แปลงข้อมูล ด้วย LINE bot sdk ใน LINE Messaging API ตอนที่ 6

เขียนเมื่อ 6 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
line messaging api group event object line bot line

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ line messaging api group event object line bot line

ดูแล้ว 18,443 ครั้ง
สำหรับเนื้อหาในตอนต่อไปนี้ จะเป็นการใช้งานวิธีการแปลงข้อมูลที่ได้รับจาก LINE Messaging API ซึ่งเป็น
JSON string เป็น Event Object รวมถึงวิธีการใช้ดึงข้อมูลจาก Event Object
    จากบทความที่ผ่านๆ มา เราใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล ที่ได้รับจาก LINE Messaging API ด้วยการแปลงค่า
เป็น array แล้วใช้วิธีอ้างอิง key ของ array เพื่อดึงข้อมูลต่างๆ มาใช้ ตามตัวอย่างโค้ดบางส่วน
ในไฟล์ bot.php ดังนี้
 
ไฟล์ bot.php (บางส่วนในการแปลงข้อมูล ที่เคยใช้)
 
<?php
// คำสั่งรอรับการส่งค่ามาของ LINE Messaging API
$content = file_get_contents('php://input');
 
// แปลงข้อความรูปแบบ JSON ให้อยู่ในโครงสร้างตัวแปร array
$events = json_decode($content, true);
if(!is_null($events)){
  // ถ้ามีค่า สร้างตัวแปรเก็บ replyToken ไว้ใช้งาน
  $replyToken = $events['events'][0]['replyToken'];
  $userID = $events['events'][0]['source']['userId'];
  $sourceType = $events['events'][0]['source']['type'];    
  $is_postback = NULL;
  $is_message = NULL;
  if(isset($events['events'][0]) && array_key_exists('message',$events['events'][0])){
    $is_message = true;
    $typeMessage = $events['events'][0]['message']['type'];
    $userMessage = $events['events'][0]['message']['text'];   
    $idMessage = $events['events'][0]['message']['id'];       
  }
  if(isset($events['events'][0]) && array_key_exists('postback',$events['events'][0])){
    $is_postback = true;
    $dataPostback = NULL;
    parse_str($events['events'][0]['postback']['data'],$dataPostback);;
    $paramPostback = NULL;
    if(array_key_exists('params',$events['events'][0]['postback'])){
      if(array_key_exists('date',$events['events'][0]['postback']['params'])){
        $paramPostback = $events['events'][0]['postback']['params']['date'];
      }
      if(array_key_exists('time',$events['events'][0]['postback']['params'])){
        $paramPostback = $events['events'][0]['postback']['params']['time'];
      }
      if(array_key_exists('datetime',$events['events'][0]['postback']['params'])){
        $paramPostback = $events['events'][0]['postback']['params']['datetime'];
      }            
    }
  }  
}
 
ถึงแม้ว่าวิธีการตรวจสอบข้างต้นจะเป็นวิธีที่สามารถทำได้ แต่ก็จะไม่สะดวกนัก ยิ่งถ้ามีการตรวจสอบ Event มากขึ้น
ซึ่ง Event ที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีทั้งหมด 12 Event ได้แก่
 1.     Message event
 2.     Follow event
 3.     Unfollow event
 4.     Join event
 5.     Leave event
 6.     Postback event
 7.     Beacon event *
 8.     Member join event
 9.     Member leave event
 10.     Account link event
 11.     Device link event *
 12.     Device unlink event *
 
    อ่านเพิ่มเติมได้ที่
 
ดังนั้นในเนื้อหาในตอนนี้ จะแนะนำวิธ๊การใช้งาน LINE bot sdk ในส่วนของการแปลงค่าข้อมูล จาก JSON String ที่ส่ง
มาจาก LINE Messaging API เป็น Event Object เพื่อให้รองรับการเรียกใช้คำสั่งต่างๆ เพิ่มเติมได้ มาดูตัวอย่าง
โค้ดแบบเต็มของไฟล์ bot.php ที่เป้นตัวทดสอบ และรองรับการใช้ Event Object ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยในตัวอย่าง
จะมี Event กรณีที่มีการ Invite bot เข้าไปใน กลุ่มที่เราสร้างไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ LINE คนอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับ bot หรือ
ไม่ได้เพิ่ม bot เป็น เพื่อน สามารถโต้ดตอบกับ bot ได้
 
