แนวทางประยุกต์ใช้งาน Card แสดงรายการ Feed ใน Bootstrap 4

เขียนเมื่อ 4 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
feed bootstrap 4 card

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ feed bootstrap 4 cardปกติเราคุ้นเคยกับรูปแบบการแสดงแบบฟีด ที่ใช้ในการแสดงของ facebook อยู่แล้ว เนื้อหานี้ จะเป็นแนวทาง
การประยุกต์การใช้งาน card component ของ bootstrap ร่วมกับการปรับแต่งเพิ่มเติม เพื่อจัดรูปแบบดังกล่าว
โดยจะขอยกโค้ดตัวอย่างเริ่มต้น บางส่วนจากบทความตอนที่แล้ว และแก้ไขเฉพาะในส่วนของเนื้อหาโดยเพิ่ม
รูปแบบฟีดที่เราประยุกต์เข้าไป ทบทวนบทความตอนที่แล้วได้ที่
    ใช้งาน Side Menu ร่วมกับ Navs และ Navbar ใน Bootstrap 4 ตอนที่ 2 http://niik.in/882 
 

การใช้งาน Card Component

    ตัวอย่างโค้ดเริ่มต้นประกอบคำอธิบาย
 
ไฟล์ demo.php
 
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
  <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.7/css/all.css">  
  <style type="text/css">
  body{
    font-family: system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
    font-size: 14px;
  }
  .pic_preview{height:auto;padding-bottom:100%;background-size:cover;background-position:center;}
  .price{font-size: 18px;font-weight: 500;color: #f57224;}
  .discount_price{font-size: 10px;color: #9e9e9e;}
  .cus-icon:before {
    width: 30px;
    height: 30px;
  }  
  /*sidemenu ด้านซ้าย*/
  .l-sidenav {
    position: fixed; 
    z-index: 1040; 
    top: 0; 
    left: 0;  
    height: 100%; 
    width: 0; 
    overflow-x: hidden; 
  }  
  /*sidemenu ด้านขวา*/
  .r-sidenav {
    position: fixed; 
    z-index: 1040; 
    top: 0; 
    right: 0;  
    height: 100%; 
    width: 0; 
    overflow-x: hidden; 
  }  
  /*คลุมดำพื้นที่เนื้อหา*/
  .page-overlay-bg{
    position: absolute;
    z-index: 1040;
    width: 0;
    height: 100%;
    background-color: rgba(0,0,0,0.4); 
  }  
	/*ส่วนของ padding กำหนดเอง */
	.p-haft{padding:.125rem}
  </style>
</head>
<body>
 
<!-- sidemenu ด้านซ้าย-->
<nav class="l-sidenav bg-light">
<div class="card bg-warning">
 <div class="navbar navbar-light">
 <a class="invisible"></a>
 <button type="button" class="close close-l-sidenav btn pl-2">
 <span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
 
 </div>
 <div class="card-body pt-1 text-center">
 <img src="https://www.ninenik.com/images/9.jpg"  class="rounded-circle" style="width:75px;height:75px;">
  <h6 class="card-title">หัวข้อ หรือ ชื่อผู้ใช้</h6>
  <p class="card-text">
  ข้อความอธิบายเพิ่มเติม
  </p>
 </div>
</div>
<ul class="list-group">
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 1
  <span class="badge badge-primary badge-pill">14</span>
 </li>
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 2
  <span class="badge badge-primary badge-pill">2</span>
 </li>
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 3
  <span class="badge badge-primary badge-pill">1</span>
 </li>
</ul>
<ul class="nav flex-column">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
 </li>
</ul>
<ul class="list-group list-group-flush">
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 1</li>
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 2</li>
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 3</li>
</ul>
</nav>
 
<!-- sidemenu ด้านขวา-->
<nav class="r-sidenav bg-light">
<div class="card bg-light">
 <div class="navbar navbar-light">
 <a class="invisible"></a>
  <button type="button" class="close close-r-sidenav btn pl-2">
  <span aria-hidden="true">&times;</span>
  </button>  
 </div>
 <div class="card-body pt-1 text-center">
 <img src="https://www.ninenik.com/images/9.jpg"  class="rounded-circle" style="width:75px;height:75px;">
  <h6 class="card-title">หัวข้อ หรือ ชื่อผู้ใช้</h6>
  <p class="card-text">
  ข้อความอธิบายเพิ่มเติม
  </p>
 </div>
</div>
<ul class="list-group">
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 1
  <span class="badge badge-primary badge-pill">14</span>
 </li>
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 2

