แนวทางการ JOIN ตาราง สำหรับ DataTable ใช้งานกับ Codeigniter ตอนที่ 4

เขียนเมื่อ 5 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
codeigniter 3 datatable codeigniter server-side processing left join

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ codeigniter 3 datatable codeigniter server-side processing left joinจากตอนที่แล้ว เราได้รู้จักวิธีดึงข้อมูลจากตารางในฐานข้อมูลมาใช้งานร่วมกับ DataTable ผ่านรูปแบบ
การได้มาของข้อมูลแบบ Server-side processing เนื่องจากเป็นการใช้งาน กับข้อมูลจำนวนมากๆ แต่วิธี
ที่เราได้แนะนำไปในตอนที่แล้ว จากบทความ
 
ใช้งาน Server side processing สำหรับ DataTable ร่วมกับ Codeigniter ตอนที่ 3 
 
เป็นวิธีที่ทำการดึงข้อมูลจากตาราง table เดียว ซึ่งในความเป็นจริงโดยส่วนใหญ่
ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีจำนวนมากๆ มักจะใช้วิธีการ JOIN ตาราง ไม่ว่าจะเป็น LEFT JOIN , RIGHT JOIN,
INNER JOIN เหล่านี้เป็นต้น มักจะเป็นการใช้งานหลายๆ ตารางพร้อมกัน
    ในเนื้อหาตอนต่อไปนี้เราจะมาประยุกต์การ JOIN ตารางหลายๆ ตารางมาใช้งานกับ DataTable pluign
โดยวิธีการก็จะคล้ายๆ กับแนวทางเดิม แต่จะมีการปรับโค้ดและการเรียกใช้คำสั่ง การคิวรี่เพิ่มเข้ามา คือ
 
$this->db->select() 
 
สำหรับดึงฟิลด์ข้อมูลตารางที่มีการเชื่อมข้อมูลแล้ว
และคำสั่ง
 
$this->db->join() 
 
สำหรับสร้างชุดคำสั่ง SQL ในการเชื่อมตาราง ในตัวอย่างเราจะใช้การเชื่อมข้อมูลแบบ LEFT JOIN 
โดยจะทำการเชื่อมข้อมูลจากตารางข้อมูลตัวอย่าง 3 ตาราง ซึ่งเป็นข้อมูลตัวอย่างจากบทความด้านล่างนี้
 
การใช้งาน SQL LEFT JOIN 
 

ตารางฐานข้อมูลประกอบการอธิบาย

 


 
 
ชุดคำสั่ง SQL ตัวอย่าง ที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ใน Codeigniter
 
SELECT
a.cus_id,a.cus_name,b.order_id,b.pro_id,c.pro_name
FROM tbl_customer a LEFT JOIN (tbl_order b,tbl_product c)
ON (a.cus_id=b.cus_id AND b.pro_id=c.pro_id)
 

ผลลัพธ์ของคำสั่ง SQL ข้างต้น

 

 
 
 
มาเริ่มต้นกันที่ไฟล์เรียกใช้งาน DataTable เราจะใช้รูปแบบเดิมของการใช้งานแบบ
Server-side processing จากบทความตอนที่แล้ว แต่จะปรับให้ส่วนของหัวข้อคอลัมน์ในตาราง
ให้เหมาะสมกับตัวอย่างข้อมูลที่เราจะดึงมาแสดง ดังส่วนที่ทำการ hilight ไว้
 
<link rel="stylesheet" href="//cdn.datatables.net/1.10.15/css/jquery.dataTables.min.css"> 
<script src="//cdn.datatables.net/1.10.15/js/jquery.dataTables.min.js"></script>

<table id="table_server_id" class="display">
  <thead>
    <tr>
    	<th>#</th>
      <th>Cus ID</th>
      <th>Cus Name</th>
      <th>Order ID</th>
      <th>Product ID</th>
      <th>Product Name</th>
    </tr>
  </thead>
</table>
 
