แนวทางดึงข้อมูลจาก database ออกรายงาน ด้วย PHPExcel

เขียนเมื่อ 7 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
phpexcel ฐานข้อมูล database รายงาน

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ phpexcel ฐานข้อมูล database รายงานตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้เป็นแนวทางการประยุกต์การใช้งาน PHPExcel ร่วม
กับข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อสร้างรายงานเป็นไฟล์ Excel เนื้อหาจะดัดแปลง
เล็กน้อยจากบทความก่อนหน้า
 
ออกรายงานเป็น excel ไฟล์ด้วย PHPExcel ตอนเริ่มใช้ 
 
แต่ในส่วนนี้จะพูดถึงการติดต่อกับฐานข้อมูล
 
ตารางฐานข้อมูลประกอบ

tbl_customer
tbl_order
tbl_product
cus_id cus_name
1 Cus A
2 Cus B
3 Cus C
4 Cus D
5 Cus E
order_id cus_id pro_id
1 1 3
2 2 3
3 1 4
4 3 5
5 1 5
6 3 5
7 5 2
8 5 4
9 3 2
10 5 5
pro_id pro_name pro_price
1 Pro 111 100
2 Pro 222 200
3 Pro 333 100
4 Pro 444 250
5 Pro 555 400
 
 
ชื่อไฟล์โค้ดตัวอย่าง sample_excel_database.php
 
<?php
/** Error reporting */
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', TRUE);
ini_set('display_startup_errors', TRUE);
date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');
// http://php.net/manual/en/timezones.php

define('EOL',(PHP_SAPI == 'cli') ? PHP_EOL : '<br />'); // ส่วนนี้ไม่มีอะไรกำหนดค่าไว้ใช้ในการ echo
require_once 'Classes/PHPExcel.php'; // เรียกใช้งาน class

// เชื่อมต่อฐานข้อมูล 
$link=mysql_connect("localhost","root","") or die("error".mysql_error()); 
mysql_select_db("test",$link); 
mysql_query("set character set utf8"); 

// โฟลเดอร์เก็บไฟล์ กรณีใช้ใน server ให้กำหนด permission เป็น 777
$placeFilesSave="excel_files/";

// สร้าง PHPExcel object
echo date('H:i:s') , " Create new PHPExcel object" , EOL;
$objPHPExcel = new PHPExcel();

// กำหนดค่าต่างๆ ของเอกสาร excel
echo date('H:i:s') , " Set document properties" , EOL;
$objPHPExcel->getProperties()->setCreator("Maarten Balliauw")
							 ->setLastModifiedBy("Maarten Balliauw")
							 ->setTitle("PHPExcel Test Document")
							 ->setSubject("PHPExcel Test Document")
							 ->setDescription("Test document for PHPExcel, generated using PHP classes.")
							 ->setKeywords("office PHPExcel php")
							 ->setCategory("Test result file");

// การจัดรูปแบบของ cell
$objPHPExcel->getDefaultStyle()
            ->getAlignment()
            ->setVertical(PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_TOP)
            ->setHorizontal(PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER); 
            //HORIZONTAL_CENTER //VERTICAL_CENTER


// การเพิ่มข้อมูล สร้างหัวข้อมูล
echo date('H:i:s') , " Add some data" , EOL;
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0)
      ->setCellValue('A1', 'cus_id')
      ->setCellValue('B1', 'cus_name')
      ->setCellValue('C1', 'order_id')
      ->setCellValue('D1', 'pro_id')
      ->setCellValue('E1', 'pro_name');

// ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงเริ่มนับตั้งแต่แถวที่สองไป
$start_row=2;
$q="
SELECT
a.cus_id,a.cus_name,b.order_id,b.pro_id,c.pro_name
FROM tbl_customer a 
LEFT JOIN (
  tbl_order b,tbl_product c
)
ON (
  a.cus_id=b.cus_id 
  AND b.pro_id=c.pro_id
)
";
$qr=mysql_query($q);
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0)
      ->setCellValue('A'.$start_row, $rs['cus_id'])
      ->setCellValue('B'.$start_row, $rs['cus_name'])
      ->setCellValue('C'.$start_row, $rs['order_id'])
      ->setCellValue('D'.$start_row, $rs['pro_id'])
      ->setCellValue('E'.$start_row, $rs['pro_name']);
  $start_row++;
}
 

// กำหนดชื่อให้กับ worksheet ที่ใช้งาน
echo date('H:i:s') , " Rename worksheet" , EOL;
$objPHPExcel->getActiveSheet()->setTitle('Simple');

// กำหนด worksheet ที่ต้องการให้เปิดมาแล้วแสดง ค่าจะเริ่มจาก 0 , 1 , 2 , ......
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);

// ชื่อไฟล์
$saveFileName="excel_by_phpexcel_database";

// บันทึกเป็น Excel 2007 file
echo date('H:i:s') , " Write to Excel2007 format" , EOL;
$callStartTime = microtime(true);
$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel2007');
$saveFileNameFull=$saveFileName.".xlsx";
$pathSaveFile1=$placeFilesSave.$saveFileNameFull;
$objWriter->save($pathSaveFile1);// บันทึกเป็น Excel 95 file
echo date('H:i:s') , " Write to Excel5 format" , EOL;
$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel5');
$saveFileNameFull=$saveFileName.".xls";
$pathSaveFile2=$placeFilesSave.$saveFileNameFull;
$objWriter->save($pathSaveFile2);// แสดงการเขียนไฟล์เรียกร้อยแล้ว และมีลิ้งค์ให้ดาวโหลด
echo date('H:i:s') , " Done writing files" , EOL;
echo 'Files have been created in ' , $placeFilesSave , EOL;
echo "<a href='".$pathSaveFile1."' target='_blank'>Download Excel2007 format</a>",EOL;
echo "<a href='".$pathSaveFile2."' target='_blank'>Download Excel5 format</a>",EOL;
?>
 
 
ทดสอบรันไฟล์ เราจะได้ไฟล์ excel ในโฟลเดอร์ excel_files
 


 
 
ตัวอย่างไฟล์ทีได้
  
ตัวอย่างไฟล์ run บน server
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