ไฟล์ bot.php ทั้งหมด
 
<?php
// กรณีต้องการตรวจสอบการแจ้ง error ให้เปิด 3 บรรทัดล่างนี้ให้ทำงาน กรณีไม่ ให้ comment ปิดไป
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

// include composer autoload
require_once '../vendor/autoload.php';

// การตั้งเกี่ยวกับ bot
require_once 'bot_settings.php';

// กรณีมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
//require_once("dbconnect.php");

///////////// ส่วนของการเรียกใช้งาน class ผ่าน namespace
use LINE\LINEBot;
use LINE\LINEBot\HTTPClient;
use LINE\LINEBot\HTTPClient\CurlHTTPClient;
use LINE\LINEBot\Event;
use LINE\LINEBot\Event\BaseEvent;
use LINE\LINEBot\Event\MessageEvent;
use LINE\LINEBot\Event\AccountLinkEvent;
use LINE\LINEBot\Event\MemberJoinEvent; 
use LINE\LINEBot\MessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TextMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\StickerMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\ImageMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\LocationMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\AudioMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\VideoMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\ImagemapActionBuilder;
use LINE\LINEBot\ImagemapActionBuilder\AreaBuilder;
use LINE\LINEBot\ImagemapActionBuilder\ImagemapMessageActionBuilder ;
use LINE\LINEBot\ImagemapActionBuilder\ImagemapUriActionBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\Imagemap\BaseSizeBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\ImagemapMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\MultiMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder\DatetimePickerTemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder\MessageTemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder\PostbackTemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder\UriTemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\ButtonTemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\CarouselTemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\CarouselColumnTemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\ConfirmTemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\ImageCarouselTemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\ImageCarouselColumnTemplateBuilder;


$httpClient = new CurlHTTPClient(LINE_MESSAGE_ACCESS_TOKEN);
$bot = new LINEBot($httpClient, array('channelSecret' => LINE_MESSAGE_CHANNEL_SECRET));
 
// คำสั่งรอรับการส่งค่ามาของ LINE Messaging API
$content = file_get_contents('php://input');
 
// กำหนดค่า signature สำหรับตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาว่าเป็นข้อมูลจาก LINE
$hash = hash_hmac('sha256', $content, LINE_MESSAGE_CHANNEL_SECRET, true);
$signature = base64_encode($hash);
 
// แปลงค่าข้อมูลที่ได้รับจาก LINE เป็น array ของ Event Object
$events = $bot->parseEventRequest($content, $signature);
$eventObj = $events[0]; // Event Object ของ array แรก
 
// ดึงค่าประเภทของ Event มาไว้ในตัวแปร มีทั้งหมด 7 event
$eventType = $eventObj->getType();
 
