แนวทางการใช้งาน Carousel สร้าง Slideshow ใน Bootstrap 4

เขียนเมื่อ 5 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
carousel slideshow bootstrap 4

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ carousel slideshow bootstrap 4

ดูแล้ว 18,257 ครั้ง


สำหรับเนื้อหาต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้งาน slideshow โดยใช้ Carousel Component ของ
bootstrap 4 เป็นการเพิ่มรูปแบบการแสดงหรือนำเสนอข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นิยมนำมาใช้งาน นอกจาก
นั้น เราจะเสริม เกี่ยวกับการประยุกต์การสร้างลิสรายการ ที่สามารถเลื่อนเลือกหัวข้อในแนวนอนได้
    เช่นเคย เราจะใช้ตัวอย่างโค้ดต่อเนื้องจากบทความที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดเนื้อหาให้สมบูรณ์ขึ้น 
สามารถทบทวนเพิ่มเติมได้ที่บทความ
    แนวทางประยุกต์ใช้งาน Card แสดงรายการ Feed ใน Bootstrap 4 http://niik.in/883 
 

การใช้งาน Carousel Component

    ตัวอย่างโค้ดเริ่มต้นประกอบคำอธิบาย
 
ไฟล์ demo.php
 
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
  <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.7/css/all.css">  
  <style type="text/css">
  body{
    font-family: system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
    font-size: 14px;
  }
  .pic_preview{height:auto;padding-bottom:100%;background-size:cover;background-position:center;}
  .price{font-size: 18px;font-weight: 500;color: #f57224;}
  .discount_price{font-size: 10px;color: #9e9e9e;}
  .cus-icon:before {
    width: 30px;
    height: 30px;
  }  
  /*sidemenu ด้านซ้าย*/
  .l-sidenav {
    position: fixed; 
    z-index: 1040; 
    top: 0; 
    left: 0;  
    height: 100%; 
    width: 0; 
    overflow-x: hidden; 
  }  
  /*sidemenu ด้านขวา*/
  .r-sidenav {
    position: fixed; 
    z-index: 1040; 
    top: 0; 
    right: 0;  
    height: 100%; 
    width: 0; 
    overflow-x: hidden; 
  }  
  /*คลุมดำพื้นที่เนื้อหา*/
  .page-overlay-bg{
    position: absolute;
    z-index: 1040;
    width: 0;
    height: 100%;
    background-color: rgba(0,0,0,0.4); 
  }  
  /*ส่วนของ padding กำหนดเอง */
  .p-haft{padding:.125rem}
  </style>
</head>
<body>
  
<!-- sidemenu ด้านซ้าย-->
<nav class="l-sidenav bg-light">
<div class="card bg-warning">
 <div class="navbar navbar-light">
 <a class="invisible"></a>
 <button type="button" class="close close-l-sidenav btn pl-2">
 <span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
 
 </div>
 <div class="card-body pt-1 text-center">
 <img src="https://www.ninenik.com/images/9.jpg"  class="rounded-circle" style="width:75px;height:75px;">
  <h6 class="card-title">หัวข้อ หรือ ชื่อผู้ใช้</h6>
  <p class="card-text">
  ข้อความอธิบายเพิ่มเติม
  </p>
 </div>
</div>
<ul class="list-group">
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 1
  <span class="badge badge-primary badge-pill">14</span>
 </li>
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 2
  <span class="badge badge-primary badge-pill">2</span>
 </li>
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 3
  <span class="badge badge-primary badge-pill">1</span>
 </li>
</ul>
<ul class="nav flex-column">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
 </li>
</ul>
<ul class="list-group list-group-flush">
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 1</li>
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 2</li>
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 3</li>
</ul>
</nav>
 
<!-- sidemenu ด้านขวา-->
<nav class="r-sidenav bg-light">
<div class="card bg-light">
 <div class="navbar navbar-light">
 <a class="invisible"></a>
  <button type="button" class="close close-r-sidenav btn pl-2">
  <span aria-hidden="true">&times;</span>
  </button>  
 </div>
 <div class="card-body pt-1 text-center">
 <img src="https://www.ninenik.com/images/9.jpg"  class="rounded-circle" style="width:75px;height:75px;">
  <h6 class="card-title">หัวข้อ หรือ ชื่อผู้ใช้</h6>
  <p class="card-text">
  ข้อความอธิบายเพิ่มเติม
  </p>
 </div>
</div>
<ul class="list-group">
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 1
  <span class="badge badge-primary badge-pill">14</span>
 </li>
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 2
 
  <span class="badge badge-primary badge-pill">2</span>
 </li>
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 3
  <span class="badge badge-primary badge-pill">1</span>
 </li>
</ul>
<ul class="nav flex-column">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
 </li>
</ul>
<ul class="list-group list-group-flush">
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 1</li>
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 2</li>
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 3</li>
</ul>
</nav>
  
