แสดงสถานที่จากฐานข้อมูล ตามเส้นทาง ใน google map ตอนที่ 3

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
routeboxer google map ฐานข้อมูล

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ routeboxer google map ฐานข้อมูล

ดูแล้ว 15,063 ครั้ง
เนื้อหานี้เป็นตอนสุดท้ายของการประยุกต์ การใช้งาน RouteBoxer ในการหาสถานที่
ตอบเส้นทาง โดยอิงจากขอบเขตที่เรากำหนด ตอนนี้จะเป็นประยุกต์ จากฐานข้อมูล
ในกรณีที่เรามีข้อมูลสถานที่อยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้ว รุปแบบต่างจากตอนที่ 2 ไม่มากนัก
 
ตารางฐานข้อมูลสำหรับทดสอบ
 
--
-- Table structure for table `place_temp`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `place_temp` (
 `place_id` int(10) unsigned NOT NULL,
 `place_title` varchar(100) NOT NULL,
 `place_lat` varchar(100) NOT NULL,
 `place_lon` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `place_temp`
--

INSERT INTO `place_temp` (`place_id`, `place_title`, `place_lat`, `place_lon`) VALUES
(1, 'Position A', '13.765813386541874', '100.65476417541504'),
(2, 'Position B', '13.769648160044765', '100.66102981567383'),
(3, 'Position C', '13.775817011523717', '100.6717586517334'),
(4, 'Position D', '13.771982339209854', '100.63433647155762');
 
 
ไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูล db_connect.php ในที่นี้เราจะใช้ mysqli 
 
<?php
// ฟังก์ชันสำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
function connect()
{
 // เริ่มต้นส่วนกำหนดการเชิ่อมต่อฐานข้อมูล // 
	 $db_config=array(
		"host"=>"localhost", // กำหนด host
		"user"=>"root", // กำหนดชื่อ user
		"pass"=>"",  // กำหนดรหัสผ่าน
		"dbname"=>"test", // กำหนดชื่อฐานข้อมูล
		"charset"=>"utf8" // กำหนด charset
	);
 // สิ้นสุุดส่วนกำหนดการเชิ่อมต่อฐานข้อมูล // 	
	$mysqli = @new mysqli($db_config["host"], $db_config["user"], $db_config["pass"], $db_config["dbname"]);
	if(mysqli_connect_error()) {
		die('Connect Error (' . mysqli_connect_errno() . ') '. mysqli_connect_error());
		exit;
	}
	if(!$mysqli->set_charset($db_config["charset"])) { // เปลี่ยน charset เป้น utf8 พร้อมตรวจสอบการเปลี่ยน
	//  printf("Error loading character set utf8: %sn", $mysqli->error); // ถ้าเปลี่ยนไม่ได้
	}else{
	//  printf("Current character set: %sn", $mysqli->character_set_name()); // ถ้าเปลี่ยนได้
	}
	return $mysqli;
	//echo $mysqli->character_set_name(); // แสดง charset เอา comment ออก
	//echo 'Success... ' . $mysqli->host_info . "n";
	//$mysqli->close(); 
}
//	 ฟังก์ชันสำหรับคิวรี่คำสั่ง sql
function query($sql)
{
	global $mysqli;
	if($mysqli->query($sql)) { return true; } 
	else { die("SQL Error: <br>".$sql."<br>".$mysqli->error); return false; }
}
//  ฟังก์ชัน select ข้อมูลในฐานข้อมูลมาแสดง
function select($sql)
{
	global $mysqli;	
	$result=array();
	$res = $mysqli->query($sql) or die("SQL Error: <br>".$sql."<br>".$mysqli->error);
	while($data= $res->fetch_assoc()) {
		$result[]=$data;
	}
	return $result;	
}
//  ฟังก์ชันสำหรับการ insert ข้อมูล
function insert($table,$data)
{
	global $mysqli;		
	$fields=""; $values="";
	$i=1;
	foreach($data as $key=>$val)
	{
		if($i!=1) { $fields.=", "; $values.=", "; }
		$fields.="$key";
		$values.="'$val'";
		$i++;
	}
	$sql = "INSERT INTO $table ($fields) VALUES ($values)";
	if($mysqli->query($sql)) { return true; } 
	else { die("SQL Error: <br>".$sql."<br>".$mysqli->error); return false; }
}
//  ฟังก์ชันสำหรับการ update ข้อมูล
function update($table,$data,$where)
{
	global $mysqli;			
	$modifs="";
	$i=1;
	foreach($data as $key=>$val)
	{
		if($i!=1){ $modifs.=", "; }
		if(is_numeric($val)) { $modifs.=$key.'='.$val; }
		else { $modifs.=$key.' = "'.$val.'"'; }
		$i++;
	}
	$sql = ("UPDATE $table SET $modifs WHERE $where");
	if($mysqli->query($sql)) { return true; } 
	else { die("SQL Error: <br>".$sql."<br>".$mysqli->error); return false; }
}
//  ฟังก์ชันสำหรับการ delete ข้อมูล
function delete($table, $where)
{
	global $mysqli;			
	$sql = "DELETE FROM $table WHERE $where";
	if($mysqli->query($sql)) { return true; } 
	else { die("SQL Error: <br>".$sql."<br>".$mysqli->error); return false; }
}
//  ฟังก์ชันสำหรับแสดงรายการฟิลด์ในตาราง
function listfield($table)
{
	global $mysqli;			
	$sql="SELECT * FROM $table LIMIT 1 ";
	$row_title="$data=array(<br/>";
	$res = $mysqli->query($sql) or die("SQL Error: <br>".$sql."<br>".$mysqli->error);
	$i=1;
	while($data= $res->fetch_field()) {
		$var=$data->name;
		$row_title.='"$var"=>"value$i",<br/>';
		$i++;
	}	
	$row_title.=");<br/>";
	echo $row_title;
}
?>
 