// สร้างตัวแปร ไว้เก็บ sourceId ของแต่ละประเภท
$userId = NULL;
$groupId = NULL;
$roomId = NULL;
// สร้างตัวแปรเก็บ source id และ source type
$sourceId = NULL;
$sourceType = NULL;
// สร้างตัวแปร replyToken และ replyData สำหรับกรณีใช้ตอบกลับข้อความ
$replyToken = NULL;
$replyData = NULL;
// สร้างตัวแปร ไว้เก็บค่าว่าเป้น Event ประเภทไหน
$eventMessage = NULL;
$eventPostback = NULL;
$eventJoin = NULL;
$eventLeave = NULL;
$eventFollow = NULL;
$eventUnfollow = NULL;
$eventBeacon = NULL;
$eventAccountLink = NULL;
$eventMemberJoined = NULL;
$eventMemberLeft = NULL;
// เงื่อนไขการกำหนดประเภท Event 
switch($eventType){
  case 'message': $eventMessage = true; break;  
  case 'postback': $eventPostback = true; break; 
  case 'join': $eventJoin = true; break; 
  case 'leave': $eventLeave = true; break;  
  case 'follow': $eventFollow = true; break; 
  case 'unfollow': $eventUnfollow = true; break; 
  case 'beacon': $eventBeacon = true; break;   
  case 'accountLink': $eventAccountLink = true; break;    
  case 'memberJoined': $eventMemberJoined = true; break;    
  case 'memberLeft': $eventMemberLeft = true; break;    				           
}
// สร้างตัวแปรเก็บค่า userId กรณีเป็น Event ที่เกิดขึ้นใน USER
if($eventObj->isUserEvent()){
  $userId = $eventObj->getUserId(); 
	$sourceType = "USER";
}
// สร้างตัวแปรเก็บค่า groupId กรณีเป็น Event ที่เกิดขึ้นใน GROUP
if($eventObj->isGroupEvent()){
  $groupId = $eventObj->getGroupId(); 
	$userId = $eventObj->getUserId(); 
	$sourceType = "GROUP";
}
// สร้างตัวแปรเก็บค่า roomId กรณีเป็น Event ที่เกิดขึ้นใน ROOM
if($eventObj->isRoomEvent()){
  $roomId = $eventObj->getRoomId();    
	$userId = $eventObj->getUserId();   
	$sourceType = "ROOM";
}
// เก็บค่า sourceId ปกติจะเป็นค่าเดียวกันกับ userId หรือ roomId หรือ groupId ขึ้นกับว่าเป็น event แบบใด
$sourceId = $eventObj->getEventSourceId();
// ดึงค่า replyToken มาไว้ใช้งาน ทุกๆ Event ที่ไม่ใช่ Leave และ Unfollow Event และ MemberLeft
// replyToken ไว้สำหรับส่งข้อความจอบกลับ 
if(is_null($eventLeave) && is_null($eventUnfollow) && is_null($eventMemberLeft)){
  $replyToken = $eventObj->getReplyToken();  
}

// ส่วนของการทำงาน
if(!is_null($events)){

	// ถ้า bot ถูก invite เพื่อเข้า Join Event ให้ bot ส่งข้อความใน GROUP ว่าเข้าร่วม GROUP แล้ว
	if(!is_null($eventJoin)){
		$textReplyMessage = "ขอเข้าร่วมด้วยน่ะ $sourceType ID:: ".$sourceId;
		$replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);         
	}
	
	// ถ้า bot ออกจาก สนทนา จะไม่สามารถส่งข้อความกลับได้ เนื่องจากไม่มี replyToken
	if(!is_null($eventLeave)){

	}	
	
	// ถ้า bot ถูกเพื่มเป้นเพื่อน หรือถูกติดตาม หรือ ยกเลิกการ บล็อก
	if(!is_null($eventFollow)){
    $textReplyMessage = "ขอบคุณที่เป็นเพื่อน และติดตามเรา";    
    $replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);   			
	}
	
	// ถ้า bot ถูกบล็อก หรือเลิกติดตาม จะไม่สามารถส่งข้อความกลับได้ เนื่องจากไม่มี replyToken
	if(!is_null($eventUnfollow)){

