แนวทางสร้างเกมจับคู่รายการด้วย jQuery และ Css อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 2 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
jquery html5 เกมจับคู่ matching game css

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery html5 เกมจับคู่ matching game cssเนื้อหานี้จะเป็นแนวทางการสร้างลิสรายการซ้ายขวา เพื่อให้เลือก
จับคู่รายการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจับคู่คำกับความหมาย
หรือการจับคู่เสียงกับรูปภาพ เสียงกับข้อความ ข้อความกับรูปภาพ หรือ
อื่นๆ แล้วแต่การนำไปประยุกต์เพิ่มเติม แต่ในตัวอย่างจะเป็นการใช้จับคู่
คำภาษาอังกฤษกับความหมาย อย่างง่าย
 

รูปแบบการทำงาน

    - นำข้อมูลชุดแรกฝั่งซ้าย และชุดที่สองฝั่งขวา มาแยกเป็นคำหรืออาเรย์ข้อมูล
    - นำค่าที่แยกมาสุ่มลำดับแล้วจัดเรียงเป็นตัวเลือกฝั่งซ้ายและขวา
    - ผู้เล่นเลือกรายการฝั่งซ้าย หรือขวาก่อนก็ได้ ตัวที่เลือกจะเลื่อนไปด้านบน
    - ผู้เล่นเลือกอีกฝั่งที่สื่อหรือมีความเกี่ยวข้องกับที่เลือกฝั่งแรกไปแล้ว
    - ถ้ายังไม่เลือกทั้งสองฝั่ง ก็สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ 
    - เมื่อเลือกครบทุกรายการแล้ว โปรแกรมจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าผ่านก็จะไปข้อต่อไป
    - ถ้ายังไม่ผ่านก็ทำข้อเติมจนผ่าน เมื่อทำครบทุกข้อก็จะขึ้นปุ่มให้เล่นใหม่อีกครั้งหรือไม่
 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากตัวอย่าง

    เราจะได้รู้เกี่ยวกับ การกำหนดการเคลื่อนไหวโดยใช้งาน css property  ได้รู้เกี่ยวกับการอ้างอิง element
หรือรายการด้วยเงื่อนไขการระบุลำดับ ได้รู้เกี่ยวกับการโคลนเพื่อสร้าง element ใหม่จากตัวเดิม แล้วนำไป
แทนที่กลับลงไปในตำแหน่งที่ต้องการ
 

ไฟล์ตัวอย่าง demo.html

    ดูการทำงานที่ตัวอย่าง demo ด้านล่าง
 
<!doctype html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.5.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
  <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.11.2/css/all.min.css" >
  <style>
    body{
      background: #CCCCCC;
    }
  </style>
</head>
<body>
 
