แนวทางประยุกต์ใช้งาน Card แสดงรายการ Feed ใน Bootstrap 4

เขียนเมื่อ 5 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
bootstrap 4 card feed

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ bootstrap 4 card feed

ดูแล้ว 13,428 ครั้ง


ปกติเราคุ้นเคยกับรูปแบบการแสดงแบบฟีด ที่ใช้ในการแสดงของ facebook อยู่แล้ว เนื้อหานี้ จะเป็นแนวทาง
การประยุกต์การใช้งาน card component ของ bootstrap ร่วมกับการปรับแต่งเพิ่มเติม เพื่อจัดรูปแบบดังกล่าว
โดยจะขอยกโค้ดตัวอย่างเริ่มต้น บางส่วนจากบทความตอนที่แล้ว และแก้ไขเฉพาะในส่วนของเนื้อหาโดยเพิ่ม
รูปแบบฟีดที่เราประยุกต์เข้าไป ทบทวนบทความตอนที่แล้วได้ที่
    ใช้งาน Side Menu ร่วมกับ Navs และ Navbar ใน Bootstrap 4 ตอนที่ 2 http://niik.in/882 
 

การใช้งาน Card Component

    ตัวอย่างโค้ดเริ่มต้นประกอบคำอธิบาย
 
ไฟล์ demo.php
 
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
  <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.7/css/all.css">  
  <style type="text/css">
  body{
    font-family: system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
    font-size: 14px;
  }
  .pic_preview{height:auto;padding-bottom:100%;background-size:cover;background-position:center;}
  .price{font-size: 18px;font-weight: 500;color: #f57224;}
  .discount_price{font-size: 10px;color: #9e9e9e;}
  .cus-icon:before {
    width: 30px;
    height: 30px;
  }  
  /*sidemenu ด้านซ้าย*/
  .l-sidenav {
    position: fixed; 
    z-index: 1040; 
    top: 0; 
    left: 0;  
    height: 100%; 
    width: 0; 
    overflow-x: hidden; 
  }  
  /*sidemenu ด้านขวา*/
  .r-sidenav {
    position: fixed; 
    z-index: 1040; 
    top: 0; 
    right: 0;  
    height: 100%; 
    width: 0; 
    overflow-x: hidden; 
  }  
  /*คลุมดำพื้นที่เนื้อหา*/
  .page-overlay-bg{
    position: absolute;
    z-index: 1040;
    width: 0;
    height: 100%;
    background-color: rgba(0,0,0,0.4); 
  }  
	/*ส่วนของ padding กำหนดเอง */
	.p-haft{padding:.125rem}
  </style>
</head>
<body>
 
<!-- sidemenu ด้านซ้าย-->
<nav class="l-sidenav bg-light">
<div class="card bg-warning">
 <div class="navbar navbar-light">
 <a class="invisible"></a>
 <button type="button" class="close close-l-sidenav btn pl-2">
 <span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
 
 </div>
 <div class="card-body pt-1 text-center">
 <img src="https://www.ninenik.com/images/9.jpg"  class="rounded-circle" style="width:75px;height:75px;">
  <h6 class="card-title">หัวข้อ หรือ ชื่อผู้ใช้</h6>
  <p class="card-text">
  ข้อความอธิบายเพิ่มเติม
  </p>
 </div>
</div>
<ul class="list-group">
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 1
  <span class="badge badge-primary badge-pill">14</span>
 </li>
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 2
  <span class="badge badge-primary badge-pill">2</span>
 </li>
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 3
  <span class="badge badge-primary badge-pill">1</span>
 </li>
</ul>
<ul class="nav flex-column">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
 </li>
</ul>
<ul class="list-group list-group-flush">
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 1</li>
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 2</li>
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 3</li>
</ul>
</nav>
 
<!-- sidemenu ด้านขวา-->
<nav class="r-sidenav bg-light">
<div class="card bg-light">
 <div class="navbar navbar-light">
 <a class="invisible"></a>
  <button type="button" class="close close-r-sidenav btn pl-2">
  <span aria-hidden="true">&times;</span>
  </button>  
 </div>
 <div class="card-body pt-1 text-center">
 <img src="https://www.ninenik.com/images/9.jpg"  class="rounded-circle" style="width:75px;height:75px;">
  <h6 class="card-title">หัวข้อ หรือ ชื่อผู้ใช้</h6>
  <p class="card-text">
  ข้อความอธิบายเพิ่มเติม
  </p>
 </div>
</div>
<ul class="list-group">
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 1
  <span class="badge badge-primary badge-pill">14</span>
 </li>
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 2

