แนวทางการ JOIN ตาราง สำหรับ DataTable ใช้งานกับ Codeigniter ตอนที่ 4

เขียนเมื่อ 6 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
left join codeigniter codeigniter 3 datatable server-side processing

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ left join codeigniter codeigniter 3 datatable server-side processing

ดูแล้ว 13,342 ครั้ง


จากตอนที่แล้ว เราได้รู้จักวิธีดึงข้อมูลจากตารางในฐานข้อมูลมาใช้งานร่วมกับ DataTable ผ่านรูปแบบ
การได้มาของข้อมูลแบบ Server-side processing เนื่องจากเป็นการใช้งาน กับข้อมูลจำนวนมากๆ แต่วิธี
ที่เราได้แนะนำไปในตอนที่แล้ว จากบทความ
 
ใช้งาน Server side processing สำหรับ DataTable ร่วมกับ Codeigniter ตอนที่ 3 
 
เป็นวิธีที่ทำการดึงข้อมูลจากตาราง table เดียว ซึ่งในความเป็นจริงโดยส่วนใหญ่
ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีจำนวนมากๆ มักจะใช้วิธีการ JOIN ตาราง ไม่ว่าจะเป็น LEFT JOIN , RIGHT JOIN,
INNER JOIN เหล่านี้เป็นต้น มักจะเป็นการใช้งานหลายๆ ตารางพร้อมกัน
    ในเนื้อหาตอนต่อไปนี้เราจะมาประยุกต์การ JOIN ตารางหลายๆ ตารางมาใช้งานกับ DataTable pluign
โดยวิธีการก็จะคล้ายๆ กับแนวทางเดิม แต่จะมีการปรับโค้ดและการเรียกใช้คำสั่ง การคิวรี่เพิ่มเข้ามา คือ
 
$this->db->select() 
 
สำหรับดึงฟิลด์ข้อมูลตารางที่มีการเชื่อมข้อมูลแล้ว
และคำสั่ง
 
$this->db->join() 
 
สำหรับสร้างชุดคำสั่ง SQL ในการเชื่อมตาราง ในตัวอย่างเราจะใช้การเชื่อมข้อมูลแบบ LEFT JOIN 
โดยจะทำการเชื่อมข้อมูลจากตารางข้อมูลตัวอย่าง 3 ตาราง ซึ่งเป็นข้อมูลตัวอย่างจากบทความด้านล่างนี้
 
การใช้งาน SQL LEFT JOIN 
 

ตารางฐานข้อมูลประกอบการอธิบาย

 


 
 
ชุดคำสั่ง SQL ตัวอย่าง ที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ใน Codeigniter
 
SELECT
a.cus_id,a.cus_name,b.order_id,b.pro_id,c.pro_name
FROM tbl_customer a LEFT JOIN (tbl_order b,tbl_product c)
ON (a.cus_id=b.cus_id AND b.pro_id=c.pro_id)
 

ผลลัพธ์ของคำสั่ง SQL ข้างต้น

 

 
 
 
มาเริ่มต้นกันที่ไฟล์เรียกใช้งาน DataTable เราจะใช้รูปแบบเดิมของการใช้งานแบบ
Server-side processing จากบทความตอนที่แล้ว แต่จะปรับให้ส่วนของหัวข้อคอลัมน์ในตาราง
ให้เหมาะสมกับตัวอย่างข้อมูลที่เราจะดึงมาแสดง ดังส่วนที่ทำการ hilight ไว้
 
<link rel="stylesheet" href="//cdn.datatables.net/1.10.15/css/jquery.dataTables.min.css"> 
<script src="//cdn.datatables.net/1.10.15/js/jquery.dataTables.min.js"></script>

<table id="table_server_id" class="display">
  <thead>
    <tr>
    	<th>#</th>
      <th>Cus ID</th>
      <th>Cus Name</th>
      <th>Order ID</th>
      <th>Product ID</th>
      <th>Product Name</th>
    </tr>
  </thead>
</table>
 