  <span class="badge badge-primary badge-pill">2</span>
 </li>
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 3
  <span class="badge badge-primary badge-pill">1</span>
 </li>
</ul>
<ul class="nav flex-column">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
 </li>
</ul>
<ul class="list-group list-group-flush">
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 1</li>
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 2</li>
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 3</li>
</ul>
</nav>
 
<div class="page-main w-100"><!-- page-main-->
<div class="page-overlay-bg"></div>
<!-- ส่วนของการใช้งาน navbar-->
 <nav class="navbar navbar-light bg-warning">
<!-- ปุมด้านซ้าย แสดงเมนู-->
 <button class="navbar-toggler border-0 px-0 open-l-sidenav" type="button">
  <i class="fas fa-bars cus-icon fa-fw py-1"></i>
 </button> 
<!-- ส่วนแสดงชื่อโปรเจ็ค หรือหัวข้อที่ต้องการ-->
<!-- <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>-->
<!-- ปุมด้านขวา แสดงเมนู -->
  <div class="btn-group">
   <button type="button" class="navbar-toggler border-0 px-2" onClick="$('#subnavbar').toggle()">
   <i class="fas fa-search cus-icon py-1"></i>
   </button>
   <button type="button" class="navbar-toggler border-0 px-2 open-r-sidenav">
   <i class="fas fa-user cus-icon py-1"></i>
   </button>
  </div> 
</nav>
 <nav class="navbar navbar-light sticky-top collapse" id="subnavbar" style="background-color:#f9ffbc;">
  <form class="w-100">
  <div class="input-group">
   <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
   <div class="input-group-append">
    <button class="btn btn-outline-warning" type="button">
    <i class="fas fa-search cus-icon py-1"></i>
    </button>
   </div>
  </div>   
  </form>
</nav>
 
<div class="container-fluid m-0 p-0 bg-light"> <!--container-fluid-->

<!-- ส่วนของเนื้อหา และการเรียกใช้งาน card-->

</div> <!--container-fluid-->
</div><!-- page-main-->
  
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
  /*เมื่อปุ่มปิด หรือ เปิด เมนูด้านซ้ายถูกคลิก*/
  $(".close-l-sidenav,.open-l-sidenav").on("click",function(){
    $("html").css("overflow-x","hidden"); /*ป้องกันการแสดง scroolbar ในแนวนอน*/
    $(document.body).css({"position":"relative","overflow-x":"hidden"});  /*ป้องกันการแสดง scroolbar ในแนวนอน*/ 
    var toggleWidth = ($(".l-sidenav").width()==0)?250:0;
    $(".l-sidenav").width(toggleWidth);   
    var toggleMarginLeft = toggleWidth; /*ให้ขยับส่วนของคลุมดำออกไปเท่ากับความกว้างของเมนูที่ขยับเข้ามา*/
    var toggleOverlayWidth = ($(".page-overlay-bg").width()==0)?"100%":0; /*ซ่อนหรือแสดงโดยการกำหนดค่าความกว้าง*/
    var fullHeight = $(".page-main").height(); /* ความสูงของเนื้อหา*/
    $(".page-main").css("margin-left",toggleMarginLeft); /*ขยับส่วนของเนื้อหาตามการแสดงของเมนูด้านซ้าย*/
    $(".page-overlay-bg").height(fullHeight); /*ให้ความสูงของพื้นที่คลุมดำเท่ากับเนื้อหา*/
    $(".page-overlay-bg").width(toggleOverlayWidth); /*ให้ความกว้างของพื้นที่คลุมดำเท่ากับ 100% หรือ 0*/        
  });
   
