แนวทางการค้นหาข้อมูลกิจกรรมในฐานข้อมูล ประยุกต์กับ fullcalendar

30 June 2016 By Ninenik Narkdee
jquery fullcalendar

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery fullcalendarเนื้อหาต่อไปนี้ จะเป็นแนวทางการค้นหาข้อมูลกิจกรรมในฐานข้อมูล พร้อมแสดง
ข้อมูลนั้นใน fullcalendar ถ้าพบข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าว  เนื้อหานี้จะเป็นการประยุกต์
ต่อจากบทความด้านล่างนี้
 
การใช้งาน fullcalendar v.2.1.1 กับฐานข้อมูล สร้างปฏิทินกิจกรรม  
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=564 via @ninenik
 
โดยบทความข้างต้น จะเป็นการดึงข้อมูลกิจกรรมทั้งหมด ของช่วงเวลาหนึ่งๆ
เช่น สมมติปัจจุบันเป็นเดือน มิถุนายน fullcalendar ก็จะทำการส่งข้อมูล วันที่เริ่มต้นของ fullcalendar
(ไม่ใช่วันที่ 1 ของเดือนมิถุนายน แต่เป็นวันที่แรกในปฏิทิน ) ไปถึงวันที่สุดท้ายในปฏิทิน 
url ที่ถูกส่งไปเรียกข้อมูลในฐานข้อมูล สมมติชื่อไฟล์ data_events.php ก็จะได้เป็น
 
http://localhost/data_events.php?start=2016-05-29&end=2016-07-10&_=1467186067382".
 
พอเราเปลี่ยนเป็นดูข้อมูลเดือนถัดไป ค่าที่ส่งไปก็จะเป้น
 
http://localhost/data_events.php?start=2016-06-26&end=2016-08-07&_=1467186161625".
 
สังเกตว่า start จะเป็นวันที่เริ่มต้นในปฏิทิน end จะเป็นวันที่สุดท้ายในปฏิทิน และจมี ( _ ) ส่งค่าเพิ่มเติมเพื่อป้องกัน
ข้อมูลมีการ cache หรือจำค่าเก่า กรณีกลับมาดูข้อมูลของเดือนที่เคยดูมาแล้ว เพื่อให้อัพเดทข้อมูลใหม่เสมอ 
 
และสิ่งที่เราต้องการ เพื่อประยุกต์ในครั้งนี้คือ ส่งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการค้นหา หรือกรองข้อมูลในฐานข้อมูล
สมมติในที่นี้เราจะส่งไปแค่ค่าเดียว คือ คำค้นหา จะใช้เป็นคำว่า keyword 
โดย เราจะได้ url เมื่อกำหนดเสร็จแล้วเป็นดังนี้
 
http://localhost/data_events.php?keyword=test&start=2016-05-29&end=2016-07-10&_=1467186599104".
 
สังเกตว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเดือนในปฏิทิน ก็จะมี keyword ส่งไปด้วย
เมือ่ keyword คือค่าของข้อความที่เราต้องการไปค้นหาในฐานข้อมูล เราจึงมาเริ่มต้น
ที่ไฟล์ data_events.php ก่อนดึงนี้
 

*ไฟล์ dbconnect.php สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล

 
<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root","","test"); 
/* check connection */ 
if ($mysqli->connect_errno) { 
  printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error); 
  exit(); 
} 
if(!$mysqli->set_charset("utf8")) { 
  printf("Error loading character set utf8: %s\n", $mysqli->error); 
  exit(); 
} 
 
 

ไฟล์ data_events.php กรณีใช้งานปกติ ส่งแค่ค่า start และ end มา

 
<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
include("dbconnect.php");
// เมื่อมีการส่งวันที่เริมต้น และวันที่สุดท้ายของปฏิทินเข้ามา
if(isset($_GET['start']) && $_GET['start']!="" && isset($_GET['end']) && $_GET['end']!=""){
	$sql="
	SELECT * FROM tbl_event WHERE date(event_start)>='".$_GET['start']."' 
	AND date(event_end)<='".$_GET['end']."' ORDER by event_id 
	";	
	$result = $mysqli->query($sql);
	if($result){
		while($ow = $result->fetch_array()){
			$json_data[]=array( 
				"id"=>$row['event_id'],
				"title"=>$row['event_title'],
				"start"=>$row['event_start'],
				"end"=>$row['event_end'],
				"url"=>$row['event_url'],
				"allDay"=>($row['event_allDay']==true)?true:false   
				// กำหนด event object property อื่นๆ ที่ต้องการ
			);  
		}
	}
}
// แปลง array เป็นรูปแบบ json string
$json= json_encode($json_data); 
if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){ 
echo $_GET['callback']."(".$json.");";   
}else{ 
echo $json; 
} 
?> 
 