 
สร้างไฟล์ดึงข้อมูลสถานที่จากฐานข้อมูล เป็น JSON data อย่างง่าย
ชื่อไฟล์ placeData.php
 
<?php 
include("db_connect.php"); // เรียกใช้ไฟล์ ตั้งค่า และฟังก์ชั่น เกี่ยวกับฐานข้อมูล 
$mysqli = connect(); // สร้าง ตัวแปร mysql instance สำหรับเรียกใช้งานฐานข้อมูล 
// ส่วนแรก คือสำหรับแสดงผลข้อมูล 
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 

$sql="SELECT * FROM place_temp WHERE 1 "; 
$result = $mysqli->query($sql); 
while($rs=$result->fetch_object()){ 
  $json_data[]=array( 
    "id"=>$rs->place_id, 
    "title"=>$rs->place_title, 
    "latitude"=>$rs->place_lat, 
    "longitude"=>$rs->place_lon 
  );  
} 

$json= json_encode($json_data); 
if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){ 
echo $_GET['callback']."(".$json.");";   
}else{ 
echo $json; 
}   
exit; 
?>
 
 
หากต้องการใช้แบบ mysql ดูวิธีการนี้เป็นแนวทาง
สร้างไฟล์ json จากฐานข้อมูล รองรับการใช้งาน jsonp callback 
 
 
ตัวอย่าง 
ข้อมูลสถานที่ เรามีทั้งหมด 4 รายการ แต่ จากตัวอย่าง จะเห็นแค่ 3 รายการ
เพราะเป็น รายการที่อยู่ในขอบเขตเส้นทาง ที่เรากำหนด
 
From : To:
 
 
โค้ดตัวอย่างทั้งหมด คำอธิบายแสดงในโค้ด 
เราสามารถนำไปประยุกต์การใช้งานต่างๆ ได้ตามต้องการ
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Google Map API 3 - 01</title>
  <style type="text/css">
  html { height: 100% }
  body { 
    height:100%;
    margin:0;padding:0;
    font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
    font-size:12px;
  }
  /* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
  #map_canvas { 
    position:relative;
    width:550px;
    height:400px;
    margin:auto;
  }
  /* css สำหรับ div คลุม google map อีกที */
  #contain_map{
    position:relative;
    width:550px;
    height:400px;
    margin:auto;	
		color:#000000;
  }
  /* css ของส่วนการกำหนดจุดเริ่มต้น และปลายทาง */
  #showDD{
    position:absolute;
    bottom:0px;
    height:30px;
    padding-top:5px;
    background-color:#CCC;
/*    color:#FFF;	*/
  }
  /* css ของส่วนแสดงคำแนะนำเส้นทางการเดินทาง */
  #directionsPanel{
    width:550px;
    margin:auto;
    clear:both;	
/*    background-color:#F1FEE9;*/
  }
  /* css ในส่วนข้อมูลการแนะนำเส้นทาง เพิ่มเติม ถ้าต้องการกำหนด */
  .adp-placemark{
/*    background-color:#9C3;*/
  }
  .adp-summary{

