->getSummary(), $start);
  printf('<br>');
 }
}
?>
 
 </body>
</html>
 
ทดสอบรันผ่านบราวเซอร์
 
 

 
 
เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลใดๆ จึงได้ผลลัพธ์ข้างต้น
 

 

การเพิ่มข้อมูล Events ไปยัง Google calendar

    ตอนนี้เราสามารถเชื่อมต่อ และรับสิทธิการเข้าถึง google calendar ผ่าน Calendar API 
เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป เราจะมาทดสอบการเพิ่มข้อมูล event เข้าไปใน calendar โดยให้เราสร้าง
ไฟล์ชื่อ add_event.php และใช้รูปแบบโค้ดคล้ายกับ calendar.php แต่ปรับแต่งเล็กน้อย ดังนี้
 

ไฟล์ add_event.php

 
<?php
/** Error reporting */
error_reporting(0);
ini_set('display_errors', FALSE);
ini_set('display_startup_errors', FALSE);
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Google Calendar API </title>
  <meta charset='utf-8' />
 </head>
 <body>
  <p>Add new Event</p>
   
<?php
define('APPLICATION_NAME', 'CALENDAR-PHP-2021');
define('CREDENTIALS_PATH', __DIR__ . '/.credentials/calendar.json');
define('CLIENT_SECRET_PATH', __DIR__ . '/client_secret.json');
// If modifying these scopes, delete your previously saved credentials
// at ~/.credentials/calendar-php-quickstart.json
define('SCOPES', implode(' ', array(
 Google_Service_Calendar::CALENDAR_EVENTS)
));
// https://developers.google.com/resources/api-libraries/documentation/calendar/v3/php/latest/class-Google_Service_Calendar.html 
/*if (php_sapi_name() != 'cli') {
 throw new Exception('This application must be run on the command line.');
}*/
 
/**
 * Returns an authorized API client.
 * @return Google_Client the authorized client object
 */
function getClient() {
 $client = new Google_Client();
 $client->setApplicationName(APPLICATION_NAME);
 $client->setScopes(SCOPES);
 $client->setAuthConfig(CLIENT_SECRET_PATH);
 $client->setAccessType('offline');
  $guzzleClient = new \GuzzleHttp\Client(array( 'curl' => array( CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false, ), ));
  $client->setHttpClient($guzzleClient); 
 
 // Load previously authorized credentials from a file.
 $credentialsPath = expandHomeDirectory(CREDENTIALS_PATH);
 if (file_exists($credentialsPath)) {
  $accessToken = json_decode(file_get_contents($credentialsPath), true);
 } else {
  // Request authorization from the user.
  $authUrl = $client->createAuthUrl();
  printf("Open the following link in your browser:\n%s\n", $authUrl);
  print 'Enter verification code: ';
  $authCode = trim(fgets(STDIN));
 
  // Exchange authorization code for an access token.
  $accessToken = $client->fetchAccessTokenWithAuthCode($authCode);
 
  // Store the credentials to disk.
  if(!file_exists(dirname($credentialsPath))) {
   mkdir(dirname($credentialsPath), 0700, true);
  }
  file_put_contents($credentialsPath, json_encode($accessToken));
  printf("Credentials saved to %s\n", $credentialsPath);
 }
 $client->setAccessToken($accessToken);
 
 // Refresh the token if it's expired.
 if ($client->isAccessTokenExpired()) {
  $client->fetchAccessTokenWithRefreshToken($client->getRefreshToken());
  file_put_contents($credentialsPath, json_encode($client->getAccessToken()));
 }
 return $client;
}
 
/**
 * Expands the home directory alias '~' to the full path.
 * @param string $path the path to expand.
 * @return string the expanded path.
 */
function expandHomeDirectory($path) {
 $homeDirectory = getenv('HOME');
 if (empty($homeDirectory)) {
  $homeDirectory = getenv('HOMEDRIVE') . getenv('HOMEPATH');
 }
 return str_replace('~', realpath($homeDirectory), $path);
}
 
// Get the API client and construct the service object.
$client = getClient();
$service = new Google_Service_Calendar($client);?>
 
 </body>
</html>
 
ไฟล์โค้ดนี้ เราตัดส่วนของการแสดงรายการ event ของ calendar ออกไป แต่ยังไม่เพิ่มส่วนของคำสั่งการ
เพิ่ม event ใหม่เข้าไป 
ให้เราดูตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลใหม่จากหน้า 
 