<script type="text/javascript">
$(function(){
   $('#table_server_id').DataTable( {
		"processing": true, // แสดงข้อความกำลังดำเนินการ กรณีข้อมูลมีมากๆ จะสังเกตเห็นง่าย
		"serverSide": true, // ใช้งานในโหมด Server-side processing
		"order": [], // กำหนดให้ไม่ต้องการส่งการเรียงข้อมูลค่าเริ่มต้น จะใช้ค่าเริ่มต้นตามค่าที่กำหนดในไฟล์ php
		"ajax": {
			"url": "<?=base_url("ajaxdata")?>", // ไฟล์ Server script php
			"data":{  // เพิ่มตัวแปรที่ต้องกาส่งเข้าไปแบบกำหนดเอง
				"page":function(){ // ใข้ข้อมูลตัวแปรชื่อ page
					var dataTable1 = $('#table_server_id').DataTable(); // จะใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก dataTable
					return dataTable1.page.info().page;	// ส่งค่าเลขหน้าปัจจุบันไปไว้ในตัวแปร page ค่าเรี่มต้นนับจาก 0
				}
			},
			"type": "POST" // ส่งข้อมูลแบบ post
		},
		"columnDefs": [ // กำหนดลักษณะพิเสษเฉพาะสำหรับคอลัมน์ตารางที่ต้องการ
			{ 
				"targets": [ 0 ], // เราต้องการกำหนดคอลัมน์แรก ค่าเริ่มต้นที่ 0
				"orderable": false, // ให้ไม่ต้องสามารถเรียงข้อมูลได้ เพราะเป็นลำดับรายการเฉยๆ 
			}
		]
  } );
});
</script>
 
 
ต่อไปเราไปดูในส่วนของการปรับที่ไฟล์ Ajaxdata.php ในโฟลเดอร์ apps > controllers
ดูในส่วนที่ทำการ hilight  คำอธิบายจะอยู่ในโค้ด และมีเพิ่มเติมด้านล่างของโค้ดตัวอย่าง
 
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
 
class Ajaxdata extends CI_Controller {
  	private $table = "tbl_customer a"; // กำหนดชื่อตารางข้อมูล
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลในตารางที่ต้องการดึงมาใช้งาน
	private $column_select = array("*","a.cus_id as cus_id,c.pro_id as pro_id");
	// กำหนดตารางที่ต้องการเชื่อม และเงื่อนไขการเชื่อมตาราง
	private $table_join = array(
		array("tbl_order b","a.cus_id=b.cus_id","left"),
		array("tbl_product c","b.pro_id=c.pro_id","left")
	);
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลที่สามารถให้ค้นหาข้อมูลได้
	private $column_search = array(
		"a.cus_id","a.cus_name","b.order_id","c.pro_id","c.pro_name"
	);
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลที่สามารถให้เรียงข้อมูลได้
	private $column_order = array(
		NULL,"a.cus_id","a.cus_name","b.order_id","c.pro_id","c.pro_name"
	);	
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลที่่ต้องการเรียงข้อมูลเริ่มต้น และรูปแบบการเรียงข้อมูล
	private $order = array("a.cus_id"=>"asc");
  public function __construct(){
    parent::__construct();
  }
  public function index(){
		