  <span class="badge badge-primary badge-pill">2</span>
 </li>
 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
  รายการเมนู 3
  <span class="badge badge-primary badge-pill">1</span>
 </li>
</ul>
<ul class="nav flex-column">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
 </li>
</ul>
<ul class="list-group list-group-flush">
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 1</li>
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 2</li>
 <li class="list-group-item">ตัวเลือก 3</li>
</ul>
</nav>
 
<div class="page-main w-100"><!-- page-main-->
<div class="page-overlay-bg"></div>
<!-- ส่วนของการใช้งาน navbar-->
 <nav class="navbar navbar-light bg-warning">
<!-- ปุมด้านซ้าย แสดงเมนู-->
 <button class="navbar-toggler border-0 px-0 open-l-sidenav" type="button">
  <i class="fas fa-bars cus-icon fa-fw py-1"></i>
 </button> 
<!-- ส่วนแสดงชื่อโปรเจ็ค หรือหัวข้อที่ต้องการ-->
<!-- <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>-->
<!-- ปุมด้านขวา แสดงเมนู -->
  <div class="btn-group">
   <button type="button" class="navbar-toggler border-0 px-2" onClick="$('#subnavbar').toggle()">
   <i class="fas fa-search cus-icon py-1"></i>
   </button>
   <button type="button" class="navbar-toggler border-0 px-2 open-r-sidenav">
   <i class="fas fa-user cus-icon py-1"></i>
   </button>
  </div> 
</nav>
 <nav class="navbar navbar-light sticky-top collapse" id="subnavbar" style="background-color:#f9ffbc;">
  <form class="w-100">
  <div class="input-group">
   <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
   <div class="input-group-append">
    <button class="btn btn-outline-warning" type="button">
    <i class="fas fa-search cus-icon py-1"></i>
    </button>
   </div>
  </div>   
  </form>
</nav>
 
<div class="container-fluid m-0 p-0 bg-light"> <!--container-fluid-->

<!-- ส่วนของเนื้อหา และการเรียกใช้งาน card-->

</div> <!--container-fluid-->
</div><!-- page-main-->
  
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
  /*เมื่อปุ่มปิด หรือ เปิด เมนูด้านซ้ายถูกคลิก*/
  $(".close-l-sidenav,.open-l-sidenav").on("click",function(){
    $("html").css("overflow-x","hidden"); /*ป้องกันการแสดง scroolbar ในแนวนอน*/
    $(document.body).css({"position":"relative","overflow-x":"hidden"});  /*ป้องกันการแสดง scroolbar ในแนวนอน*/ 
    var toggleWidth = ($(".l-sidenav").width()==0)?250:0;
    $(".l-sidenav").width(toggleWidth);   
    var toggleMarginLeft = toggleWidth; /*ให้ขยับส่วนของคลุมดำออกไปเท่ากับความกว้างของเมนูที่ขยับเข้ามา*/
    var toggleOverlayWidth = ($(".page-overlay-bg").width()==0)?"100%":0; /*ซ่อนหรือแสดงโดยการกำหนดค่าความกว้าง*/
    var fullHeight = $(".page-main").height(); /* ความสูงของเนื้อหา*/
    $(".page-main").css("margin-left",toggleMarginLeft); /*ขยับส่วนของเนื้อหาตามการแสดงของเมนูด้านซ้าย*/
    $(".page-overlay-bg").height(fullHeight); /*ให้ความสูงของพื้นที่คลุมดำเท่ากับเนื้อหา*/
    $(".page-overlay-bg").width(toggleOverlayWidth); /*ให้ความกว้างของพื้นที่คลุมดำเท่ากับ 100% หรือ 0*/        
  });
   
