แนวทางประยุกต์ระบบ Grid จัดรูปแบบคอลัมน์ ใน Bootstrap 4

เขียนเมื่อ 5 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
grid bootstrap 4

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ grid bootstrap 4

ดูแล้ว 12,687 ครั้ง


เนื้อหาต่อไปนี้ จะเป็นแนวทางอย่างง่าย สำหรับใช้ในการประยุกต์ใช้งาน ระบบ grid ใน
bootstrap แบ่งรายการเป็นคอลัมน์ ให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม โดยจะเน้นการใช้งาน css class
ของ bootstrap เป็นหลัก
    เราจะเริ่มต้นด้วย การใช้งาน grid โดย จะใช้ "container-fluid" ที่จะขยายเต็ม 100% ตามตัวอย่าง
อย่างง่ายดังนี้
 
 <div class="page bg-dark"> <!--page bg-dark-->
 
 <div class="container-fluid"> <!--container-fluid-->
 	<div class="row"> <!--row-->
  <?php for($i=1;$i<=6;$i++){?>
  	<div class="col-6 col-sm-4 col-md-3 bg-light">
    	<a href="javascript:void(0);">
    	<div class="bg-warning mb-2" style="height:100px;">
      
      </div>
      </a>    
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--row-->
 </div> <!--container-fluid-->
 
 </div> <!--page bg-dark-->
 
ในตัวอย่างข้างต้น เราใช้ php วนลูปแสดงข้อมูลตัวอย่าง จำนวนทั้งหมด 6 รายการ และใช้รูปแบบ css class  
พื้นหลังของ bootsrap กำหนดสีให้สังเกตเห็นชัด สำหรับการวนลูป เราจะวนลูปในส่วนของ col class ตามที่เรา
ได้รู้จักการวนลูปรายการเบื้องต้นไปแล้ว ทบทวนได้ที่บทความ
    รู้จักและใช้งาน Layout และ Grid System ใน Bootstrap 4 อย่างง่าย http://niik.in/872 
 
คอลัมน์รายการ เราได้กำหนดการแสดงแบบ responsive ตามค่า breakpoint คือ 
 • col-6 สำหรับแสดงรายการ 2 คอลันม์ ในหน้าจอที่กว้างน้อยกว่า 576px (sm) 
 • col-sm-4 สำหรับแสดงรายการ 3 คอลัมน์ ในหน้าจอที่กว้างตั้งแต่ 576px (sm) แต่น้อยกว้า 768px (md)
 • col-md-3 สำหรับแสดงรายการ 4 คอลัมน์ ในหน้าจอที่กว้างตั้งแต่ 768px (md) เป็นต้นไป
 
มาดูผลลัพธ์ของแต่หน้าจอ 
 

หน้าจอที่กว้างน้อยกว่า 576px (sm) 

 

 
 

หน้าจอที่กว้างตั้งแต่ 576px (sm) แต่น้อยกว้า 768px (md)

 

 
 

หน้าจอที่กว้างตั้งแต่ 768px (md) เป็นต้นไป

 

 
 
 
จากรูปแบบทั้ง 3 จะเห็นว่าเราสามารถแบ่งรายการเป็นคอลัมน์ได้ตามต้องการ แต่ยังมีส่วนที่ต้องแก้ไข คือ
แต่ละรายการ จะมีช่องว่างเกิดขึ้น ไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ก็เพราะในส่วนของ "container-fluid" "row"
"col" class จะยัง มีส่วนของ padding หรือ margin เหลืออยู่ ส่วนรูปสุดท้ายเนื่องจากเรากำหนดพื้นหลังเป็น dark
ทำให้เราเห็นสีพื้นหลังตรงช่องว่างที่ไม่มีรายการ
    ก่อนอื่น ก่อนที่เราจะปรับให้แต่ละคอลัมน์มีสัดส่วนช่องว่างระหว่างกัน และระหว่างขอบได้สัดส่วนที่เหมาะสม เรา
ต้องทำการลบส่วนของ margin หรือ padding ออกก่อน โดยใช้ m-0 p-0 และ no-gutters สำหรับกำหนด paddming 
ให้กับรายการดังนี้ (ในที่นี้เราจะแสดงตัวอย่างรูปในหน้าจอ xs)
 