<style>
  div.wrap-zone{
    display: flex;
    width: 100%;
    justify-content: stretch; 
  }
  ul.target-zone,ul.choice-zone{
    list-style: none;
    width: 50%;
    padding: 0;
    margin: 0;
    display: flex;
    flex-direction: column;    
    margin-bottom: 10px;
    justify-content: center;
  }
  ul.target-zone li,ul.choice-zone li{
    display: flex;
    min-width: 100%;
    height: 100px;
    width: auto;
    align-content: center;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    margin-right: 10px;
    cursor: pointer;
    line-height: 50px;
    transition: 0.5s ease;
    margin-bottom: 2px;
  }
  ul.target-zone li{
    background: #FFFFFF;
    border: solid 1px #a1a1a1;
  }
  ul.choice-zone li{
    color: #6b0808;
    border: solid 1px #d4cdcb; 
  }
  ul.target-zone li.selected,
  ul.choice-zone li.selected{
    border: solid 2px #ff5722;
  }
  ul.target-zone li.paired{
    border: solid 2px #ff5722;
    border-left: none !important;
  }
  ul.choice-zone li.paired{
    border: solid 2px #ff5722;
    border-right: none !important;
  }  
  ul.target-zone li.paired.failed,  
  ul.choice-zone li.paired.failed{
    background-color: #ff000073;
    border: solid 2px #fd0c0c;
  }  
  ul.target-zone li.paired.passed,  
  ul.choice-zone li.paired.passed{
    background-color: #00ff0373;
    border: solid 2px #0cfd0f;
  }  
  ul.choice-zone li:hover{
    box-shadow: 0 0.25em 0.25em rgb(0 0 0 / 10%);
  }
  button.btn-game{
    margin: auto;
    display: flex;  
    border-radius:6px;    
    cursor:pointer;
    font-weight:bold;
    padding:6px 24px;
    text-decoration:none;      
    display: none;
  }
  button.btn-game:focus {
    position:relative;
    outline: none;
    top:1px;
  }  
  #restart{
    box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f7c5c0;
    background:linear-gradient(to bottom, #fc8d83 5%, #e4685d 100%);
    background-color:#ff9800;
    border:1px solid #ff5722;
    text-shadow:0px 1px 0px #b23e35;
    color:#ffffff;
  }
  #restart:hover{
    background:linear-gradient(to bottom, #e4685d 5%, #fc8d83 100%);
    background-color:#e4685d;
  }
  #nextstep{
    box-shadow: inset 0px 1px 0px 0px #37a561;
    background: linear-gradient(to bottom, #31c372 5%, #44d273 100%);
    background-color: #8bc34a;
    border: 1px solid #37d05d;
    text-shadow: 0px 1px 0px #35b250;
    color:#ffffff;
  }
  #nextstep:hover{
    background: linear-gradient(to bottom, #1fe076 5%, #44d273 100%);
    background-color:#5de47a;
  }   
  #replay{
    box-shadow: inset 0px 1px 0px 0px #378fa5;
    background: linear-gradient(to bottom, #31a6c3 5%, #44c9d2 100%);
    background-color: #4a93c3;
    border: 1px solid #3798d0;
    text-shadow: 0px 1px 0px #3595b2;
    color:#ffffff;
  }
  #replay:hover{
    background: linear-gradient(to bottom, #31a6c3 5%, #44c9d2 100%);
    background-color: #4a93c3;
  }   
  .choice-item{background: #f1d4a8;}
  .move-to-1{
    transform: translate(0,-100px); 
  }   
</style>
 
<div class="container mt-5 mx-auto">

<div class="wrap-zone">

<!-- ส่วนสำหรับคำสุ่ม -->
<ul class="choice-zone">
</ul> 

<!-- ส่วนสำหรับจัดเรียงเป็นประโยคใหม่ -->
<ul class="target-zone">
</ul>


</div>  


<hr>

<!-- ส่วนของปุ่มจัดการ   -->
<button type="button" class="btn-game" id="restart">ลองใหม่</button>
<button type="button" class="btn-game" id="nextstep">ข้อต่อไป</button>
<button type="button" class="btn-game" id="replay">เล่นใหม่อีกครั้ง</button>

</div>


<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function($) {

  var selectSound = new Audio('https://www.ninenik.com/demo/sound/select-sound_2.wav');
  var correctSound = new Audio('https://www.ninenik.com/demo/sound/correct-bell_2.wav');
  var winSound = new Audio('https://www.ninenik.com/demo/sound/winning-sound_2.wav');  

  // ฟังก์ชั่นสำหรับสุ่มคำสำหรับเลือก 
  function shuffle(array) {
    var currentIndex = array.length, temporaryValue, randomIndex;
  
    while (currentIndex !== 0) {
      randomIndex = Math.floor(Math.random() * currentIndex);
      currentIndex -= 1;
      temporaryValue = array[currentIndex];
      array[currentIndex] = array[randomIndex];
      array[randomIndex] = temporaryValue;
    }
  
    return array;
  };

  // ชุดตัวเลือกฟังซ้าย
  var ansChoice = [
    ("Hi I love you").split(" "),
    ("A B C D E").split(" ")
  ];
  // ชุดตัวเลือกฝั่งขวา
  var ansTarget = [
    ("สวัสดี ฉัน รัก เธอ").split(" "),
    ("เอ บี ซี ดี อี").split(" ")
  ];  