<script type="text/javascript">
$(function(){
   $('#table_server_id').DataTable( {
		"processing": true, // แสดงข้อความกำลังดำเนินการ กรณีข้อมูลมีมากๆ จะสังเกตเห็นง่าย
		"serverSide": true, // ใช้งานในโหมด Server-side processing
		"order": [], // กำหนดให้ไม่ต้องการส่งการเรียงข้อมูลค่าเริ่มต้น จะใช้ค่าเริ่มต้นตามค่าที่กำหนดในไฟล์ php
		"ajax": {
			"url": "<?=base_url("ajaxdata")?>", // ไฟล์ Server script php
			"data":{  // เพิ่มตัวแปรที่ต้องกาส่งเข้าไปแบบกำหนดเอง
				"page":function(){ // ใข้ข้อมูลตัวแปรชื่อ page
					var dataTable1 = $('#table_server_id').DataTable(); // จะใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก dataTable
					return dataTable1.page.info().page;	// ส่งค่าเลขหน้าปัจจุบันไปไว้ในตัวแปร page ค่าเรี่มต้นนับจาก 0
				}
			},
			"type": "POST" // ส่งข้อมูลแบบ post
		},
		"columnDefs": [ // กำหนดลักษณะพิเสษเฉพาะสำหรับคอลัมน์ตารางที่ต้องการ
			{ 
				"targets": [ 0 ], // เราต้องการกำหนดคอลัมน์แรก ค่าเริ่มต้นที่ 0
				"orderable": false, // ให้ไม่ต้องสามารถเรียงข้อมูลได้ เพราะเป็นลำดับรายการเฉยๆ 
			}
		]
  } );
});
</script>
 
 
ต่อไปเราไปดูในส่วนของการปรับที่ไฟล์ Ajaxdata.php ในโฟลเดอร์ apps > controllers
ดูในส่วนที่ทำการ hilight  คำอธิบายจะอยู่ในโค้ด และมีเพิ่มเติมด้านล่างของโค้ดตัวอย่าง
 
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
 
class Ajaxdata extends CI_Controller {
  	private $table = "tbl_customer a"; // กำหนดชื่อตารางข้อมูล
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลในตารางที่ต้องการดึงมาใช้งาน
	private $column_select = array("*","a.cus_id as cus_id,c.pro_id as pro_id");
	// กำหนดตารางที่ต้องการเชื่อม และเงื่อนไขการเชื่อมตาราง
	private $table_join = array(
		array("tbl_order b","a.cus_id=b.cus_id","left"),
		array("tbl_product c","b.pro_id=c.pro_id","left")
	);
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลที่สามารถให้ค้นหาข้อมูลได้
	private $column_search = array(
		"a.cus_id","a.cus_name","b.order_id","c.pro_id","c.pro_name"
	);
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลที่สามารถให้เรียงข้อมูลได้
	private $column_order = array(
		NULL,"a.cus_id","a.cus_name","b.order_id","c.pro_id","c.pro_name"
	);	
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลที่่ต้องการเรียงข้อมูลเริ่มต้น และรูปแบบการเรียงข้อมูล
	private $order = array("a.cus_id"=>"asc");
  public function __construct(){
    parent::__construct();
  }
  public function index(){
		
