PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


แปลงข้อมูล ด้วย LINE bot sdk ใน LINE Messaging API ตอนที่ 6

22 November 2017 By Ninenik Narkdee
group line bot line messaging api event object line

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ group line bot line messaging api event object lineสำหรับเนื้อหาในตอนต่อไปนี้ จะเป็นการใช้งานวิธีการแปลงข้อมูลที่ได้รับจาก LINE Messaging API ซึ่งเป็น
JSON string เป็น Event Object รวมถึงวิธีการใช้ดึงข้อมูลจาก Event Object
    จากบทความที่ผ่านๆ มา เราใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล ที่ได้รับจาก LINE Messaging API ด้วยการแปลงค่า
เป็น array แล้วใช้วิธีอ้างอิง key ของ array เพื่อดึงข้อมูลต่างๆ มาใช้ ตามตัวอย่างโค้ดบางส่วน
ในไฟล์ bot.php ดังนี้
 
ไฟล์ bot.php (บางส่วนในการแปลงข้อมูล ที่เคยใช้)
 
<?php
// คำสั่งรอรับการส่งค่ามาของ LINE Messaging API
$content = file_get_contents('php://input');
 
// แปลงข้อความรูปแบบ JSON ให้อยู่ในโครงสร้างตัวแปร array
$events = json_decode($content, true);
if(!is_null($events)){
  // ถ้ามีค่า สร้างตัวแปรเก็บ replyToken ไว้ใช้งาน
  $replyToken = $events['events'][0]['replyToken'];
  $userID = $events['events'][0]['source']['userId'];
  $sourceType = $events['events'][0]['source']['type'];    
  $is_postback = NULL;
  $is_message = NULL;
  if(isset($events['events'][0]) && array_key_exists('message',$events['events'][0])){
    $is_message = true;
    $typeMessage = $events['events'][0]['message']['type'];
    $userMessage = $events['events'][0]['message']['text'];   
    $idMessage = $events['events'][0]['message']['id'];       
  }
  if(isset($events['events'][0]) && array_key_exists('postback',$events['events'][0])){
    $is_postback = true;
    $dataPostback = NULL;
    parse_str($events['events'][0]['postback']['data'],$dataPostback);;
    $paramPostback = NULL;
    if(array_key_exists('params',$events['events'][0]['postback'])){
      if(array_key_exists('date',$events['events'][0]['postback']['params'])){
        $paramPostback = $events['events'][0]['postback']['params']['date'];
      }
      if(array_key_exists('time',$events['events'][0]['postback']['params'])){
        $paramPostback = $events['events'][0]['postback']['params']['time'];
      }
      if(array_key_exists('datetime',$events['events'][0]['postback']['params'])){
        $paramPostback = $events['events'][0]['postback']['params']['datetime'];
      }            
    }
  }  
}
 
ถึงแม้ว่าวิธีการตรวจสอบข้างต้นจะเป็นวิธีที่สามารถทำได้ แต่ก็จะไม่สะดวกนัก ยิ่งถ้ามีการตรวจสอบ Event มากขึ้น
ซึ่ง Event ที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีทั้งหมด 7 Event ได้แก่
 1.     Message event
 2.     Follow event
 3.     Unfollow event
 4.     Join event
 5.     Leave event
 6.     Postback event
 7.     Beacon event
 
    อ่านเพิ่มเติมได้ที่
     https://developers.line.me/en/docs/messaging-api/reference/#webhook-event-objects
 
ดังนั้นในเนื้อหาในตอนนี้ จะแนะนำวิธ๊การใช้งาน LINE bot sdk ในส่วนของการแปลงค่าข้อมูล จาก JSON String ที่ส่ง
มาจาก LINE Messaging API เป็น Event Object เพื่อให้รองรับการเรียกใช้คำสั่งต่างๆ เพิ่มเติมได้ มาดูตัวอย่าง
โค้ดแบบเต็มของไฟล์ bot.php ที่เป้นตัวทดสอบ และรองรับการใช้ Event Object ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยในตัวอย่าง
จะมี Event กรณีที่มีการ Invite bot เข้าไปใน กลุ่มที่เราสร้างไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ LINE คนอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับ bot หรือ
ไม่ได้เพิ่ม bot เป็น เพื่อน สามารถโต้ดตอบกับ bot ได้
 
ไฟล์ bot.php ทั้งหมด
 
<?php
// กรณีต้องการตรวจสอบการแจ้ง error ให้เปิด 3 บรรทัดล่างนี้ให้ทำงาน กรณีไม่ ให้ comment ปิดไป
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

// include composer autoload
require_once '../vendor/autoload.php';

// การตั้งเกี่ยวกับ bot
require_once 'bot_settings.php';

// กรณีมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
//require_once("dbconnect.php");

///////////// ส่วนของการเรียกใช้งาน class ผ่าน namespace
use LINE\LINEBot;
use LINE\LINEBot\HTTPClient;
use LINE\LINEBot\HTTPClient\CurlHTTPClient;
//use LINE\LINEBot\Event;
//use LINE\LINEBot\Event\BaseEvent;
//use LINE\LINEBot\Event\MessageEvent;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TextMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\StickerMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\ImageMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\LocationMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\AudioMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\VideoMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\ImagemapActionBuilder;
use LINE\LINEBot\ImagemapActionBuilder\AreaBuilder;
use LINE\LINEBot\ImagemapActionBuilder\ImagemapMessageActionBuilder ;
use LINE\LINEBot\ImagemapActionBuilder\ImagemapUriActionBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\Imagemap\BaseSizeBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\ImagemapMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\MultiMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder\DatetimePickerTemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder\MessageTemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder\PostbackTemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder\UriTemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\ButtonTemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\CarouselTemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\CarouselColumnTemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\ConfirmTemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\ImageCarouselTemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\ImageCarouselColumnTemplateBuilder;


$httpClient = new CurlHTTPClient(LINE_MESSAGE_ACCESS_TOKEN);
$bot = new LINEBot($httpClient, array('channelSecret' => LINE_MESSAGE_CHANNEL_SECRET));

// คำสั่งรอรับการส่งค่ามาของ LINE Messaging API
$content = file_get_contents('php://input');

// กำหนดค่า signature สำหรับตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาว่าเป็นข้อมูลจาก LINE
$hash = hash_hmac('sha256', $content, LINE_MESSAGE_CHANNEL_SECRET, true);
$signature = base64_encode($hash);

// แปลงค่าข้อมูลที่ได้รับจาก LINE เป็น array ของ Event Object
$events = $bot->parseEventRequest($content, $signature);
$eventObj = $events[0]; // Event Object ของ array แรก

// ดึงค่าประเภทของ Event มาไว้ในตัวแปร มีทั้งหมด 7 event
$eventType = $eventObj->getType();

// สร้างตัวแปร ไว้เก็บ sourceId ของแต่ละประเภท
$userId = NULL;
$groupId = NULL;
$roomId = NULL;
// สร้างตัวแปร replyToken สำหรับกรณีใช้ตอบกลับข้อความ
$replyToken = NULL;
// สร้างตัวแปร ไว้เก็บค่าว่าเป้น Event ประเภทไหน
$eventMessage = NULL;
$eventPostback = NULL;
$eventJoin = NULL;
$eventLeave = NULL;
$eventFollow = NULL;
$eventUnfollow = NULL;
$eventBeacon = NULL;
// เงื่อนไขการกำหนดประเภท Event 
switch($eventType){
	case 'message': $eventMessage = true; break;	
	case 'postback': $eventPostback = true; break;	
	case 'join': $eventJoin = true; break;	
	case 'leave': $eventLeave = true; break;	
	case 'follow': $eventFollow = true; break;	
	case 'unfollow': $eventUnfollow = true; break;	
	case 'beacon': $eventBeacon = true; break;							
}
// สร้างตัวแปรเก็บค่า groupId กรณีเป็น Event ที่เกิดขึ้นใน GROUP
if($eventObj->isGroupEvent()){
	$groupId = $eventObj->getGroupId();	
}
// สร้างตัวแปรเก็บค่า roomId กรณีเป็น Event ที่เกิดขึ้นใน ROOM
if($eventObj->isRoomEvent()){
	$roomId = $eventObj->getRoomId();			
}
// ดึงค่า replyToken มาไว้ใช้งาน ทุกๆ Event ที่ไม่ใช่ Leave และ Unfollow Event
if(is_null($eventLeave) && is_null($eventUnfollow)){
	$replyToken = $eventObj->getReplyToken();	
}
// ดึงค่า userId มาไว้ใช้งาน ทุกๆ Event ที่ไม่ใช่ Leave Event
if(is_null($eventLeave)){
	$userId = $eventObj->getUserId();
}
// ตรวจสอบถ้าเป็น Join Event ให้ bot ส่งข้อความใน GROUP ว่าเข้าร่วม GROUP แล้ว
if(!is_null($eventJoin)){
	$textReplyMessage = "ขอเข้ากลุ่มด้วยน่ะ GROUP ID:: ".$groupId;
	$replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);					
}
// ตรวจสอบถ้าเป็น Leave Event เมื่อ bot ออกจากกลุ่ม
if(!is_null($eventLeave)){
	