	}		
	
	// ถ้ามีสมาชิกคนอื่น เข้ามาร่วมใน room หรือ group 
	// room คือ สมมติเราคุยกับ คนหนึ่งอยู่ แล้วเชิญคนอื่นๆ เข้ามาสนทนาด้วย จะกลายเป็นห้องใหม่
	// group คือ กลุ่มที่เราสร้างไว้ มีชื่อกลุ่ม แล้วเราเชิญคนอื่นเข้ามาในกลุ่ม เพิ่มร่วมสนทนาด้วย
	if(!is_null($eventMemberJoined)){
			$arr_joinedMember = $eventObj->getEventBody();
			$joinedMember = $arr_joinedMember['joined']['members'][0];
			if(!is_null($groupId) || !is_null($roomId)){
				if($eventObj->isGroupEvent()){
					foreach($joinedMember as $k_user=>$v_user){
						if($k_user=="userId"){
							$joined_userId = $v_user;
						}
					}						
					$response = $bot->getGroupMemberProfile($groupId, $joined_userId);
				}
				if($eventObj->isRoomEvent()){
					foreach($joinedMember as $k_user=>$v_user){
						if($k_user=="userId"){
							$joined_userId = $v_user;
						}
					}					
					$response = $bot->getRoomMemberProfile($roomId, $joined_userId);  
				}
			}else{
				$response = $bot->getProfile($userId);
			}
			if ($response->isSucceeded()) {
				$userData = $response->getJSONDecodedBody(); // return array   
				// $userData['userId']
				// $userData['displayName']
				// $userData['pictureUrl']
				// $userData['statusMessage']
				$textReplyMessage = 'สวัสดีครับ คุณ '.$userData['displayName'];   
			}else{
				$textReplyMessage = 'สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับ';
			}
//    $textReplyMessage = "ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้ง ".json_encode($joinedMember);
    $replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);   				
	}
	
	// ถ้ามีสมาชิกคนอื่น ออกจากก room หรือ group จะไม่สามารถส่งข้อความกลับได้ เนื่องจากไม่มี replyToken
	if(!is_null($eventMemberLeft)){
	
	}	

	// ถ้ามีกาาเชื่อมกับบัญชี LINE กับระบบสมาชิกของเว็บไซต์เรา
	if(!is_null($eventAccountLink)){
		// หลักๆ ส่วนนี้ใช้สำรหบัเพิ่มความภัยในการเชื่อมบัญตี LINE กับระบบสมาชิกของเว็บไซต์เรา 
    $textReplyMessage = "AccountLink ทำงาน ".$replyToken." Nonce: ".$eventObj->getNonce();
    $replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);  	 					
	}
			
  // ถ้าเป็น Postback Event
  if(!is_null($eventPostback)){
    $dataPostback = NULL;
    $paramPostback = NULL;
    // แปลงข้อมูลจาก Postback Data เป็น array
    parse_str($eventObj->getPostbackData(),$dataPostback);
    // ดึงค่า params กรณีมีค่า params
    $paramPostback = $eventObj->getPostbackParams();
    // ทดสอบแสดงข้อความที่เกิดจาก Postaback Event
    $textReplyMessage = "ข้อความจาก Postback Event Data = ";    
    $textReplyMessage.= json_encode($dataPostback);
    $textReplyMessage.= json_encode($paramPostback);
    $replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);   
  }
  // ถ้าเป้น Message Event 
  if(!is_null($eventMessage)){
		
		// สร้างตัวแปรเก็ยค่าประเภทของ Message จากทั้งหมด 7 ประเภท
		$typeMessage = $eventObj->getMessageType(); 
		// text | image | sticker | location | audio | video | file 
		// เก็บค่า id ของข้อความ
		$idMessage = $eventObj->getMessageId(); 		
		// ถ้าเป็นข้อความ
		if($typeMessage=='text'){
			$userMessage = $eventObj->getText(); // เก็บค่าข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์
		}
		// ถ้าเป็น image
		if($typeMessage=='image'){

