แสดงแผนที่ 2 แผนที่ ด้วย google map ใน jqueryui tab

18 March 2014 By Ninenik Narkdee
jqueryui tab google map

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jqueryui tab google mapในการแสดงแผนที่ มากกว่า 1 แผนที่ ในหน้าเพจใดๆ นั้น สิ่งจำเป็น
คือ อย่างน้อยต้องมีการเรียกใช้งาน การแสดงแผนที่ อย่างน้อย 1 แผนที่ก่อน
 
เนื้อหาส่วนนี้ เป็นการ ประยุกต์ เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับเอาไปใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติม
สิ่งที่ต้องการคือ ต้องการแสดงแผนที่ ใน jqueryui tab ที่ tab ที่ 2 และ 3
 
ในที่นี้จะทำแบบอย่างง่าย การใช้งานอย่างอื่นที่มากกว่า จำเป็นต้องประยุกต์ และใช้
ความเข้าใจเพิ่มเติม
 
เริ่มต้น ให้สร้าง แผนที่ แสดงใน tab ที่ 3 แผนที่ เดียวก่อน ตามโค้ดด้านล่าง

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<?php  
$jquery_ui_v="1.8.5";  
$theme=array(  
  "0"=>"base",  
  "1"=>"black-tie",  
  "2"=>"blitzer",  
  "3"=>"cupertino",  
  "4"=>"dark-hive",  
  "5"=>"dot-luv",  
  "6"=>"eggplant",  
  "7"=>"excite-bike",  
  "8"=>"flick",  
  "9"=>"hot-sneaks",  
  "10"=>"humanity",  
  "11"=>"le-frog",  
  "12"=>"mint-choc",  
  "13"=>"overcast",  
  "14"=>"pepper-grinder",  
  "15"=>"redmond",  
  "16"=>"smoothness",  
  "17"=>"south-street",  
  "18"=>"start",  
  "19"=>"sunny",  
  "20"=>"swanky-purse",  
  "21"=>"trontastic",  
  "22"=>"ui-darkness",  
  "23"=>"ui-lightness",  
  "24"=>"vader"  
);  
$jquery_ui_theme=$theme[14];  
?>  
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/themes/<?=$jquery_ui_theme?>/jquery-ui.css" />  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/jquery-ui.min.js"></script>
<style type="text/css">  
html,body{ 
  padding:0px; 
  margin:0px; 
} 
body{
	font-size:12px;	
}
div.test_demo_main{
	margin:auto;
	width:75%;	
}
/* ปรับขนาดตัวอักษรของข้อความใน tabs  
สามารถปรับเปลี่ยน รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ tabs 
*/  
.ui-tabs{  
  font-family:tahoma;  
  font-size:11px;  
}  

div#map_canvas{ 
  margin:auto; 
  width:600px; 
  height:550px; 
  overflow:hidden; 
} 
</style>  

</head>

<body><div class="test_demo_main">

<div id="tabs"> 
  <ul> 
    <li><a href="#tabs-1">หัวข้อแท็บที่ 1</a></li> 
    <li><a href="#tabs-2">หัวข้อแท็บที่ 2</a></li> 
    <li><a href="#tabs-3">หัวข้อแท็บที่ 3</a></li> 
  </ul> 
  <div id="tabs-1"> 
    <p>รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 1</p> 
  </div> 
  <div id="tabs-2"> 
    <p>รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 2</p> 
  </div> 
  <div id="tabs-3"> 
    <p>
    
 <div id="map_canvas"></div> 

   
    
    </p> 
  </div> 
</div> 


</div>


<script type="text/javascript"> 
$(function(){ 


  // แทรกโค้ต jquery 
  // กำหนดแบบทั่วไป 
  $("#tabs").tabs();  
	$("a[href='#tabs-3']").click(function(){ 
		initialize(); 
	}); 		
 

}); 
</script> 
<script type="text/javascript"> 
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้ 
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น 
// ฟังก์ชันสำหรับสร้างแผนที่ ใน tab ที่ 1 ใช้ชื่อว่า initialize()
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่ 
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM 
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่ 
  var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800); 
  var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง 
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas 
  var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];  
  // กำหนด Option ของแผนที่ 
  var myOptions = { 
    zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom 
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง 
    mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ 
  }; 
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map 
 
 
 
  // เรียกใช้คุณสมบัติ ระบุตำแหน่ง ของ html 5 ถ้ามี 
  if(navigator.geolocation){ 
      navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position){ 
        var pos = new GGM.LatLng(position.coords.latitude,position.coords.longitude); 
        var infowindow = new GGM.InfoWindow({ 
          map: map, 
          position: pos, 
          content: "คุณอยู่ที่นี่." 
        }); 
         
        var my_Point = infowindow.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย 
        map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker       
        map.setCenter(pos); 
      },function() { 
        // คำสั่งทำงาน ถ้า ระบบระบุตำแหน่ง geolocation ผิดพลาด หรือไม่ทำงาน 
      }); 
  }else{ 
     // คำสั่งทำงาน ถ้า บราวเซอร์ ไม่สนับสนุน ระบุตำแหน่ง 
  } 

