แนวทางการค้นหาข้อมูลกิจกรรมในฐานข้อมูล ประยุกต์กับ fullcalendar

เขียนเมื่อ 7 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
jquery fullcalendar

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery fullcalendar

ดูแล้ว 12,703 ครั้ง
เนื้อหาต่อไปนี้ จะเป็นแนวทางการค้นหาข้อมูลกิจกรรมในฐานข้อมูล พร้อมแสดง
ข้อมูลนั้นใน fullcalendar ถ้าพบข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าว  เนื้อหานี้จะเป็นการประยุกต์
ต่อจากบทความด้านล่างนี้
 
การใช้งาน fullcalendar v.2.1.1 กับฐานข้อมูล สร้างปฏิทินกิจกรรม  
 
โดยบทความข้างต้น จะเป็นการดึงข้อมูลกิจกรรมทั้งหมด ของช่วงเวลาหนึ่งๆ
เช่น สมมติปัจจุบันเป็นเดือน มิถุนายน fullcalendar ก็จะทำการส่งข้อมูล วันที่เริ่มต้นของ fullcalendar
(ไม่ใช่วันที่ 1 ของเดือนมิถุนายน แต่เป็นวันที่แรกในปฏิทิน ) ไปถึงวันที่สุดท้ายในปฏิทิน 
url ที่ถูกส่งไปเรียกข้อมูลในฐานข้อมูล สมมติชื่อไฟล์ data_events.php ก็จะได้เป็น
 
http://localhost/data_events.php?start=2016-05-29&end=2016-07-10&_=1467186067382".
 
พอเราเปลี่ยนเป็นดูข้อมูลเดือนถัดไป ค่าที่ส่งไปก็จะเป้น
 
http://localhost/data_events.php?start=2016-06-26&end=2016-08-07&_=1467186161625".
 
สังเกตว่า start จะเป็นวันที่เริ่มต้นในปฏิทิน end จะเป็นวันที่สุดท้ายในปฏิทิน และจมี ( _ ) ส่งค่าเพิ่มเติมเพื่อป้องกัน
ข้อมูลมีการ cache หรือจำค่าเก่า กรณีกลับมาดูข้อมูลของเดือนที่เคยดูมาแล้ว เพื่อให้อัพเดทข้อมูลใหม่เสมอ 
 
และสิ่งที่เราต้องการ เพื่อประยุกต์ในครั้งนี้คือ ส่งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการค้นหา หรือกรองข้อมูลในฐานข้อมูล
สมมติในที่นี้เราจะส่งไปแค่ค่าเดียว คือ คำค้นหา จะใช้เป็นคำว่า keyword 
โดย เราจะได้ url เมื่อกำหนดเสร็จแล้วเป็นดังนี้
 
http://localhost/data_events.php?keyword=test&start=2016-05-29&end=2016-07-10&_=1467186599104".
 
สังเกตว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเดือนในปฏิทิน ก็จะมี keyword ส่งไปด้วย
เมือ่ keyword คือค่าของข้อความที่เราต้องการไปค้นหาในฐานข้อมูล เราจึงมาเริ่มต้น
ที่ไฟล์ data_events.php ก่อนดึงนี้
 

*ไฟล์ dbconnect.php สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล

 
<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root","","test"); 
/* check connection */ 
if ($mysqli->connect_errno) { 
  printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error); 
  exit(); 
} 
if(!$mysqli->set_charset("utf8")) { 
  printf("Error loading character set utf8: %s\n", $mysqli->error); 
  exit(); 
} 
 
 

ไฟล์ data_events.php กรณีใช้งานปกติ ส่งแค่ค่า start และ end มา

 
<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
include("dbconnect.php");
// เมื่อมีการส่งวันที่เริมต้น และวันที่สุดท้ายของปฏิทินเข้ามา
if(isset($_GET['start']) && $_GET['start']!="" && isset($_GET['end']) && $_GET['end']!=""){
	$sql="
	SELECT * FROM tbl_event WHERE date(event_start)>='".$_GET['start']."' 
	AND date(event_end)<='".$_GET['end']."' ORDER by event_id 
	";	
	$result = $mysqli->query($sql);
	if($result){
		while($row = $result->fetch_array()){
			$json_data[]=array( 
				"id"=>$row['event_id'],
				"title"=>$row['event_title'],
				"start"=>$row['event_start'],
				"end"=>$row['event_end'],
				"url"=>$row['event_url'],
				"allDay"=>($row['event_allDay']==true)?true:false   
				// กำหนด event object property อื่นๆ ที่ต้องการ
			);  
		}
	}
}
// แปลง array เป็นรูปแบบ json string
$json= json_encode($json_data); 
if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){ 
echo $_GET['callback']."(".$json.");";   
}else{ 
echo $json; 
} 
?> 
 