		}				
		// ถ้าเป็น audio
		if($typeMessage=='audio'){

		}		
		// ถ้าเป็น video
		if($typeMessage=='video'){

		}	
		// ถ้าเป็น file
		if($typeMessage=='file'){
			$FileName = $eventObj->getFileName();
			$FileSize = $eventObj->getFileSize();
		}				
		// ถ้าเป็น image หรือ audio หรือ video หรือ file และต้องการบันทึกไฟล์
		if(preg_match('/image|audio|video|file/',$typeMessage)){			
			$responseMedia = $bot->getMessageContent($idMessage);
			if ($responseMedia->isSucceeded()) {
				// คำสั่ง getRawBody() ในกรณีนี้ จะได้ข้อมูลส่งกลับมาเป็น binary 
				// เราสามารถเอาข้อมูลไปบันทึกเป็นไฟล์ได้
				$dataBinary = $responseMedia->getRawBody(); // return binary
				// ดึงข้อมูลประเภทของไฟล์ จาก header
				$fileType = $responseMedia->getHeader('Content-Type');  
				switch ($fileType){
					case (preg_match('/^application/',$fileType) ? true : false):
//						$fileNameSave = $FileName; // ถ้าต้องการบันทึกเป็นชื่อไฟล์เดิม
						$arr_ext = explode(".",$FileName);
						$ext = array_pop($arr_ext);
						$fileNameSave = time().".".$ext;    						
						break;					
					case (preg_match('/^image/',$fileType) ? true : false):
						list($typeFile,$ext) = explode("/",$fileType);
						$ext = ($ext=='jpeg' || $ext=='jpg')?"jpg":$ext;
						$fileNameSave = time().".".$ext;
						break;
					case (preg_match('/^audio/',$fileType) ? true : false):
						list($typeFile,$ext) = explode("/",$fileType);
						$fileNameSave = time().".".$ext;            
						break;
					case (preg_match('/^video/',$fileType) ? true : false):
						list($typeFile,$ext) = explode("/",$fileType);
						$fileNameSave = time().".".$ext;                
						break;                           
				}
				$botDataFolder = 'botdata/'; // โฟลเดอร์หลักที่จะบันทึกไฟล์
				$botDataUserFolder = $botDataFolder.$userId; // มีโฟลเดอร์ด้านในเป็น userId อีกขั้น
				if(!file_exists($botDataUserFolder)) { // ตรวจสอบถ้ายังไม่มีให้สร้างโฟลเดอร์ userId
					mkdir($botDataUserFolder, 0777, true);
				}  
				// กำหนด path ของไฟล์ที่จะบันทึก
				$fileFullSavePath = $botDataUserFolder.'/'.$fileNameSave;
//				file_put_contents($fileFullSavePath,$dataBinary); // เอา comment ออก ถ้าต้องการทำการบันทึกไฟล์
				$textReplyMessage = "บันทึกไฟล์เรียบร้อยแล้ว $fileNameSave";
				$replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);
//				$failMessage = json_encode($fileType);				
//				$failMessage = json_encode($responseMedia->getHeaders());
				$replyData = new TextMessageBuilder($failMessage); 					
			}else{
				$failMessage = json_encode($idMessage.' '.$responseMedia->getHTTPStatus() . ' ' . $responseMedia->getRawBody());
				$replyData = new TextMessageBuilder($failMessage); 		
			}
		}
		// ถ้าเป็น sticker
		if($typeMessage=='sticker'){
			$packageId = $eventObj->getPackageId();
			$stickerId = $eventObj->getStickerId();
		}
		// ถ้าเป็น location
		if($typeMessage=='location'){
			$locationTitle = $eventObj->getTitle();
			$locationAddress = $eventObj->getAddress();
			$locationLatitude = $eventObj->getLatitude();
			$locationLongitude = $eventObj->getLongitude();
		}    
		