} 

$(function(){ 
  // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว 
  // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api 
  // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize 
  // v เวอร์ชัน่ 3.2 
  // sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false 
  // language ภาษา th ,en เป็นต้น 
  // callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize 
  $("<script/>", { 
   "type": "text/javascript", 
   src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize" 
  }).appendTo("body");   
}); 
</script>  
</body>
</html>
 
ต่อไป ให้เพิ่ม ส่วนสำหรับ แผนที่ตัวที่ 2
เพิ่มส่วนของ css
 
div#map_canvas2{ 
  margin:auto; 
  width:600px; 
  height:550px; 
  overflow:hidden; 
} 
 
เพื่อส่วนของ html สำหรับแสดง แผนที่ ใน tab ที่ 2
 
    <div id="map_canvas2"></div> 
    <div id="showDD" style="margin:auto;padding-top:5px;width:550px;">  
    <form id="form_get_detailMap" name="form_get_detailMap" method="post" action="">  
    Latitude  
    <input name="lat_value" type="text" id="lat_value" value="0" /> <br /> 
    Longitude  
    <input name="lon_value" type="text" id="lon_value" value="0" /> <br /> 
    Zoom  
    <input name="zoom_value" type="text" id="zoom_value" value="0" size="5" />  
    <br /> 
    <input type="submit" name="button" id="button" value="บันทึก" />  
    </form>  
    </div>     
 
 
และสุดท้าย เพิ่มในส่วนของ javascript ฟังก์ชันสร้าง แผนที่ google map ที่ 2
ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชั่น ใช้ชื่อ initialize2() เป็นฟังก์ชั่นสำหรับแสดงผนที่ โดยใช้
ในการทำงาน ลาก ตัว marker แล้ว แสดงตำแหน่งพิกัด
 
// ฟังก์ชันสำหรับสร้างแผนที่ ใน tab ที่ 2 ใช้ชื่อว่า initialize2()
function initialize2() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่ 
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM 
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่ 
  var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800); 
  var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง 
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas 
  var my_DivObj=$("#map_canvas2")[0];  
  // กำหนด Option ของแผนที่ 
  var myOptions = { 
    zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom 
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง 
    mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ 
  }; 
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map 
   
  var my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker 
    position: my_Latlng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง 
    map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
    draggable:true, // กำหนดให้สามารถลากตัว marker นี้ได้ 
    title:"คลิกลากเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ!" // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ 
  }); 
   
  // กำหนด event ให้กับตัว marker เมื่อสิ้นสุดการลากตัว marker ให้ทำงานอะไร 
  GGM.event.addListener(my_Marker, "dragend", function() { 
    var my_Point = my_Marker.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย 
    map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker     
    $("#lat_value").val(my_Point.lat()); // เอาค่า latitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lat_value 
    $("#lon_value").val(my_Point.lng()); // เอาค่า longitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lon_value  
    $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value 
  });    
 
  // กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom 
  GGM.event.addListener(map, "zoom_changed", function() { 
    $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value  
  }); 
 
} 
และการเรียกใช้เมื่อ คลิก tab ที่ 2
 
	$("a[href='#tabs-2']").click(function(){ 
		initialize2(); 
	}); 	

 
ตัวอย่างผลลัพธ์
 

รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 1

Latitude
Longitude
Zoom

 
ตัวอย่างโค้ดทั้งหมด
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<?php  
$jquery_ui_v="1.8.5";  
$theme=array(  
  "0"=>"base",  
  "1"=>"black-tie",  
  "2"=>"blitzer",  
  "3"=>"cupertino",  
  "4"=>"dark-hive",  
  "5"=>"dot-luv",  
  "6"=>"eggplant",  
  "7"=>"excite-bike",  
  "8"=>"flick",  
  "9"=>"hot-sneaks",  
  "10"=>"humanity",  
  "11"=>"le-frog",  
  "12"=>"mint-choc",  
  "13"=>"overcast",  
  "14"=>"pepper-grinder",  
  "15"=>"redmond",  
  "16"=>"smoothness",  
  "17"=>"south-street",  
  "18"=>"start",  
  "19"=>"sunny",  
  "20"=>"swanky-purse",  
  "21"=>"trontastic",  
  "22"=>"ui-darkness",  
  "23"=>"ui-lightness",  
  "24"=>"vader"  
);  
$jquery_ui_theme=$theme[14];  
?>  
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/themes/<?=$jquery_ui_theme?>/jquery-ui.css" />  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/jquery-ui.min.js"></script>
<style type="text/css">  
html,body{ 
  padding:0px; 
  margin:0px; 
} 
body{
	font-size:12px;	
}
div.test_demo_main{
	margin:auto;
	width:75%;	
}
/* ปรับขนาดตัวอักษรของข้อความใน tabs  
สามารถปรับเปลี่ยน รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ tabs 
*/  
.ui-tabs{  
  font-family:tahoma;  
  font-size:11px;  
}  

div#map_canvas{ 
  margin:auto; 
  width:600px; 
  height:550px; 
  overflow:hidden; 
} 
div#map_canvas2{ 
  margin:auto; 
  width:600px; 
  height:550px; 
  overflow:hidden; 
} 
</style>  