    $data = array();
		$_draw = $this->input->post('draw'); // ครั้งที่การดึงข้อมูล ค่าของ dataTable ส่งมาอัตโนมัติ
		$_p = $this->input->post('search'); // ตัวแปรคำค้นหาถ้ามี
		$_earchValue = $_p['value']; // ค่าคำค้นหา
		$_order = $this->input->post('order'); // ตัวแปรคอลัมน์ที่ต้องการเรียงข้อมูล
		$_length = $this->input->post('length'); // ตัวแปรจำนวนรายการที่จะแสดงแต่ละหน้า
		$_start = $this->input->post('start'); // เริ่มต้นที่รายการ
		$this->db->select(implode(",",$this->column_select)); // สร้างคำสั่ง select ฟิลด์ข้อมูลที่กำหนด
    $query = $this->db->from($this->table); // ดึงข้อมูลจากตารางที่กำหนด
		// วนลูปเงื่อนไขการเชื่อมตารางเพื่อสร้างคำสั่ง sql การเชื่อมตาราง
		foreach ($this->table_join as $item_join){
			call_user_func_array(array($this->db,'join'),$item_join);
		}
		$total_rows_all = $this->db->count_all_results(null,FALSE); // เก็บค่าจำนวนรายการทั้งหมด		
    $i = 0;  
		// วนลูปฟิลด์ที่ต้องการค้นหา กรณีมีการส่งคำค้น เข้ามา
    foreach ($this->column_search as $item){
			if($_earchValue){ // ถ้ามีค่าคำค้น
				// จัดรูปแแบคำสั่ง sql การใช้งาน OR กับ LIKE
				if($i===0){ // ถ้าเป็นค่าเริ่มเต้นให้เปิดวงเล็บ (
          $this->db->group_start(); 
          $this->db->like($item, $_earchValue);					
				}else{
					$this->db->or_like($item, $_earchValue);
				}
				if(count($this->column_search) - 1 == $i){ // ถ้าเป็นต้วสุดท้ายให้ปิดวงเล็บ )
					$this->db->group_end();
				}
			}
			$i++;
			// ส่วนของการวนลูปนี้จะได้รูปแบบ เช่น ( fileld1 LIKE 'a' OR field2 LIKE 'a' ) เป็นต้น
		} 
		// ถ้ามีการส่งฟิลด์ที่ต้องการเรียงข้อมูลเข้ามา เช่น กรณีกดที่หัวข้อในตาราง dataTable
		if(isset($_order) && $_order!=NULL){
			// จัดรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลจากค่าที่ส่งมา
			$_orderColumn = $_order['0']['column'];
			$_orderSort = $_order['0']['dir'];
			$this->db->order_by($this->column_order[$_orderColumn], $_orderSort);
		}else{ // กรณีไม่ได้ส่งค่าในตอนต้น ให้ใช้ค่าตามที่กำหนด
			// จัดรูปแบบการจัดเรียง ตามที่กำหนดด้ายตัวแปร $order ด้านบน
      $order = $this->order;
      $this->db->order_by(key($order), $order[key($order)]);			
		}
		$total_rows_filter = $this->db->count_all_results(null,FALSE); // กำหนดค่าจำนวนข้อมูลหลังมีเงื่อนไขต่างๆ			
    if($_length != -1){ // กรณีมีการกำหนดว่าต้องการแสดงข้อมูลหน้าละกี่รายการ
    	$this->db->limit($_length, $_start); // จัดรูปแบบการแสดง ผลที่ได้เช่น LIMIT 10,10
		}	
    $query = $this->db->get(); // คิวรี่ข้อมูลตาเงื่อนไข
		$_page = $this->input->post('page'); // ค่าตัวแปร page ที่เรากำหนดเองส่งหน้าปัจจุบันเข้ามา
		// วนลูปนำฟิลด์รายการที่ต้องการและสอดคล้องกันมาไว้ในตัวแปร array ที่ชื่อ $data
		$_i = 0; // ตัวแปรเลขลำดับข้อมูล
    foreach ($query->result_array() as $row){
			$_i++;
      $data[] = array(
				($_page*$_length)+$_i,
        $row['cus_id'],
        $row['cus_name'],
				$row['order_id'],
				$row['pro_id'],
        $row['pro_name']
      );
    }
		// กำหนดรูปแบบ array ของข้อมูลที่ต้องการสร้าง JSON data ตามรูปแบบที่ DataTable กำหนด
    $output = array(
			"draw" => $_draw, // ครั้งที่เข้ามาดึงข้อมูล
			"recordsTotal" => $total_rows_all, // ข้อมูลทั้งหมดที่มี
			"recordsFiltered" => $total_rows_filter, // ข้อมูลเฉพาะที่เข้าเงื่อนไข เช่น ค้นหา แล้ว		
       "data" => $data // รายการ array ข้อมูลที่จะใช้งาน
    );
    echo json_encode($output);
    exit();			
  }
}
 