  /*เมื่อปุ่มปิด หรือ เปิด เมนูด้านขวาถูกคลิก*/ 
  $(".close-r-sidenav,.open-r-sidenav").on("click",function(){
    /*กำหนดเงื่อนไข กรณีแสดงแบบเต็มจอ ถ้าความกว้างเริ่มต้นเป็น 0 ให้แสดง 100% */
    var toggleWidth = ($(".r-sidenav").width()==0)?"100%":0;
    $(".r-sidenav").width(toggleWidth);
  }); 
   
});
</script>
</body>
</html>

 

 
ต่อไปเป็นส่วนของตัวอย่างโค้ดรูปแบบการประยุกต์ใช้งาน card และผลลัพธ์

 
 

แบบที่ 1 การแสดงเฉพาะส่วนของเนื้อหา card body อย่างเดียว

<?php for($i=1;$i<=5;$i++){?>
<div class="card shadow-sm mb-2 mx-1">
	<!--วนลูปแสดงเฉพาะส่วนของ card body-->
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">หัวข้อเพิ่มเติม</h5>
    <p class="card-text">รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
    รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
    </p>
  </div> 

</div>
<?php } ?>
 


 
 

แบบที่ 2 การแสดงส่วน header, body และ footer ของ card

<?php for($i=1;$i<=5;$i++){?>
<div class="card shadow-sm mb-2 mx-1">
 <div class="card-header border rounded-0 bg-transparent">
  <div class="row no-gutters">
  	<div class="col-auto">
    <img src="https://www.ninenik.com/images/9.jpg"  class="rounded-circle" style="width:48px;height:48px;">
    </div>
   	<div class="col px-2">
    <h2 class="mb-0" style="font-size:1rem;">ชือร้าน ชื่อผู้โพส</h2>
    <div style="font-size:.875rem;">
    25 มิถุนายน 2561
    </div>
    </div>
  	<div class="col-auto align-middle">
    <button type="button" class="btn btn-outline-warning btn-sm">เพิ่มเติม</button>
    </div>      
  </div>
 </div>
 <div class="card-body">
  <h5 class="card-title">หัวข้อเพิ่มเติม</h5>
  <p class="card-text">รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
  รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
  </p>
 </div> 
 <div class="card-footer bg-transparent">
  2 วันก่อน
 </div>
</div>
<?php } ?>
 


 
 

แบบที่ 3 การแสดงส่วน header, image, body และ footer ของ card

<?php for($i=1;$i<=5;$i++){?>
<div class="card shadow-sm mb-2 mx-1">
 <div class="card-header border rounded-0 bg-transparent">
  <div class="row no-gutters">
  	<div class="col-auto">
    <img src="https://www.ninenik.com/images/9.jpg"  class="rounded-circle" style="width:48px;height:48px;">
    </div>
   	<div class="col px-2">
    <h2 class="mb-0" style="font-size:1rem;">ชือร้าน ชื่อผู้โพส</h2>
    <div style="font-size:.875rem;">
    25 มิถุนายน 2561
    </div>
    </div>
  	<div class="col-auto align-middle">
    <button type="button" class="btn btn-outline-warning btn-sm">เพิ่มเติม</button>
    </div>      
  </div>
 </div>
 <img class="card-img-top" src="https://www.ninenik.com/images/4.jpg">
 <div class="card-body">
  <h5 class="card-title">หัวข้อเพิ่มเติม</h5>
  <p class="card-text">รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
  รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
  </p>
 </div> 
 <div class="card-footer bg-transparent py-1">
  <div class="btn-group row d-flex">
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-thumbs-up"></i>
   Like</button>
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-comment"></i>
   Comment</button>
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-share-square"></i>
   Share</button>
  </div>
 </div>
</div>
<?php } ?>
 


 
 
สำหรับการแสดงรูปภาพประกอบนั้น เราสามารถกำหนดว่าจะให้แสดงรูปก่อนเนื้อหา หรือแสดงเนื้อหาก่อนแสดงรูปก็ได้
อย่างในตัวอย่างข้างต้น เราแสดงรูปก่อนเนื้อหา โดยกำหนด <img class="card-img-top"> ก่อน <div class="card-body">
ส่วนกรณีกำหนดเนื้อหาก่อนรูป จะใช้เป็นดังนี้
 