</head>

<body><div class="test_demo_main">

<div id="tabs"> 
  <ul> 
    <li><a href="#tabs-1">หัวข้อแท็บที่ 1</a></li> 
    <li><a href="#tabs-2">หัวข้อแท็บที่ 2</a></li> 
    <li><a href="#tabs-3">หัวข้อแท็บที่ 3</a></li> 
  </ul> 
  <div id="tabs-1"> 
    <p>รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 1</p> 
  </div> 
  <div id="tabs-2"> 
    <p>
    
 <div id="map_canvas2"></div> 
 <div id="showDD" style="margin:auto;padding-top:5px;width:550px;">  
 <form id="form_get_detailMap" name="form_get_detailMap" method="post" action="">  
  Latitude  
  <input name="lat_value" type="text" id="lat_value" value="0" /> <br /> 
  Longitude  
  <input name="lon_value" type="text" id="lon_value" value="0" /> <br /> 
 Zoom  
 <input name="zoom_value" type="text" id="zoom_value" value="0" size="5" />  
 <br /> 
 <input type="submit" name="button" id="button" value="บันทึก" />  
 </form>  
</div>     
    
    </p> 
  </div> 
  <div id="tabs-3"> 
    <p>
    
 <div id="map_canvas"></div> 

   
    
    </p> 
  </div> 
</div> 


</div>


<script type="text/javascript"> 
$(function(){ 


  // แทรกโค้ต jquery 
  // กำหนดแบบทั่วไป 
  $("#tabs").tabs();  
	$("a[href='#tabs-2']").click(function(){ 
		initialize2(); 
	}); 	
	$("a[href='#tabs-3']").click(function(){ 
		initialize(); 
	}); 		
 

}); 
</script> 
<script type="text/javascript"> 
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้ 
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น 
// ฟังก์ชันสำหรับสร้างแผนที่ ใน tab ที่ 1 ใช้ชื่อว่า initialize()
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่ 
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM 
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่ 
  var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800); 
  var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง 
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas 
  var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];  
  // กำหนด Option ของแผนที่ 
  var myOptions = { 
    zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom 
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง 
    mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ 
  }; 
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map 
 
 
 
  // เรียกใช้คุณสมบัติ ระบุตำแหน่ง ของ html 5 ถ้ามี 
  if(navigator.geolocation){ 
      navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position){ 
        var pos = new GGM.LatLng(position.coords.latitude,position.coords.longitude); 
        var infowindow = new GGM.InfoWindow({ 
          map: map, 
          position: pos, 
          content: "คุณอยู่ที่นี่." 
        }); 
         
        var my_Point = infowindow.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย 
        map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker       
        map.setCenter(pos); 
      },function() { 
        // คำสั่งทำงาน ถ้า ระบบระบุตำแหน่ง geolocation ผิดพลาด หรือไม่ทำงาน 
      }); 
  }else{ 
     // คำสั่งทำงาน ถ้า บราวเซอร์ ไม่สนับสนุน ระบุตำแหน่ง 
  } 

} 

// ฟังก์ชันสำหรับสร้างแผนที่ ใน tab ที่ 2 ใช้ชื่อว่า initialize2()
function initialize2() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่ 
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM 
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่ 
  var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800); 
  var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง 
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas 
  var my_DivObj=$("#map_canvas2")[0];  
  // กำหนด Option ของแผนที่ 
  var myOptions = { 
    zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom 
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง 
    mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ 
  }; 
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map 
   
  var my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker 
    position: my_Latlng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง 
    map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
    draggable:true, // กำหนดให้สามารถลากตัว marker นี้ได้ 
    title:"คลิกลากเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ!" // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ 
  }); 
   
  // กำหนด event ให้กับตัว marker เมื่อสิ้นสุดการลากตัว marker ให้ทำงานอะไร 
  GGM.event.addListener(my_Marker, "dragend", function() { 
    var my_Point = my_Marker.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย 
    map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker     
    $("#lat_value").val(my_Point.lat()); // เอาค่า latitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lat_value 
    $("#lon_value").val(my_Point.lng()); // เอาค่า longitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lon_value  
    $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value 
  });    
 
  // กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom 
  GGM.event.addListener(map, "zoom_changed", function() { 
    $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value  
  }); 
 
} 
$(function(){ 
  // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว 
  // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api 
  // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize 
  // v เวอร์ชัน่ 3.2 
  // sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false 
  // language ภาษา th ,en เป็นต้น 
  // callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize 
  $("<script/>", { 
   "type": "text/javascript", 
   src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize" 
  }).appendTo("body");   
}); 
</script>  
</body>
</html>
 


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: jqueryui google map tabURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