}
// ตรวจสอบถ้าเป้น Message Event และกำหนดค่าตัวแปรต่างๆ
if(!is_null($eventMessage)){
	// สร้างตัวแปรเก็ยค่าประเภทของ Message จากทั้งหมด 8 ประเภท
	$typeMessage = $eventObj->getMessageType();	
	// text | image | sticker | location | audio | video | imagemap | template 
	// ถ้าเป็นข้อความ
	if($typeMessage=='text'){
		$userMessage = $eventObj->getText(); // เก็บค่าข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์
	}
	// ถ้าเป็น sticker
	if($typeMessage=='sticker'){
		$packageId = $eventObj->getPackageId();
		$stickerId = $eventObj->getStickerId();
	}
	// ถ้าเป็น location
	if($typeMessage=='location'){
		$locationTitle = $eventObj->getTitle();
		$locationAddress = $eventObj->getAddress();
		$locationLatitude = $eventObj->getLatitude();
		$locationLongitude = $eventObj->getLongitude();
	}		
	// เก็บค่า id ของข้อความ
	$idMessage = $eventObj->getMessageId();	
}

// ส่วนของการทำงาน
if(!is_null($events)){
	// ถ้าเป็น Postback Event
	if(!is_null($eventPostback)){
		$dataPostback = NULL;
		$paramPostback = NULL;
		// แปลงข้อมูลจาก Postback Data เป็น array
		parse_str($eventObj->getPostbackData(),$dataPostback);
		// ดึงค่า params กรณีมีค่า params
		$paramPostback = $eventObj->getPostbackParams();
		// ทดสอบแสดงข้อความที่เกิดจาก Postaback Event
		$textReplyMessage = "ข้อความจาก Postback Event Data = ";		
		$textReplyMessage.= json_encode($dataPostback);
		$textReplyMessage.= json_encode($paramPostback);
		$replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);		
	}
	// ถ้าเป้น Message Event 
	if(!is_null($eventMessage)){
		switch ($typeMessage){ // กำหนดเงื่อนไขการทำงานจาก ประเภทของ message
			case 'text': // ถ้าเป็นข้อความ
				$userMessage = strtolower($userMessage); // แปลงเป็นตัวเล็ก สำหรับทดสอบ
				switch ($userMessage) {
          case "t_b":
            // กำหนด action 4 ปุ่ม 4 ประเภท
            $actionBuilder = array(
              new MessageTemplateActionBuilder(
                'Message Template',// ข้อความแสดงในปุ่ม
                'This is Text' // ข้อความที่จะแสดงฝั่งผู้ใช้ เมื่อคลิกเลือก
              ),
              new UriTemplateActionBuilder(
                'Uri Template', // ข้อความแสดงในปุ่ม
                'https://www.ninenik.com'
              ),
              new DatetimePickerTemplateActionBuilder(
                'Datetime Picker', // ข้อความแสดงในปุ่ม
                http_build_query(array(
                  'action'=>'reservation',
                  'person'=>5
                )), // ข้อมูลที่จะส่งไปใน webhook ผ่าน postback event
                'datetime', // date | time | datetime รูปแบบข้อมูลที่จะส่ง ในที่นี้ใช้ datatime
                substr_replace(date("Y-m-d H:i"),'T',10,1), // วันที่ เวลา ค่าเริ่มต้นที่ถูกเลือก
                substr_replace(date("Y-m-d H:i",strtotime("+5 day")),'T',10,1), //วันที่ เวลา มากสุดที่เลือกได้
                substr_replace(date("Y-m-d H:i"),'T',10,1) //วันที่ เวลา น้อยสุดที่เลือกได้
              ),   
              new PostbackTemplateActionBuilder(
                'Postback', // ข้อความแสดงในปุ่ม
                http_build_query(array(
                  'action'=>'buy',
                  'item'=>100
                )) // ข้อมูลที่จะส่งไปใน webhook ผ่าน postback event
  //             'Postback Text' // ข้อความที่จะแสดงฝั่งผู้ใช้ เมื่อคลิกเลือก
              ),   
            );
            $imageUrl = 'https://www.mywebsite.com/imgsrc/photos/w/simpleflower';
            $replyData = new TemplateMessageBuilder('Button Template',
              new ButtonTemplateBuilder(
                  'button template builder', // กำหนดหัวเรื่อง
                  'Please select', // กำหนดรายละเอียด
                  $imageUrl, // กำหนด url รุปภาพ
                  $actionBuilder // กำหนด action object
              )
            );       
            break;  										
					case "p":
							if(!is_null($groupId) || !is_null($roomId)){
								if($eventObj->isGroupEvent()){
									$response = $bot->getGroupMemberProfile($groupId, $userId);
								}
								if($eventObj->isRoomEvent()){
									$response = $bot->getRoomMemberProfile($roomId, $userId);	
								}
							}else{
								$response = $bot->getProfile($userId);
							}
            	if ($response->isSucceeded()) {
              	$userData = $response->getJSONDecodedBody(); // return array   
								// $userData['userId']
								// $userData['displayName']
								// $userData['pictureUrl']
								// $userData['statusMessage']
								$textReplyMessage = 'สวัสดีครับ คุณ '.$userData['displayName'];  	
							}else{
								$textReplyMessage = 'สวัสดีครับ คุณคือใคร';
							}
							$replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);													
						break;							
					case "l": // เงื่อนไขทดสอบถ้ามีใครพิมพ์ L ใน GROUP / ROOM แล้วให้ bot ออกจาก GROUP / ROOM
							$sourceId = $eventObj->getEventSourceId();
							if($eventObj->isGroupEvent()){
								$bot->leaveGroup($sourceId);
							}
							if($eventObj->isRoomEvent()){
								$bot->leaveRoom($sourceId);	
							}												
							$textReplyMessage = 'เชิญ bot ออกจาก Group / Room';	
							$replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);													
						break;																																																																		
					default:
						$textReplyMessage = " คุณไม่ได้พิมพ์ ค่า ตามที่กำหนด";
						$replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);			
						break;										
				}
				break;													
			default:
				// กรณีทดสอบเงื่อนไขอื่นๆ ผู้ใช้ไม่ได้ส่งเป็นข้อความ
				$textReplyMessage = 'สวัสดีครับ คุณ '.$typeMessage;			
				$replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);			
				break;	
		}
	}
}
$response = $bot->replyMessage($replyToken,$replyData);
if ($response->isSucceeded()) {
  echo 'Succeeded!';
  return;
}
// Failed
echo $response->getHTTPStatus() . ' ' . $response->getRawBody();
?>
 