 <div class="page bg-dark"> <!--page bg-dark-->
 
 <div class="container-fluid m-0 p-0"> <!--container-fluid-->
 	<div class="row no-gutters "> <!--row-->
  <?php for($i=1;$i<=6;$i++){?>
  	<div class="col-6 col-sm-4 col-md-3 bg-light">
    	<a href="javascript:void(0);">
    	<div class="bg-warning mb-2" style="height:100px;">
      Data <?=$i?>
      </div>
      </a>    
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--row-->
 </div> <!--container-fluid-->
 
 </div> <!--page bg-dark-->
 
จะได้ผลลัพธ์เป็นดังนี้
 
 

 
 
จะเห็นว่าตอนนี้ เราตัดส่วน padding และ margin ของ container-fluid ออก โดยใช้ "m-0" และ "p-0" 
และตัด margin ของ row กับตัด padding ของ col ออกโดยใช้ "no-gutters" จะได้แต่ละคอลัมน์แสดงเต็มพื้นที่
ส่วน margin-bottom ของแต่ละคอลัมน์ ที่เรากำหนดด้วย "mb-2" ที่เรากำหนดลงไปเพื่อให้แยกแถวชัดเจนขึ้น
    สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจ ค่า margin และ padding สามารถดูจากรูปด้านล่าง
 
 


 
 
    เมื่อเราจัดการให้ค่า margin และ padding เป็น 0 แล้ว ต่อไป เราก็สามารถที่จะเพิ่ม หรือจัดการ margin และ
padding แต่ละคอลัมน์ตามที่้ต้องการได้ ในที่นี้เราจะใช้ "px-1"และ "px-2" หรือก็คือ padding ซ้ายและขวา ค่าระดับ 1
และ padding ซ้ายและขวา ค่าระดับ 2 มาใช้งาน โดยสมมติว่า เราต้องการให้แต่ละคอลัมน์ห่างกันเท่ากับค่าระดับ 2
    * ค่าระดับ 1 เท่ากับ .25rem
    * ค่าระดับ 2 เท่ากับ .5rem
    * ค่าระดับ 3 เท่ากับ 1rem
    * ค่าระดับ 4 เท่ากับ 1.5rem
    * ค่าระดับ 5 เท่ากับ 3rem
 
เราสามารถกำหนด ค่าในแต่ละคอลัมส์ด้วย px-1 เข้าไปใน col ยกตัวอย่าง 2 คอลัมน์แรก ขอเรียกเป็น box1 และ box2
เมื่อเรากำหนด px-1 ให้กับ box1 และ box2 จะทำให้ระหว่าง box1 และ box2 จะห่างกัน 2 ระดับ ซึ่งเกิดจาก
ห่างจากด้านขวาของ box1 เท่ากับ 1 ระดับ และห่างจากด้านซ้ายของ box2 อีก 1 ระดับ ดังรูป
 
 <div class="container-fluid m-0 p-0"> <!--container-fluid-->
 	<div class="row no-gutters "> <!--row-->
  <?php for($i=1;$i<=6;$i++){?>
  	<div class="col-6 col-sm-4 col-md-3 bg-light px-1">
    	<a href="javascript:void(0);">
    	<div class="bg-warning mb-2" style="height:100px;">
      Data <?=$i?>
      </div>
      </a>    
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--row-->
 </div> <!--container-fluid-->
 
 


 
 
จะเห็นว่าระห่าง box1 และ box2 ห่างกัน 2 ระดับแล้ว ต่อไปก็คือ ระหว่างขอบด้านซ้าย กับ box1 และระหว่างขอบด้านขวา
กับ box2 จะยังเป็น 1 อยู่ เราต้องทำการเพิ่มความห่างจากขอบให้เท่ากับ 2 โดยเพิ่มอีก 1 ระดับให้กับ row ดังนี้
 
 <div class="page bg-dark"> <!--page bg-dark-->
 
 <div class="container-fluid m-0 p-0"> <!--container-fluid-->
 	<div class="row no-gutters px-1"> <!--row-->
  <?php for($i=1;$i<=6;$i++){?>
  	<div class="col-6 col-sm-4 col-md-3 bg-light px-1">
    	<a href="javascript:void(0);">
    	<div class="bg-warning mb-2" style="height:100px;">
      Data <?=$i?>
      </div>
      </a>    
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--row-->
 </div> <!--container-fluid-->
 
 </div> <!--page bg-dark-->
 


 
 
จะเห็นว่าตอนนี้แต่ละคอลัมน์ห่างกัน 2 ระดับ รวมทั้งห่างจากขอบเท่ากับ 2 ระดับด้วย เราจะตัดสีส่วนของ bg-dark ออก
แล้วดูผลลัพธ์ในหน้าขนาดต่างๆ จะได้เป็นดังนี้
 