ส่วนของโค้ดตัวอย่างการเพิ่มข้อมูล
 
$event = new Google_Service_Calendar_Event(array(
 'summary' => 'Google I/O 2015',
 'location' => '800 Howard St., San Francisco, CA 94103',
 'description' => 'A chance to hear more about Google\'s developer products.',
 'start' => array(
  'dateTime' => '2015-05-28T09:00:00-07:00',
  'timeZone' => 'America/Los_Angeles',
 ),
 'end' => array(
  'dateTime' => '2015-05-28T17:00:00-07:00',
  'timeZone' => 'America/Los_Angeles',
 ),
 'recurrence' => array(
  'RRULE:FREQ=DAILY;COUNT=2'
 ),
 'attendees' => array(
  array('email' => 'lpage@example.com'),
  array('email' => 'sbrin@example.com'),
 ),
 'reminders' => array(
  'useDefault' => FALSE,
  'overrides' => array(
   array('method' => 'email', 'minutes' => 24 * 60),
   array('method' => 'popup', 'minutes' => 10),
  ),
 ),
));

$calendarId = 'primary';
$event = $service->events->insert($calendarId, $event);
printf('Event created: %s', $event->htmlLink);
 
ขอแยกออกมาให้เป็นภาพ และกำหนดข้อมูลสมมติ สำหรับทดสอบ โดยเปลี่ยน
ปีเป็น 2021 และ timeZone เป็น Asia/Bangkok 
 
 
/////////// ส่วนของการเพิ่ม Event
// ตัวแปรโครงสร้าง parameter สำหรับสร้าง event
$event_data = array(
 'summary' => 'Google I/O 2021', // หัวเรื่อง
 'location' => '800 Howard St., San Francisco, CA 94103', // สถานที่
 'description' => 'A chance to hear more about Google\'s developer products.', // รายละเอียด
 'start' => array( // วันที่เวลาเริ่มต้น
  'dateTime' => '2021-05-28T09:00:00-07:00',
  'timeZone' => 'Asia/Bangkok',
 ),
 'end' => array( // วันที่เวลาสิ้นสุด
  'dateTime' => '2021-05-28T17:00:00-07:00',
  'timeZone' => 'Asia/Bangkok',
 ),
 'recurrence' => array( // การทำซ้ำ
  'RRULE:FREQ=DAILY;COUNT=2'
 ),
 'attendees' => array( // ผู้เข้าร่วม อีเมล
  array('email' => 'lpage@example.com'),
  array('email' => 'sbrin@example.com'),
 ),
 'reminders' => array( // การแจ้งเตือน
  'useDefault' => FALSE,
  'overrides' => array(
   array('method' => 'email', 'minutes' => 24 * 60),
   array('method' => 'popup', 'minutes' => 10),
  ),
 ),
);
$event = new Google_Service_Calendar_Event($event_data); // สร้าง event object

$calendarId = 'primary'; // calendar หลัก
$event = $service->events->insert($calendarId, $event); // ทำคำสั่งเพิ่มข้อมูล
printf('Event created: %s', $event->htmlLink); // หากเพิ่มข้อมูลสำเร็จ จะได้ค่า ลิ้งค์
 
นำโค้ดตัวอย่างข้างต้นไปต่อท้ายในไฟล์ add_event.php แล้วรันผ่านบราวเซอร์
 
ผลลัพธ์ที่ได้
 
 

 
 
จะเห็นว่าคำสั่งข้างต้น ทำการสร้าง event ให้เราสำเร็จ พร้อมกับมี url ของ event ที่เพิ่งสร้าง ที่จะพา
เราไปยังหน้า event ใน google calendar ตามรูปตัวอย่าง
 
 

 
 
จากรูปคือข้อมูลตัวอย่างที่ถูกเพิ่มไปใน google calendar
 
ถ้าเรากลับมาเปิดไฟล์ calendar.php ก็จะแสดงข้อมูล event ที่ถูกเพิ่มเข้ามาล่าสุด 2 รายการ ของวันที่
28 และ 29 

 

 
 
ทั้งนี้มีส่วนของการกำหนดการทำซ้ำใน parameter ด้วย นั่นคือค่า
 
 'recurrence' => array( // การทำซ้ำ
  'RRULE:FREQ=DAILY;COUNT=2'
 ),
 
สังเกตรูปแบบการกำหนด FREQ คือความถึ่ กำหนดเป็น DAILY และ จำนวนวัน COUNT กำหนดเป็น 2
ดังนั้นด้วยรูปแบบการกำหนดค่าการทำซ้ำ จึงมี event เพิ่มมาสองวันนั่นเอง
 