<div class="page-main w-100"><!-- page-main-->
<div class="page-overlay-bg"></div>
<!-- ส่วนของการใช้งาน navbar-->
 <nav class="navbar navbar-light bg-warning">
<!-- ปุมด้านซ้าย แสดงเมนู-->
 <button class="navbar-toggler border-0 px-0 open-l-sidenav" type="button">
  <i class="fas fa-bars cus-icon fa-fw py-1"></i>
 </button> 
<!-- ส่วนแสดงชื่อโปรเจ็ค หรือหัวข้อที่ต้องการ-->
<!-- <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>-->
<!-- ปุมด้านขวา แสดงเมนู -->
  <div class="btn-group">
   <button type="button" class="navbar-toggler border-0 px-2" onClick="$('#subnavbar').toggle()">
   <i class="fas fa-search cus-icon py-1"></i>
   </button>
   <button type="button" class="navbar-toggler border-0 px-2 open-r-sidenav">
   <i class="fas fa-user cus-icon py-1"></i>
   </button>
  </div> 
</nav>
 <nav class="navbar navbar-light sticky-top collapse" id="subnavbar" style="background-color:#f9ffbc;">
  <form class="w-100">
  <div class="input-group">
   <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
   <div class="input-group-append">
    <button class="btn btn-outline-warning" type="button">
    <i class="fas fa-search cus-icon py-1"></i>
    </button>
   </div>
  </div>   
  </form>
</nav>
  
<!--ส่วนของโค้ดสำหรับ carousel ที่เราจะแทรก-->
  
<div class="container-fluid m-0 p-0 bg-light"> <!--container-fluid-->
 	<h5 class="p-2 text-secondary">Best Items</h5>
  <div class="row no-gutters px-1"> <!--row-->
  <?php for($i=1;$i<=4;$i++){?>
    <div class="col-6 col-sm-4 col-md-3 bg-light px-1">
      <a href="javascript:void(0);">
      <div class="bg-warning pic_preview" style="background-image:url('https://www.ninenik.com/images/10.jpg')">
 
      </div>
      <div class="bg-white mb-2 shadow-sm">
        <div>หัวเรื่องรายการทดสอบ This is test title</div>
        <div class="price">฿1,500</div>
        <div class="discount_price">฿2,500 <span>-50%</span></div>
      </div>  
      </a>    
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--row-->
 

</div> <!--container-fluid-->
</div><!-- page-main-->
  
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
  /*เมื่อปุ่มปิด หรือ เปิด เมนูด้านซ้ายถูกคลิก*/
  $(".close-l-sidenav,.open-l-sidenav").on("click",function(){
    $("html").css("overflow-x","hidden"); /*ป้องกันการแสดง scroolbar ในแนวนอน*/
    $(document.body).css({"position":"relative","overflow-x":"hidden"});  /*ป้องกันการแสดง scroolbar ในแนวนอน*/ 
    var toggleWidth = ($(".l-sidenav").width()==0)?250:0;
    $(".l-sidenav").width(toggleWidth);   
    var toggleMarginLeft = toggleWidth; /*ให้ขยับส่วนของคลุมดำออกไปเท่ากับความกว้างของเมนูที่ขยับเข้ามา*/
    var toggleOverlayWidth = ($(".page-overlay-bg").width()==0)?"100%":0; /*ซ่อนหรือแสดงโดยการกำหนดค่าความกว้าง*/
    var fullHeight = $(".page-main").height(); /* ความสูงของเนื้อหา*/
    $(".page-main").css("margin-left",toggleMarginLeft); /*ขยับส่วนของเนื้อหาตามการแสดงของเมนูด้านซ้าย*/
    $(".page-overlay-bg").height(fullHeight); /*ให้ความสูงของพื้นที่คลุมดำเท่ากับเนื้อหา*/
    $(".page-overlay-bg").width(toggleOverlayWidth); /*ให้ความกว้างของพื้นที่คลุมดำเท่ากับ 100% หรือ 0*/       
  });
   
  /*เมื่อปุ่มปิด หรือ เปิด เมนูด้านขวาถูกคลิก*/ 
  $(".close-r-sidenav,.open-r-sidenav").on("click",function(){
    /*กำหนดเงื่อนไข กรณีแสดงแบบเต็มจอ ถ้าความกว้างเริ่มต้นเป็น 0 ให้แสดง 100% */
    var toggleWidth = ($(".r-sidenav").width()==0)?"100%":0;
    $(".r-sidenav").width(toggleWidth);
  }); 
   
});
</script>
</body>
</html>
 
 

แบบที่ แสดงเฉพาะ Slide อย่างเดียว

<div id="carousel_myslide" class="carousel slide" data-ride="carousel">
 <div class="carousel-inner">
 <?php for($i=1;$i<=3;$i++){?>
  <div class="carousel-item <?=($i==1)?"active":""?>">
   <img class="d-block w-100" src="https://www.ninenik.com/images/10.jpg" >
  </div>
  <?php } ?>
 </div>
</div>  

 
 
