PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


แนวทางกำหนดให้ สามารถ ทำการแก้ไข ข้อมูลในฟอร์ม บางฟิลด์

30 June 2015 By Ninenik Narkdee
readyonly disabled html5

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ readyonly disabled html5ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นแนวทาง กรณีเราแก้ไขข้อมูลจากฟอร์ม โดยต้องการแสดงข้อมูล
ปกติ แต่ให้สามารถแก้ไขได้เฉพาะบางฟิลด์ที่เรากำหนดเท่านั้น รูปแบบการกำหนดจะเป็นดังนี้

<input name="name" type="text" id="name" readonly />
<textarea name="address" rows="4" id="address" readonly></textarea>
                                       
ถ้าเป็นแนว input text กับ textarea ให้ใส่ readonly ตามตัวอย่างด้านบน
 
<select name="province" id="province" disabled>
<option value="">เลือกจังหวัด</option>
<option value="กรุงเทพ">กรุงเทพ</option>
</select>
<input type="hidden" name="province" value="ค่าข้อมูลเดิมที่ดึงมาจาก php ที่ถูก selected">
 
 
<input name="sex" type="radio" value="ชาย" checked="checked" disabled />
ชาย
<input name="sex" type="radio" value="หญิง" disabled />
หญิง
<input type="hidden" name="sex" value="ค่าเดิมที่ถูกเลือก">
 
 
<input type="checkbox" name="mycheckbox" id="mycheckbox" value="1" checked disabled /> 1
<input type="hidden" name="mycheckbox" value="1">
<!--ถ้า checkbox ไม่ได้ check ไม่ต้องกำหนด hidden-->
 
ถ้าเป็น select checkbox radio ให้กำหนด disabled เข้าไปตามตัวอย่างด้านบน
และสร้าง input hidden ให้มืชื่อเดียวกับชื่อที่ disabled และกำหนดค่า value เท่ากับค่าเดิม
     เช่น ถ้าเป็น select ก็ให้กำหนดเป็นค่าของ รายการที่ถูก selected
     ถ้าเป็น radio ก็ให้กำหนดเป็นค่าของ รายการที่ถูก checked
     ถ้าเป็น checkbox ก็ให้กำหนดเป็นค่าของ รายการที่ถูก checked 
     แต่กรณี checkbox นั้นไม่ถูก checked เราไม่ต้องกำหนด input hidden เพิ่ม  


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: disabled readyonly html5URL สำหรับอ้างอิง