แนวทางสร้างเกมเรียงคำเป็นประโยคด้วย jQuery อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 2 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
jquery html game

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery html game

ดูแล้ว 2,381 ครั้ง


เนื้อหาบทความนี้ จะมาแนะนำวิธีการสร้างรูปแบบเกมหรือแบบฝึกหัดสำหรับเรียงคำ
ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง โดยจะเป็นแนวทางเบื้องต้น สามารถนำไปประยุกต์ปรับแต่ง
เพิ่มเติมได้
 

รูปแบบการทำงาน

    - นำประโยคที่ต้องการมาแยกเป็นคำ 
    - นำคำที่แยกมาสุ่มลำดับแล้วจัดเรียงเป็นตัวเลือก
    - ผู้เล่นเลือกรายการคำ เพิ่มไปจัดเรียงใหม่
    - ผู้เล่นสามารถยกเลิกการเลือกได้ 
    - เมื่อเลือกจัดเรียงใหม่ครบ ทุกคำเป็นประโยคเรียบร้อยแล้วก็จะไปประโยคต่อไปจนจบเกม
 
แนวทางนี้จะใช้สำหรับการฝึกจำมากกว่า แต่ถ้าต้องการทำเป็นจับเวลาและเก็บคะแนนก็สามารถนำไป
ปรับประยุกต์เพิ่มเติมได้ ถ้าต้องการดูตัวอย่าง เลื่อนไปด้านล่าง ดู demo ได้
 
โค้ดตัวอย่างทั้งหมด จะอธิบายแยกส่วนในด้านล่าง
 

demo.html

 
<!doctype html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.5.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
  <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.11.2/css/all.min.css" >
  <style>
    body{
      background: #CCCCCC;
    }
  </style>
</head>
<body>
 
<style>
  ul.target-zone,ul.choice-zone{
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
    display: flex;
    margin-bottom: 10px;
    justify-content: center;
  }
  ul.target-zone li,ul.choice-zone li{
    display: flex;
    min-width: 50px;
    height: 50px;
    width: auto;
    align-content: center;
    justify-content: center;
    margin-right: 10px;
    cursor: pointer;
    line-height: 50px;
  }
  ul.target-zone li{
    border: dashed 2px #37b992;
  }
  ul.target-zone li.filled{
    background: #FFFFFF;
    border: solid 1px #37b992;
  }
  ul.target-zone li.filled.pass{
    background: #84e41a;
    border: solid 1px #37b992;
    color: #FFFFFF;
  }    
  ul.choice-zone li{
    color: #FFFFFF;
    background: #ff9800;
    border: solid 1px #ff5722;
  }
  ul.choice-zone li:hover{
    box-shadow: 0 0.25em 0.25em rgb(0 0 0 / 10%);
  }
  button.btn-game{
    margin: auto;
    display: flex;  
    border-radius:6px;    
    cursor:pointer;
    font-weight:bold;
    padding:6px 24px;
    text-decoration:none;      
    display: none;
  }
  button.btn-game:focus {
    position:relative;
    outline: none;
    top:1px;
  }  
  #restart{
    box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f7c5c0;
    background:linear-gradient(to bottom, #fc8d83 5%, #e4685d 100%);
    background-color:#ff9800;
    border:1px solid #ff5722;
    text-shadow:0px 1px 0px #b23e35;
    color:#ffffff;
  }
  #restart:hover{
    background:linear-gradient(to bottom, #e4685d 5%, #fc8d83 100%);
    background-color:#e4685d;
  }
  #nextstep{
    box-shadow: inset 0px 1px 0px 0px #37a561;
    background: linear-gradient(to bottom, #31c372 5%, #44d273 100%);
    background-color: #8bc34a;
    border: 1px solid #37d05d;
    text-shadow: 0px 1px 0px #35b250;
    color:#ffffff;
  }
  #nextstep:hover{
    background: linear-gradient(to bottom, #1fe076 5%, #44d273 100%);
    background-color:#5de47a;
  }   
  #replay{
    box-shadow: inset 0px 1px 0px 0px #378fa5;
    background: linear-gradient(to bottom, #31a6c3 5%, #44c9d2 100%);
    background-color: #4a93c3;
    border: 1px solid #3798d0;
    text-shadow: 0px 1px 0px #3595b2;
    color:#ffffff;
  }
  #replay:hover{
    background: linear-gradient(to bottom, #31a6c3 5%, #44c9d2 100%);
    background-color: #4a93c3;
  }         
</style>
 