 
การกำหนดชื่อตารางแรก สังเกตว่าเราจะมีการระบุชื่อเรียกแทน เว้นวรรคแล้วต่อเข้าไปในชื่อตาราง ในที่นี้จะใช้
เป็นตัวอักษรกาษาอังกฤษ เพื่อเวลาเรียกใช้งานจะได้สั้น แต่สามารถใช้เป็นชื่ออื่นๆ ได้ตามสะดวก
 
private $table = "tbl_customer a"; // กำหนดชื่อตารางข้อมูล
 
ตารางแรกคือตาราง tbl_customer ใช้ชื่อเรียกแทนว่า a เพื่ออ้างอิง หรือสามารถกำหนดเป็น 
"tbl_customer customer" แบบนี้เก็ได้
 
ส่วนต่อมาจะเป็นการกำหนดฟิลด์ข้อมูลที่จะนำมาแสดง กรณีในตารางที่เรานำมาเชื่อมกันนั้นมีชื่อฟิลด์ข้อมูลแบบไม่ซ้ำกัน
เราก็สามารถกำหนดให้ดึงทุกรายการโดยใช้ ( * ) แทนได้เช่น
 
private $column_select = array("*");
 
หรือระบุฟิลด์ที่ต้องการทั้งหมดเองได้ ถ้าจำนวนฟิลด์ที่แสดงมีจำนวนไม่มาก เช่น
 
private $column_select = array("a.cus_id,a.cus_name,b.order_id,b.pro_id,c.pro_name");
 
กรณีที่ในแต่ละตาราง มีการกำหนดชื่อฟิลด์เหมือนกัน เช่นในตัวอย่าง ตาราง tbl_customer และ tbl_order
มีฟิลด์ข้อมูล cus_id เหมือนกัน และในตาราง tbl_order และ tbl_product มีฟิลด์ข้อมูล pro_id เหมือนกัน
ในลักษณะกรณีดังนี้ เราต้องกำหนดการใช้ชื่อเรียกข้อมูลโดยเลือกจากตารางใดตารางหนึ่ง เพื่อให้ข้อมูลแสดงครบ
ถูกต้อง มิฉะนั้นจะไม่สามารถอ้างอิงหรือแสดงข้อมูลจากฟิลด์ข้อมูลนั้นๆ ได้ อย่างในตัวอย่าง เรากำหนดเป็น
 
private $column_select = array("*","a.cus_id as cus_id,c.pro_id as pro_id");
 
คือใช้ cus_id จากตาราง a.cus_id  หรือจากตาราง tbl_customer เพราะเป็นข้อมูลในตารางหลัก
และใช้ pro_id จากตาราง c.pro_id หรือจากตาราง tbl_product เพราะเป็นข้อมูลในตารางหลัก แบบนี้เป็นต้น
ดังนั้นจำไว้ว่า ถ้าจะมีการแสดงข้อมูลจากฟิลด์ข้อมูลที่ซ้ำกัน ต้องกำหนดว่าให้ดึง่จากไหนก่อนเสมอดังตัวอย่าง
 
ต่อไปเป็นส่วนของการกำหนดการเชื่อมของตาราง เราจะใช้เป็นตัวแปร array สองมิติ โดยใน array มิติที่สอง
จะเป็นรูปแบบของการกำหนดตารางที่จะนำมาเชื่อม เงื่อนไขการเชื่อม และรูปแบบการเชื่อมตาราง จากตัวอย่าง
เราเชื่อมตารางแบบ LEFT JOIN มีตารางที่เขื่อมเพิ่มเข้ามาอีก 2 ตาราง ใข้ขื่อเรียกแทนว่า b และ c ตามลำดับ
ถ้าต้องการเพิ่มตารางเข้ามาอีก ก็สามารถเพิ่ม array เข้ามาโดยใช้รูปแบบตามตัวอย่างได้เลย
 
private $table_join = array(
	array("tbl_order b","a.cus_id=b.cus_id","left"),
	array("tbl_product c","b.pro_id=c.pro_id","left")
);
 
ตัวแปร $table_join ในส่วนนี้ เราจะนำไปใช้ในส่วนของการสร้างคำสั่งการเชื่อมตารางใน Codeigniter ด้วยคำสั่ง
 
$this->db->join() 
 
โดยรูปแบบปกติที่ใช้งาน ก็ดังตัวอย่างเช่น 
 
$this->db->join("tbl_order b","a.cus_id=b.cus_id","left"); 
$this->db->join("tbl_product c","b.pro_id=c.pro_id","left"); 
 