		
    switch ($typeMessage){ // กำหนดเงื่อนไขการทำงานจาก ประเภทของ message
      case 'text': // ถ้าเป็นข้อความ
        $userMessage = strtolower($userMessage); // แปลงเป็นตัวเล็ก สำหรับทดสอบ
        switch ($userMessage) {
          case "t_b":
            // กำหนด action 4 ปุ่ม 4 ประเภท
            $actionBuilder = array(
              new MessageTemplateActionBuilder(
                'Message Template',// ข้อความแสดงในปุ่ม
                'This is Text' // ข้อความที่จะแสดงฝั่งผู้ใช้ เมื่อคลิกเลือก
              ),
              new UriTemplateActionBuilder(
                'Uri Template', // ข้อความแสดงในปุ่ม
                'https://www.ninenik.com'
              ),
              new DatetimePickerTemplateActionBuilder(
                'Datetime Picker', // ข้อความแสดงในปุ่ม
                http_build_query(array(
                  'action'=>'reservation',
                  'person'=>5
                )), // ข้อมูลที่จะส่งไปใน webhook ผ่าน postback event
                'datetime', // date | time | datetime รูปแบบข้อมูลที่จะส่ง ในที่นี้ใช้ datatime
                substr_replace(date("Y-m-d H:i"),'T',10,1), // วันที่ เวลา ค่าเริ่มต้นที่ถูกเลือก
                substr_replace(date("Y-m-d H:i",strtotime("+5 day")),'T',10,1), //วันที่ เวลา มากสุดที่เลือกได้
                substr_replace(date("Y-m-d H:i"),'T',10,1) //วันที่ เวลา น้อยสุดที่เลือกได้
              ),   
              new PostbackTemplateActionBuilder(
                'Postback', // ข้อความแสดงในปุ่ม
                http_build_query(array(
                  'action'=>'buy',
                  'item'=>100
                )) // ข้อมูลที่จะส่งไปใน webhook ผ่าน postback event
  //             'Postback Text' // ข้อความที่จะแสดงฝั่งผู้ใช้ เมื่อคลิกเลือก
              ),   
            );
            $imageUrl = 'https://www.mywebsite.com/imgsrc/photos/w/simpleflower';
            $replyData = new TemplateMessageBuilder('Button Template',
              new ButtonTemplateBuilder(
                  'button template builder', // กำหนดหัวเรื่อง
                  'Please select', // กำหนดรายละเอียด
                  $imageUrl, // กำหนด url รุปภาพ
                  $actionBuilder // กำหนด action object
              )
            );       
            break;                     
          case "p":
						// ถ้าขณะนั้นเป็นการสนทนาใน ROOM หรือ GROUP
						if(!is_null($groupId) || !is_null($roomId)){
							if($eventObj->isGroupEvent()){// ถ้าอยู่ใน GROUP
								$response = $bot->getGroupMemberProfile($groupId, $userId); // ดึงข้อมูลผู้ใช้ที่คุยกับ bot
							}
							if($eventObj->isRoomEvent()){ // ถ้าอยู่ใน ROOM
								$response = $bot->getRoomMemberProfile($roomId, $userId);// ดึงข้อมูลผู้ใช้ที่คุยกับ bot  
							}
						}else{ // ถ้าเป็นการสนทนา ระหว่าง BOT
							$response = $bot->getProfile($userId);
						}
						if ($response->isSucceeded()) {
							$userData = $response->getJSONDecodedBody(); // return array   
							// $userData['userId']
							// $userData['displayName']
							// $userData['pictureUrl']
							// $userData['statusMessage']
							$textReplyMessage = 'สวัสดีครับ คุณ '.$userData['displayName'];   
						}else{
							$textReplyMessage = 'สวัสดีครับ คุณคือใคร';
						}
						$replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);                         
            break;             
          case "l": // เงื่อนไขทดสอบถ้ามีใครพิมพ์ L ใน GROUP / ROOM แล้วให้ bot ออกจาก GROUP / ROOM
              $sourceId = $eventObj->getEventSourceId();
              if($eventObj->isGroupEvent()){
                $bot->leaveGroup($sourceId);
              }
              if($eventObj->isRoomEvent()){
                $bot->leaveRoom($sourceId); 
              }                                             
            break;
          case "a": // เงื่อนไขกรณีต้องการ เชื่อม Line account กับ ระบบสมาชิกของเว็บไซต์เรา
						$response = $httpClient->post("https://api.line.me/v2/bot/user/".urlencode($userId)."/linkToken",array());
            $result = json_decode($response->getRawBody(),TRUE);
						// กำหนด action 4 ปุ่ม 4 ประเภท
						$actionBuilder = array(
							new UriTemplateActionBuilder(
								'Account Link', // ข้อความแสดงในปุ่ม
								'https://www.example.com/link.php?linkToken='.$result['linkToken']
							) 
						);
						$imageUrl = ''; //กำหนด url รุปภาพ ถ้ามี
						$replyData = new TemplateMessageBuilder('Button Template',
							new ButtonTemplateBuilder(
									'Account Link', // กำหนดหัวเรื่อง
									'Please select', // กำหนดรายละเอียด
									$imageUrl, // กำหนด url รุปภาพ
									$actionBuilder // กำหนด action object
							)
						);    
						break;  											            
          default:
            $textReplyMessage = " คุณไม่ได้พิมพ์ ค่า ตามที่กำหนด";
            $replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);     
            break;                   
        }
        break;                         
      default:
				if(!is_null($replyData)){
					