    $data = array();
		$_draw = $this->input->post('draw'); // ครั้งที่การดึงข้อมูล ค่าของ dataTable ส่งมาอัตโนมัติ
		$_p = $this->input->post('search'); // ตัวแปรคำค้นหาถ้ามี
		$_earchValue = $_p['value']; // ค่าคำค้นหา
		$_order = $this->input->post('order'); // ตัวแปรคอลัมน์ที่ต้องการเรียงข้อมูล
		$_length = $this->input->post('length'); // ตัวแปรจำนวนรายการที่จะแสดงแต่ละหน้า
		$_start = $this->input->post('start'); // เริ่มต้นที่รายการ
		$this->db->select(implode(",",$this->column_select)); // สร้างคำสั่ง select ฟิลด์ข้อมูลที่กำหนด
    $query = $this->db->from($this->table); // ดึงข้อมูลจากตารางที่กำหนด
		// วนลูปเงื่อนไขการเชื่อมตารางเพื่อสร้างคำสั่ง sql การเชื่อมตาราง
		foreach ($this->table_join as $item_join){
			call_user_func_array(array($this->db,'join'),$item_join);
		}
		$total_rows_all = $this->db->count_all_results(null,FALSE); // เก็บค่าจำนวนรายการทั้งหมด		
    $i = 0;  
		// วนลูปฟิลด์ที่ต้องการค้นหา กรณีมีการส่งคำค้น เข้ามา
    foreach ($this->column_search as $item){
			if($_earchValue){ // ถ้ามีค่าคำค้น
				// จัดรูปแแบคำสั่ง sql การใช้งาน OR กับ LIKE
				if($i===0){ // ถ้าเป็นค่าเริ่มเต้นให้เปิดวงเล็บ (
          $this->db->group_start(); 
          $this->db->like($item, $_earchValue);					
				}else{
					$this->db->or_like($item, $_earchValue);
				}
				if(count($this->column_search) - 1 == $i){ // ถ้าเป็นต้วสุดท้ายให้ปิดวงเล็บ )
					$this->db->group_end();
				}
			}
			$i++;
			// ส่วนของการวนลูปนี้จะได้รูปแบบ เช่น ( fileld1 LIKE 'a' OR field2 LIKE 'a' ) เป็นต้น
		} 
		// ถ้ามีการส่งฟิลด์ที่ต้องการเรียงข้อมูลเข้ามา เช่น กรณีกดที่หัวข้อในตาราง dataTable
		if(isset($_order) && $_order!=NULL){
			// จัดรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลจากค่าที่ส่งมา
			$_orderColumn = $_order['0']['column'];
			$_orderSort = $_order['0']['dir'];
			$this->db->order_by($this->column_order[$_orderColumn], $_orderSort);
		}else{ // กรณีไม่ได้ส่งค่าในตอนต้น ให้ใช้ค่าตามที่กำหนด
			// จัดรูปแบบการจัดเรียง ตามที่กำหนดด้ายตัวแปร $order ด้านบน
      $order = $this->order;
      $this->db->order_by(key($order), $order[key($order)]);			
		}
		$total_rows_filter = $this->db->count_all_results(null,FALSE); // กำหนดค่าจำนวนข้อมูลหลังมีเงื่อนไขต่างๆ			
    if($_length != -1){ // กรณีมีการกำหนดว่าต้องการแสดงข้อมูลหน้าละกี่รายการ
    	$this->db->limit($_length, $_start); // จัดรูปแบบการแสดง ผลที่ได้เช่น LIMIT 10,10
		}	
    $query = $this->db->get(); // คิวรี่ข้อมูลตาเงื่อนไข
		$_page = $this->input->post('page'); // ค่าตัวแปร page ที่เรากำหนดเองส่งหน้าปัจจุบันเข้ามา
		// วนลูปนำฟิลด์รายการที่ต้องการและสอดคล้องกันมาไว้ในตัวแปร array ที่ชื่อ $data
		$_i = 0; // ตัวแปรเลขลำดับข้อมูล
    foreach ($query->result_array() as $row){
			$_i++;
      $data[] = array(
				($_page*$_length)+$_i,
        $row['cus_id'],
        $row['cus_name'],
				$row['order_id'],
				$row['pro_id'],
        $row['pro_name']
      );
    }
		// กำหนดรูปแบบ array ของข้อมูลที่ต้องการสร้าง JSON data ตามรูปแบบที่ DataTable กำหนด
    $output = array(
			"draw" => $_draw, // ครั้งที่เข้ามาดึงข้อมูล
			"recordsTotal" => $total_rows_all, // ข้อมูลทั้งหมดที่มี
			"recordsFiltered" => $total_rows_filter, // ข้อมูลเฉพาะที่เข้าเงื่อนไข เช่น ค้นหา แล้ว		
       "data" => $data // รายการ array ข้อมูลที่จะใช้งาน
    );
    echo json_encode($output);
    exit();			
  }
}
 
