แนวทางคำสั่ง sql หาผลรวมในชุดรายการข้อมูลเรียงตามวันที่

เขียนเมื่อ 8 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
วันที่ mysql หาผลรวม

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ วันที่ mysql หาผลรวม

ดูแล้ว 19,818 ครั้ง


เนื้อหาต่อไปนี้เป็นแนวทาง การหาผลรวมข้อมูลในชุดข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
โดยสามารถนำไปประยุกต์เพิ่มเติมได้

 
ตารางชุดข้อมูลตัวอย่าง

--
-- Table structure for table `tbl_date`
--

CREATE TABLE `tbl_date` (
 `date_id` int(11) NOT NULL,
 `date_day` date NOT NULL,
 `date_val` int(11) NOT NULL,
 `date_val2` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `tbl_date`
--

INSERT INTO `tbl_date` (`date_id`, `date_day`, `date_val`, `date_val2`) VALUES
(1, '2016-06-01', 2, 3),
(2, '2016-06-01', 3, 1),
(3, '2016-06-01', 4, 7),
(4, '2016-06-03', 4, 1),
(5, '2016-06-03', 5, 2),
(6, '2016-06-03', 2, 2),
(7, '2016-06-03', 6, 3);

--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `tbl_date`
--
ALTER TABLE `tbl_date`
 ADD PRIMARY KEY (`date_id`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT for table `tbl_date`
--
ALTER TABLE `tbl_date`
 MODIFY `date_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=8;


ตารางข้อมูลตัวอย่าง# date_day date_val date_val2
1 2016-06-01 2 3
2 2016-06-01 3 1
3 2016-06-01 4 7
4 2016-06-03 4 1
5 2016-06-03 5 2
6 2016-06-03 2 2
7 2016-06-03 6 3

1. รูปแบบการรวมแบบ แสดงค่ารวมสะสม # Date Day Date Val Date Val2 aggre sum val aggre sum val2
1 2016-06-01 2 3 2 3
2 2016-06-01 3 1 5 4
3 2016-06-01 4 7 9 11
4 2016-06-03 4 1 4 1
5 2016-06-03 5 2 9 3
6 2016-06-03 2 2 11 5
7 2016-06-03 6 3 17 8รูปแบบโค้ดคำสั่ง php และ sql ที่ใช้

    <table class="table table-bordered">
      <tr>
       <th>#</th>
       <th>Date Day</th>
       <th>Date Val</th>
       <th>Date Val2</th>  
       <th>aggre sum val</th>            
       <th>aggre sum val2</th>       
      </tr>
<?php 
$i=1; 
$q=" 
SELECT *
FROM tbl_date ORDER BY date_day ASC
"; 
$result = $mysqli->query($q); // ทำการ query คำสั่ง sql  
$total=$result->num_rows; // นับจำนวนถวที่แสดง ทั้งหมด 
while($row=$result->fetch_array()){ // วนลูปแสดงข้อมูล 
    $dateKey=date("dmY",strtotime($row['date_day']));  
		$row_span=0;
    if(!isset($aggr_arr[$dateKey])){ 
      $aggr_arr[$dateKey]=array(); 
			$aggr_arr[$dateKey]['val']=array();
			$aggr_arr[$dateKey]['val2']=array();
    } 
		$aggr_arr[$dateKey]['val'][]=$row['date_val'];
		$aggr_arr[$dateKey]['val2'][]=$row['date_val2'];
?> 
      <tr> 
        <td><?=$i?></td> 
        <td><?=$row['date_day']?></td>
        <td><?=$row['date_val']?></td>
        <td><?=$row['date_val2']?></td>
        <td><?=array_sum($aggr_arr[$dateKey]['val'])?></td>
        <td><?=array_sum($aggr_arr[$dateKey]['val2'])?></td>                                    
      </tr> 
<?php $i++; } ?>       
    </table> 

2. รูปแบบการรวมแบบ แสดงค่ารวมตามชุดข้อมูลวันที่ 
# Date Day Date Val Date Val2 Num Sum val Sum val2
1 2016-06-01 2 3 3 9 11
2 2016-06-01 3 1 3 9 11
3 2016-06-01 4 7 3 9 11
4 2016-06-03 4 1 4 17 8
5 2016-06-03 5 2 4 17 8
6 2016-06-03 2 2 4 17 8
7 2016-06-03 6 3 4 17 8รูปแบบโค้ดคำสั่ง php และ sql ที่ใช้