 


 
 


 
 


 
 
ต่อไปเราลองใส่ส่วนของเนื้อหาสมมติเข้าไป จะได้รูปแบบเต็มของโค้ดตัวอย่างดังนี้
 
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
  <style type="text/css">
	body{
		font-family: system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
  	font-size: 14px;
	}
	.pic_preview{height:175px;}
	.price{font-size: 18px;font-weight: 500;color: #f57224;}
	.discount_price{font-size: 10px;color: #9e9e9e;}
  </style>
</head>
<body>
 <div class="page"> <!--page bg-dark-->
 
 <div class="container-fluid m-0 p-0"> <!--container-fluid-->
 	<div class="row no-gutters px-1"> <!--row-->
  <?php for($i=1;$i<=6;$i++){?>
  	<div class="col-6 col-sm-4 col-md-3 bg-light px-1">
    	<a href="javascript:void(0);">
    	<div class="bg-warning pic_preview">
      	Data <?=$i?>
      </div>
    	<div class="bg-white mb-2 shadow-sm">
      	<div>หัวเรื่องรายการทดสอบ This is test title</div>
        <div class="price">฿1,500</div>
        <div class="discount_price">฿2,500 <span>-50%</span></div>
      </div>  
      </a>    
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--row-->
 </div> <!--container-fluid-->
 
 </div> <!--page bg-dark-->

 
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	
});
</script>
</body>
</html>
 
ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นดังนี้
 
 


 
 
สมมติพื้นที่สีเหลือง เดิมเราแบบกำหนดความสูงตายตัวไปที่ 175px เราสามารถให้ส่วนของสีเหลืองแสดงเป็นสี่เหลี่ยม
จัตุรัส เสมอไม่ว่าจะหน้าจอขนาดใดๆ ก็ตาม ซึ่งเหมาะกับการแสดงรูปภาพแบบพื้นหลัง 
 
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" >  
  <style type="text/css">
	body{
		font-family: system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
  	font-size: 14px;
	}
	.pic_preview{height:auto;padding-bottom:100%;background-size:cover;background-position:center;}
	.price{font-size: 18px;font-weight: 500;color: #f57224;}
	.discount_price{font-size: 10px;color: #9e9e9e;}
  </style>
</head>
<body>
 <div class="page"> <!--page bg-dark-->
 
 <div class="container-fluid m-0 p-0"> <!--container-fluid-->
 	<div class="row no-gutters px-1"> <!--row-->
  <?php for($i=1;$i<=6;$i++){?>
  	<div class="col-6 col-sm-4 col-md-3 bg-light px-1">
    	<a href="javascript:void(0);">
    	<div class="bg-warning pic_preview" style="background-image:url('https://www.ninenik.com/images/9.jpg')">

      </div>
    	<div class="bg-white mb-2 shadow-sm">
      	<div>หัวเรื่องรายการทดสอบ This is test title</div>
        <div class="price">฿1,500</div>
        <div class="discount_price">฿2,500 <span>-50%</span></div>
      </div>  
      </a>    
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--row-->
 </div> <!--container-fluid-->
 
 </div> <!--page bg-dark-->
 
 
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){

});
</script>
</body>
</html>
 
ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นดังนี้
 
 


 
 


 
 
ซึ่งในกรณีเราต้องการกำหนดสัดส่วนความสูงของ <div> ที่จะใช้เป็นส่วนของรูปภาพ ใน <div> นั้นจะต้องไม่มีข้อความ
หรือเนื้อหาใดๆ ภายใน การกำหนดความสูงให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ต้องการ เราจะกำหนดด้วย style 
"height:auto;padding-bottom:100%;" ถ้าต้องการแสดงเป็น สี่เหลียมจัตุรัส ตามตัวอย่างโค้ดในส่วนของ 
pic_preview class 
 
หรือถ้าเราต้องการให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในส่วน 100/80 หรือ 5:4 ก็สามารถกำหนดเป็นเป็น
 
.pic_preview{height:auto;padding-bottom:80%;background-size:cover;background-position:center;}

 
 


 
 
.pic_preview{height:auto;padding-bottom:120%;background-size:cover;background-position:center;}
 


 
 
ค่าเหล่านี้ สามารถไปลองปรับเล่นได้ตามต้องการ
 
หวังว่าเนื้อหานี้จะเป็นแนวทางนำไปประยุกต์เพิ่มเติมต่อไป
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: bootstrap 4 gridURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