 

การลบข้อมูล Events ใน Google calendar

    สำหรับการลบข้อมูล Event มีรูปแบบคำสั่งที่ง่าย ดังนี้
 
$service->events->delete('primary', 'eventId');
 
    parameter ที่เราต้องส่งก็คือ calendarID กับ eventId 
 
ในไฟล์ calendar.php เราวนลูปแสดงรายการแล้ว เราจะลองเพิ่มลิ้งค์ปุ่มสำหรับส่งค่า eventId สำหรับ
ใช้ในการลบเข้าไป และเพิ่มส่วนของคำสั่งสำหรับลบข้อมูลเข้าไปด้วย โดยปรับโค้ดเล็กน้อยดังนี้
 

ไฟล์ calendar.php (บางส่วน)

 
// Print the next 10 events on the user's calendar.
$calendarId = 'primary';
$optParams = array(
 'maxResults' => 10,
 'orderBy' => 'startTime',
 'singleEvents' => TRUE,
 'timeMin' => date('c'),
);
// ส่วนของการลบข้อมูล
if(isset($_GET['eventId']) && $_GET['eventId']!=""){
	$eventId = $_GET['eventId'];
	$service->events->delete($calendarId, $eventId);
	header("Location:calendar.php");
	exit;
} 
// ส่วนของการดึงข้อมูลมาแสดง
$results = $service->events->listEvents($calendarId, $optParams); 
if (count($results->getItems()) == 0) {
 print "No upcoming events found.\n";
} else {
 print "Upcoming events:\n";
 foreach ($results->getItems() as $event) {
  $start = $event->start->dateTime;
  if (empty($start)) {
   $start = $event->start->date;
  }
  printf("%s (%s)\n", $event->getSummary(), $start);
	print("<a href='?eventId=".$event->getId()."'>Delete</a>");
  printf('<br>');
 }
}
 
ทดสอบรันก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้
 
 

 
 
เราลองทดสอบกดลบรายการล่างสุด 
 
 

 
 
รายการล่างสุดก็จะถูกลบ เหลือแค่รายการเดียวด้านบน ตอนนี้ลบออกให้หมดไปก่อนได้เลย
 

 

การประยุกต์การเพิ่ม Event ใน Google calendar ผ่าน Calendar API อย่างง่าย

    จากเดิมเราทดสอบการเพิ่มข้อมูล โดยใช้ค่าที่กำหนดตายตัว เพื่อดูรุปแบบการทำงานในไฟล์ 
add_event.php  
    ต่อไป เราจะลองส่งค่าจากฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมา เพื่อบันทึกผ่าน api ไปยัง calendar โดยในที่นี้
จะใช้รูปแบบอย่างง่าย และตัด parameter บางส่วนออกไป ปรับไฟล์ในส่วนของ add_event.php
บางส่วนเป็นดังนี้
 

ไฟล์ add_event.php (บางส่วน)

 
/////////// ส่วนของการเพิ่ม Event
// ตัวแปรโครงสร้าง parameter สำหรับสร้าง event
$summary = $_POST['summary'];
$description = $_POST['description'];
$start = $_POST['start'];
$end = $_POST['end'];
// ตรวจสอบอย่างง่าย ว่ามีค่าส่งมาหรือไม่ มีค่าส่งมาจึงจะทำการเพิ่มข้อมูล
if($summary != "" && $description !="" && $start !="" && $end !=""){
	$event_data = array(
	 'summary' => $summary, // หัวเรื่อง
	 'description' => $description, // รายละเอียด
	 'start' => array( // วันที่เวลาเริ่มต้น
		'date' => $start,
		'timeZone' => 'Asia/Bangkok',
	 ),
	 'end' => array( // วันที่เวลาสิ้นสุด
		'date' => $end,
		'timeZone' => 'Asia/Bangkok',
	 ),
	);
	$event = new Google_Service_Calendar_Event($event_data); // สร้าง event object

	$calendarId = 'primary'; // calendar หลัก
	$event = $service->events->insert($calendarId, $event); // ทำคำสั่งเพิ่มข้อมูล
	printf('Event created: %s', $event->htmlLink); // หากเพิ่มข้อมูลสำเร็จ จะได้ค่า ลิ้งค์
}
echo "<br>";
echo "<a href='calendar.php'>Back to Form</a>";
 
    ต่อไปในไฟล์ calendar.php เราจะสร้างฟอร์มอย่างง่ายจากในไฟล์นี้ โดยเพิ่มโค้ดไปด้านล่างสุดของไฟล์
 

