แนวทางประยุกต์ระบบ Grid จัดรูปแบบคอลัมน์ ใน Bootstrap 4

เขียนเมื่อ 4 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
grid bootstrap 4

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ grid bootstrap 4เนื้อหาต่อไปนี้ จะเป็นแนวทางอย่างง่าย สำหรับใช้ในการประยุกต์ใช้งาน ระบบ grid ใน
bootstrap แบ่งรายการเป็นคอลัมน์ ให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม โดยจะเน้นการใช้งาน css class
ของ bootstrap เป็นหลัก
    เราจะเริ่มต้นด้วย การใช้งาน grid โดย จะใช้ "container-fluid" ที่จะขยายเต็ม 100% ตามตัวอย่าง
อย่างง่ายดังนี้
 
 <div class="page bg-dark"> <!--page bg-dark-->
 
 <div class="container-fluid"> <!--container-fluid-->
 	<div class="row"> <!--row-->
  <?php for($i=1;$i<=6;$i++){?>
  	<div class="col-6 col-sm-4 col-md-3 bg-light">
    	<a href="javascript:void(0);">
    	<div class="bg-warning mb-2" style="height:100px;">
      
      </div>
      </a>    
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--row-->
 </div> <!--container-fluid-->
 
 </div> <!--page bg-dark-->
 
ในตัวอย่างข้างต้น เราใช้ php วนลูปแสดงข้อมูลตัวอย่าง จำนวนทั้งหมด 6 รายการ และใช้รูปแบบ css class  
พื้นหลังของ bootsrap กำหนดสีให้สังเกตเห็นชัด สำหรับการวนลูป เราจะวนลูปในส่วนของ col class ตามที่เรา
ได้รู้จักการวนลูปรายการเบื้องต้นไปแล้ว ทบทวนได้ที่บทความ
    รู้จักและใช้งาน Layout และ Grid System ใน Bootstrap 4 อย่างง่าย http://niik.in/872 
 
คอลัมน์รายการ เราได้กำหนดการแสดงแบบ responsive ตามค่า breakpoint คือ 
 • col-6 สำหรับแสดงรายการ 2 คอลันม์ ในหน้าจอที่กว้างน้อยกว่า 576px (sm) 
 • col-sm-4 สำหรับแสดงรายการ 3 คอลัมน์ ในหน้าจอที่กว้างตั้งแต่ 576px (sm) แต่น้อยกว้า 768px (md)
 • col-md-3 สำหรับแสดงรายการ 4 คอลัมน์ ในหน้าจอที่กว้างตั้งแต่ 768px (md) เป็นต้นไป
 
มาดูผลลัพธ์ของแต่หน้าจอ 
 

หน้าจอที่กว้างน้อยกว่า 576px (sm) 

 

 
 

หน้าจอที่กว้างตั้งแต่ 576px (sm) แต่น้อยกว้า 768px (md)

 

 
 

หน้าจอที่กว้างตั้งแต่ 768px (md) เป็นต้นไป

 

 
 
 
จากรูปแบบทั้ง 3 จะเห็นว่าเราสามารถแบ่งรายการเป็นคอลัมน์ได้ตามต้องการ แต่ยังมีส่วนที่ต้องแก้ไข คือ
แต่ละรายการ จะมีช่องว่างเกิดขึ้น ไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ก็เพราะในส่วนของ "container-fluid" "row"
"col" class จะยัง มีส่วนของ padding หรือ margin เหลืออยู่ ส่วนรูปสุดท้ายเนื่องจากเรากำหนดพื้นหลังเป็น dark
ทำให้เราเห็นสีพื้นหลังตรงช่องว่างที่ไม่มีรายการ
    ก่อนอื่น ก่อนที่เราจะปรับให้แต่ละคอลัมน์มีสัดส่วนช่องว่างระหว่างกัน และระหว่างขอบได้สัดส่วนที่เหมาะสม เรา
ต้องทำการลบส่วนของ margin หรือ padding ออกก่อน โดยใช้ m-0 p-0 และ no-gutters สำหรับกำหนด paddming 
ให้กับรายการดังนี้ (ในที่นี้เราจะแสดงตัวอย่างรูปในหน้าจอ xs)
 
 <div class="page bg-dark"> <!--page bg-dark-->
 
 <div class="container-fluid m-0 p-0"> <!--container-fluid-->
 	<div class="row no-gutters "> <!--row-->
  <?php for($i=1;$i<=6;$i++){?>
  	<div class="col-6 col-sm-4 col-md-3 bg-light">
    	<a href="javascript:void(0);">
    	<div class="bg-warning mb-2" style="height:100px;">
      Data <?=$i?>
      </div>
      </a>    
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--row-->
 </div> <!--container-fluid-->
 
