เรียกใช้ google map ใน jqueryui tab กับปัญหาการแสดงผล

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
google map tab jqueryui

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ google map tab jqueryuiการใช้งาน jqueryui tab กับ google map หาก มีการแสดง 
google map ในตำแหน่งเริ่มต้น ใน tab ที่ถูกซ่อนอยู่
เมื่อมีการกดแสดง tab นั้นๆ จะเกิดปัญหาการแสดงผล แผนที่
โดยมีการแสดงไม่ครบถ้วน และไม่สมบูรณ์
 
วิธีการแก้ปํญหา สามารถใช้ได้ทั้ง google map เวอร์ชั่น 2 และ 3
โดยสามารถประยุกต์ตามต้องการ 
 
สำหรับ google map v2 ดูตัวอย่างได้ที่
 
ในตัวอย่าง และโค้ดทดสอบ นี้ จะใช้กับ google map v3
 
การทำงาน คือ
เริ่มต้นเมื่อมีการเรียกใช้งาน google map จะเรียกใช้งานจากฟังก์ชั่น
 initialize(); 
เราจะแก้ปํญหา โดยการ ให้มีการเรียกใช้งานฟังก์ชั่นนี้อีกครั้ง
เมื่อมีการคลิกที่ tab ที่มี google map อยู่
 
โดยใช้โค้ดดังนี้

  $("#tabs").tabs();  
	$("a[href='#tabs-3']").click(function(){ 
		initialize(); 
	}); 	
 
 
ตัวอย่าง
 

รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 1

รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 2

Latitude
Longitude
Zoom


 
โค้ดทดสอบ

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<?php  
$jquery_ui_v="1.8.5";  
$theme=array(  
  "0"=>"base",  
  "1"=>"black-tie",  
  "2"=>"blitzer",  
  "3"=>"cupertino",  
  "4"=>"dark-hive",  
  "5"=>"dot-luv",  
  "6"=>"eggplant",  
  "7"=>"excite-bike",  
  "8"=>"flick",  
  "9"=>"hot-sneaks",  
  "10"=>"humanity",  
  "11"=>"le-frog",  
  "12"=>"mint-choc",  
  "13"=>"overcast",  
  "14"=>"pepper-grinder",  
  "15"=>"redmond",  
  "16"=>"smoothness",  
  "17"=>"south-street",  
  "18"=>"start",  
  "19"=>"sunny",  
  "20"=>"swanky-purse",  
  "21"=>"trontastic",  
  "22"=>"ui-darkness",  
  "23"=>"ui-lightness",  
  "24"=>"vader"  
);  
$jquery_ui_theme=$theme[14];  
?>  
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/themes/<?=$jquery_ui_theme?>/jquery-ui.css" />  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/jquery-ui.min.js"></script>
<style type="text/css">  
html,body{ 
  padding:0px; 
  margin:0px; 
} 
body{
	font-size:12px;	
}
div.test_demo_main{
	margin:auto;
	width:75%;	
}
/* ปรับขนาดตัวอักษรของข้อความใน tabs  
สามารถปรับเปลี่ยน รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ tabs 
*/  
.ui-tabs{  
  font-family:tahoma;  
  font-size:11px;  
}  

div#map_canvas{ 
  margin:auto; 
  width:600px; 
  height:550px; 
  overflow:hidden; 
} 
</style>  

</head>

<body><div class="test_demo_main">

<div id="tabs"> 
  <ul> 
    <li><a href="#tabs-1">หัวข้อแท็บที่ 1</a></li> 
    <li><a href="#tabs-2">หัวข้อแท็บที่ 2</a></li> 
    <li><a href="#tabs-3">หัวข้อแท็บที่ 3</a></li> 
  </ul> 
  <div id="tabs-1"> 
    <p>รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 1</p> 
  </div> 
  <div id="tabs-2"> 
    <p>รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 2</p> 
  </div> 
  <div id="tabs-3"> 
    <p>
    
 <div id="map_canvas"></div> 
 <div id="showDD" style="margin:auto;padding-top:5px;width:550px;">  
 <form id="form_get_detailMap" name="form_get_detailMap" method="post" action="">  
  Latitude  
  <input name="lat_value" type="text" id="lat_value" value="0" /> <br /> 
  Longitude  
  <input name="lon_value" type="text" id="lon_value" value="0" /> <br /> 
 Zoom  
 <input name="zoom_value" type="text" id="zoom_value" value="0" size="5" />  
 <br /> 
 <input type="submit" name="button" id="button" value="บันทึก" />  
 </form>  
</div>  
   
    
    </p> 
  </div> 
</div> 


</div>


<script type="text/javascript"> 
$(function(){ 


  // แทรกโค้ต jquery 
  // กำหนดแบบทั่วไป 
  $("#tabs").tabs();  
	$("a[href='#tabs-3']").click(function(){ 
		initialize(); 
	}); 	
 
  // กำหนดแบบเลื่อนหัวข้อซ้าย ขวาได้ 
  // $("#tabs").tabs().find(".ui-tabs-nav").sortable({axis:'x'}); 
   
  // กำหนดแบบให้ซ่อนรายละเอียด เมื่อคลิกที่หัวข้อแท็บซ้ำ 
  // $("#tabs").tabs({collapsible: true}); 
 
   // กำหนดให้แสดงรายละเอียดเมื่อนำเมาท์มาอยู่เหนือหัวข้อแท็บ 
   // $("#tabs").tabs({event: 'mouseover'}); 
}); 
</script> 
<script type="text/javascript"> 
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้ 
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น 
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่ 
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM 
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่ 
  var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800); 
  var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง 
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas 
  var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];  
  // กำหนด Option ของแผนที่ 
  var myOptions = { 
    zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom 
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง 
    mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ 
  }; 
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map 
 
 
 
  // เรียกใช้คุณสมบัติ ระบุตำแหน่ง ของ html 5 ถ้ามี 
  if(navigator.geolocation){ 
      navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position){ 
        var pos = new GGM.LatLng(position.coords.latitude,position.coords.longitude); 
        var infowindow = new GGM.InfoWindow({ 
          map: map, 
          position: pos, 
          content: "คุณอยู่ที่นี่." 
        }); 
         
        var my_Point = infowindow.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย 
        map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker     
        $("#lat_value").val(my_Point.lat()); // เอาค่า latitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lat_value 
        $("#lon_value").val(my_Point.lng()); // เอาค่า longitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lon_value  
        $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value        
        map.setCenter(pos); 
      },function() { 
        // คำสั่งทำงาน ถ้า ระบบระบุตำแหน่ง geolocation ผิดพลาด หรือไม่ทำงาน 
      }); 
  }else{ 
     // คำสั่งทำงาน ถ้า บราวเซอร์ ไม่สนับสนุน ระบุตำแหน่ง 
  } 
  
  // กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom 
  GGM.event.addListener(map, "zoom_changed", function() { 
    $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value  
  }); 
 
} 
$(function(){ 
  // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว 
  // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api 
  // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize 
  // v เวอร์ชัน่ 3.2 
  // sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false 
  // language ภาษา th ,en เป็นต้น 
  // callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize 
  $("<script/>", { 
   "type": "text/javascript", 
   src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize" 
  }).appendTo("body");   
}); 
</script>  
</body>
</html>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