ไฟล์ calendar.php (บางส่วนด้านล่าง)

 
<hr>
 <form action="add_event.php" method="post">
	 Summary:<input type="text" name="summary"><br>
	 Description:<textarea name="description" rows="3" cols="50"></textarea><br>
	 Start Date:<input type="date" name="start"><br>
	 End Date:<input type="date" name="end"><br>
	 <button type="submit">Send</button>
 </form>
 
ตัวอย่างหน้าผลลัพธ์
 
 

 
 
เราทดสอบกรอกข้อมูล ประมาณนี้ลงไป
 
 

 
 
จากนั้นกดส่งข้อมูล หากไม่มีอะไรผิดพลาดผลลัพธ์ในไฟล์ add_event.php จะเป็นดังนี้
 
 

 
 
เพิ่มกิจกรรมสำเร็จ ข้อมูลใน google calendar ก็จะประมาณนี้
 
 

 
 
เรากดลิ้งค์กลับไปที่หน้า calendar.php ก็จะแสดงรายการล่าสุดที่เราเพิ่งเพิ่มเข้าไป
 
 

 
 
แนวทางการประยุกต์ข้างต้น เป็นรูปแบบอย่างง่าย ดังนั้น หากเราต้องการให้สามารถจัดการหรือ
กำหนดรูปแบบได้มากขึ้น ให้ทำความเข้าใจกับ parameter อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การกำหนดการทำซ้ำ
การกำหนดการแจ้งเตือน เหล่านี้เป็นต้น


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 18-05-2021


แก้ปัญหากรณี Token ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

    จากการทดลองใช้งานพบว่า ยังมีปัญหา กรณีที่ Token หมดอายุ และทำการต่อ
อายุหรือ refresh ค่าไหม่ไม่สำเร็จ เกิดข้อความ error ว่า "refresh token must be
 passed in or set as part of setAccessToken"  ให้เราแก้ไขโค้ดตามที่จะแนะนำ
ต่อไปนี้ แต่ก่อนอื่น ขออธิบายเพิ่มเติมว่า หากใช้โค้ดตัวอย่างตามด้านบน จะมีส่วนของ
การกำหนดการแจ้งเตือน การแจ้ง error อยู่ ซึ่งกำหนดไว้ด้านบน
 
/** Error reporting */
error_reporting(0);
ini_set('display_errors', FALSE);
ini_set('display_startup_errors', FALSE);
 
ค่าข้างตันเป็นการกำหนดไม่แสดง error หากเกิดปัญหาขึ้น เราจะไม่ทราบสาเหตุ ให้ทำการ 
comment ปิดไปก่อนได้ แล้วค่อยเอาออกหลังจากแก้ไขเสร็จ
 
ก่อนที่เราจะแก้ไขโค้ด ให้เราลบโฟลเดอร์ .credentials เดิมออกไปก่อน เพื่อลบ token ค่า
เดิมทิ้งไป ต่อไปให้เราแก้ไขโค้ดในไฟล์ calendar.php และ add_event.php ในส่วนของบรรทัด
 
$client->setAccessType('offline');
 
ให้เพิ่มอีกบรรทัดเข้าไปเป็น
 
$client->setAccessType('offline');
$client->setApprovalPrompt('force');
 
ต่อด้วยส่วนของการ refresh token เมื่อหมดอายุ ให้แก้ไขโค้ดเดิม
 
if ($client->isAccessTokenExpired()) {
  $client->fetchAccessTokenWithRefreshToken($client->getRefreshToken());
  file_put_contents($credentialsPath, json_encode($client->getAccessToken()));
 }
 
เปลี่ยนเป็น
 
if ($client->isAccessTokenExpired()) {
	$client->fetchAccessTokenWithRefreshToken($client->getRefreshToken());
	$newAccessToken = $client->getAccessToken();
	$accessToken = array_merge($accessToken, $newAccessToken);
	file_put_contents($credentialsPath, json_encode($accessToken));
} 
 
 
จากนั้นให้เราทำการขอสิทธิ์การเข้าใช้งาน google calendar ผ่าน api ด้วยคำสั่ง
php calendar.php ทาง command line เหมือนขั้นตอนเดิมในบทความ http://niik.in/763
เพื่อขอ token ใหม่อีกครั้ง เท่านี้ เมื่อเราใช้งานแล้ว token เดิมหมดอายุ ก็จะทำการต่ออายุใหม่
อัตโนมัติ


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