แต่เวลาเราใช้งาน เราได้สร้างการประยุกต์ไว้แล้ว โดยไม่ต้องไปปรับอะไรแค่ แก้ไขในส่วนของตัวแปร $table_join
ในส่วนด้านบนก็พอ
 
ต่อไปในส่วนของการหนดค่าตัวแปร $column_search, $column_order และ $order เราก็จะยังใช้รูปแบบแนวทางเดิม
แต่ต้องมีการระบุ ชื่อเรียกแทนตารางต่อด้วยฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง เช่น การกำหนดค่าเริ่มต้นฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการ
จัดเรียงข้อมูลก็จะใช้เป็น
 
private $order = array("a.cus_id"=>"asc");
 
คือมีการกำหนด a.cus_id แบบนี้ แทนการกำหนดแค่ cus_id ในลักษณะแบบนี้เป็นต้น
 
และสุดท้ายส่วนการดึงข้อมูลมาใช้งาน เราจะระบุแค่ชื่อฟิลด์ โดยไม่ต้องอ้างอิงชื่อแทนตารางเหมือนการกำหนด
ก่อนๆ หน้าที่ได้กล่าวมาแล้วด้านบน คือ ใช้  cus_id ไม่ใช้รูปแบบ a.cus_id 
 
foreach ($query->result_array() as $row){
	$_i++;
	$data[] = array(
		($_page*$_length)+$_i,
		$row['cus_id'],
		$row['cus_name'],
		$row['order_id'],
		$row['pro_id'],
		$row['pro_name']
	);
}
 
มาดูผลลัพธ์ที่ได้ กรณีใช้ช้อมูลจากหลายๆ ตารางเชื่อมกัน จะได้เป็นดังรูป
 
 

 
 


 

แนวทางการประยุกต์กรณีมีการจัดกลุ่มข้อมูลด้วย GROUP BY

เราลองมาประยุกต์เพิ่มเติมอีกนิด กับเงื่อนไขคำสั่ง SQL ดังนี้
 
// ดูตัวอย่างเพิ่มเติม
// เงื่อนไขคือ อยากรู้ว่า ลูกค้าแต่ละคนซื้อไปคนละกี่รายการ และมียอดสั่งซื้อคนละเท่าไหร่
SELECT
a.cus_id,a.cus_name,COUNT(b.order_id) quantity,SUM(c.pro_price) amount
FROM tbl_customer a LEFT JOIN (tbl_order b,tbl_product c)
ON (a.cus_id=b.cus_id AND b.pro_id=c.pro_id)
GROUP BY a.cus_id
ORDER BY a.cus_id
 

ผลลัพธ์จากการแสดงข้อมูลในตารางปกติ

 

 
 

ไฟล์เรียกใช้งาน

<link rel="stylesheet" href="//cdn.datatables.net/1.10.15/css/jquery.dataTables.min.css"> 
<script src="//cdn.datatables.net/1.10.15/js/jquery.dataTables.min.js"></script>

<table id="table_server_id" class="display">
  <thead>
    <tr>
    	<th>#</th>
      <th>Cus ID</th>
      <th>Cus Name</th>
      <th>Quantity</th>
      <th>Amount</th>
    </tr>
  </thead>
</table>
 