 
จากรูปแบบด้านบน พอเราประยุกต์เพิ่มเติม เมื่อมีการส่งค่า keyword เข้ามา
โดยสมมติในที่นี้ เราจะใช้ keyword ในการค้นหาค่าจาก title ของกิจกรรม 
รูปแบบไฟล์ data_events.php กรณีประยุกต์เพิ่มการค้นหา จะได้เป็น
 
<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
include("dbconnect.php");
// เมื่อมีการส่งวันที่เริมต้น และวันที่สุดท้ายของปฏิทินเข้ามา
if(isset($_GET['start']) && $_GET['start']!="" && isset($_GET['end']) && $_GET['end']!=""){
	// กำหนดตัวแปร รองรับคำสั่ง sql เพิ่มเติม
	$more_sql="";
	if(isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword']!=""){ // เมื่อส่งค่า keyword มาค้นหากิจกรรม
			$more_sql.=" AND event_title LIKE '%".$_GET['keyword']."%' "; // เพิ่มคำสั่ง sql
	}
	// เพิ่มตัวแปรคำสั่ง sql เพิ่มเติมเข้าไปในคำสั่ง sql เพิ่มผ่านตัวแปร $more_sql
	$sql="
	SELECT * FROM tbl_event WHERE date(event_start)>='".$_GET['start']."' 
	AND date(event_end)<='".$_GET['end']."' $more_sql ORDER by event_id 
	";	
	$result = $mysqli->query($sql);
	if($result){
		while($ow = $result->fetch_array()){
			$json_data[]=array( 
				"id"=>$row['event_id'],
				"title"=>$row['event_title'],
				"start"=>$row['event_start'],
				"end"=>$row['event_end'],
				"url"=>$row['event_url'],
				"allDay"=>($row['event_allDay']==true)?true:false   
				// กำหนด event object property อื่นๆ ที่ต้องการ
			);  
		}
	}
}
// แปลง array เป็นรูปแบบ json string
$json= json_encode($json_data); 
if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){ 
echo $_GET['callback']."(".$json.");";   
}else{ 
echo $json; 
} 
?>
 
 
เท่านี้เราก็ได้ส่วนของไฟล์ ดึงข้อมูลกิจกรรมจากฐานข้อมูล พร้อมนำไปใช้งานแล้ว
 
ในลำดับต่อไป ก็คือส่วนของการเรียกใช้งานในไฟล์ปฏิทิน และการกำหนดการตั้งค่าใน fullcalendar
จะขออ้างอิงจากเนื้อหาของบทความเดิม
 
การใช้งาน fullcalendar v.2.1.1 กับฐานข้อมูล สร้างปฏิทินกิจกรรม  
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=564 via @ninenik
 

ไฟล์ fullcalendar1.php ของเราเดิม จะเป็นแบบนี้

 
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Fullcalendar 1</title>
  <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/2.7.1/fullcalendar.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/2.7.1/fullcalendar.print.css" media='print' />  
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> 
  <style type="text/css">
	#calendar{
		max-width: 700px;
		margin: 0 auto;
    font-size:13px;
	}    
  </style>
</head>
<body>

<br>
<br>
<div style="margin:auto;width:800px;">
 <div id='calendar'></div>
 </div>
 
  
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="js/fullcalendar-2.1.1/lib/moment.min.js"></script>/
<script type="text/javascript" src="js/fullcalendar-2.1.1/fullcalendar.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/fullcalendar-2.1.1/lang/th.js"></script>
<script type="text/javascript" src="script.js"></script>      
</body>
</html>
 
เราจะเพิ่มส่วนของ input text และ ปุ่ม สำหรับค้าหาข้อมูลเข้ามา จะได้เป็น
 
 
<br>
<br>
<div style="margin:auto;width:800px;">
<div class="form-group form-inline text-center">
<input type="text" name="keyword" id="keyword" value="" placeholder="type word to search" class="form-control">
<input type="button" name="bt_search" id="bt_search" value="Search" class="btn btn-primary">
</div>
 <div id='calendar'></div>
 </div>
 