  /*เมื่อปุ่มปิด หรือ เปิด เมนูด้านขวาถูกคลิก*/ 
  $(".close-r-sidenav,.open-r-sidenav").on("click",function(){
    /*กำหนดเงื่อนไข กรณีแสดงแบบเต็มจอ ถ้าความกว้างเริ่มต้นเป็น 0 ให้แสดง 100% */
    var toggleWidth = ($(".r-sidenav").width()==0)?"100%":0;
    $(".r-sidenav").width(toggleWidth);
  }); 
   
});
</script>
</body>
</html>

 

 
ต่อไปเป็นส่วนของตัวอย่างโค้ดรูปแบบการประยุกต์ใช้งาน card และผลลัพธ์

 
 

แบบที่ 1 การแสดงเฉพาะส่วนของเนื้อหา card body อย่างเดียว

<?php for($i=1;$i<=5;$i++){?>
<div class="card shadow-sm mb-2 mx-1">
	<!--วนลูปแสดงเฉพาะส่วนของ card body-->
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">หัวข้อเพิ่มเติม</h5>
    <p class="card-text">รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
    รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
    </p>
  </div> 

</div>
<?php } ?>
 


 
 

แบบที่ 2 การแสดงส่วน header, body และ footer ของ card

<?php for($i=1;$i<=5;$i++){?>
<div class="card shadow-sm mb-2 mx-1">
 <div class="card-header border rounded-0 bg-transparent">
  <div class="row no-gutters">
  	<div class="col-auto">
    <img src="https://www.ninenik.com/images/9.jpg"  class="rounded-circle" style="width:48px;height:48px;">
    </div>
   	<div class="col px-2">
    <h2 class="mb-0" style="font-size:1rem;">ชือร้าน ชื่อผู้โพส</h2>
    <div style="font-size:.875rem;">
    25 มิถุนายน 2561
    </div>
    </div>
  	<div class="col-auto align-middle">
    <button type="button" class="btn btn-outline-warning btn-sm">เพิ่มเติม</button>
    </div>      
  </div>
 </div>
 <div class="card-body">
  <h5 class="card-title">หัวข้อเพิ่มเติม</h5>
  <p class="card-text">รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
  รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
  </p>
 </div> 
 <div class="card-footer bg-transparent">
  2 วันก่อน
 </div>
</div>
<?php } ?>
 


 
 

แบบที่ 3 การแสดงส่วน header, image, body และ footer ของ card

<?php for($i=1;$i<=5;$i++){?>
<div class="card shadow-sm mb-2 mx-1">
 <div class="card-header border rounded-0 bg-transparent">
  <div class="row no-gutters">
  	<div class="col-auto">
    <img src="https://www.ninenik.com/images/9.jpg"  class="rounded-circle" style="width:48px;height:48px;">
    </div>
   	<div class="col px-2">
    <h2 class="mb-0" style="font-size:1rem;">ชือร้าน ชื่อผู้โพส</h2>
    <div style="font-size:.875rem;">
    25 มิถุนายน 2561
    </div>
    </div>
  	<div class="col-auto align-middle">
    <button type="button" class="btn btn-outline-warning btn-sm">เพิ่มเติม</button>
    </div>      
  </div>
 </div>
 <img class="card-img-top" src="https://www.ninenik.com/images/4.jpg">
 <div class="card-body">
  <h5 class="card-title">หัวข้อเพิ่มเติม</h5>
  <p class="card-text">รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
  รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
  </p>
 </div> 
 <div class="card-footer bg-transparent py-1">
  <div class="btn-group row d-flex">
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-thumbs-up"></i>
   Like</button>
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-comment"></i>
   Comment</button>
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-share-square"></i>
   Share</button>
  </div>
 </div>
</div>
<?php } ?>
 


 
 
สำหรับการแสดงรูปภาพประกอบนั้น เราสามารถกำหนดว่าจะให้แสดงรูปก่อนเนื้อหา หรือแสดงเนื้อหาก่อนแสดงรูปก็ได้
อย่างในตัวอย่างข้างต้น เราแสดงรูปก่อนเนื้อหา โดยกำหนด <img class="card-img-top"> ก่อน <div class="card-body">
ส่วนกรณีกำหนดเนื้อหาก่อนรูป จะใช้เป็นดังนี้
 