 
การกำหนดชื่อตารางแรก สังเกตว่าเราจะมีการระบุชื่อเรียกแทน เว้นวรรคแล้วต่อเข้าไปในชื่อตาราง ในที่นี้จะใช้
เป็นตัวอักษรกาษาอังกฤษ เพื่อเวลาเรียกใช้งานจะได้สั้น แต่สามารถใช้เป็นชื่ออื่นๆ ได้ตามสะดวก
 
private $table = "tbl_customer a"; // กำหนดชื่อตารางข้อมูล
 
ตารางแรกคือตาราง tbl_customer ใช้ชื่อเรียกแทนว่า a เพื่ออ้างอิง หรือสามารถกำหนดเป็น 
"tbl_customer customer" แบบนี้เก็ได้
 
ส่วนต่อมาจะเป็นการกำหนดฟิลด์ข้อมูลที่จะนำมาแสดง กรณีในตารางที่เรานำมาเชื่อมกันนั้นมีชื่อฟิลด์ข้อมูลแบบไม่ซ้ำกัน
เราก็สามารถกำหนดให้ดึงทุกรายการโดยใช้ ( * ) แทนได้เช่น
 
private $column_select = array("*");
 
หรือระบุฟิลด์ที่ต้องการทั้งหมดเองได้ ถ้าจำนวนฟิลด์ที่แสดงมีจำนวนไม่มาก เช่น
 
private $column_select = array("a.cus_id,a.cus_name,b.order_id,b.pro_id,c.pro_name");
 
กรณีที่ในแต่ละตาราง มีการกำหนดชื่อฟิลด์เหมือนกัน เช่นในตัวอย่าง ตาราง tbl_customer และ tbl_order
มีฟิลด์ข้อมูล cus_id เหมือนกัน และในตาราง tbl_order และ tbl_product มีฟิลด์ข้อมูล pro_id เหมือนกัน
ในลักษณะกรณีดังนี้ เราต้องกำหนดการใช้ชื่อเรียกข้อมูลโดยเลือกจากตารางใดตารางหนึ่ง เพื่อให้ข้อมูลแสดงครบ
ถูกต้อง มิฉะนั้นจะไม่สามารถอ้างอิงหรือแสดงข้อมูลจากฟิลด์ข้อมูลนั้นๆ ได้ อย่างในตัวอย่าง เรากำหนดเป็น
 
private $column_select = array("*","a.cus_id as cus_id,c.pro_id as pro_id");
 
คือใช้ cus_id จากตาราง a.cus_id  หรือจากตาราง tbl_customer เพราะเป็นข้อมูลในตารางหลัก
และใช้ pro_id จากตาราง c.pro_id หรือจากตาราง tbl_product เพราะเป็นข้อมูลในตารางหลัก แบบนี้เป็นต้น
ดังนั้นจำไว้ว่า ถ้าจะมีการแสดงข้อมูลจากฟิลด์ข้อมูลที่ซ้ำกัน ต้องกำหนดว่าให้ดึง่จากไหนก่อนเสมอดังตัวอย่าง
 
ต่อไปเป็นส่วนของการกำหนดการเชื่อมของตาราง เราจะใช้เป็นตัวแปร array สองมิติ โดยใน array มิติที่สอง
จะเป็นรูปแบบของการกำหนดตารางที่จะนำมาเชื่อม เงื่อนไขการเชื่อม และรูปแบบการเชื่อมตาราง จากตัวอย่าง
เราเชื่อมตารางแบบ LEFT JOIN มีตารางที่เขื่อมเพิ่มเข้ามาอีก 2 ตาราง ใข้ขื่อเรียกแทนว่า b และ c ตามลำดับ
ถ้าต้องการเพิ่มตารางเข้ามาอีก ก็สามารถเพิ่ม array เข้ามาโดยใช้รูปแบบตามตัวอย่างได้เลย
 
private $table_join = array(
	array("tbl_order b","a.cus_id=b.cus_id","left"),
	array("tbl_product c","b.pro_id=c.pro_id","left")
);
 
ตัวแปร $table_join ในส่วนนี้ เราจะนำไปใช้ในส่วนของการสร้างคำสั่งการเชื่อมตารางใน Codeigniter ด้วยคำสั่ง
 
$this->db->join() 
 