 <div class="card-body">
  <h5 class="card-title">หัวข้อเพิ่มเติม</h5>
  <p class="card-text">รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
  รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
  </p>
 </div> 
 <img class="card-img-bottom" src="https://www.ninenik.com/images/4.jpg"> 
 


 
 

แบบที่ 4 การแสดงรูปด้านหลังเนื้อหา ด้วย overlay

<?php for($i=1;$i<=5;$i++){?>
<div class="card shadow-sm mb-2 mx-1">
 <img class="card-img" src="https://www.ninenik.com/images/4.jpg">  
 <div class="card-img-overlay">
  <h5 class="card-title">หัวข้อเพิ่มเติม</h5>
  <p class="card-text">รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
  รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
  </p>
 </div> 
</div>
<?php } ?>
 

 
 
การแสดงเนื้อหาไว้บนรูปภาพ ด้วยการใช้งาน "card-img-overlay" จะเป็นการกำหนดให้ส่วนของเนื้อหาขยายเต็มพื้นที่ของ
card และแสดงซ้อนอยู่ด้านบนของรูปภาพที่กำหนดด้วย "card-img" เราสามารถกำหนด css style opcacity เพื่อกำหนด
ให้รูปภาพแสดงแบบจางเพื่อให้เห็นข้อความได้ช้ดชึ้น หรือเราสามารถจัดตำแหน่งของข้อความ ให้แสดงบริเวณหรือตำแหน่ง
ที่ต้องการได้ เช่น
 
 <img class="card-img" src="https://www.ninenik.com/images/4.jpg" style="opacity:.75">  
 <div class="card-img-overlay">
 	<div class="container position-absolute fixed-bottom mb-2 text-white">
    <h5 class="card-title">หัวข้อเพิ่มเติม</h5>
    <p class="card-text">รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
    รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
    </p>
  </div>
 </div> 
 

 
 
อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้ข้อความแสดงซ้อนด้านบนรูปภาพ ตามรูปแบบข้างต้น หากมีการใช้งาน header และ footer
จะทำให้ส่วนของเนื้อหา ขยับไปอยู่ซ้อนส่วนของ hedader หรือ footer แทน ทั้งนี้เพราะตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า 
ส่วนของเนื้อหาจะขยายเต็มพื้นที่ของ card ซึ่งรวมส่วนของ header และ footer ด้วย ดั้งนั้นแนวทาง ให้เรากำหนด style
margin-top หรือ margin-bottom เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เพื่อให้ส่วนของเนื้อหาขยับไปยังตำแหน่งที่้ต้องการ 
อย่างตัวอย่างด้านล่าง กรณีให้ขยับจากด้านล่างของ card จะได้เป็น
 
<?php for($i=1;$i<=5;$i++){?>
<div class="card shadow-sm mb-2 mx-1">
 <div class="card-header border rounded-0 bg-transparent">
  <div class="row no-gutters">
  	<div class="col-auto">
    <img src="https://www.ninenik.com/images/9.jpg"  class="rounded-circle" style="width:48px;height:48px;">
    </div>
   	<div class="col px-2">
    <h2 class="mb-0" style="font-size:1rem;">ชือร้าน ชื่อผู้โพส</h2>
    <div style="font-size:.875rem;">
    25 มิถุนายน 2561
    </div>
    </div>
  	<div class="col-auto align-middle">
    <button type="button" class="btn btn-outline-warning btn-sm">เพิ่มเติม</button>
    </div>      
  </div>
 </div>
 <img class="card-img" src="https://www.ninenik.com/images/4.jpg">  
 <div class="card-img-overlay">
 	<div class="container position-absolute fixed-bottom text-white" style="margin-bottom:50px;">
    <h5 class="card-title">หัวข้อเพิ่มเติม</h5>
    <p class="card-text">รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
    รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม
    </p>
  </div>
 </div> 
 <div class="card-footer bg-transparent py-1">
  <div class="btn-group row d-flex">
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-thumbs-up"></i>
   Like</button>
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-comment"></i>
   Comment</button>
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-share-square"></i>
   Share</button>
  </div>
 </div>
</div>
<?php } ?>
 


 
 