 </div> <!--page bg-dark-->
 
จะได้ผลลัพธ์เป็นดังนี้
 
 

 
 
จะเห็นว่าตอนนี้ เราตัดส่วน padding และ margin ของ container-fluid ออก โดยใช้ "m-0" และ "p-0" 
และตัด margin ของ row กับตัด padding ของ col ออกโดยใช้ "no-gutters" จะได้แต่ละคอลัมน์แสดงเต็มพื้นที่
ส่วน margin-bottom ของแต่ละคอลัมน์ ที่เรากำหนดด้วย "mb-2" ที่เรากำหนดลงไปเพื่อให้แยกแถวชัดเจนขึ้น
    สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจ ค่า margin และ padding สามารถดูจากรูปด้านล่าง
 
 


 
 
    เมื่อเราจัดการให้ค่า margin และ padding เป็น 0 แล้ว ต่อไป เราก็สามารถที่จะเพิ่ม หรือจัดการ margin และ
padding แต่ละคอลัมน์ตามที่้ต้องการได้ ในที่นี้เราจะใช้ "px-1"และ "px-2" หรือก็คือ padding ซ้ายและขวา ค่าระดับ 1
และ padding ซ้ายและขวา ค่าระดับ 2 มาใช้งาน โดยสมมติว่า เราต้องการให้แต่ละคอลัมน์ห่างกันเท่ากับค่าระดับ 2
    * ค่าระดับ 1 เท่ากับ .25rem
    * ค่าระดับ 2 เท่ากับ .5rem
    * ค่าระดับ 3 เท่ากับ 1rem
    * ค่าระดับ 4 เท่ากับ 1.5rem
    * ค่าระดับ 5 เท่ากับ 3rem
 
เราสามารถกำหนด ค่าในแต่ละคอลัมส์ด้วย px-1 เข้าไปใน col ยกตัวอย่าง 2 คอลัมน์แรก ขอเรียกเป็น box1 และ box2
เมื่อเรากำหนด px-1 ให้กับ box1 และ box2 จะทำให้ระหว่าง box1 และ box2 จะห่างกัน 2 ระดับ ซึ่งเกิดจาก
ห่างจากด้านขวาของ box1 เท่ากับ 1 ระดับ และห่างจากด้านซ้ายของ box2 อีก 1 ระดับ ดังรูป
 
 <div class="container-fluid m-0 p-0"> <!--container-fluid-->
 	<div class="row no-gutters "> <!--row-->
  <?php for($i=1;$i<=6;$i++){?>
  	<div class="col-6 col-sm-4 col-md-3 bg-light px-1">
    	<a href="javascript:void(0);">
    	<div class="bg-warning mb-2" style="height:100px;">
      Data <?=$i?>
      </div>
      </a>    
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--row-->
 </div> <!--container-fluid-->
 
 


 
 
จะเห็นว่าระห่าง box1 และ box2 ห่างกัน 2 ระดับแล้ว ต่อไปก็คือ ระหว่างขอบด้านซ้าย กับ box1 และระหว่างขอบด้านขวา
กับ box2 จะยังเป็น 1 อยู่ เราต้องทำการเพิ่มความห่างจากขอบให้เท่ากับ 2 โดยเพิ่มอีก 1 ระดับให้กับ row ดังนี้
 
 <div class="page bg-dark"> <!--page bg-dark-->
 
 <div class="container-fluid m-0 p-0"> <!--container-fluid-->
 	<div class="row no-gutters px-1"> <!--row-->
  <?php for($i=1;$i<=6;$i++){?>
  	<div class="col-6 col-sm-4 col-md-3 bg-light px-1">
    	<a href="javascript:void(0);">
    	<div class="bg-warning mb-2" style="height:100px;">
      Data <?=$i?>
      </div>
      </a>    
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--row-->
 </div> <!--container-fluid-->
 
 </div> <!--page bg-dark-->
 


 
 
จะเห็นว่าตอนนี้แต่ละคอลัมน์ห่างกัน 2 ระดับ รวมทั้งห่างจากขอบเท่ากับ 2 ระดับด้วย เราจะตัดสีส่วนของ bg-dark ออก
แล้วดูผลลัพธ์ในหน้าขนาดต่างๆ จะได้เป็นดังนี้
 