การแทรก slide แบบแรกนั้น จะเป็นวิธีการอย่างง่าย รูปผลลัพธ์จะเป็นดังรูป และ slide จะเลือ่นอัตโนมัติในทุก 5 วินาที
หรือค่า interval ที่ 5000 เราสามารถกำหนดให้ slide เลื่อนเร็วขึ้นหรือช้าลง ได้โดยกำหนด ค่า  data-interval="1000" 
เข้าไป หากต้องการให้เลื่อน slide ทุก 1 วินาที เช่น
 
<div id="carousel_myslide" class="carousel slide" data-ride="carousel" data-interval="1000">
 
ในการใช้งานทุกครั้งเราควรกำหนด id ให้กับ slide เพื่อใช้การอ้างอิงกรณีมีการใช้งานเพิ่มเติม เช่นเมื่อมีการใช้งาน control 
หรือปุ่มควบคุม ในตัวอย่างเรากำหนด id="carousel_myslide" 
    สำหรับในตัวอย่าง เราใช้การสมมติรายการโดยการวนลูป ด้วยใช้ for() ฟังก์ขั่น เวลาใช้จริง เราสามารถวนลูปจากฐานข้อมูล
หรือจาก array ข้อมูลก็ได้ และในตัวอย่าง เรามีการกำหนด "active" class ให้กับรายการ slide แรก เพื่อเริ่มต้นรายการที่จะแสดง
แรกเป็นรายการที่ 1 การวนลูปในรายการตัวอย่าง ใช้รูปเดียวกัน ผลลัพธ์อาจจะไม่ชัดเจนนัก แต่สังเกตได้จากการ slide หรือการ
เลื่อนของรายการได้


 

การปรับแต่ง Carousel ด้วย Javascript

    เราสามารถกำหนด option การตั้งค่าเพิ่มเติมให้กับ slide ผ่านทาง javascript รวมถึงการตรวจจับ event ของการ slide
เพื่อให้ทำคำสั่งอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น
 
// การกำหนดตั้งค่าให้กับ slide เพิ่มเติม
$('#carousel_myslide').carousel({
  interval: 3000, // กำหนดให้ slide รายการทุก 3 วินาที
  pause:"hover" // ให้หยุด slide ชั่วคราวเมื่อวางเมาส์อยู่เหนือรายการ มีผลเฉพาะ desktop
  // และเลื่อนอีกครั้งเมื่อลเลื่อนเมาส์ออก กรณืมือถือจะมีผลเมื่อ แตะที่ slide
});
 
    เราสามารถสร้างตัวควบคุม แบบกำหนดเอง แล้วใช้ส่วนจัดการ carousel ผ่าน javascript ควบคุม สมมติเราใช้ 
pagination component สร้างตัวควบคุม slide เป็นดังนี้
 
<div id="carousel_myslide" class="carousel slide" data-ride="carousel">
 <div class="carousel-inner">
 <?php for($i=1;$i<=3;$i++){?>
  <div class="carousel-item <?=($i==1)?"active":""?>">
   <img class="d-block w-100" src="https://www.ninenik.com/images/10.jpg" >
  </div>
  <?php } ?>
 </div>
</div>  
<nav class="mt-2">
 <ul class="myslide_control pagination justify-content-center">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Prev</a></li>
<?php for($i=1;$i<=3;$i++){?>  
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#"><?=$i?></a></li>
<?php } ?>	  
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
 </ul>
</nav>

 
 
จากนั้น เราจะใช้ การส่งค่าตัวเลข สำหรับ slide ลำดับต่างๆ โดยค่าที่ส่งไปใช้งานจะเป็น base 0 หรือก็คือเริ่มต้นที่ 0 
หมายความว่า slide ที่ 1 จะส่งค่าเป็น 0 ไป และเราจะส่งค่า "prev" สำหรับเลื่อน slide ไปลำดับก่อนหน้า หรือวนกลับ
จากด้านหลัง และเราส่งค่าเป็น "next" สำหรับเลื่อน slide ไปลำดับถัดไป หรือวนกลับไปด้านหน้า โดยจะได้ส่วนของปรับแต่ง
ใน javascript เป็นดังนี้
 
// เมื่อคลิกลิ้งค์ของปุ่มควบคุม ที่กำหนดเอง
$(".myslide_control a").on("click",function(e){
  var pattern_number = /^[0-9]+$/; // รูปแบบการตรวจสอบตัวเลข
  var textNumber = $(this).text();// ใช้ค่าข้อความหรือตัวเลขจากปุ่ม
  textNumber = textNumber.toLowerCase(); // ปรับข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก 
  if(textNumber.match(pattern_number)){ // ตรวจสอบว่าเป็นตัวเลขหรือไม่
    textNumber = parseInt(textNumber)-1; // ปรับเป็นชนิด number แล้วลบ 1
  }
  $('#carousel_myslide').carousel(textNumber); // เรียกคำสั่ง carousel
  e.preventDefault(); // ปิดการใช้งานลิ้งค์ปกติ
});