<div class="container mt-5 mx-auto">

<!-- ส่วนสำหรับจัดเรียงเป็นประโยคใหม่ -->
<ul class="target-zone">
</ul>
<hr>
<!-- ส่วนสำหรับคำสุ่ม -->
<ul class="choice-zone">
</ul> 

<!-- ส่วนของปุ่มจัดการ   -->
<button type="button" class="btn-game" id="restart">ลองใหม่</button>
<button type="button" class="btn-game" id="nextstep">ข้อต่อไป</button>
<button type="button" class="btn-game" id="replay">เล่นใหม่อีกครั้ง</button>

</div>


<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function($) {

  var selectSound = new Audio('https://www.ninenik.com/demo/sound/select-sound_2.wav');
  var correctSound = new Audio('https://www.ninenik.com/demo/sound/correct-bell_2.wav');
  var winSound = new Audio('https://www.ninenik.com/demo/sound/winning-sound_2.wav');  

  // ฟังก์ชั่นสำหรับสุ่มคำสำหรับเลือก 
  function shuffle(array) {
    var currentIndex = array.length, temporaryValue, randomIndex;
  
    while (currentIndex !== 0) {
      randomIndex = Math.floor(Math.random() * currentIndex);
      currentIndex -= 1;
      temporaryValue = array[currentIndex];
      array[currentIndex] = array[randomIndex];
      array[randomIndex] = temporaryValue;
    }
  
    return array;
  };

  // array คำที่จะใช้สำหรับเรียงประโยค
  var listConversation = [
    ("See you next time").split(" "),
    ("What's your job?").split(" "),
    ['คุณ','ชื่อ','อะไร']
  ];
  // เริ่มต้นใช้ค่าแรกแถวแรกก่อน ที่ key เท่ากับ 0
  var choiceVal = listConversation[0];

  // ส่วนสำหรับกำหนด element ต่างๆ
  var targetZone = $(".target-zone");
  var choiceZone = $(".choice-zone");
  var targetItem = $(".target-zone li");
  var choiceItem = $(".choice-zone li");
  var btnRestart = $("#restart"); 
  var btnNextstep = $("#nextstep"); 
  var btnReplay = $("#replay");

  // นับลำดับข้อหรือรายการ
  var step = 0;

  // ฟังก์ชั่นเมื่อเริ่มเกม
  function startGame(){
    let ran_choiceVal = []; // ค่าที่จะเก็บตัวเลือก
    targetZone.html("");
    choiceZone.html("");
    choiceZone.data("ans",choiceVal.join(""));
    ran_choiceVal = $.extend([],choiceVal);
    shuffle(ran_choiceVal);
    $.each(ran_choiceVal,function(i,v){
      choiceZone.prepend('<li>'+v+'</li>');
      targetZone.prepend('<li class="unfilled"></li>');     
    });
    btnRestart.hide();
    $(document.body).on("click",".target-zone li",function(){
      if($(this).hasClass("filled")){
        btnRestart.hide();
        let textRemove = $(this).text();
        $(this).toggleClass("filled unfilled")
        .text("").remove();
        targetZone.append('<li class="unfilled"></li>');
        choiceZone.append('<li>'+textRemove+'</li>');
      }
    });     
  }

  function restartGame(){
    startGame();
  }
  function nextstep(){
    step++;    
    if(step==listConversation.length){
      targetZone.html("");
      choiceZone.html("");      
      step = -1;
      btnNextstep.hide();
      btnReplay.css("display","flex");
    }else{
      choiceVal = listConversation[step];
      btnNextstep.hide();
      startGame();
    }
  }
  startGame();

  btnRestart.on("click",function(){
    restartGame();
  });
  btnNextstep.on("click",function(){
    nextstep();
  });  
  btnReplay.on("click",function(){
    btnReplay.hide();
    nextstep();
  });    
  $(document.body).on("click",".choice-zone li",function(){
    selectSound.play();
    targetZone.find(".unfilled:eq(0)")
    .text($(this).text())
    .toggleClass("unfilled filled");
    $(this).remove(); 
    if(choiceZone.find("li").length==0){ 
      let ans = $.trim(targetZone.text().replace(/\s+/g, ''));
      if(ans==choiceZone.data("ans")){
        correctSound.play();  
        targetZone.find("li").toggleClass("pass");
        $(document.body).off("click",".target-zone li");
        btnNextstep.css("display","flex");
      }else{
        btnRestart.css("display","flex");
      }
    }
  });  

