แนะนำ สร้างกราฟแนวตั้ง ด้วย google chart อย่างง่าย

07 December 2014 By Ninenik Narkdee
google chart

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ google chartเนื้อหาบทความนี้เน้นแนะนำ การใช้งาน google chart สำหรับสร้างกราฟแนวตั้ง
โดยโค้ด จะเป็นแค่ตัวอย่าง ทำความรู้จักอย่างง่าย สำหรับใครที่สนใจ
สามารถดู รายละเอียดได้ที่ https://google-developers.appspot.com/chart/interactive/docs/gallery/columnchart

ตัวอย่างโค้ด google_column_chart.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

<div style="margin:auto;width:80%;">
<div id="chart_div" style="margin:auto;width:600px;height:400px;"></div> 
</div>

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script>
<script type="text/javascript">
google.load("visualization", "1", {packages:["corechart"]});
google.setOnLoadCallback(drawChart);
function drawChart() {
  // สร้างตัวแปร array เก็บค่า ข้อมูล
  var dataArray1=[
   ['ปี', 'ยอดขาย', 'ค่าใช้จ่าย'],
   ['2004', 1000,   400],
   ['2005', 1170,   460],
   ['2006', 660,    1120],
   ['2007', 1030,   540]      
  ];
    
  // แปลงข้อมูลจาก array สำหรับใช้ในการสร้าง กราฟ
  var data = google.visualization.arrayToDataTable(dataArray1);

  // ตั้งค่าต่างๆ ของกราฟ เพิ่มเติม https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/columnchart
  var options = { 
    title: "หัวข้อกราฟ",
    hAxis: {title: 'ข้อความแนวนอน', titleTextStyle: {color: 'red'}},
    vAxis: {title: 'ข้อความแนวตั้ง', titleTextStyle: {color: 'blue'}},
    width: 600,
    height: 400,
    bar: {groupWidth: "70%"},
    legend: { position: 'right', maxLines: 3 },
    tooltip: { trigger: 'select' }
  };

  // สร้างกราฟแนวตั้ง แสดงใน div id = chart_div
  var chart = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('chart_div'));
  chart.draw(data, options); // สร้างกราฟ
  
}
</script>    
</body>
</html>กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: google chartURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