โดยรูปแบบปกติที่ใช้งาน ก็ดังตัวอย่างเช่น 
 
$this->db->join("tbl_order b","a.cus_id=b.cus_id","left"); 
$this->db->join("tbl_product c","b.pro_id=c.pro_id","left"); 
 
แต่เวลาเราใช้งาน เราได้สร้างการประยุกต์ไว้แล้ว โดยไม่ต้องไปปรับอะไรแค่ แก้ไขในส่วนของตัวแปร $table_join
ในส่วนด้านบนก็พอ
 
ต่อไปในส่วนของการหนดค่าตัวแปร $column_search, $column_order และ $order เราก็จะยังใช้รูปแบบแนวทางเดิม
แต่ต้องมีการระบุ ชื่อเรียกแทนตารางต่อด้วยฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง เช่น การกำหนดค่าเริ่มต้นฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการ
จัดเรียงข้อมูลก็จะใช้เป็น
 
private $order = array("a.cus_id"=>"asc");
 
คือมีการกำหนด a.cus_id แบบนี้ แทนการกำหนดแค่ cus_id ในลักษณะแบบนี้เป็นต้น
 
และสุดท้ายส่วนการดึงข้อมูลมาใช้งาน เราจะระบุแค่ชื่อฟิลด์ โดยไม่ต้องอ้างอิงชื่อแทนตารางเหมือนการกำหนด
ก่อนๆ หน้าที่ได้กล่าวมาแล้วด้านบน คือ ใช้  cus_id ไม่ใช้รูปแบบ a.cus_id 
 
foreach ($query->result_array() as $row){
	$_i++;
	$data[] = array(
		($_page*$_length)+$_i,
		$row['cus_id'],
		$row['cus_name'],
		$row['order_id'],
		$row['pro_id'],
		$row['pro_name']
	);
}
 
มาดูผลลัพธ์ที่ได้ กรณีใช้ช้อมูลจากหลายๆ ตารางเชื่อมกัน จะได้เป็นดังรูป
 
 

 
 


 

แนวทางการประยุกต์กรณีมีการจัดกลุ่มข้อมูลด้วย GROUP BY

เราลองมาประยุกต์เพิ่มเติมอีกนิด กับเงื่อนไขคำสั่ง SQL ดังนี้
 
// ดูตัวอย่างเพิ่มเติม
// เงื่อนไขคือ อยากรู้ว่า ลูกค้าแต่ละคนซื้อไปคนละกี่รายการ และมียอดสั่งซื้อคนละเท่าไหร่
SELECT
a.cus_id,a.cus_name,COUNT(b.order_id) quantity,SUM(c.pro_price) amount
FROM tbl_customer a LEFT JOIN (tbl_order b,tbl_product c)
ON (a.cus_id=b.cus_id AND b.pro_id=c.pro_id)
GROUP BY a.cus_id
ORDER BY a.cus_id
 

ผลลัพธ์จากการแสดงข้อมูลในตารางปกติ

 

 
 

ไฟล์เรียกใช้งาน

<link rel="stylesheet" href="//cdn.datatables.net/1.10.15/css/jquery.dataTables.min.css"> 
<script src="//cdn.datatables.net/1.10.15/js/jquery.dataTables.min.js"></script>

<table id="table_server_id" class="display">
  <thead>
    <tr>
    	<th>#</th>
      <th>Cus ID</th>
      <th>Cus Name</th>
      <th>Quantity</th>
      <th>Amount</th>
    </tr>
  </thead>
</table>
 