});
</script>
<script>
$(function(){

  
});
</script>
</body>
</html>
 
ส่วนที่เราสามารถแก้ไข แล้วนำไปใช้งานได้เลยก็คือ
 
  // array คำที่จะใช้สำหรับเรียงประโยค
  var listConversation = [
    ("See you next time").split(" "),
    ("What's your job?").split(" "),
    ['คุณ','ชื่อ','อะไร']
  ];
 
สามารถกำหนดกี่รายการก็ได้ ในตัวอย่างกำหนดแค่ 3 รายการ สังเกตว่ากรณีภาษาไทย 
เราจำเป็นต้องแยกคำเองแล้วกำหนดเป็น array ส่วนภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น split() 
เพื่อแยกคำด้วยช่องว่างได้เลย หรือจะแยกแบบกำหนดเองเหมือนภาษาไทยก็ได้ สมมติถ้าต้องการเพิ่ม
ประโยคใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้
 
  var listConversation = [
    ("See you next time").split(" "),
    ("What's your job?").split(" "),
    ['คุณ','ชื่อ','อะไร'],
    ['คุณ','สบาย','ดี','ไหม']
  ];
 
หรือถ้าไม่อยากแยกตามตัวอย่าง ก็สามารถพิมพ์ประโยคแบบมีช่องว่าง แล้วใช้คำสั้ง split()  แทนก็ได้
 
  var listConversation = [
    ("See you next time").split(" "),
    ("What's your job?").split(" "),
    ['คุณ','ชื่อ','อะไร'],
    ('คุณ สบาย ดี ไหม').split(" ")
  ];
 
รูปแบบรายการสามารถประยุกต์ดึงข้อมูลจาก ajax หรือฐานข้อมูลก็ได้ เพียงแค่นำมาจัดรูปแบบให้ได้เป็น 
array ของคำเพื่อนำไปใช้งานต่อ
 
ตัวอย่างโค้ดพร้อมคำอธิบาย ศึกษาดูว่า ถ้าเข้าใจการทำงานทั้งหมด แสดงว่ามีความเข้าใจ
เกี่ยวกับคำสั่งต่างๆ ของ jQuery พื้นฐานดีอยู่แล้ว
 
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function($) {

  var selectSound = new Audio('https://www.ninenik.com/demo/sound/select-sound_2.wav');
  var correctSound = new Audio('https://www.ninenik.com/demo/sound/correct-bell_2.wav');
  var winSound = new Audio('https://www.ninenik.com/demo/sound/winning-sound_2.wav');  

  // ฟังก์ชั่นสำหรับสุ่มคำสำหรับเลือก 
  function shuffle(array) {
    var currentIndex = array.length, temporaryValue, randomIndex;
  
    while (currentIndex !== 0) {
      randomIndex = Math.floor(Math.random() * currentIndex);
      currentIndex -= 1;
      temporaryValue = array[currentIndex];
      array[currentIndex] = array[randomIndex];
      array[randomIndex] = temporaryValue;
    }
  
    return array;
  };

  // array คำที่จะใช้สำหรับเรียงประโยค
  var listConversation = [
    ("See you next time").split(" "),
    ("What's your job?").split(" "),
    ['คุณ','ชื่อ','อะไร']
  ];
  // เริ่มต้นใช้ค่าแรกแถวแรกก่อน ที่ key เท่ากับ 0
  var choiceVal = listConversation[0];

  // ส่วนสำหรับกำหนด element ต่างๆ
  var targetZone = $(".target-zone");
  var choiceZone = $(".choice-zone");
  var targetItem = $(".target-zone li");
  var choiceItem = $(".choice-zone li");
  var btnRestart = $("#restart"); 
  var btnNextstep = $("#nextstep"); 
  var btnReplay = $("#replay");

  // นับลำดับข้อหรือรายการ
  var step = 0;