 <div class="card-body">
  <h5 class="card-title">หัวข้อเพิ่มเติม</h5>
  <p class="card-text">รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
  รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
  </p>
 </div> 
 <img class="card-img-bottom" src="https://www.ninenik.com/images/4.jpg"> 
 


 
 

แบบที่ 4 การแสดงรูปด้านหลังเนื้อหา ด้วย overlay

<?php for($i=1;$i<=5;$i++){?>
<div class="card shadow-sm mb-2 mx-1">
 <img class="card-img" src="https://www.ninenik.com/images/4.jpg">  
 <div class="card-img-overlay">
  <h5 class="card-title">หัวข้อเพิ่มเติม</h5>
  <p class="card-text">รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
  รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
  </p>
 </div> 
</div>
<?php } ?>
 

 
 
การแสดงเนื้อหาไว้บนรูปภาพ ด้วยการใช้งาน "card-img-overlay" จะเป็นการกำหนดให้ส่วนของเนื้อหาขยายเต็มพื้นที่ของ
card และแสดงซ้อนอยู่ด้านบนของรูปภาพที่กำหนดด้วย "card-img" เราสามารถกำหนด css style opcacity เพื่อกำหนด
ให้รูปภาพแสดงแบบจางเพื่อให้เห็นข้อความได้ช้ดชึ้น หรือเราสามารถจัดตำแหน่งของข้อความ ให้แสดงบริเวณหรือตำแหน่ง
ที่ต้องการได้ เช่น
 
 <img class="card-img" src="https://www.ninenik.com/images/4.jpg" style="opacity:.75">  
 <div class="card-img-overlay">
 	<div class="container position-absolute fixed-bottom mb-2 text-white">
    <h5 class="card-title">หัวข้อเพิ่มเติม</h5>
    <p class="card-text">รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
    รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
    </p>
  </div>
 </div> 
 

 
 
อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้ข้อความแสดงซ้อนด้านบนรูปภาพ ตามรูปแบบข้างต้น หากมีการใช้งาน header และ footer
จะทำให้ส่วนของเนื้อหา ขยับไปอยู่ซ้อนส่วนของ hedader หรือ footer แทน ทั้งนี้เพราะตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า 
ส่วนของเนื้อหาจะขยายเต็มพื้นที่ของ card ซึ่งรวมส่วนของ header และ footer ด้วย ดั้งนั้นแนวทาง ให้เรากำหนด style
margin-top หรือ margin-bottom เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เพื่อให้ส่วนของเนื้อหาขยับไปยังตำแหน่งที่้ต้องการ 
อย่างตัวอย่างด้านล่าง กรณีให้ขยับจากด้านล่างของ card จะได้เป็น
 
<?php for($i=1;$i<=5;$i++){?>
<div class="card shadow-sm mb-2 mx-1">
 <div class="card-header border rounded-0 bg-transparent">
  <div class="row no-gutters">
  	<div class="col-auto">
    <img src="https://www.ninenik.com/images/9.jpg"  class="rounded-circle" style="width:48px;height:48px;">
    </div>
   	<div class="col px-2">
    <h2 class="mb-0" style="font-size:1rem;">ชือร้าน ชื่อผู้โพส</h2>
    <div style="font-size:.875rem;">
    25 มิถุนายน 2561
    </div>
    </div>
  	<div class="col-auto align-middle">
    <button type="button" class="btn btn-outline-warning btn-sm">เพิ่มเติม</button>
    </div>      
  </div>
 </div>
 <img class="card-img" src="https://www.ninenik.com/images/4.jpg">  
 <div class="card-img-overlay">
 	<div class="container position-absolute fixed-bottom text-white" style="margin-bottom:50px;">
    <h5 class="card-title">หัวข้อเพิ่มเติม</h5>
    <p class="card-text">รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
    รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
    </p>
  </div>
 </div> 
 <div class="card-footer bg-transparent py-1">
  <div class="btn-group row d-flex">
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-thumbs-up"></i>
   Like</button>
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-comment"></i>
   Comment</button>
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-share-square"></i>
   Share</button>
  </div>
 </div>
</div>
<?php } ?>
 


 
 