// การกำหนดตั้งค่าให้กับ slide เพิ่มเติม
$('#carousel_myslide').carousel({
 interval: 3000, // กำหนดให้ slide รายการทุก 3 วินาที
 pause:"hover" // ให้หยุด slide ชั่วคราวเมื่อวางเมาส์อยู่เหนือรายการ มีผลเฉพาะ desktop
 // และเลื่อนอีกครั้งเมื่อลเลื่อนเมาส์ออก กรณืมือถือจะมีผลเมื่อ แตะที่ slide
});
 
คำสั่ง ที่ใช้งานจากรูปแบบโค้ดข้างต้นคือ
 
.carousel(number) // ไปยัง slide ลำดับที่ โดยเริ่มต้นที่ 0 
.carousel('prev') // ไปยัง slide ก่อนหน้า
.carousel('next') // ไปยัง slide ถัดไป
 
ต่อไปเราลองประยุกต์เพิ่มเติม โดยใช้ fontawesome มากำหนดใน control เป็นดังนี้
 
<div id="carousel_myslide" class="carousel slide" data-ride="carousel">
 <div class="carousel-inner">
 <?php for($i=1;$i<=3;$i++){?>
  <div class="carousel-item <?=($i==1)?"active":""?>">
   <img class="d-block w-100" src="https://www.ninenik.com/images/10.jpg" >
  </div>
  <?php } ?>
 </div>
</div>  
<nav class="mt-2">
 <ul class="myslide_control pagination justify-content-center">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">
  <i class="fas fa-step-backward"></i>
  </a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">
  <i class="fas fa-pause"></i>
  </a></li>  
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">
  <i class="fas fa-step-forward"></i>
  </a></li>
 </ul>
</nav>

 
 
และในส่วนของ javascript ควบคุม เราจะเช็คจาก icon โดยเมื่อผู้ใช้กดที่ icon ใดๆ ก็ให้ทำหน้าที่ตามที่เรากำหนด
โดยเริ่มต้น icon "pause" จะแสดงก่อน เพราะ slide เริ่มทำงานเมื่อโหลดเสร็จ ถ้าเรากดปุ่ม pause ก็จะหยุดชั่วคราว
และปุ่ม pause ก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม play คือถ้ากดก็จะเริ่มเล่นต่อ นอกจากนั้นเรายังมีปุ่ม step-backward และ step-forward
เพื่อไปลำดับก่อนหนัา หรือลำดับถัดไป ส่วนของ javascript ก็จะเป็นดังนี้
 
// เมื่อคลิกลิ้งค์ของปุ่มควบคุม ที่กำหนดเอง
$(".myslide_control a").on("click",function(e){
  var objCheck = $(this).find("i"); // อ้างอิง icon
  if(objCheck.hasClass("fa-step-backward")){ // ถ้ากดปุ่ม ย้อนกลับหรือก่อนหน้า
    $('#carousel_myslide').carousel('prev'); 
  }else if(objCheck.hasClass("fa-pause")){ // ถ้ากดปุ่มหยุดชั่วคราว
    objCheck.removeClass("fa-pause").addClass("fa-play");
    $('#carousel_myslide').carousel('pause'); 
  }else if(objCheck.hasClass("fa-play")){ // ถ้ากดปุ่มเล่นต่อ
    objCheck.removeClass("fa-play").addClass("fa-pause");
    $('#carousel_myslide').carousel('cycle'); 
  }else if(objCheck.hasClass("fa-step-forward")){ // ถ้ากดปุ่ม ถัดไป	
    $('#carousel_myslide').carousel('next'); 
  }		
  e.preventDefault(); // ปิดการใช้งานลิ้งค์ปกติ
});

// การกำหนดตั้งค่าให้กับ slide เพิ่มเติม
$('#carousel_myslide').carousel({
 interval: 3000, // กำหนดให้ slide รายการทุก 3 วินาที
 pause:"hover" // ให้หยุด slide ชั่วคราวเมื่อวางเมาส์อยู่เหนือรายการ มีผลเฉพาะ desktop
 // และเลื่อนอีกครั้งเมื่อลเลื่อนเมาส์ออก กรณืมือถือจะมีผลเมื่อ แตะที่ slide
});
 
คำสั่ง ที่ใช้งานจากรูปแบบโค้ดข้างต้นคือ
 
.carousel('pause') // เพื่อหยุด slide ชั่วคราว
.carousel('cycle') // เพื่อเล่น slide ต่อ
.carousel('prev') // ไปยัง slide ก่อนหน้า
.carousel('next') // ไปยัง slide ถัดไป
 

การใช้งาน Events ของ Carousel

    ในการใช้งาน carousel จะเกิด event หรือเหตุการณ์ขึ้น 2 กรณีคือเมื่อ เรื่มมีการเลื่อน slide รายการ และ
เมื่อทำการ slide รายการเสร็จ คำว่าเลื่อน slide รายการ หมายถึง เมื่อเลื่อน slide รายการแต่ละอัน ไม่ได้หมายถึง
เลื่อนถึงลำดับสุดท้าย 
    สำหรับการตรวจสอบ event ของ slide เราจะใช้รูปแบบดังนี้
 