หน้าตารูปแบบปฏิทิน พร้อมส่วนของการค้นหา ดังรูป
 
 
 

ต่อไปแก้ไขส่วนของไฟล์ script.js  โค้ดเดิมจะเป็นดังนี้

 
$(function(){

  $('#calendar').fullCalendar({
    header: {
      left: 'prev,next today', // prevYear nextYea
      center: 'title',
      right: 'month,agendaWeek,agendaDay',
    }, 
    buttonIcons:{
      prev: 'left-single-arrow',
      next: 'right-single-arrow',
      prevYear: 'left-double-arrow',
      nextYear: 'right-double-arrow'     
    },    
    events: {
      url: 'data_events.php',
      error: function() {

      }
    },  
    eventLimit:true,
    lang: 'th'								 		    
  });
 
  
});
 
 
เราจะปรับให้รองรับการส่งค่า keyword และการเรียกข้อมูลเมื่อคลิกปุ่มค้นหา จะได้ไฟล์ script.js ใหม่ดึงนี้
 
$(function(){
	// สร้่างตัวแปร เพื่อไว้อ้างอิงเรียกใช้งาน fullcalendar
	var fullCarlendarObj;

	// เก็บค่า 
  fullCarlendarObj = $('#calendar').fullCalendar({
    header: {
      left: 'prev,next today', // prevYear nextYea
      center: 'title',
      right: 'month,agendaWeek,agendaDay',
    }, 
    buttonIcons:{
      prev: 'left-single-arrow',
      next: 'right-single-arrow',
      prevYear: 'left-double-arrow',
      nextYear: 'right-double-arrow'     
    },    
    events: {
      url: 'data_events.php',
			data: function(){
				return {
					keyword: $("#keyword").val()
				}
			},
      error: function() {

      }
    },  
    eventLimit:true,
    lang: 'th'								 		    
  });
 
 	// เมื่อคลิกที่ปุ่มค้นหา
 	$("#bt_search").on("click",function(){
		fullCarlendarObj.fullCalendar( 'refetchEvents' ) // ให้ทำการดึงกิจกรรมจากไฟล์ data_events.php ใหม่		
	});
  
});
 
 
สังเกตส่วนที่เพิ่มเข้ามา data หรือค่าที่เราต้องการส่งไป
 
data: function(){
	return {
		keyword: $("#keyword").val()
	}
}
 
ถ้าต้องการส่งมากกว่า 1 ค่า สามารรถกำหนดได้ดังนี้
 
data: function(){
	return {
		keyword: $("#keyword").val(),
		keyword2: $("#keyword2").val()
	}
}
 
ทุกๆครั้งที่มีการ render ปฏิทิน ตัวแปร keyword ก็จะถูกส่งค่าไปด้วยเสมอ ซึ่งถ้าค่าไม่ว่าง
หรือมีการส่งค่า keyword ไป ก็จะไปเพิ่มเงื่อนไขของคำสั่ง sql ที่เรากล่าวไปแล้วข้างต้น
แต่ถ้าเป็นค่าว่าง ตัวแปร keyword ก็จะส่งค่าว่างไป แต่ไม่ทำงานเงื่อนไข sql เพิ่ม เพราะเป็นค่าว่าง
 
 
และทุกๆ ครั้งเมื่อคลิกที่ปุ่มค้นหา
 
// เมื่อคลิกที่ปุ่มค้นหา
$("#bt_search").on("click",function(){
	fullCarlendarObj.fullCalendar( 'refetchEvents' ) // ให้ทำการดึงกิจกรรมจากไฟล์ data_events.php ใหม่		
});
 
ตัวปฏิทิน ก็จะไปทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลใหม่ ผ่าน refetchEvents โดยถ้าเราเปลี่ยนค่า keyword 
หรือคำค้นใหม่ ค่า keyword ใหม่ก็จะถูกส่งเข้าไปด้วยเสมอ 
 
เท่านั้เราก็สามารถประยุกต์สร้างการค้นหา กิจกรรมในปฏิทิน และแสดงข้อมูลถ้าพบข้อมูลตามเงื่อนไขได้
 


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-10-2017


แจกโค้ดตัวอย่าง fullcalendar เวอร์ชั่น 3.6.2 ฉบับปรับแต่ง รองรับภาษาไทย และปี พ.ศ.

ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/426JGSอย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: jquery fullcalendar
เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอินหริอ ล็อกอิน ด้วย Facebook
URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