  // ส่วนสำหรับกำหนด element ต่างๆ
  var targetZone = $(".target-zone");
  var choiceZone = $(".choice-zone");
  var targetItem = $(".target-zone li");
  var choiceItem = $(".choice-zone li");
  var btnRestart = $("#restart"); 
  var btnNextstep = $("#nextstep"); 
  var btnReplay = $("#replay");

  // นับลำดับข้อหรือรายการ
  var step = 0;

  // เก็บ key สำหรับสร้างตัวเลือก
  var ansArrKey = [];
  var keys = ansChoice[step].keys();
  for (let x of keys) {
    ansArrKey[x] = x;
  }

  // เริ่มต้นใช้ค่าแรกแถวแรกก่อน ท
  var choiceVal = ansArrKey;  

  // ค่าเริ่มต้นสำหรับตัวเลือก การจับคู่ และ รายการที่เลือก
  var choice = {};
  var target = {};
  var paired = {};
  var item = 0;
  var currentItem = 0;

  // ตัวกำหนดว่ากำลังเคลื่อนไหวอยู่ หรือไม่ ป้องกันคลิกซ้ำๆ 
  var animate = false;

  // ฟังก์ชั่นเมื่อเริ่มเกม
  function startGame(){
    // รีเซ็ตค่างเกมแต่ละครั้ง
    choice = {}; // เก็บสถานะรายการฝั่งซ้ายที่เลือกแล้ว
    target = {}; // เก็บสถานะรายการฝั่งขวาที่เลือกแล้ว
    paired = {}; // เก็บสถานะรายการทั้งสองฝั่งที่เลือกจับคู่กันแล้ว
    item = 0; // ลำดับรายการที่เลือก
    currentItem = 0; // ลำดับรายการที่เลือกที่ยังเป็นค่าปัจจุบัน

    let ran_choiceVal = []; // ค่าที่จะเก็บตัวเลือก
    // รีเซ็คค่าต่างๆ ให้ว่าง
    targetZone.html("");
    choiceZone.html("");

    ran_choiceVal = $.extend([],choiceVal); // เอาอาเรย์มาเก็บไว้สำหรับสุ่ม
    shuffle(ran_choiceVal); // สุ่มอาเรย์สำหรับตัวเลือกฝั่งซ้าย
    // วนลูปสร้างรายการตัวเลือกฝั่งซ้าย
    $.each(ran_choiceVal,function(i,v){
      choiceZone.append('<li data-ans="'+v+'" class="choice-item">'+ansChoice[step][v]+'</li>');   
    });
    shuffle(ran_choiceVal); // สุ่มอาเรย์สำหรับตัวเลือกฝั่งขวา
    // วนลูปสร้างรายการตัวเลือกฝั่งขวา
    $.each(ran_choiceVal,function(i,v){
      targetZone.prepend('<li data-ans="'+v+'" class="target-item">'+ansTarget[step][v]+'</li>');     
    });    
    btnRestart.hide();
  
  }

  // ฟังก์ชั่นเรียงข้อเดิมใหม่
  function restartGame(){
    startGame();
  }
  // ฟังก์ชั่นไปข้อหรือรายการถัดไป
  function nextstep(){
    step++; // ไปข้อต่อไป
    if(step==ansChoice.length){ // ทำครบทุกข้อแล้ว
      btnReplay.css("display","flex");
      step=-1;
      targetZone.html("");
      choiceZone.html("");      
    }else{ // ยังไม่ครบ
      ansArrKey = [];
      keys = ansChoice[step].keys();
      for (let x of keys) {
        ansArrKey[x] = x;
      }
      // เริ่มต้นใช้ค่าแรกแถวแรกก่อน ที่ key เท่ากับ 0
      choiceVal = ansArrKey;   
      startGame();
    }
  } 
  // เริ่มเกิมเมื่อโหลด
  startGame();