// เมื่อเริ่ม slide รายการ
$('#carousel_myslide').on('slide.bs.carousel', function (e) {
	console.log("เมื่อรายการ slide หนึ่งๆ เริ่ม slide");
});
// เมื่อ slide รายการเสร็จแล้ว
$('#carousel_myslide').on('slid.bs.carousel', function (e) {
	console.log("เมื่อรายการ slide หนึ่งๆ slide เสร็จ");
});
 
โดยใน event ที่เกิดขึ้น จะมี property ค่าเพิ่มเติมให้เราเรียกใช้งานผ่านค่า event หรือ ตัวแปร e ที่เรากำหนดในฟังก์ช่น
ซึ่งจะประกอบไปด้วย
 
 • direction: ทิศทางของ slide ปกติก็จะเป็นไปทางซ้าย หรือขวา  "left" / "right"
 • relatedTarget: เป็น DOM element slide ลำดับที่จะแสดง ปกติก็จะเป็น <div class="carousel-item">
 • from: ตำแหน่ง index ของ slide ที่กำลังจะเปลี่ยน
 • to: ตำแหน่ง index ของ slide ที่กำลังจะแสดง
 
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก property ค่าเพิ่มเติม ก็อย่างเช่น สมมติ ถ้า slide มาถึงรายการที่ 2 เราอาจจะ alert 
แจ้งหรือทำคำสั่งใดๆ เพิ่มเติมได้ ตัวอย่างโค้ดก็จะได้เป็น
 
// เมื่อเริ่ม slide รายการ
$('#carousel_myslide').on('slide.bs.carousel', function (e) {
  console.log(e.to);
  if(e.to==1){ // base index 0 ดังนั้น ลำดับที่ 2 คือ 1
    console.log("This is slide nubmer 2");	
  }
//	console.log("เมื่อรายการ slide หนึ่งๆ เริ่ม slide");
});
 
 

การแสดง Carousel แบบมีปุ่มควบคุม และมีตัวกำกับตำแหน่ง

    เราจะกลับมาที่รูปแบบเริ่มต้น และตัดส่วนของ ปุ่มควบคุมที่กำหนดเองออก แล้วจะใช้รูปแบบปุ่มควบคุม ของตัว
carousel รวมถึงตัวกำกับตำแหน่ง ที่เรียกว่า indicators จะได้รูปแบบดังนี้
 

แบบแสดง Control และ Indicators

 
<div id="carousel_myslide" class="carousel slide" data-ride="carousel">
 <ol class="carousel-indicators">
 <?php for($i=1;$i<=3;$i++){?> 
  <li data-target="#carousel_myslide" data-slide-to="<?=$i-1?>"></li>
  <?php } ?>  
 </ol>
 <div class="carousel-inner">
 <?php for($i=1;$i<=3;$i++){?>
  <div class="carousel-item <?=($i==1)?"active":""?>">
   <img class="d-block w-100" src="https://www.ninenik.com/images/10.jpg" >
  </div>
  <?php } ?>
 </div>
 <a class="carousel-control-prev" href="#carousel_myslide" role="button" data-slide="prev">
  <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Previous</span>
 </a>
 <a class="carousel-control-next" href="#carousel_myslide" role="button" data-slide="next">
  <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Next</span>
 </a>
</div>  

 
 
จะเห็นว่าส่วนที่เพิ่มเข้ามา คือ <ol class="carousel-indicators"> โดยจำนวนรายการจะเท่ากับจำนวนของรายการ slide
 
 <ol class="carousel-indicators">
 <?php for($i=1;$i<=3;$i++){?> 
  <li data-target="#carousel_myslide" data-slide-to="<?=$i-1?>"></li>
  <?php } ?>  
 </ol>
 
ในตัวอย่างเราใช้การวนลูปด้วยคำสั่ง for เป็นตัวอย่าง สังเกตว่า data-target จะต้องกำหนดเป็น id ของ slide ที่เราจะใช้งาน
เรากำหนดเป็น data-target="#carousel_myslide" ส่วนการกำหนด data-slide-to ใช้สำหรับระบุว่า แต่ละ indicator นั้น
สัมพันธ์กับ slide ลำดับที่เท่าใด โดยใช้ base 0 คือเริ่มต้นที่ค่า 0 สำหรับ slide ลำดับที่ 1
 
นอกจากนั้น เรามีการใช้งานส่วนควบคุมของ slide ผ่านลิ้งค์ 2 รายการ
 
 <a class="carousel-control-prev" href="#carousel_myslide" role="button" data-slide="prev">
  <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Previous</span>
 </a>
 <a class="carousel-control-next" href="#carousel_myslide" role="button" data-slide="next">
  <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Next</span>
 </a>
 