  }
  .adp-directions{

  }
  </style>

</head>
<body>

<div id="contain_map">
<div id="map_canvas"></div>
<div id="showDD"> 
<!--textbox กรอกชื่อสถานที่ และปุ่มสำหรับการค้นหา เอาไว้นอกแท็ก <form>-->

<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td align="center">
From :
<input name="namePlace" type="text" id="namePlace" value="" size="20" />
To:
<input name="toPlace" type="text" id="toPlace" value="" size="20" />
<input type="button" name="SearchPlace" id="SearchPlace" value="Search" />

<input type="button" name="iClear" id="iClear" value="Clear" />  
  </td>
 </tr>
</table>
</div>  
</div>
<div id="directionsPanel"></div>


<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script src="//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&libraries=places" type="text/javascript"></script>
<script src="//google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/routeboxer/src/RouteBoxer.js" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">
var directionShow; // กำหนดตัวแปรสำหรับใช้งาน กับการสร้างเส้นทาง
var directionsService; // กำหนดตัวแปรสำหรับไว้เรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var my_Latlng; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดเริ่มต้นของเส้นทางเมื่อโหลดครั้งแรก
var initialTo; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดปลายทาง เมื่อโหลดครั้งแรก
var searchRoute; // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น ให้สามารถใช้งานจากส่วนอื่นๆ ได้
  

  
var boxpolys = null;
var routeBoxer = null;
var distance_radius = 0.1 * 1.609344; // เปลี่ยน 0.1 เป็นค่าอื่น 0.1 คือ 100 เมตร  
var drawBoxes;  // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น สำหรับสร้าง boxes
var clearBoxes;  // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น สำหรับลบ boxes

var findPlaces;  // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น การค้นหาสถานที่
var servicePlace; // ตัวแปรสำหรับใช้กับ place service ของ google place
var createMarker; // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น สำหรับสร้าง marker
var clearMarker; // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น สำหรับลบ marker
  
var gmarkers=[];  // กำหนดตัวแปร สำหรับเก็บ array marker
var infowindow;  // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บ infowindow
  
var response; // กำหนดตัวแปร เก็บค่าข้อมูลตำแหน่งต่งๆ ในตัวอย่าง จะเป็น string
  // สามารถประยุกต์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและจัดรูปแบบตามตัวอย่่างแทนได้
  
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	directionShow=new GGM.DirectionsRenderer({draggable:true});
	directionsService = new GGM.DirectionsService();

  
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	// กำหนดตำแหน่งปลายทาง สำหรับการโหลดครั้งแรก
	initialTo=new GGM.LatLng(13.8129355,100.7316899); 
	var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง จากตัวแปร my_Latlng
		mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ จากตัวแปร my_mapTypeId
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions); // สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
  servicePlace = new GGM.places.PlacesService(map); // ยังไม่ใช้ตอนนี้ กำหนดไว้ไม่เสียหาย
  
  
  routeBoxer = new RouteBoxer(); // สร้าง object

	directionShow.setMap(map); // กำหนดว่า จะให้มีการสร้างเส้นทางในแผนที่ที่ชื่อ map
	// ส่วนสำหรับกำหนดให้แสดงคำแนะนำเส้นทาง
	directionShow.setPanel($("#directionsPanel")[0]); 
	

  
	if(map){ // เงื่่อนไขถ้ามีการสร้างแผนที่แล้ว
		 searchRoute(my_Latlng,initialTo); // ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน สร้างเส้นทาง
	}
	