แบบที่ 5 การแสดงรูปภาพร่วมกับระบบ grid 

<?php for($i=1;$i<=5;$i++){?>
<div class="card shadow-sm mb-2 mx-1">
 <div class="card-header border rounded-0 bg-transparent">
  <div class="row no-gutters">
  	<div class="col-auto">
    <img src="https://www.ninenik.com/images/9.jpg"  class="rounded-circle" style="width:48px;height:48px;">
    </div>
   	<div class="col px-2">
    <h2 class="mb-0" style="font-size:1rem;">ชือร้าน ชื่อผู้โพส</h2>
    <div style="font-size:.875rem;">
    25 มิถุนายน 2561
    </div>
    </div>
  	<div class="col-auto align-middle">
    <button type="button" class="btn btn-outline-warning btn-sm">เพิ่มเติม</button>
    </div>      
  </div>
 </div>
 <div class="row no-gutters">
 		<div class="col">
    <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_square_492x492.png">
    </div> 
 </div> 
 <div class="card-footer bg-transparent py-1">
  <div class="btn-group row d-flex">
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-thumbs-up"></i>
   Like</button>
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-comment"></i>
   Comment</button>
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-share-square"></i>
   Share</button>
  </div>
 </div>
</div>
<?php } ?>
 

 
 
กรณีแสดง 2 ตอลัมน์ 2 รูป
 <div class="row no-gutters">
 	<?php for($m=1;$m<=2;$m++){?>
 		<div class="col-6">
    <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_square_492x492.png">
    </div>
	<?php } ?>    
 </div>
 

 
 
กรณีแสดง 3 คอลัมน์ 3 รูป
 <div class="row no-gutters">
 	<?php for($m=1;$m<=3;$m++){?>
 		<div class="col-4">
    <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_square_492x492_2.png">
    </div>
	<?php } ?>    
 </div> 
 

 
 
กรณีแสดง 4 รูป
 <div class="row no-gutters">
 	<?php for($m=1;$m<=4;$m++){?>
 		<div class="col-6">
    <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_square_492x492.png">
    </div>
	<?php } ?>    
 </div>
 

 
 
กรณีแสดง 5 รูป
 <div class="row no-gutters">
 	<?php for($m=1;$m<=5;$m++){?>
  	<?php if($m<3){?>
 		<div class="col-6">
    <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_square_492x492.png">
    </div>
    <?php } ?>
    <?php if($m==3){?>
    <div class="w-100"></div> 
    <?php } ?>
    <?php if($m>=3){?>
  		<div class="col-4">
    <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_square_492x492_2.png">
    </div>       
    <?php } ?>
	<?php } ?>    
 </div>  
 

 
 
กรณีแสดง 9 รูป
 <div class="row no-gutters">
 	<?php for($m=1;$m<=9;$m++){?>
 		<div class="col-4">
    <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_square_492x492_2.png">
    </div>
	<?php } ?>    
 </div>   
 
 
 
จากโค้ดตัวอย่าง และผลลัพธ์ข้างต้น จะเห็นว่าเราสามารถปรับแต่งการใช้งาน card รวมทั้งใช้งานร่วมกับ grid เพื่อแสดง
เนื้อหาหรือรูปภาพของรายการ feed ได้อย่างหลากหลาย ตัวอย่างข้างต้น ในส่วนของรูปภาพที่แสดงใน grid ในตัวอย่าง
ใช้เป็นรูปภาพแบบ square หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส หากเราใช้รูปแบบ landscape แนวนอน หรือใช้รูปแบบ portrait แนวตั้ง
เราก็จะสามารถจัดรูปแบบอื่น อย่างเช่น ถ้าเป็นภาพแนวนอน กรณีแสดงสองรูป เราสามารถแสดงเป็นสองแถวได้ เช่น
 
 <div class="row no-gutters">
 	<?php for($m=1;$m<=1;$m++){?>
 		<div class="col-12">
    <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_landscape_492x276.png">
    </div>
 		<div class="col-12">
   <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_landscape_492x276_2.png">
    </div>    
	<?php } ?>    
 </div>  


 
 
 
หวังว่าเนื้อหานี้ จะเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติมต่อไป  
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