ดูผลลัพธ์ทดสอบการทำงาน กรณีเราใช้กับ Join Event กับ Leave Event
 
เริ่มต้นเราทดสอบสร้าง GROUP ขึ้นมา 1 GROUP จากนั้น Invite เพื่อนเข้ามา 1 คน และ Invite bot เข้ามา
 
 
      

 
      

 
 
กรณีที่เรา invite bot นั้น bot จะเข้าร่วมกลุ่มอัตโนมัติ ซึ่งการจะเข้าร่วมกลุ่มอัตโนมัตินั้น เพราะเราได้ตั้งค่า
การเข้าร่วมกลุ่มให้กับ bot แล้ว ในหน้าจัดการ ซึ่งอธิบายไว้ตามบทความด้านล่าง
 
 


 
 
    การใช้งาน LINE Messaging API สร้าง Bot ให้บริการและโต้ตอบกับผู้ใช้ ตอนที่ 1 http://niik.in/834 
    http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=834 via @ninenik
 
ต่อมาลองทดสอบดูข้อมูลโพรไฟล์ของสมาชิก ใน  GROUP โดยพิมพ์ P
 
 


 
 
จะเห็นว่าผู้ใช้ที่ชื่อ Ebiwayo ถึงจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับ bot เหมือน Ninenik แต่ก็สามารถใช้คำสั่งใน LINE bot
เรียกดูโพรไฟล์ได้ ดังจะเห็นได้จากการตอบกลับมาพร้อมชื่อของสมาชิกใน GROUP
 
มาดูต่อกรณีตัวอย่าง Postback Event จะเห็นว่า เมื่อพิมพ์ t_b ลงไปใน GROUP แล้ว bot ก็จะตอบกลับเป็นข้อ
ความ template button message แล้วสมมติเรากดเลือกที่เมนู Postback ก็จะเกิดการส่งค่า และมี Postback Event
เกิดขึ้น ตามตัวอย่างที่แสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง

 


 
 
และอีกตัวอย่าง เนื่องจากว่า bot จะออกจาก GROUP ได้ ก็ต้องใช้คำสั่ง leaveGroup() เราจึงสร้างวิธีเรียกคำสั่งทดสอบ
เข้าไป โดยถ้ามีใครพิมพ์ L แล้ว bot ก็จะออกจากกลุ่มไป ดังรูป

 


 
 
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่า เราจะค่อนข้างได้รับความสะดวก ในการใช้งาน LINE bot sdk ในการแปลงข้อมูลจาก LINE
Messaging API เป็น Event Object เพราะทำให้การอ้างอิง ตรวจสอบ Event ต่างๆ ทำได้ง่าย และรองรับการนำไปใช้งาน
กับ Event อื่นๆ อีกด้วย

 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: event object line messaging api line bot group line
เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอินหริอ สมัครสมาชิก และล็อกอิน ด้วย Facebookอย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ


URL สำหรับอ้างอิง