 
จากรูปแบบด้านบน พอเราประยุกต์เพิ่มเติม เมื่อมีการส่งค่า keyword เข้ามา
โดยสมมติในที่นี้ เราจะใช้ keyword ในการค้นหาค่าจาก title ของกิจกรรม 
รูปแบบไฟล์ data_events.php กรณีประยุกต์เพิ่มการค้นหา จะได้เป็น
 
<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
include("dbconnect.php");
// เมื่อมีการส่งวันที่เริมต้น และวันที่สุดท้ายของปฏิทินเข้ามา
if(isset($_GET['start']) && $_GET['start']!="" && isset($_GET['end']) && $_GET['end']!=""){
	// กำหนดตัวแปร รองรับคำสั่ง sql เพิ่มเติม
	$more_sql="";
	if(isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword']!=""){ // เมื่อส่งค่า keyword มาค้นหากิจกรรม
			$more_sql.=" AND event_title LIKE '%".$_GET['keyword']."%' "; // เพิ่มคำสั่ง sql
	}
	// เพิ่มตัวแปรคำสั่ง sql เพิ่มเติมเข้าไปในคำสั่ง sql เพิ่มผ่านตัวแปร $more_sql
	$sql="
	SELECT * FROM tbl_event WHERE date(event_start)>='".$_GET['start']."' 
	AND date(event_end)<='".$_GET['end']."' $more_sql ORDER by event_id 
	";	
	$result = $mysqli->query($sql);
	if($result){
		while($row = $result->fetch_array()){
			$json_data[]=array( 
				"id"=>$row['event_id'],
				"title"=>$row['event_title'],
				"start"=>$row['event_start'],
				"end"=>$row['event_end'],
				"url"=>$row['event_url'],
				"allDay"=>($row['event_allDay']==true)?true:false   
				// กำหนด event object property อื่นๆ ที่ต้องการ
			);  
		}
	}
}
// แปลง array เป็นรูปแบบ json string
$json= json_encode($json_data); 
if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){ 
echo $_GET['callback']."(".$json.");";   
}else{ 
echo $json; 
} 
?>
 
 
เท่านี้เราก็ได้ส่วนของไฟล์ ดึงข้อมูลกิจกรรมจากฐานข้อมูล พร้อมนำไปใช้งานแล้ว
 
ในลำดับต่อไป ก็คือส่วนของการเรียกใช้งานในไฟล์ปฏิทิน และการกำหนดการตั้งค่าใน fullcalendar
จะขออ้างอิงจากเนื้อหาของบทความเดิม
 
การใช้งาน fullcalendar v.2.1.1 กับฐานข้อมูล สร้างปฏิทินกิจกรรม  
 

ไฟล์ fullcalendar1.php ของเราเดิม จะเป็นแบบนี้

 
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Fullcalendar 1</title>
  <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/2.7.1/fullcalendar.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/2.7.1/fullcalendar.print.css" media='print' />  
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> 
  <style type="text/css">
	#calendar{
		max-width: 700px;
		margin: 0 auto;
    font-size:13px;
	}    
  </style>
</head>
<body>

<br>
<br>
<div style="margin:auto;width:800px;">
 <div id='calendar'></div>
 </div>
 
  
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="js/fullcalendar-2.1.1/lib/moment.min.js"></script>/
<script type="text/javascript" src="js/fullcalendar-2.1.1/fullcalendar.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/fullcalendar-2.1.1/lang/th.js"></script>
<script type="text/javascript" src="script.js"></script>      
</body>
</html>
 