  // ปุ่มเรียกใช้ฟังก์ชั่นทำใหม่ในข้อนั้นๆ
  btnRestart.on("click",function(){
    restartGame();
  });
  // ปุ่มเรียกใช้ฟังก์ชั่นไปข้อต่อไป
  btnNextstep.on("click",function(){
    nextstep();
  });  
  // ปุ่มเรียกใช้ฟังก์ชั่น เริ่มเกิมใหม่
  btnReplay.on("click",function(){
    btnReplay.hide();
    nextstep();
  });   
  
  
  // กำหนดการทำงานเมื่อเลือกตัวเลือกฝั่งซ้าย
  $(document.body).on("click",".choice-zone li:not(.paired)",function(){
    if(animate){ // ถ้ายังยังมีการทำงานการเคลื่อนไหวอยู่ 
      return false; // ยังไม่ต้องทำคำสั่งใดๆ หลังจากบรรทัดนี้
    }
    animate = true; // กำหนดสถานะการเคลื่อนไหวกำลังทำงาน
    choice[item] = true; // สถานะมีการเลือกรายการฝั่งซ้ายแล้ว
    currentItem = (currentItem!=item)?item:currentItem; // อัพเดทให้เป็นค่าปัจจุบัน
    if(target[item]){ // ฝั่งขวาตำแหน่งเดียวกันถูกเลือกแล้ว
      choice[item] = true; // ฝั่งซ้ายถูกเลือกแล้ว
      paired[item] = true; // จับคู่กันแล้ว
      currentItem = item; // เก็บค่าลำดับที่ถูกเลือก
      item++; // เพิ่มค่าลำดับที่ถูกเลือก
    }

    // เก็บค่าที่จะใช้กำหนดตำแหน่งที่จะเคลื่อนไหว คำนวณอ้างอิงความสูงของกล่อง
    let n_order = ($(this).index()-currentItem)*100;
    let new_li = $(this).clone(); // โคลนรายการที่เลือก
    let old_li = $(this); // รายการที่เลือกตัวเดิม
    // ทำการเคลื่อนไหว ไปยังตำแหน่งที่กำหนด
    $(this).css({
      transform: "translate(0,-"+n_order+"px)"
    });   
    // เมื่อเคลื่อนไปตำแหน่งตามช่วงเวลาที่กำหนดใน css แล้วก็ให้อัพเดทรายการ  
    setTimeout(function(){
      old_li.remove(); // ลบตัวเก่าที่เลือกออก
      // เอา css class ชื่อ selected ของรายการที่ยังไม่จับคู่ออกทั้งหมด      
      $(".choice-zone li:not(.paired)").removeClass("selected");
      new_li.addClass("selected"); // ใส่ css class ชื่อ selected ไป ตัวที่โคลน
      if(currentItem==0){ // ถ้าเป็นตำแหน่งแรก
        $(".choice-zone").prepend(new_li); // เพิ่มไปด้านหน้าสุด
      }else{ // ถ้าเป็นตำแหน่งอื่นๆ
        // เพิ่มต่อจากตัวที่เลือกล่าสุด
        $(".choice-zone li.selected:eq("+(currentItem-1)+")").after(new_li);
      }             
      if(paired[currentItem]){ // ถ้ามีการเลือกทั้งสองฝั่งแ้ว เพิ่ม css class ทั้งสองฝั่ง
        $(".choice-zone li.selected:eq("+(currentItem)+")").addClass("paired");
        $(".target-zone li.selected:eq("+(currentItem)+")").addClass("paired");
      }      
      if(paired[choiceVal.length-1]){// ถ้าเลือกจับคู่ครบทุกตัวแล้ว
        checkans(); // ตรวจคำอบ
      }  
      animate = false; // กำหนดสถานะการเคลื่อนไหวหยุดทำงานแล้ว
    },500);
    

