เพิ่ม icons แบบกำหนดเอง สำหรับ marker ใน google map v3

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
icon marker google map

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ icon marker google mapมารู้จักคำสั่ง สำหรับการแสดงรูป icons หรือรูปภาพ กำหนดเอง แทน marker
ใน google map  v3
 
ส่วนกำหนดตัวแปร

var image1; // ตัวแปรสำหรับเก็บรูป icons กำหนดเอง 


ส่วนของการกำหนด รูป icons
 
				image1 = new GGM.MarkerImage("https://www.ninenik.com/demo/photo_avatar.php", // url ภาพ ใส่แบบเต็ม หรือแบบ path ก็ได้
				new GGM.Size(50, 60), //กำหนดความกว้าง สูงของ icons
				new GGM.Point(0,0), // จุดเริ่มต้นของรูปภาพ ใช้ 0,0
				new GGM.Point(25, 60) // จุดปลายของพิกัดเทียบกับรูป ปกติ (0,ความสูงของรูป) หรือ (ครึ่งหนึ่งความกว้างของรูป,ความสูงของรูป)
				); 	
 
ตัวอย่าง 

Latitude
Longitude
Zoom

 
โค้ดทั้งหมด พร้อมคำอธิบาย

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Google Map API 3 - 01</title>
<style type="text/css">
html { height: 100% }
body { 
	height:100%;
	margin:0;padding:0;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas { 
	width:550px;
	height:400px;
	margin:auto;
/*	margin-top:100px;*/
}
</style>

</head>

<body>


    <div id="map_canvas"></div> <div id="showDD" style="margin:auto;padding-top:5px;width:550px;"> 
 <form id="form_get_detailMap" name="form_get_detailMap" method="post" action=""> 
  Latitude 
  <input name="lat_value" type="text" id="lat_value" value="0" /> <br />
  Longitude 
  <input name="lon_value" type="text" id="lon_value" value="0" /> <br />
 Zoom 
 <input name="zoom_value" type="text" id="zoom_value" value="0" size="5" /> 
 <br />
 <input type="submit" name="button" id="button" value="บันทึก" /> 
 </form> 
</div> 
 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var image1; // ตัวแปรสำหรับเก็บรูป icons กำหนดเอง 
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
		mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map	// เรียกใช้คุณสมบัติ ระบุตำแหน่ง ของ html 5 ถ้ามี
	if(navigator.geolocation){
			navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position){
				var pos = new GGM.LatLng(position.coords.latitude,position.coords.longitude);
/*				var infowindow = new GGM.InfoWindow({
					map: map,
					position: pos,
					content: "คุณอยู่ที่นี่."
				});*/
				image1 = new GGM.MarkerImage("https://www.ninenik.com/demo/photo_avatar.php", // url ภาพ ใส่แบบเต็ม หรือแบบ path ก็ได้
				new GGM.Size(50, 60), //กำหนดความกว้าง สูงของ icons
				new GGM.Point(0,0), // จุดเริ่มต้นของรูปภาพ ใช้ 0,0
				new GGM.Point(25, 60) // จุดปลายของพิกัดเทียบกับรูป ปกติ (0,ความสูงของรูป) หรือ (ครึ่งหนึ่งความกว้างของรูป,ความสูงของรูป)
				); 			
				var my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker 
						position: pos, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง 
						icon: image1, 
						map: map // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
					}); 				
				
				var my_Point = my_Marker.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย
				map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker		
		//		$("#lat_value").val(my_Point.lat()); // เอาค่า latitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lat_value
//				$("#lon_value").val(my_Point.lng()); // เอาค่า longitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lon_value 
//				$("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value				
				map.setCenter(pos);
			},function() {
				// คำสั่งทำงาน ถ้า ระบบระบุตำแหน่ง geolocation ผิดพลาด หรือไม่ทำงาน
			});
	}else{
		 // คำสั่งทำงาน ถ้า บราวเซอร์ ไม่สนับสนุน ระบุตำแหน่ง
	}
 
	// กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom
	GGM.event.addListener(map, "zoom_changed", function() {
		$("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value 	
	});

}
/*setTimeout(function(){
	initialize();
},5000);*/
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
	}).appendTo("body");	
});
</script> 
</body>
</html>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