เราจะเพิ่มส่วนของ input text และ ปุ่ม สำหรับค้าหาข้อมูลเข้ามา จะได้เป็น
 
 
<br>
<br>
<div style="margin:auto;width:800px;">
<div class="form-group form-inline text-center">
<input type="text" name="keyword" id="keyword" value="" placeholder="type word to search" class="form-control">
<input type="button" name="bt_search" id="bt_search" value="Search" class="btn btn-primary">
</div>
 <div id='calendar'></div>
 </div>
 
หน้าตารูปแบบปฏิทิน พร้อมส่วนของการค้นหา ดังรูป
 
 
 

ต่อไปแก้ไขส่วนของไฟล์ script.js  โค้ดเดิมจะเป็นดังนี้

 
$(function(){

  $('#calendar').fullCalendar({
    header: {
      left: 'prev,next today', // prevYear nextYea
      center: 'title',
      right: 'month,agendaWeek,agendaDay',
    }, 
    buttonIcons:{
      prev: 'left-single-arrow',
      next: 'right-single-arrow',
      prevYear: 'left-double-arrow',
      nextYear: 'right-double-arrow'     
    },    
    events: {
      url: 'data_events.php',
      error: function() {

      }
    },  
    eventLimit:true,
    lang: 'th'								 		    
  });
 
  
});
 
 
เราจะปรับให้รองรับการส่งค่า keyword และการเรียกข้อมูลเมื่อคลิกปุ่มค้นหา จะได้ไฟล์ script.js ใหม่ดึงนี้
 
$(function(){
	// สร้่างตัวแปร เพื่อไว้อ้างอิงเรียกใช้งาน fullcalendar
	var fullCarlendarObj;

	// เก็บค่า 
  fullCarlendarObj = $('#calendar').fullCalendar({
    header: {
      left: 'prev,next today', // prevYear nextYea
      center: 'title',
      right: 'month,agendaWeek,agendaDay',
    }, 
    buttonIcons:{
      prev: 'left-single-arrow',
      next: 'right-single-arrow',
      prevYear: 'left-double-arrow',
      nextYear: 'right-double-arrow'     
    },    
    events: {
      url: 'data_events.php',
			data: function(){
				return {
					keyword: $("#keyword").val()
				}
			},
      error: function() {

      }
    },  
    eventLimit:true,
    lang: 'th'								 		    
  });
 
 	// เมื่อคลิกที่ปุ่มค้นหา
 	$("#bt_search").on("click",function(){
		fullCarlendarObj.fullCalendar( 'refetchEvents' ) // ให้ทำการดึงกิจกรรมจากไฟล์ data_events.php ใหม่		
	});
  
});
 
 
สังเกตส่วนที่เพิ่มเข้ามา data หรือค่าที่เราต้องการส่งไป
 
data: function(){
	return {
		keyword: $("#keyword").val()
	}
}
 
ถ้าต้องการส่งมากกว่า 1 ค่า สามารรถกำหนดได้ดังนี้
 
data: function(){
	return {
		keyword: $("#keyword").val(),
		keyword2: $("#keyword2").val()
	}
}
 
ทุกๆครั้งที่มีการ render ปฏิทิน ตัวแปร keyword ก็จะถูกส่งค่าไปด้วยเสมอ ซึ่งถ้าค่าไม่ว่าง
หรือมีการส่งค่า keyword ไป ก็จะไปเพิ่มเงื่อนไขของคำสั่ง sql ที่เรากล่าวไปแล้วข้างต้น
แต่ถ้าเป็นค่าว่าง ตัวแปร keyword ก็จะส่งค่าว่างไป แต่ไม่ทำงานเงื่อนไข sql เพิ่ม เพราะเป็นค่าว่าง
 
 
และทุกๆ ครั้งเมื่อคลิกที่ปุ่มค้นหา
 
// เมื่อคลิกที่ปุ่มค้นหา
$("#bt_search").on("click",function(){
	fullCarlendarObj.fullCalendar( 'refetchEvents' ) // ให้ทำการดึงกิจกรรมจากไฟล์ data_events.php ใหม่		
});
 
ตัวปฏิทิน ก็จะไปทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลใหม่ ผ่าน refetchEvents โดยถ้าเราเปลี่ยนค่า keyword 
หรือคำค้นใหม่ ค่า keyword ใหม่ก็จะถูกส่งเข้าไปด้วยเสมอ 
 
เท่านั้เราก็สามารถประยุกต์สร้างการค้นหา กิจกรรมในปฏิทิน และแสดงข้อมูลถ้าพบข้อมูลตามเงื่อนไขได้
 


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-10-2017


แจกโค้ดตัวอย่าง fullcalendar เวอร์ชั่น 3.6.2 ฉบับปรับแต่ง รองรับภาษาไทย และปี พ.ศ.

ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/426JGS   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 2 วันที่ 19-02-2020


ตัวอย่างโค้ดค้นหา และการกำหนดวันที่

โค้ดตัวอย่างการประยุกต์เพิ่มเติม ใช้ร่วมกับ fullcalendar 3.6.2 ดูตัวอย่างที่ DEMO 1

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Fullcalendar 1</title>
  <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/2.7.1/fullcalendar.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/2.7.1/fullcalendar.print.css" media='print' />  
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> 	
  <link rel="stylesheet" href="https://www.ninenik.com/demo/fullcalendar/3.6.2/fullcalendar-3.6.2/fullcalendar.min.css">
  <style type="text/css">
	#calendar{
		max-width: 700px;
		margin: 0 auto;
    font-size:13px;
	}    
  </style>
</head>
<body>

<br><br>
<div style="margin:auto;width:750px;">
<div class="form-group form-inline text-center">
<input type="date" name="gotodate" id="gotodate" class="form-control">
<input type="text" name="keyword" id="keyword" value="" placeholder="type word to search" class="form-control">
<input type="button" name="bt_search" id="bt_search" value="Search" class="btn btn-primary">
</div>
<br>
 <div id='calendar'></div>
 </div>
 
  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="https://www.ninenik.com/demo/fullcalendar/3.6.2/fullcalendar-3.6.2/lib/moment.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://www.ninenik.com/demo/fullcalendar/3.6.2/fullcalendar-3.6.2/fullcalendar.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://www.ninenik.com/demo/fullcalendar/3.6.2/fullcalendar-3.6.2/locale/th.js"></script>
<!-- <script type="text/javascript" src="script-3.6.2.js"></script>   -->
<script type="text/javascript"> 
$(function(){

  // สร้่างตัวแปร เพื่อไว้อ้างอิงเรียกใช้งาน fullcalendar
  var fullCarlendarObj;
 
  // เก็บค่า 
  fullCarlendarObj = $('#calendar').fullCalendar({
    header: {
      left: 'prev,next today', // prevYear nextYea
      center: 'title',
      right: 'month,agendaWeek,agendaDay',
    }, 
    buttonIcons:{
      prev: 'left-single-arrow',
      next: 'right-single-arrow',
      prevYear: 'left-double-arrow',
      nextYear: 'right-double-arrow'    
    },    
    events: {
      url: 'data_event.php',
      data: function(){
        return {
          keyword: $("#keyword").val()
        }
      },
      error: function() {
 
      }
    },  
		eventAfterRender: function( event, element, view ) { // ปรับแต่ง ลิ้งค์ให้เปิดหน้าต่างใหม่]
			$("a.fc-event").attr("target","_blank");
		},
    eventLimit:true,
    lang: 'th'                       
  });
	

  // เมื่อคลิกที่ปุ่มค้นหา
  $("#bt_search").on("click",function(){
    var gotoDate = $("#gotodate").val();
//   var gotoDate = '2020-04-01';
		if(gotoDate !=""){
			fullCarlendarObj.fullCalendar( 'gotoDate', new Date(gotoDate)); // เปลี่ยนปฏิทินไปเดือนที่ต้องการ	
		}
    fullCarlendarObj.fullCalendar( 'refetchEvents' ) // ให้ทำการดึงกิจกรรมจากไฟล์ data_events.php ใหม่   
  }); 
	
	// ส่วนของการกำหนดวันที่เริ่มต้น
	var today = new Date();
	var dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0');
	var mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); 
	var yyyy = today.getFullYear();	
	
	var todayDate = yyyy + '-' + mm + '-' + dd;
	
	$("#gotodate").val(todayDate);
	