<script type="text/javascript">
$(function(){
   $('#table_server_id').DataTable( {
		"processing": true, // แสดงข้อความกำลังดำเนินการ กรณีข้อมูลมีมากๆ จะสังเกตเห็นง่าย
		"serverSide": true, // ใช้งานในโหมด Server-side processing
		"order": [], // กำหนดให้ไม่ต้องการส่งการเรียงข้อมูลค่าเริ่มต้น จะใช้ค่าเริ่มต้นตามค่าที่กำหนดในไฟล์ php
		"ajax": {
			"url": "<?=base_url("ajaxdata")?>", // ไฟล์ Server script php
			"data":{  // เพิ่มตัวแปรที่ต้องกาส่งเข้าไปแบบกำหนดเอง
				"page":function(){ // ใข้ข้อมูลตัวแปรชื่อ page
					var dataTable1 = $('#table_server_id').DataTable(); // จะใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก dataTable
					return dataTable1.page.info().page;	// ส่งค่าเลขหน้าปัจจุบันไปไว้ในตัวแปร page ค่าเรี่มต้นนับจาก 0
				}
			},
			"type": "POST" // ส่งข้อมูลแบบ post
		},
		"columnDefs": [ // กำหนดลักษณะพิเสษเฉพาะสำหรับคอลัมน์ตารางที่ต้องการ
			{ 
				"targets": [ 0 ], // เราต้องการกำหนดคอลัมน์แรก ค่าเริ่มต้นที่ 0
				"orderable": false, // ให้ไม่ต้องสามารถเรียงข้อมูลได้ เพราะเป็นลำดับรายการเฉยๆ 
			}
		]
  } );
});
</script>
 

ไฟล์ Ajaxdata.php ในโฟลเดอร์ apps > controllers 

 
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
 
class Ajaxdata extends CI_Controller {
  	private $table = "tbl_customer a"; // กำหนดชื่อตารางข้อมูล
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลในตารางที่ต้องการดึงมาใช้งาน
	private $column_select = array("a.cus_id,a.cus_name,COUNT(b.order_id) quantity,SUM(c.pro_price) amount");
	// กำหนดตารางที่ต้องการเชื่อม และเงื่อนไขการเชื่อมตาราง
	private $table_join = array(
		array("tbl_order b","a.cus_id=b.cus_id","left"),
		array("tbl_product c","b.pro_id=c.pro_id","left")
	);
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลที่สามารถให้ค้นหาข้อมูลได้
	private $column_search = array(
		"a.cus_id","a.cus_name","quantity","amount"
	);
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลที่สามารถให้เรียงข้อมูลได้
	private $column_order = array(
		NULL,"a.cus_id","a.cus_name","quantity","amount"
	);	
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลที่่ต้องการจัดกลุ่มข้อมูล
	private $group = array("a.cus_id");	
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลที่่ต้องการเรียงข้อมูลเริ่มต้น และรูปแบบการเรียงข้อมูล
	private $order = array("a.cus_id"=>"asc");
  public function __construct(){
    parent::__construct();
  }
  public function index(){
		