  });  
  // กำหนดการทำงานเมื่อเลือกตัวเลือกฝั่งขวา
  $(document.body).on("click",".target-zone li:not(.paired)",function(){
    if(animate){ // ถ้ายังยังมีการทำงานการเคลื่อนไหวอยู่ 
      return false; // ยังไม่ต้องทำคำสั่งใดๆ หลังจากบรรทัดนี้
    }
    animate = true; // กำหนดสถานะการเคลื่อนไหวกำลังทำงาน
    target[item] = true; // สถานะมีการเลือกรายการฝั่งขวาแล้ว
    currentItem = (currentItem!=item)?item:currentItem; // อัพเดทให้เป็นค่าปัจจุบัน
    if(choice[item]){ // ฝั่งซ้ายตำแหน่งเดียวกันถูกเลือกแล้ว
      target[item] = true; // ฝั่งขวาถูกเลือกแล้ว
      paired[item] = true; // จับคู่กันแล้ว
      currentItem = item; // เก็บค่าลำดับที่ถูกเลือก
      item++; // เพิ่มค่าลำดับที่ถูกเลือก
    }    

    // เก็บค่าที่จะใช้กำหนดตำแหน่งที่จะเคลื่อนไหว คำนวณอ้างอิงความสูงของกล่อง
    let n_order = ($(this).index()-currentItem)*100;
    let new_li = $(this).clone(); // โคลนรายการที่เลือก
    let old_li = $(this); // รายการที่เลือกตัวเดิม
    // ทำการเคลื่อนไหว ไปยังตำแหน่งที่กำหนด
    $(this).css({
      transform: "translate(0,-"+n_order+"px)"
    });
    // เมื่อเคลื่อนไปตำแหน่งตามช่วงเวลาที่กำหนดใน css แล้วก็ให้อัพเดทรายการ      
    setTimeout(function(){
      old_li.remove(); // ลบตัวเก่าที่เลือกออก
      // เอา css class ชื่อ selected ของรายการที่ยังไม่จับคู่ออกทั้งหมด     
      $(".target-zone li:not(.paired)").removeClass("selected");
      new_li.addClass("selected"); // ใส่ css class ชื่อ selected ไป ตัวที่โคลน
      if(currentItem==0){ // ถ้าเป็นตำแหน่งแรก
        $(".target-zone").prepend(new_li); // เพิ่มไปด้านหน้าสุด
      }else{ // ถ้าเป็นตำแหน่งอื่นๆ
        // เพิ่มต่อจากตัวที่เลือกล่าสุด
        $(".target-zone li.selected:eq("+(currentItem-1)+")").after(new_li);
      } 
      if(paired[currentItem]){// ถ้ามีการเลือกทั้งสองฝั่งแ้ว เพิ่ม css class ทั้งสองฝั่ง
        $(".choice-zone li.selected:eq("+(currentItem)+")").addClass("paired");
        $(".target-zone li.selected:eq("+(currentItem)+")").addClass("paired");       
      }
      if(paired[choiceVal.length-1]){// ถ้าเลือกจับคู่ครบทุกตัวแล้ว
        checkans(); // ตรวจคำอบ
      }    
      animate = false; // กำหนดสถานะการเคลื่อนไหวหยุดทำงานแล้ว 
    },500);
    
  });   
  
  // ตรวจคำตอบ
  function checkans(){
    // เปลี่ยน css property การกำหนดเวลาเคลื่อนไหวเป็น 0 ให้ตอนเฉยแสดงได้เร็วขึ้น
    $(".choice-zone li,.target-zone li").css("transition","0s");
    // วนลูปตรวจสอบค่าของแต่ละรายการ เทียบกันฝั่งซ้าย กับฝั่งขวา
    $(".target-zone li").each(function(i,v){
      let classCheck = "passed"; // ข้อที่ถูก จะใช้ css class นี้กำหนด
      // ถ้าคำตอยฝั่งซ้าย กับฝั่งขวา ไม่เท่ากัน
      if(!($(v).data("ans")==$(".choice-zone li:eq("+i+")").data("ans"))){
        classCheck = "failed"; // จะใช้ css class นี้กำหนด 
      }
      // เพิ่มสถานะถูกผิด ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
      $(v).addClass(classCheck);
      $(".choice-zone li:eq("+i+")").addClass(classCheck);
    });
    // แสดงผลซัก 1.5 วินาที
    setTimeout(function(){
      // ยังจับคู่ไม่ถูก ก็เริ่มเกมใหม่
      if($("li").hasClass("failed")){
        restartGame();
      }else{ // จับคู่และผ่านข้อนี้แล้ว
        nextstep(); // ทำข้อต่อไป
      }
    },1500);
  }