  
});    
</script> 


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 3 วันที่ 27-02-2020


การใช้งานร่วมกับ Bootstrap 3.3.5 และ Tooltip แสดงหัวข้อแบบเต็ม

 
ในการใช้งานร่วมกับ Bootstrap พร้อมทั้งใช้งาน tooltip plugin มีความจำเป็นที่เราต้องกำหนด
เวอร์ชั่นของ jQuery ให้สอดคล้องด้วย ตัวอย่างด้านล่างเป็นแนวทางโค้ด การใช้งาน tooltip
โดยใช้ jQuery เวอร์ชั่น 1.9.1 เป็นต้นไป เรียกใช้ bootstrap js เวอร์ชั่น 3.3.5 ดูตัวอย่างที่ DEMO 2

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Fullcalendar 1</title>
  <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/2.7.1/fullcalendar.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/2.7.1/fullcalendar.print.css" media='print' />  
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> 	
  <link rel="stylesheet" href="https://www.ninenik.com/demo/fullcalendar/3.6.2/fullcalendar-3.6.2/fullcalendar.min.css">
  <style type="text/css">
	#calendar{
		max-width: 700px;
		margin: 0 auto;
    font-size:13px;
	} 
	.tooltip{
		position: fixed;
	}
  </style>
</head>
<body>


<br><br>
<div style="margin:auto;width:750px;">
<div class="form-group form-inline text-center">
<input type="date" name="gotodate" id="gotodate" class="form-control">
<input type="text" name="keyword" id="keyword" value="" placeholder="type word to search" class="form-control">
<input type="button" name="bt_search" id="bt_search" value="Search" class="btn btn-primary">
</div>
<br>
 <div id='calendar'></div>
 </div>
 
  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="https://www.ninenik.com/demo/fullcalendar/3.6.2/fullcalendar-3.6.2/lib/moment.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://www.ninenik.com/demo/fullcalendar/3.6.2/fullcalendar-3.6.2/fullcalendar.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://www.ninenik.com/demo/fullcalendar/3.6.2/fullcalendar-3.6.2/locale/th.js"></script>
<!-- <script type="text/javascript" src="script-3.6.2.js"></script>   -->
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@3.3.5/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"> 
$(function(){

  // สร้่างตัวแปร เพื่อไว้อ้างอิงเรียกใช้งาน fullcalendar
  var fullCarlendarObj;
 
  // เก็บค่า 
  fullCarlendarObj = $('#calendar').fullCalendar({
    header: {
      left: 'prev,next today', // prevYear nextYea
      center: 'title',
      right: 'month,agendaWeek,agendaDay',
    }, 
    buttonIcons:{
      prev: 'left-single-arrow',
      next: 'right-single-arrow',
      prevYear: 'left-double-arrow',
      nextYear: 'right-double-arrow'    
    },    
    events: {
      url: 'data_event.php',
      data: function(){
        return {
          keyword: $("#keyword").val()
        }
      },
      error: function() {
 
      }
    },  
	 eventRender: function(info,$el) {
		  $($el).attr({
			  "target":"_blank",
			  "data-toggle":"tooltip",
			  "data-placement":"top",
			  "title":info.title
			});
	 },	
	 eventAfterRender: function( event, element, view ) { // ปรับแต่ง ลิ้งค์ให้เปิดหน้าต่างใหม่]
	 	$('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();		 
	 },
    eventLimit:true,
    lang: 'th'                       
  });
	

  // เมื่อคลิกที่ปุ่มค้นหา
  $("#bt_search").on("click",function(){
    var gotoDate = $("#gotodate").val();
//   var gotoDate = '2020-04-01';
		if(gotoDate !=""){
			fullCarlendarObj.fullCalendar( 'gotoDate', new Date(gotoDate)); // เปลี่ยนปฏิทินไปเดือนที่ต้องการ	
		}
    fullCarlendarObj.fullCalendar( 'refetchEvents' ) // ให้ทำการดึงกิจกรรมจากไฟล์ data_events.php ใหม่   
  }); 
	
	// ส่วนของการกำหนดวันที่เริ่มต้น
	var today = new Date();
	var dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0');
	var mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); 
	var yyyy = today.getFullYear();	
	
	var todayDate = yyyy + '-' + mm + '-' + dd;
	
	$("#gotodate").val(todayDate);
	
  
});    
</script>
</body>
</html>


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 4 วันที่ 05-03-2020


แจกโค้ดตัวอย่าง fullcalendar เวอร์ชั่น 4.4.0 รองรับภาษาไทย และปี พ.ศ.

ดาวน์โหลดได้ที่ http://bit.ly/2vEjLqN

กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ
เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