 


 
 


 
 


 
 
ต่อไปเราลองใส่ส่วนของเนื้อหาสมมติเข้าไป จะได้รูปแบบเต็มของโค้ดตัวอย่างดังนี้
 
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
  <style type="text/css">
	body{
		font-family: system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
  	font-size: 14px;
	}
	.pic_preview{height:175px;}
	.price{font-size: 18px;font-weight: 500;color: #f57224;}
	.discount_price{font-size: 10px;color: #9e9e9e;}
  </style>
</head>
<body>
 <div class="page"> <!--page bg-dark-->
 
 <div class="container-fluid m-0 p-0"> <!--container-fluid-->
 	<div class="row no-gutters px-1"> <!--row-->
  <?php for($i=1;$i<=6;$i++){?>
  	<div class="col-6 col-sm-4 col-md-3 bg-light px-1">
    	<a href="javascript:void(0);">
    	<div class="bg-warning pic_preview">
      	Data <?=$i?>
      </div>
    	<div class="bg-white mb-2 shadow-sm">
      	<div>หัวเรื่องรายการทดสอบ This is test title</div>
        <div class="price">฿1,500</div>
        <div class="discount_price">฿2,500 <span>-50%</span></div>
      </div>  
      </a>    
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--row-->
 </div> <!--container-fluid-->
 
 </div> <!--page bg-dark-->

 
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	
});
</script>
</body>
</html>
 
ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นดังนี้
 
 


 
 
สมมติพื้นที่สีเหลือง เดิมเราแบบกำหนดความสูงตายตัวไปที่ 175px เราสามารถให้ส่วนของสีเหลืองแสดงเป็นสี่เหลี่ยม
จัตุรัส เสมอไม่ว่าจะหน้าจอขนาดใดๆ ก็ตาม ซึ่งเหมาะกับการแสดงรูปภาพแบบพื้นหลัง 
 
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" >  
  <style type="text/css">
	body{
		font-family: system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
  	font-size: 14px;
	}
	.pic_preview{height:auto;padding-bottom:100%;background-size:cover;background-position:center;}
	.price{font-size: 18px;font-weight: 500;color: #f57224;}
	.discount_price{font-size: 10px;color: #9e9e9e;}
  </style>
</head>
<body>
 <div class="page"> <!--page bg-dark-->
 
 <div class="container-fluid m-0 p-0"> <!--container-fluid-->
 	<div class="row no-gutters px-1"> <!--row-->
  <?php for($i=1;$i<=6;$i++){?>
  	<div class="col-6 col-sm-4 col-md-3 bg-light px-1">
    	<a href="javascript:void(0);">
    	<div class="bg-warning pic_preview" style="background-image:url('https://www.ninenik.com/images/9.jpg')">

      </div>
    	<div class="bg-white mb-2 shadow-sm">
      	<div>หัวเรื่องรายการทดสอบ This is test title</div>
        <div class="price">฿1,500</div>
        <div class="discount_price">฿2,500 <span>-50%</span></div>
      </div>  
      </a>    
    </div>
    <?php } ?>
  </div> <!--row-->
 </div> <!--container-fluid-->
 
 </div> <!--page bg-dark-->
 
 
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){

});
</script>
</body>
</html>
 
ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นดังนี้
 
 


 
 


 
 
ซึ่งในกรณีเราต้องการกำหนดสัดส่วนความสูงของ <div> ที่จะใช้เป็นส่วนของรูปภาพ ใน <div> นั้นจะต้องไม่มีข้อความ
หรือเนื้อหาใดๆ ภายใน การกำหนดความสูงให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ต้องการ เราจะกำหนดด้วย style 
"height:auto;padding-bottom:100%;" ถ้าต้องการแสดงเป็น สี่เหลียมจัตุรัส ตามตัวอย่างโค้ดในส่วนของ 
pic_preview class 
 
หรือถ้าเราต้องการให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในส่วน 100/80 หรือ 5:4 ก็สามารถกำหนดเป็นเป็น
 
.pic_preview{height:auto;padding-bottom:80%;background-size:cover;background-position:center;}

 
 


 
 
.pic_preview{height:auto;padding-bottom:120%;background-size:cover;background-position:center;}
 


 
 
ค่าเหล่านี้ สามารถไปลองปรับเล่นได้ตามต้องการ
 
หวังว่าเนื้อหานี้จะเป็นแนวทางนำไปประยุกต์เพิ่มเติมต่อไป
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: bootstrap 4 gridURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