  // ฟังก์ชั่นเมื่อเริ่มเกม
  function startGame(){
    let ran_choiceVal = []; // ค่าที่จะเก็บตัวเลือก
    // รีเซ็คค่าต่างๆ ให้ว่าง
    targetZone.html("");
    choiceZone.html("");
    // กำหนดคำตอบ เอาคำมาต่อกันแล้วเก็บใน data attribute
    choiceZone.data("ans",choiceVal.join(""));
    ran_choiceVal = $.extend([],choiceVal); // เอาอาเรย์มาเก็บไว้สำหรับสุ่ม
    shuffle(ran_choiceVal); // สุ่มอาเรย์
    // วนลูปสร้างรายการคำ สำหรับเลือก และรายการเป้าหมายเท่าๆ กัน
    // หมายถึง ถ้ามี 6 คำ ตำแหน่งว่างเป้าหมายต้องมี 6 ตำแหน่งด้วย
    $.each(ran_choiceVal,function(i,v){
      choiceZone.prepend('<li>'+v+'</li>');
      targetZone.prepend('<li class="unfilled"></li>');     
    });
    btnRestart.hide();
    // กำหนดการทำงาน กรณีตอ้งการยกเลิกการเลือกรายการนั้นๆ
    $(document.body).on("click",".target-zone li",function(){
      // ดูว่ารายการที่เลือก ใช่ที่ถูกเติมแล้วหรือว่ายังไม่เติม
      if($(this).hasClass("filled")){ // ถ้าเติมหรือเลือกแล้ว
        btnRestart.hide();
        let textRemove = $(this).text(); // เก็บค่าคำที่เอาออก
        $(this).toggleClass("filled unfilled") // เปลี่ยนคลาส
        .text("").remove(); // เอาคำออก แล้วลบตัวที่เลือกออกไป
        targetZone.append('<li class="unfilled"></li>');// เติมตัวว่างด้านหลัง
        choiceZone.append('<li>'+textRemove+'</li>'); // ย้ายที่เลือกกลับมาที่เดิม
      }
    });     
  }

  // ฟังก์ชั่นเรียงข้อเดิมใหม่
  function restartGame(){
    startGame();
  }
  // ฟังก์ชั่นไปข้อหรือรายการถัดไป
  function nextstep(){
    step++; // บวกลำดับคีร์ของรายการเพิ่ม
    if(step==listConversation.length){ // ถ้าหมดแล้ว
      // รีเซ็ด
      targetZone.html("");
      choiceZone.html("");      
      step = -1;
      btnNextstep.hide();
      // แสดงปุ่มเริ่มเกมใหม่
      btnReplay.css("display","flex");
    }else{
      // เลื่อนไปข้อหรือรายการถัดไป
      choiceVal = listConversation[step];
      btnNextstep.hide();
      startGame(); // เริ่มเกิมในข้อถัดไป
    }
  }
  // เริ่มเกิมเมื่อโหลด
  startGame();

  // ปุ่มเรียกใช้ฟังก์ชั่นทำใหม่ในข้อนั้นๆ
  btnRestart.on("click",function(){
    restartGame();
  });
  // ปุ่มเรียกใช้ฟังก์ชั่นไปข้อต่อไป
  btnNextstep.on("click",function(){
    nextstep();
  });  
  // ปุ่มเรียกใช้ฟังก์ชั่น เริ่มเกิมใหม่
  btnReplay.on("click",function(){
    btnReplay.hide();
    nextstep();
  });    
  // กำหนดการทำงานเมื่อเลือกคำเพื่อจะเรียง
  $(document.body).on("click",".choice-zone li",function(){
    selectSound.play();
    // หาตัวช่องว่างแรกที่ยังไม่เติม ถ้ามีก็เติมคำ ที่่กดเลิอกลงไป
    // แล้วเปลี่ยนคลาสเป็นเติมแล้ว
    targetZone.find(".unfilled:eq(0)")
    .text($(this).text())
    .toggleClass("unfilled filled");
    $(this).remove(); // ลบที่เลือกแล้วออก
    // ถ้าเลือกหมดแล้ว ทำการตรวจคำตอบ
    if(choiceZone.find("li").length==0){ 
      // เอาเฉพาะข้อความมาต่อกันเรียงเป็นคำตอบไว้ไปตรวจสอบ
      let ans = $.trim(targetZone.text().replace(/\s+/g, ''));
      if(ans==choiceZone.data("ans")){ // ถ้าตรงกับค่าที่กำหนด
        correctSound.play();  
        targetZone.find("li").toggleClass("pass"); 
        //ให้รายการผ่านแล้ว ลบไม่ได้
        $(document.body).off("click",".target-zone li"); 
        btnNextstep.css("display","flex");
      }else{ // ถ้าไม่ตรง ก็ขึ้นเปุ่มเลองใหม่
        btnRestart.css("display","flex");
      }
    }
  });  

});
</script>
 
หวังว่าเนื้อหานี้จะเป็นแนวทางเอาไปปรับแต่งประยุกต์ใช้งานต่อไปได้ไม่มากก็น้อย
เช่นการสร้างแบบฝึกแต่งประโยคสำหรับการเรียนภาษา
หรือทำเป็นเกมแบบมีเวลากำกับและมีการเก็บคะแนนหรือเลเวล อะไรประมาณนั้น
 
กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: html game jqueryURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