<script type="text/javascript">
$(function(){
   $('#table_server_id').DataTable( {
		"processing": true, // แสดงข้อความกำลังดำเนินการ กรณีข้อมูลมีมากๆ จะสังเกตเห็นง่าย
		"serverSide": true, // ใช้งานในโหมด Server-side processing
		"order": [], // กำหนดให้ไม่ต้องการส่งการเรียงข้อมูลค่าเริ่มต้น จะใช้ค่าเริ่มต้นตามค่าที่กำหนดในไฟล์ php
		"ajax": {
			"url": "<?=base_url("ajaxdata")?>", // ไฟล์ Server script php
			"data":{  // เพิ่มตัวแปรที่ต้องกาส่งเข้าไปแบบกำหนดเอง
				"page":function(){ // ใข้ข้อมูลตัวแปรชื่อ page
					var dataTable1 = $('#table_server_id').DataTable(); // จะใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก dataTable
					return dataTable1.page.info().page;	// ส่งค่าเลขหน้าปัจจุบันไปไว้ในตัวแปร page ค่าเรี่มต้นนับจาก 0
				}
			},
			"type": "POST" // ส่งข้อมูลแบบ post
		},
		"columnDefs": [ // กำหนดลักษณะพิเสษเฉพาะสำหรับคอลัมน์ตารางที่ต้องการ
			{ 
				"targets": [ 0 ], // เราต้องการกำหนดคอลัมน์แรก ค่าเริ่มต้นที่ 0
				"orderable": false, // ให้ไม่ต้องสามารถเรียงข้อมูลได้ เพราะเป็นลำดับรายการเฉยๆ 
			}
		]
  } );
});
</script>
 

ไฟล์ Ajaxdata.php ในโฟลเดอร์ apps > controllers 

 
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
 
class Ajaxdata extends CI_Controller {
  	private $table = "tbl_customer a"; // กำหนดชื่อตารางข้อมูล
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลในตารางที่ต้องการดึงมาใช้งาน
	private $column_select = array("a.cus_id,a.cus_name,COUNT(b.order_id) quantity,SUM(c.pro_price) amount");
	// กำหนดตารางที่ต้องการเชื่อม และเงื่อนไขการเชื่อมตาราง
	private $table_join = array(
		array("tbl_order b","a.cus_id=b.cus_id","left"),
		array("tbl_product c","b.pro_id=c.pro_id","left")
	);
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลที่สามารถให้ค้นหาข้อมูลได้
	private $column_search = array(
		"a.cus_id","a.cus_name","quantity","amount"
	);
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลที่สามารถให้เรียงข้อมูลได้
	private $column_order = array(
		NULL,"a.cus_id","a.cus_name","quantity","amount"
	);	
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลที่่ต้องการจัดกลุ่มข้อมูล
	private $group = array("a.cus_id");	
	// กำหนดฟิลด์ข้อมูลที่่ต้องการเรียงข้อมูลเริ่มต้น และรูปแบบการเรียงข้อมูล
	private $order = array("a.cus_id"=>"asc");
  public function __construct(){
    parent::__construct();
  }
  public function index(){
		