	// กำหนด event ให้กับเส้นทาง กรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
	GGM.event.addListener(directionShow, 'directions_changed', function() {
		var results=directionShow.directions; // เรียกใช้งานข้อมูลเส้นทางใหม่ 
    clearBoxes();
    clearMarker();
   // Box around the overview path of the first route
    var path = results.routes[0].overview_path;
    var boxes = routeBoxer.box(path, distance_radius);
    drawBoxes(boxes);  
    
    // ข้อมูลตัวอย่าง สามารถดึงจากฐานข้อมูลได้
    $.getJSON( "placeData.php", function(data) { 
      response = data;
      findPlaces(boxes,0); // เริ่มค้นหาสถานที่ หลัง 5 วินาที
    }); 

	});

}
$(function(){
  

  
	searchRoute=function(FromPlace,ToPlace){ // ฟังก์ชัน สำหรับการสร้างเส้นทาง
    clearBoxes(); // ล้างค่า
    clearMarker();
		if(!FromPlace && !ToPlace){ // ถ้าไม่ได้ส่งค่าเริ่มต้นมา ให้ใฃ้ค่าจากการค้นหา
			var FromPlace=$("#namePlace").val();// รับค่าชื่อสถานที่เริ่มต้น
			var ToPlace=$("#toPlace").val(); // รับค่าชื่อสถานที่ปลายทาง
		}
		// กำหนด option สำหรับส่งค่าไปให้ google ค้นหาข้อมูล
		var request={
			origin:FromPlace, // สถานที่เริ่มต้น
			destination:ToPlace, // สถานที่ปลายทาง
			travelMode: GGM.DirectionsTravelMode.DRIVING // กรณีการเดินทางโดยรถยนต์
		};
		// ส่งคำร้องขอ จะคืนค่ามาเป็นสถานะ และผลลัพธ์
		directionsService.route(request, function(results, status){
			if(status==GGM.DirectionsStatus.OK){ // ถ้าสามารถค้นหา และสร้างเส้นทางได้
				directionShow.setDirections(results); // สร้างเส้นทางจากผลลัพธ์
			}else{
				// กรณีไม่พบเส้นทาง หรือไม่สามารถสร้างเส้นทางได้
				// โค้ดตามต้องการ ในทีนี้ ปล่อยว่าง
			}
		});
	}
	
	// ส่วนควบคุมปุ่มคำสั่งใช้งานฟังก์ชัน
	$("#SearchPlace").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ปุ่ม id=SearchPlace 
		searchRoute();	// เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
	});

	$("#namePlace,#toPlace").keyup(function(event){ // เมื่อพิมพ์คำค้นหาในกล่องค้นหา
		if(event.keyCode==13 && $(this).val()!=""){	// 	ตรวจสอบปุ่มถ้ากด ถ้าเป็นปุ่ม Enter 
			searchRoute();		// เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
		}		
	});
	
	$("#iClear").click(function(){
    clearBoxes();
    clearMarker();
		$("#namePlace,#toPlace").val(""); // ล้างค่าข้อมูล สำหรับพิมพ์คำค้นหาใหม่
	});
  
  
  
  
  
  // วาดรูปสี่เหลี่ยม จาก array ของ boxes แล้วแสดงในแผนที่
  drawBoxes = function(boxes) {
   boxpolys = new Array(boxes.length);
   for (var i = 0; i < boxes.length; i++) {
    boxpolys[i] = new GGM.Rectangle({
     bounds: boxes[i],
     fillOpacity: 0,
     strokeOpacity: 0, // ถ้าไม่ต้องการให้มองเห็นกำหนดเป็น 0
     strokeColor: '#000000',
     strokeWeight: 1,
     map: map
    });
   }
  }
  
  
  
  // ฟังก์ชั่นวนลูปล้างค่า boxes ออกจากแผนที่ 
  clearBoxes = function() {
   if (boxpolys != null) {
    for (var i = 0; i < boxpolys.length; i++) {
     boxpolys[i].setMap(null);
    }
   }
   boxpolys = null;
  }  
  