				}else{
					// กรณีทดสอบเงื่อนไขอื่นๆ ผู้ใช้ไม่ได้ส่งเป็นข้อความ
					$textReplyMessage = 'สวัสดีครับ คุณ '.$typeMessage;     
					$replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);     
				}
        break; 
    }
  }
}

$response = $bot->replyMessage($replyToken,$replyData);
if ($response->isSucceeded()) {
	echo 'Succeeded!';
	return;
}
// Failed
echo $response->getHTTPStatus() . ' ' . $response->getRawBody();
?>
 
ดูผลลัพธ์ทดสอบการทำงาน กรณีเราใช้กับ Join Event กับ Leave Event
 
เริ่มต้นเราทดสอบสร้าง GROUP ขึ้นมา 1 GROUP จากนั้น Invite เพื่อนเข้ามา 1 คน และ Invite bot เข้ามา
 
 
      

 
      

 
 
กรณีที่เรา invite bot นั้น bot จะเข้าร่วมกลุ่มอัตโนมัติ ซึ่งการจะเข้าร่วมกลุ่มอัตโนมัตินั้น เพราะเราได้ตั้งค่า
การเข้าร่วมกลุ่มให้กับ bot แล้ว ในหน้าจัดการ ซึ่งอธิบายไว้ตามบทความด้านล่าง
 
 


 
 
    การใช้งาน LINE Messaging API สร้าง Bot ให้บริการและโต้ตอบกับผู้ใช้ ตอนที่ 1 http://niik.in/834 
 
ต่อมาลองทดสอบดูข้อมูลโพรไฟล์ของสมาชิก ใน  GROUP โดยพิมพ์ P
 
 


 
 
จะเห็นว่าผู้ใช้ที่ชื่อ Ebiwayo ถึงจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับ bot เหมือน Ninenik แต่ก็สามารถใช้คำสั่งใน LINE bot
เรียกดูโพรไฟล์ได้ ดังจะเห็นได้จากการตอบกลับมาพร้อมชื่อของสมาชิกใน GROUP
 
มาดูต่อกรณีตัวอย่าง Postback Event จะเห็นว่า เมื่อพิมพ์ t_b ลงไปใน GROUP แล้ว bot ก็จะตอบกลับเป็นข้อ
ความ template button message แล้วสมมติเรากดเลือกที่เมนู Postback ก็จะเกิดการส่งค่า และมี Postback Event
เกิดขึ้น ตามตัวอย่างที่แสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง

 


 
 
และอีกตัวอย่าง เนื่องจากว่า bot จะออกจาก GROUP ได้ ก็ต้องใช้คำสั่ง leaveGroup() เราจึงสร้างวิธีเรียกคำสั่งทดสอบ
เข้าไป โดยถ้ามีใครพิมพ์ L แล้ว bot ก็จะออกจากกลุ่มไป ดังรูป

 


 
 
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่า เราจะค่อนข้างได้รับความสะดวก ในการใช้งาน LINE bot sdk ในการแปลงข้อมูลจาก LINE
Messaging API เป็น Event Object เพราะทำให้การอ้างอิง ตรวจสอบ Event ต่างๆ ทำได้ง่าย และรองรับการนำไปใช้งาน
กับ Event อื่นๆ อีกด้วย

 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