    $data = array();
		$_draw = $this->input->post('draw'); // ครั้งที่การดึงข้อมูล ค่าของ dataTable ส่งมาอัตโนมัติ
		$_p = $this->input->post('search'); // ตัวแปรคำค้นหาถ้ามี
		$_earchValue = $_p['value']; // ค่าคำค้นหา
		$_order = $this->input->post('order'); // ตัวแปรคอลัมน์ที่ต้องการเรียงข้อมูล
		$_length = $this->input->post('length'); // ตัวแปรจำนวนรายการที่จะแสดงแต่ละหน้า
		$_start = $this->input->post('start'); // เริ่มต้นที่รายการ
		$this->db->select(implode(",",$this->column_select)); // สร้างคำสั่ง select ฟิลด์ข้อมูลที่กำหนด
    $query = $this->db->from($this->table); // ดึงข้อมูลจากตารางที่กำหนด
		// วนลูปเงื่อนไขการเชื่อมตารางเพื่อสร้างคำสั่ง sql การเชื่อมตาราง
		foreach ($this->table_join as $item_join){
			call_user_func_array(array($this->db,'join'),$item_join);
		}
		$total_rows_all = $this->db->count_all_results(null,FALSE); // เก็บค่าจำนวนรายการทั้งหมด		
    $i = 0;  
		// วนลูปฟิลด์ที่ต้องการค้นหา กรณีมีการส่งคำค้น เข้ามา
    foreach ($this->column_search as $item){
			if($_earchValue){ // ถ้ามีค่าคำค้น
				// จัดรูปแแบคำสั่ง sql การใช้งาน OR กับ LIKE
				if($i===0){ // ถ้าเป็นค่าเริ่มเต้นให้เปิดวงเล็บ (
          $this->db->group_start(); 
          $this->db->like($item, $_earchValue);					
				}else{
					$this->db->or_like($item, $_earchValue);
				}
				if(count($this->column_search) - 1 == $i){ // ถ้าเป็นต้วสุดท้ายให้ปิดวงเล็บ )
					$this->db->group_end();
				}
			}
			$i++;
			// ส่วนของการวนลูปนี้จะได้รูปแบบ เช่น ( fileld1 LIKE 'a' OR field2 LIKE 'a' ) เป็นต้น
		} 
		// ถ้ามีการกำหนดการจัดกลุ่มข้อมูล
		if(isset($this->group) && count($this->group)>0){
			$this->db->group_by($this->group);
		}
		// ถ้ามีการส่งฟิลด์ที่ต้องการเรียงข้อมูลเข้ามา เช่น กรณีกดที่หัวข้อในตาราง dataTable
		if(isset($_order) && $_order!=NULL){
			// จัดรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลจากค่าที่ส่งมา
			$_orderColumn = $_order['0']['column'];
			$_orderSort = $_order['0']['dir'];
			$this->db->order_by($this->column_order[$_orderColumn], $_orderSort);
		}else{ // กรณีไม่ได้ส่งค่าในตอนต้น ให้ใช้ค่าตามที่กำหนด
			// จัดรูปแบบการจัดเรียง ตามที่กำหนดด้ายตัวแปร $order ด้านบน
      $order = $this->order;
      $this->db->order_by(key($order), $order[key($order)]);			
		}
		$total_rows_filter = $this->db->count_all_results(null,FALSE); // กำหนดค่าจำนวนข้อมูลหลังมีเงื่อนไขต่างๆ			
    if($_length != -1){ // กรณีมีการกำหนดว่าต้องการแสดงข้อมูลหน้าละกี่รายการ
    	$this->db->limit($_length, $_start); // จัดรูปแบบการแสดง ผลที่ได้เช่น LIMIT 10,10
		}	
    $query = $this->db->get(); // คิวรี่ข้อมูลตาเงื่อนไข
		$_page = $this->input->post('page'); // ค่าตัวแปร page ที่เรากำหนดเองส่งหน้าปัจจุบันเข้ามา
		// วนลูปนำฟิลด์รายการที่ต้องการและสอดคล้องกันมาไว้ในตัวแปร array ที่ชื่อ $data
		$_i = 0; // ตัวแปรเลขลำดับข้อมูล
    foreach ($query->result_array() as $row){
			$_i++;
      $data[] = array(
				($_page*$_length)+$_i,
        $row['cus_id'],
        $row['cus_name'],
				$row['quantity'],
				$row['amount']
      );
    }
		// กำหนดรูปแบบ array ของข้อมูลที่ต้องการสร้าง JSON data ตามรูปแบบที่ DataTable กำหนด
    $output = array(
			"draw" => $_draw, // ครั้งที่เข้ามาดึงข้อมูล
			"recordsTotal" => $total_rows_all, // ข้อมูลทั้งหมดที่มี
			"recordsFiltered" => $total_rows_filter, // ข้อมูลเฉพาะที่เข้าเงื่อนไข เช่น ค้นหา แล้ว		
       "data" => $data // รายการ array ข้อมูลที่จะใช้งาน
    );
    echo json_encode($output);
    exit();			
  }
}
 
ในตัวอย่างข้างต้น เรามีการเพิ่มการหาค่าผลรวมของข้อมูล มีการจัดกลุ่มข้อมูล โดยกำหนดการจัดกลุ่มข้อมูล
ผ่านตัวแปร
 
private $group = array("a.cus_id");
 
และเรียกใช้คำสั่ง 
 
$this->db->group_by() // เพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
 

ดูผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นดังนี้

 


 
 
เท่านี้เราก็ได้แนวทาง นำไปประยุกต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลจากหลายๆ ตารางที่เชื่อมกัน
ลงใน DataTable ที่ใช้งานร่วมกับ Codeigniter เบื้องต้นแล้ว ถ้ามีเนื้อหาหรือการประยุกต์เพิ่มเติม จะนำมา
อัพเดทเป็นบทความต่อไป 
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