  // ฟังก์ชั่นวนลูปล้างค่า Marker ออกจากแผนที่ 
  clearMarker = function() {
   if (gmarkers != null) {
    for (var i = 0; i < gmarkers.length; i++) {
     gmarkers[i].setMap(null);
    }
   }
  //  gmarkers = null;
  }    
  
	
  findPlaces = function(boxes,searchIndex){
    
    // กำหนดพื้นที่บริเวณขอบเขตที่ต้องการ
    var southWest = boxes[searchIndex].getSouthWest();
    var northEast = boxes[searchIndex].getNorthEast();
    var bounds = new GGM.LatLngBounds(southWest,northEast);

    var places = response; // นำข้อมูลสถานที่ มาค้นหาว่าอยู่ในบริเวณที่ต้องการหรือไม่
    for (i in places) {  
      var result = new GGM.LatLng(places[i].latitude, places[i].longitude);
      var placeDetail=places[i];
      if(bounds.contains(result)){ // ถ้าพบว่าอยู่ในบริเวณที่ตอ้งการให้สร้าง marker
        var marker = createMarker(result,placeDetail);
      }
    }
    searchIndex++;
    if(searchIndex < boxes.length){ // วนลูปหาในขอบเขตทั้งหมด
      console.log(searchIndex);
      findPlaces(boxes,searchIndex);
    }
  }
  
  
  // สร้าง marker บทแผนที่
  createMarker = function(place,placeDetail) {
    var placeLoc=place;
    
    // หรือกำหนดเอง สามารถโหลดรุปมา หรือเรียกใช้งานจาก path ตรงได้
    // https://mapicons.mapsmarker.com/ สร้างรุป icon หรือเลือกรูปได้จากที่นี้  
    //var image="busstop.png";
    var image=null;

    var marker=new GGM.Marker({
      map:map,
      icon: image,
      position:placeLoc
    });

    GGM.event.addListener(marker,'click',function(){
      console.log(place);
      infowindow = new GGM.InfoWindow();
      var contentStr = '<h3>'+placeDetail.title+'</h3>';
      contentStr +='<br>Latitude:'+placeDetail.latitude;
      contentStr +='<br>Longitude:'+placeDetail.longitude;
      infowindow.setContent(contentStr);
      infowindow.open(map,marker);
    });   
    gmarkers.push(marker);
  }    
  
});
$(function(){
  
  // ทำงานสร้างและใช้งานแผนที่
  initialize(); 
  // สังเกตว่า เราจะไม่ได้มีการเรียกใช้ ฟังก์ชั่น initialize แบบกำหนด callback เหมืนอตัวอย่าง
  // ก่อนเนื่องจาก RouteBoxer จำเป็นต้องมีการเรียกใช้งาน google.maps objext ไฟล์
  // google map จึงกำหนดในแท็ก script ด้านบน
  
});   
</script> 
</body>
</html>
 


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-06-2017


เนื่องจากไฟล์ที่ RouteBoxer.js ที่เรียกใช้งานผ่านตำแหน่งไฟล์ด้านล่างไม่สามารถใช้งานได้แล้ว
 
<script src="http://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/routeboxer/src/RouteBoxer.js" type="text/javascript"></script> 
 
ให้เข้าไปทำการดาวน์โหลดไฟล์ RouteBoxer.js ได้ที่ลิ้งค์นี้ โดยคลิกเข้าไป แล้วเลือก save 
 
 
จากนั้นเปลี่ยน path เป็นตำแหน่งไฟล์ที่เครื่องหรือ server เราแทน เช่น
จาก 
 
<script src="http://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/routeboxer/src/RouteBoxer.js" type="text/javascript"></script> 
 
เปลี่ยนเป็น
 
<script src="http://www.example.com/js/RouteBoxer.js" type="text/javascript"></script> 
 


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 2 วันที่ 14-03-2020


การเรียกข้อมูลจาก ajax สำหรับใช้งานใน infowindow

สามารถใช้รูปแบบนี้แทน
 
GGM.event.addListener(marker,'click',function(){
	console.log(place);
	$.ajax({
		url:'placeDetail.php' // ถ้ามีการส่งค่าตัวแปร ก็กำหนดเป็น placeDetail.php?id=placeDetail.title
	}).done(function( data) {
		infowindow = new GGM.InfoWindow();
		infowindow.setContent(data);
		infowindow.open(map,marker);     
	});        
});
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