    $data = array();
		$_draw = $this->input->post('draw'); // ครั้งที่การดึงข้อมูล ค่าของ dataTable ส่งมาอัตโนมัติ
		$_p = $this->input->post('search'); // ตัวแปรคำค้นหาถ้ามี
		$_earchValue = $_p['value']; // ค่าคำค้นหา
		$_order = $this->input->post('order'); // ตัวแปรคอลัมน์ที่ต้องการเรียงข้อมูล
		$_length = $this->input->post('length'); // ตัวแปรจำนวนรายการที่จะแสดงแต่ละหน้า
		$_start = $this->input->post('start'); // เริ่มต้นที่รายการ
		$this->db->select(implode(",",$this->column_select)); // สร้างคำสั่ง select ฟิลด์ข้อมูลที่กำหนด
    $query = $this->db->from($this->table); // ดึงข้อมูลจากตารางที่กำหนด
		// วนลูปเงื่อนไขการเชื่อมตารางเพื่อสร้างคำสั่ง sql การเชื่อมตาราง
		foreach ($this->table_join as $item_join){
			call_user_func_array(array($this->db,'join'),$item_join);
		}
		$total_rows_all = $this->db->count_all_results(null,FALSE); // เก็บค่าจำนวนรายการทั้งหมด		
    $i = 0;  
		// วนลูปฟิลด์ที่ต้องการค้นหา กรณีมีการส่งคำค้น เข้ามา
    foreach ($this->column_search as $item){
			if($_earchValue){ // ถ้ามีค่าคำค้น
				// จัดรูปแแบคำสั่ง sql การใช้งาน OR กับ LIKE
				if($i===0){ // ถ้าเป็นค่าเริ่มเต้นให้เปิดวงเล็บ (
          $this->db->group_start(); 
          $this->db->like($item, $_earchValue);					
				}else{
					$this->db->or_like($item, $_earchValue);
				}
				if(count($this->column_search) - 1 == $i){ // ถ้าเป็นต้วสุดท้ายให้ปิดวงเล็บ )
					$this->db->group_end();
				}
			}
			$i++;
			// ส่วนของการวนลูปนี้จะได้รูปแบบ เช่น ( fileld1 LIKE 'a' OR field2 LIKE 'a' ) เป็นต้น
		} 
		// ถ้ามีการกำหนดการจัดกลุ่มข้อมูล
		if(isset($this->group) && count($this->group)>0){
			$this->db->group_by($this->group);
		}
		// ถ้ามีการส่งฟิลด์ที่ต้องการเรียงข้อมูลเข้ามา เช่น กรณีกดที่หัวข้อในตาราง dataTable
		if(isset($_order) && $_order!=NULL){
			// จัดรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลจากค่าที่ส่งมา
			$_orderColumn = $_order['0']['column'];
			$_orderSort = $_order['0']['dir'];
			$this->db->order_by($this->column_order[$_orderColumn], $_orderSort);
		}else{ // กรณีไม่ได้ส่งค่าในตอนต้น ให้ใช้ค่าตามที่กำหนด
			// จัดรูปแบบการจัดเรียง ตามที่กำหนดด้ายตัวแปร $order ด้านบน
      $order = $this->order;
      $this->db->order_by(key($order), $order[key($order)]);			
		}
		$total_rows_filter = $this->db->count_all_results(null,FALSE); // กำหนดค่าจำนวนข้อมูลหลังมีเงื่อนไขต่างๆ			
    if($_length != -1){ // กรณีมีการกำหนดว่าต้องการแสดงข้อมูลหน้าละกี่รายการ
    	$this->db->limit($_length, $_start); // จัดรูปแบบการแสดง ผลที่ได้เช่น LIMIT 10,10
		}	
    $query = $this->db->get(); // คิวรี่ข้อมูลตาเงื่อนไข
		$_page = $this->input->post('page'); // ค่าตัวแปร page ที่เรากำหนดเองส่งหน้าปัจจุบันเข้ามา
		// วนลูปนำฟิลด์รายการที่ต้องการและสอดคล้องกันมาไว้ในตัวแปร array ที่ชื่อ $data
		$_i = 0; // ตัวแปรเลขลำดับข้อมูล
    foreach ($query->result_array() as $row){
			$_i++;
      $data[] = array(
				($_page*$_length)+$_i,
        $row['cus_id'],
        $row['cus_name'],
				$row['quantity'],
				$row['amount']
      );
    }
		// กำหนดรูปแบบ array ของข้อมูลที่ต้องการสร้าง JSON data ตามรูปแบบที่ DataTable กำหนด
    $output = array(
			"draw" => $_draw, // ครั้งที่เข้ามาดึงข้อมูล
			"recordsTotal" => $total_rows_all, // ข้อมูลทั้งหมดที่มี
			"recordsFiltered" => $total_rows_filter, // ข้อมูลเฉพาะที่เข้าเงื่อนไข เช่น ค้นหา แล้ว		
       "data" => $data // รายการ array ข้อมูลที่จะใช้งาน
    );
    echo json_encode($output);
    exit();			
  }
}
 
ในตัวอย่างข้างต้น เรามีการเพิ่มการหาค่าผลรวมของข้อมูล มีการจัดกลุ่มข้อมูล โดยกำหนดการจัดกลุ่มข้อมูล
ผ่านตัวแปร
 
private $group = array("a.cus_id");
 
และเรียกใช้คำสั่ง 
 
$this->db->group_by() // เพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
 

ดูผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นดังนี้

 


 
 
เท่านี้เราก็ได้แนวทาง นำไปประยุกต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลจากหลายๆ ตารางที่เชื่อมกัน
ลงใน DataTable ที่ใช้งานร่วมกับ Codeigniter เบื้องต้นแล้ว ถ้ามีเนื้อหาหรือการประยุกต์เพิ่มเติม จะนำมา
อัพเดทเป็นบทความต่อไป 
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