});
</script>
<script>
$(function(){

  
});
</script>
</body>
</html>
 
    คำอธิบายแสดงในโค้ด
 

อธิบายการทำงานเพิ่มเติมบางส่วน

    เกี่ยวกับการกำหนดข้อตัวเลือก
 
// ชุดตัวเลือกฟังซ้าย
var ansChoice = [
  ("Hi I love you").split(" "),
  ("A B C D E").split(" ")
];
// ชุดตัวเลือกฝั่งขวา
var ansTarget = [
  ("สวัสดี ฉัน รัก เธอ").split(" "),
  ("เอ บี ซี ดี อี").split(" ")
];  
 
ตัวอย่างฝั่งซ้ายและขวา เราจะใช้ชุดข้อมูล array สองชุด ที่ต้องวางให้สอดคล้องกัน ในตัวอย่างเรามีแค่
2 ข้อ สามารถใช้ในรูปแบบ array ได้โดยตรง แต่ในตัวอย่างใช้ฟังก์ชั่นแยกเป็น array อีกที
 
var ansChoice = [
  ["Hi","I","love","you"],
  ["A","B","C","D","E"]
];
 
    เกี่ยวกับคำตอบที่ใช้สำหรับตรวจสอบ เราจะใช้ key ของ array ซึ่งจะเริ่มค่าจาก 0
ไปจนถึงจำนวนของตัวเลือกแต่ละ ลบด้วย 1 เช่น ข้อแรกมี 4 ตัว ก็จะมีค่า key เป็น 0 1 2 และ 3
ส่วนข้อ 2 มี 5 ตัว ก็จะมีค่า key เป็น 0 1 2 3 และ 4 
    เลข key จะถูกสุ่มลำดับแล้วไปเรียงไว้ในลิสรายการที่เราเลือกฝั่งซ้ายชุด ฝั่งขวาชุด
เมื่อเราเลือกรายการ ก็เหมือนเรากำลังจับคู่ค่า key ถ้าเราจับคู่ถูก ก็จะผ่านข้อนั้นๆ ไปได้
 
// เก็บ key สำหรับสร้างตัวเลือก
var ansArrKey = [];
var keys = ansChoice[step].keys();
for (let x of keys) {
  ansArrKey[x] = x;
}
 
    เวลาในการเคลื่อนไหว เรากำหนดที่ 0.5 วินาที หรือ 500 มิลลิวินาที
    ดังนั้นค่านี้ต้องสัมพันธ์กับการกำหนดใน javascript ส่วนของฟังก์ชั่น setTimeout()
 
ul.target-zone li,ul.choice-zone li{
  transition: 0.5s ease;
}
 
    สามารถนำไปประยุกต์เพิ่มเติมได้ เช่น เปลี่ยนจากข้อความเป็นรูปภาพ หรือเป็นเสียง ตัวอย่าง
ฝั่งซ้ายเป็นข้อความ ที่เป็นความหมายของภาพฝั่งขวา แบบนี้เป็นต้น
 
// ชุดตัวเลือกฟังซ้าย
var ansChoice = [
  ("ก ข ค ง").split(" ")
];
// ชุดตัวเลือกฝั่งขวา
var ansTarget = [
  ("รูปไก่.jpg รูปไข่.jpg รูปควาย.jpg รูปงู.jpg ").split(" ")
];  
 
    ตอนวนลูปแสดงตัวเลือกก็กำหนดเป็นแท็ก img หรือจะใช้เป็น css style background ก็ได้
 
// วนลูปสร้างรายการตัวเลือกฝั่งขวา
$.each(ran_choiceVal,function(i,v){
  targetZone.prepend('<li data-ans="'+v+'" class="target-item"><img src="'+ansTarget[step][v]+'"/></li>');     
});    
     
 
    หวังว่าเนื้อหานี้จะเป็นแนวทางนำไปปรับประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติมต่อไป ได้ไม่มากก็น้อย
กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