    <table class="table table-bordered">
      <tr>
       <th>#</th>
       <th>Date Day</th>
       <th>Date Val</th>
       <th>Date Val2</th>
       <th>Num </th>    
       <th>Sum val</th>            
       <th>Sum val2</th>       
      </tr>
<?php 
$i=1; 
$q=" 
SELECT a.*,
(SELECT COUNT(b.date_day) FROM tbl_date b WHERE b.date_day=a.date_day GROUP BY b.date_day) as num,
(SELECT SUM(b.date_val) FROM tbl_date b WHERE b.date_day=a.date_day GROUP BY b.date_day) as sumval,
(SELECT SUM(b.date_val2) FROM tbl_date b WHERE b.date_day=a.date_day GROUP BY b.date_day) as sumval2
FROM tbl_date a ORDER BY a.date_day ASC
"; 
$result = $mysqli->query($q); // ทำการ query คำสั่ง sql  
$total=$result->num_rows; // นับจำนวนถวที่แสดง ทั้งหมด 
while($row=$result->fetch_array()){ // วนลูปแสดงข้อมูล 
?> 
      <tr> 
        <td><?=$i?></td> 
        <td><?=$row['date_day']?></td>
        <td><?=$row['date_val']?></td>
        <td><?=$row['date_val2']?></td>
        <td><?=$row['num']?></td>
        <td><?=$row['sumval']?></td>
        <td><?=$row['sumval2']?></td>                                        
      </tr> 
<?php $i++; } ?>       
    </table> 

3. รูปแบบการรวมแบบ แสดงค่ารวมตามชุดข้อมูลวันที่ (แสดงข้อมูลรวมแถวเดียว)
# Date Day Date Val Date Val2 Sum val Num Sum val2
1 2016-06-01 2 3 9 3 11
2 2016-06-01 3 1 3
3 2016-06-01 4 7 3
4 2016-06-03 4 1 17 4 8
5 2016-06-03 5 2 4
6 2016-06-03 2 2 4
7 2016-06-03 6 3 4รูปแบบโค้ดคำสั่ง php และ sql ที่ใช้

    <table class="table table-bordered">
      <tr>
       <th>#</th>
       <th>Date Day</th>
       <th>Date Val</th>
       <th>Date Val2</th>  
       <th>Sum val</th>   
       <th>Num </th>                   
       <th>Sum val2</th>       
      </tr>
<?php 
$i=1; 
$q=" 
SELECT a.*,
(SELECT COUNT(b.date_day) FROM tbl_date b WHERE b.date_day=a.date_day GROUP BY b.date_day) as num,
(SELECT SUM(b.date_val) FROM tbl_date b WHERE b.date_day=a.date_day GROUP BY b.date_day) as sumval,
(SELECT SUM(b.date_val2) FROM tbl_date b WHERE b.date_day=a.date_day GROUP BY b.date_day) as sumval2
FROM tbl_date a ORDER BY a.date_day ASC
"; 
$result = $mysqli->query($q); // ทำการ query คำสั่ง sql  
$total=$result->num_rows; // นับจำนวนถวที่แสดง ทั้งหมด 
$aggr_arr=array();  
while($row=$result->fetch_array()){ // วนลูปแสดงข้อมูล 
    $dateKey=date("dmY",strtotime($row['date_day']));  
		$row_span=0;
    if(!isset($aggr_arr[$dateKey])){ 
      $aggr_arr[$dateKey]=array(); 
			$row_span=1;
    } 
?> 
      <tr> 
        <td><?=$i?></td> 
        <td><?=$row['date_day']?></td>
        <td><?=$row['date_val']?></td>
        <td><?=$row['date_val2']?></td>
        <?php if($row_span==1){?>
          <td rowspan="<?=$row['num']?>"><?=$row['sumval']?></td>       
        <?php } ?>
        <td><?=$row['num']?></td>
        <?php if($row_span==1){?>
          <td rowspan="<?=$row['num']?>"><?=$row['sumval2']?></td>       
        <?php } ?>                                     
      </tr> 
<?php $i++; } ?>       
    </table> 


 


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 23-03-2017


เพิ่มเติมเทคนิคการรวมแถว

ทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ array 2 มิติ
แล้วเอาตัวอย่างโค้ดนี้ไปรัน ดูเป็นแนวทาง

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"
   integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" 
   crossorigin="anonymous">
 
</head>
<body onclick="window.location.reload()">
 
<br>
<br>
<div class="container">

<?php
$data=array();
$data[1]=array(
	"img1","img2"
);
$data[2]=array(
	"img1","img2","img3","img4"
);
$data[3]=array(
	"img1","img2","img3"
);
?>

<table class="table table-bordered" >
<?php
if(count($data)>0){ // IF1
	foreach($data as $k_data => $v_data){ // FOREACH1
		if(is_array($v_data)){ // IF2
			$num_count=count($v_data);
			$row_i=0;
			if($num_count>0){ // IF3
				for($row_i=0;$row_i<$num_count;$row_i++){// FOR1
?>
<tr>
<?php if($row_i==0){ // IF4 ?>
<td <?=($num_count>1)?'rowspan="'.$num_count.'"':''?> >
	<?=$k_data?>
</td>
<?php } // END IF4 ?>
	<td>
  <?=$data[$k_data][$row_i]?>
  </td>
<!--	<td>
   ถ้าต้องการแสดงมากกว่า 2 คอลัมน์ เพิ่ม td ในส่วนนี้ตามต้องการ
  </td> -->
</tr>

<?php } // END FOR1 ?>
<?php } // END IF3 ?>
<?php } // END IF2 ?>
<?php } // END FOREACH1?>
<?php } // END IF1 ?>
</table>

</div>
 

</body>
</html>


ผลลัพธ์ที่ได้


1 img1
img2
2 img1
img2
img3
img4
3 img1
img2
img3
กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