แบบที่ 5 การแสดงรูปภาพร่วมกับระบบ grid 

<?php for($i=1;$i<=5;$i++){?>
<div class="card shadow-sm mb-2 mx-1">
 <div class="card-header border rounded-0 bg-transparent">
  <div class="row no-gutters">
  	<div class="col-auto">
    <img src="https://www.ninenik.com/images/9.jpg"  class="rounded-circle" style="width:48px;height:48px;">
    </div>
   	<div class="col px-2">
    <h2 class="mb-0" style="font-size:1rem;">ชือร้าน ชื่อผู้โพส</h2>
    <div style="font-size:.875rem;">
    25 มิถุนายน 2561
    </div>
    </div>
  	<div class="col-auto align-middle">
    <button type="button" class="btn btn-outline-warning btn-sm">เพิ่มเติม</button>
    </div>      
  </div>
 </div>
 <div class="row no-gutters">
 		<div class="col">
    <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_square_492x492.png">
    </div> 
 </div> 
 <div class="card-footer bg-transparent py-1">
  <div class="btn-group row d-flex">
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-thumbs-up"></i>
   Like</button>
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-comment"></i>
   Comment</button>
   <button type="button" class="btn btn-light bg-white col-4">
   <i class="far fa-share-square"></i>
   Share</button>
  </div>
 </div>
</div>
<?php } ?>
 

 
 
กรณีแสดง 2 ตอลัมน์ 2 รูป
 <div class="row no-gutters">
 	<?php for($m=1;$m<=2;$m++){?>
 		<div class="col-6">
    <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_square_492x492.png">
    </div>
	<?php } ?>    
 </div>
 

 
 
กรณีแสดง 3 คอลัมน์ 3 รูป
 <div class="row no-gutters">
 	<?php for($m=1;$m<=3;$m++){?>
 		<div class="col-4">
    <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_square_492x492_2.png">
    </div>
	<?php } ?>    
 </div> 
 

 
 
กรณีแสดง 4 รูป
 <div class="row no-gutters">
 	<?php for($m=1;$m<=4;$m++){?>
 		<div class="col-6">
    <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_square_492x492.png">
    </div>
	<?php } ?>    
 </div>
 

 
 
กรณีแสดง 5 รูป
 <div class="row no-gutters">
 	<?php for($m=1;$m<=5;$m++){?>
  	<?php if($m<3){?>
 		<div class="col-6">
    <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_square_492x492.png">
    </div>
    <?php } ?>
    <?php if($m==3){?>
    <div class="w-100"></div> 
    <?php } ?>
    <?php if($m>=3){?>
  		<div class="col-4">
    <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_square_492x492_2.png">
    </div>       
    <?php } ?>
	<?php } ?>    
 </div>  
 

 
 
กรณีแสดง 9 รูป
 <div class="row no-gutters">
 	<?php for($m=1;$m<=9;$m++){?>
 		<div class="col-4">
    <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_square_492x492_2.png">
    </div>
	<?php } ?>    
 </div>   
 
 
 
จากโค้ดตัวอย่าง และผลลัพธ์ข้างต้น จะเห็นว่าเราสามารถปรับแต่งการใช้งาน card รวมทั้งใช้งานร่วมกับ grid เพื่อแสดง
เนื้อหาหรือรูปภาพของรายการ feed ได้อย่างหลากหลาย ตัวอย่างข้างต้น ในส่วนของรูปภาพที่แสดงใน grid ในตัวอย่าง
ใช้เป็นรูปภาพแบบ square หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส หากเราใช้รูปแบบ landscape แนวนอน หรือใช้รูปแบบ portrait แนวตั้ง
เราก็จะสามารถจัดรูปแบบอื่น อย่างเช่น ถ้าเป็นภาพแนวนอน กรณีแสดงสองรูป เราสามารถแสดงเป็นสองแถวได้ เช่น
 
 <div class="row no-gutters">
 	<?php for($m=1;$m<=1;$m++){?>
 		<div class="col-12">
    <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_landscape_492x276.png">
    </div>
 		<div class="col-12">
   <img class="img-fluid w-100 p-haft" src="https://www.ninenik.com/images/fb_landscape_492x276_2.png">
    </div>    
	<?php } ?>    
 </div>  


 
 
 
หวังว่าเนื้อหานี้ จะเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติมต่อไป  
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