โดยจะใช้เป็นปุ่ม prev และ ปุ่ม next เพื่อเลื่อนรายการ
เราสามารถปรับแต่ง css ของ indicator ให้เป็นรุปแบบที่ต้องการได้ ในตัวอย่างจะเป็นแท่งสี่แหลี่ยมแนวนอน เราสามารถ
กำหนดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10px ได้ ดังนี้
 
<style type="text/css">
.carousel-indicators li{
	width:10px;
	height:10px;	
}
</style>
 
หรือจะให้เป็นจุดวงกลมเล็กๆ ขนาด 10px ก็ได้ ดังนี้
 
<style type="text/css">
.carousel-indicators li{
	width:10px;
	height:10px;
	-webkit-border-radius: 50%;
	-moz-border-radius: 50%;
	border-radius: 50%;		
}
</style>
 


 
 
 

การแสดง Card แบบเลื่อนได้ในแนวนอน

    ต่อไปเป็นส่วนประยุกต์เพิ่มเติม ที่บทความที่แล้วเราได้รู้จักกับ card component เนื้อหาประยุกต์นี้ เราจะใช้ card แบบ
group แล้วใช้งาน utility ของ bootstrap รวมถึง css style เพิ่มเติมเพื่อปรับแต่ง โดยจะแสดงไว้ต่อจาก carousel ดังนี้
 
<style type="text/css">
/*	ส่วนเนื้อหาที่เลื่อนได้ในแนวนอน*/
.scroll-x{
	display: flex;
	overflow-y: hidden;
	overflow-x: auto;
	-webkit-overflow-scrolling: touch;
}		
/*ส่วนกำหนดให้ไม่แสดง scrollbar ของเนื้อหาแนวนอนี่กำหนด*/
.scroll-x::-webkit-scrollbar {
	 display: none; 
}
</style>

<div class="container-fluid m-0 p-0 bg-light"> <!--container-fluid-->
 	<h5 class="p-2 text-secondary">Category</h5>
  <div class="card-group d-flex flex-row flex-nowrap scroll-x"> <!--card group-->
		<?php for($i=1;$i<=6;$i++){?>
    <div class="card shadow-sm mb-2 mx-1" style="min-width:150px;">
     <img class="card-img-top" src="https://www.ninenik.com/images/10.jpg" >
     <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">หัวข้อเพิ่มเติม</h5>
      <p class="card-text">รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
      รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม 
      </p>
     </div> 
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--card group-->
</div>

 
 
จากโค้ด เรากำหนด class "scroll-x" ซึ่งเป็นชื่อที่เรากำหนดเอง และจัดรูปแบบด้วย css style เราสามารถแก้ไข
ความกว้างของ แต่ละ card ด้วยการกำหนด style="min-width:150px;" ในตัวอย่างเรากำหนดเป็น 150px
สำหรับ card ในแนวนอนที่เราเพิ่มเข้ามานั้น เราสามารถใช้เมาส์หรือใช้นิ้วปัดไปทางซ้ายหรือทางขวา เพื่อแสดงรายการ
เพิ่มเติมที่ซ่อนอยู่ได้ ในตัวอย่างเราสมมติวนลูปแสดง 5 รายการ 
โค้ดตัวอย่างแบบเต็ม เป็นดังนี้
 
ไฟล์ demo.php
 
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
  <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.7/css/all.css">  
  <style type="text/css">
  body{
    font-family: system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
    font-size: 14px;
  }
  .pic_preview{height:auto;padding-bottom:100%;background-size:cover;background-position:center;}
  .price{font-size: 18px;font-weight: 500;color: #f57224;}
  .discount_price{font-size: 10px;color: #9e9e9e;}
  .cus-icon:before {
    width: 30px;
    height: 30px;
  }  
  /*sidemenu ด้านซ้าย*/
  .l-sidenav {
    position: fixed; 
    z-index: 1040; 
    top: 0; 
    left: 0;  
    height: 100%; 
    width: 0; 
    overflow-x: hidden; 
  }  
  /*sidemenu ด้านขวา*/
  .r-sidenav {
    position: fixed; 
    z-index: 1040; 
    top: 0; 
    right: 0;  
    height: 100%; 
    width: 0; 
    overflow-x: hidden; 
  }  
  /*คลุมดำพื้นที่เนื้อหา*/
  .page-overlay-bg{
    position: absolute;
    z-index: 1040;
    width: 0;
    height: 100%;
    background-color: rgba(0,0,0,0.4); 
  }  
  /*ส่วนของ padding กำหนดเอง */
  .p-haft{padding:.125rem}
/*	กำหนด indicator เพื่มเติม*/
	.carousel-indicators li{
		width:10px;
		height:10px;
		-webkit-border-radius: 50%;
		-moz-border-radius: 50%;
		border-radius: 50%;		
	}
/*	ส่วนเนื้อหาที่เลื่อนได้ในแนวนอน*/
	.scroll-x{
		display: flex;
		overflow-y: hidden;
		overflow-x: auto;
		-webkit-overflow-scrolling: touch;
	}		
	/*ส่วนกำหนดให้ไม่แสดง scrollbar ของเนื้อหาแนวนอนี่กำหนด*/
	.scroll-x::-webkit-scrollbar {
  	 display: none; 
	}
  </style>
</head>
<body>
  
<!-- sidemenu ด้านซ้าย-->
<nav class="l-sidenav bg-light">
<div class="card bg-warning">
 <div class="navbar navbar-light">
 <a class="invisible"></a>
 <button type="button" class="close close-l-sidenav btn pl-2">
 <span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
 
 </div>
 <div class="card-body pt-1 text-center">
 <img src="https://www.ninenik.com/images/9.jpg"  class="rounded-circle" style="width:75px;height:75px;">
  <h6 class="card-title">หัวข้อ หรือ ชื่อผู้ใช้</h6>
  <p class="card-text">
  ข้อความอธิบายเพิ่มเติม
  </p>
 </div>
</div>
<ul class="list-group">
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 1
  <span class="badge badge-primary badge-pill">14</span>
 </li>
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 2
  <span class="badge badge-primary badge-pill">2</span>
 </li>
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 3
  <span class="badge badge-primary badge-pill">1</span>
 </li>
</ul>
<ul class="nav flex-column">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
 </li>
</ul>
<ul class="list-group list-group-flush">
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 1</li>
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 2</li>
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 3</li>
</ul>
</nav>
 
<!-- sidemenu ด้านขวา-->
<nav class="r-sidenav bg-light">
<div class="card bg-light">
 <div class="navbar navbar-light">
 <a class="invisible"></a>
  <button type="button" class="close close-r-sidenav btn pl-2">
  <span aria-hidden="true">&times;</span>
  </button>  
 </div>
 <div class="card-body pt-1 text-center">
 <img src="https://www.ninenik.com/images/9.jpg"  class="rounded-circle" style="width:75px;height:75px;">
  <h6 class="card-title">หัวข้อ หรือ ชื่อผู้ใช้</h6>
  <p class="card-text">
  ข้อความอธิบายเพิ่มเติม
  </p>
 </div>
</div>
<ul class="list-group">
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 1
  <span class="badge badge-primary badge-pill">14</span>
 </li>
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 2
 
  <span class="badge badge-primary badge-pill">2</span>
 </li>
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 3
  <span class="badge badge-primary badge-pill">1</span>
 </li>
</ul>
<ul class="nav flex-column">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
 </li>
</ul>
<ul class="list-group list-group-flush">
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 1</li>
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 2</li>
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 3</li>
</ul>
</nav>
  
<div class="page-main w-100"><!-- page-main-->
<div class="page-overlay-bg"></div>
<!-- ส่วนของการใช้งาน navbar-->
 <nav class="navbar navbar-light bg-warning">
<!-- ปุมด้านซ้าย แสดงเมนู-->
 <button class="navbar-toggler border-0 px-0 open-l-sidenav" type="button">
  <i class="fas fa-bars cus-icon fa-fw py-1"></i>
 </button> 
<!-- ส่วนแสดงชื่อโปรเจ็ค หรือหัวข้อที่ต้องการ-->
<!-- <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>-->
<!-- ปุมด้านขวา แสดงเมนู -->
  <div class="btn-group">
   <button type="button" class="navbar-toggler border-0 px-2" onClick="$('#subnavbar').toggle()">
   <i class="fas fa-search cus-icon py-1"></i>
   </button>
   <button type="button" class="navbar-toggler border-0 px-2 open-r-sidenav">
   <i class="fas fa-user cus-icon py-1"></i>
   </button>
  </div> 
</nav>
 <nav class="navbar navbar-light sticky-top collapse" id="subnavbar" style="background-color:#f9ffbc;">
  <form class="w-100">
  <div class="input-group">
   <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
   <div class="input-group-append">
    <button class="btn btn-outline-warning" type="button">
    <i class="fas fa-search cus-icon py-1"></i>
    </button>
   </div>
  </div>   
  </form>
</nav>
  
<div id="carousel_myslide" class="carousel slide" data-ride="carousel">
 <ol class="carousel-indicators">
 <?php for($i=1;$i<=3;$i++){?> 
  <li data-target="#carousel_myslide" data-slide-to="<?=$i-1?>"></li>
  <?php } ?>  
 </ol>
 <div class="carousel-inner">
 <?php for($i=1;$i<=3;$i++){?>
  <div class="carousel-item <?=($i==1)?"active":""?>">
   <img class="d-block w-100" src="https://www.ninenik.com/images/10.jpg" >
  </div>
  <?php } ?>
 </div>
 <a class="carousel-control-prev" href="#carousel_myslide" role="button" data-slide="prev">
  <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Previous</span>
 </a>
 <a class="carousel-control-next" href="#carousel_myslide" role="button" data-slide="next">
  <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Next</span>
 </a>
</div>  
<div class="container-fluid m-0 p-0 bg-light"> <!--container-fluid-->
 	<h5 class="p-2 text-secondary">Category</h5>
  <div class="card-group d-flex flex-row flex-nowrap scroll-x"> <!--card group-->
		<?php for($i=1;$i<=6;$i++){?>
    <div class="card shadow-sm mb-2 mx-1" style="min-width:150px;">
     <img class="card-img-top" src="https://www.ninenik.com/images/10.jpg" >
     <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">หัวข้อเพิ่มเติม</h5>
      <p class="card-text">รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
      รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม 
      </p>
     </div> 
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--card group-->
</div>
<div class="container-fluid m-0 p-0 bg-light"> <!--container-fluid-->
 	<h5 class="p-2 text-secondary">Best Items</h5>
  <div class="row no-gutters px-1"> <!--row-->
  <?php for($i=1;$i<=4;$i++){?>
    <div class="col-6 col-sm-4 col-md-3 bg-light px-1">
      <a href="javascript:void(0);">
      <div class="bg-warning pic_preview" style="background-image:url('https://www.ninenik.com/images/10.jpg')">
 
      </div>
      <div class="bg-white mb-2 shadow-sm">
        <div>หัวเรื่องรายการทดสอบ This is test title</div>
        <div class="price">฿1,500</div>
        <div class="discount_price">฿2,500 <span>-50%</span></div>
      </div>  
      </a>    
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--row-->
 

</div> <!--container-fluid-->
</div><!-- page-main-->
  
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	
	// การกำหนดตั้งค่าให้กับ slide เพิ่มเติม
	$('#carousel_myslide').carousel({
	 interval: 3000, // กำหนดให้ slide รายการทุก 3 วินาที
	 pause:"hover" // ให้หยุด slide ชั่วคราวเมื่อวางเมาส์อยู่เหนือรายการ มีผลเฉพาะ desktop
	 // และเลื่อนอีกครั้งเมื่อลเลื่อนเมาส์ออก กรณืมือถือจะมีผลเมื่อ แตะที่ slide
	});
	
	// เมื่อเริ่ม slide รายการ
	$('#carousel_myslide').on('slide.bs.carousel', function (e) {
	//	console.log("เมื่อรายการ slide หนึ่งๆ เริ่ม slide");
	});
	// เมื่อ slide รายการเสร็จแล้ว
	$('#carousel_myslide').on('slid.bs.carousel', function (e) {
	//	console.log("เมื่อรายการ slide หนึ่งๆ slide เสร็จ");
	});
	
	
  /*เมื่อปุ่มปิด หรือ เปิด เมนูด้านซ้ายถูกคลิก*/
  $(".close-l-sidenav,.open-l-sidenav").on("click",function(){
    $("html").css("overflow-x","hidden"); /*ป้องกันการแสดง scroolbar ในแนวนอน*/
    $(document.body).css({"position":"relative","overflow-x":"hidden"});  /*ป้องกันการแสดง scroolbar ในแนวนอน*/ 
    var toggleWidth = ($(".l-sidenav").width()==0)?250:0;
    $(".l-sidenav").width(toggleWidth);   
    var toggleMarginLeft = toggleWidth; /*ให้ขยับส่วนของคลุมดำออกไปเท่ากับความกว้างของเมนูที่ขยับเข้ามา*/
    var toggleOverlayWidth = ($(".page-overlay-bg").width()==0)?"100%":0; /*ซ่อนหรือแสดงโดยการกำหนดค่าความกว้าง*/
    var fullHeight = $(".page-main").height(); /* ความสูงของเนื้อหา*/
    $(".page-main").css("margin-left",toggleMarginLeft); /*ขยับส่วนของเนื้อหาตามการแสดงของเมนูด้านซ้าย*/
    $(".page-overlay-bg").height(fullHeight); /*ให้ความสูงของพื้นที่คลุมดำเท่ากับเนื้อหา*/
    $(".page-overlay-bg").width(toggleOverlayWidth); /*ให้ความกว้างของพื้นที่คลุมดำเท่ากับ 100% หรือ 0*/       
  });
   
  /*เมื่อปุ่มปิด หรือ เปิด เมนูด้านขวาถูกคลิก*/ 
  $(".close-r-sidenav,.open-r-sidenav").on("click",function(){
    /*กำหนดเงื่อนไข กรณีแสดงแบบเต็มจอ ถ้าความกว้างเริ่มต้นเป็น 0 ให้แสดง 100% */
    var toggleWidth = ($(".r-sidenav").width()==0)?"100%":0;
    $(".r-sidenav").width(toggleWidth);
  }); 
   
});
</script>
</body>
</html>
 
ทั้งหมดเป็นแนวทางการใช้งาน carousel และการประยุกต์ card แสดงแบบเลื่อนได้ในแนวนอน หวังว่าเนื้อหาข้างต้น
จะเป็นแนวทางไปปรับใช้เพิ่มเติม ได้ต่อไป
 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