ใช้งาน RouteBoxer กำหนดขอบเขตตามเส้นทาง ใน google map ตอนที่ 1

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
google map routeboxer

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ google map routeboxer

ดูแล้ว 9,662 ครั้ง


เนื้อหานี้จะเป็นตอนแรก การใช้งานศึกษาการใช้งาน RouteBoxer เพื่อสร้าง LatLngBounds 
เพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ ตามเส้นทางที่สร้างใน google map โดยเป้าหมายเพื่อ
ทำการค้นหาสถานที่ ตามเส้นทางที่เราเดินทางไป หรือตามเส้นทางเริ่มต้น และสิ้นสุด
ที่กำหนดใน google map 
 
ตอนแรก จะทำการศึกษาการสร้าง RouteBoxer ก่อน ตอนต่อไป จะเป็นในส่วนของการค้นหา
และแสดงข้อมูล
 
เนื้อหานี้มาจาก ลิ้งค์ด้านล่าง ใครต้องการดูต้นฉบับ สามารถเข้าไปดูและศึกษา
ด้วยตนเองได้
 
ก่อนอื่นให้ไปดาวโหลดไฟล์นี้มาใช้งาน
 
หรือเรียกใช้โดยตรงแบบนี้แทนก็ได้
 
<script src="//google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/routeboxer/src/RouteBoxer.js" type="text/javascript"></script>
 
ตัวอย่าง
 
From : To:
 
โค้ดตัวอย่าง คำอธิบายแสดงในโค้ด
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Google Map API 3 - 01</title>
  <style type="text/css">
  html { height: 100% }
  body { 
    height:100%;
    margin:0;padding:0;
    font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
    font-size:12px;
  }
  /* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
  #map_canvas { 
    position:relative;
    width:550px;
    height:400px;
    margin:auto;
  }
  /* css สำหรับ div คลุม google map อีกที */
  #contain_map{
    position:relative;
    width:550px;
    height:400px;
    margin:auto;	
		color:#000000;
  }
  /* css ของส่วนการกำหนดจุดเริ่มต้น และปลายทาง */
  #showDD{
    position:absolute;
    bottom:0px;
    height:30px;
    padding-top:5px;
    background-color:#CCC;
/*    color:#FFF;	*/
  }
  /* css ของส่วนแสดงคำแนะนำเส้นทางการเดินทาง */
  #directionsPanel{
    width:550px;
    margin:auto;
    clear:both;	
/*    background-color:#F1FEE9;*/
  }
  /* css ในส่วนข้อมูลการแนะนำเส้นทาง เพิ่มเติม ถ้าต้องการกำหนด */
  .adp-placemark{
/*    background-color:#9C3;*/
  }
  .adp-summary{

  }
  .adp-directions{

  }
  </style>

</head>
<body>

<div id="contain_map">
<div id="map_canvas"></div>
<div id="showDD"> 
<!--textbox กรอกชื่อสถานที่ และปุ่มสำหรับการค้นหา เอาไว้นอกแท็ก <form>-->

<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td align="center">
From :
<input name="namePlace" type="text" id="namePlace" value="" size="20" />
To:
<input name="toPlace" type="text" id="toPlace" value="" size="20" />
<input type="button" name="SearchPlace" id="SearchPlace" value="Search" />
<input type="button" name="iClear" id="iClear" value="Clear" />  
  </td>
 </tr>
</table>
</div>  
</div>
<div id="directionsPanel"></div>


<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script src="//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&libraries=places" type="text/javascript"></script>
<script src="//google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/routeboxer/src/RouteBoxer.js" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">
var directionShow; // กำหนดตัวแปรสำหรับใช้งาน กับการสร้างเส้นทาง
var directionsService; // กำหนดตัวแปรสำหรับไว้เรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var my_Latlng; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดเริ่มต้นของเส้นทางเมื่อโหลดครั้งแรก
var initialTo; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดปลายทาง เมื่อโหลดครั้งแรก
var searchRoute; // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น ให้สามารถใช้งานจากส่วนอื่นๆ ได้
  

  
var boxpolys = null;
var routeBoxer = null;
var distance_radius = 0.1 * 1.609344; // เปลี่ยน 0.1 เป็นค่าอื่น 0.1 คือ 100 เมตร  
var drawBoxes;  // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น 
var clearBoxes;  // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น 

var findPlaces;  // ยังไม่ใช้ในตอนนี้
var servicePlace; // ยังไม่ใช้ในตอนนี้
  
  
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	directionShow=new GGM.DirectionsRenderer({draggable:true});
	directionsService = new GGM.DirectionsService();

  
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	// กำหนดตำแหน่งปลายทาง สำหรับการโหลดครั้งแรก
	initialTo=new GGM.LatLng(13.8129355,100.7316899); 
	var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง จากตัวแปร my_Latlng
		mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ จากตัวแปร my_mapTypeId
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions); // สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
  servicePlace = new GGM.places.PlacesService(map); // ยังไม่ใช้ตอนนี้ กำหนดไว้ไม่เสียหาย
  
  
  routeBoxer = new RouteBoxer(); // สร้าง object

	directionShow.setMap(map); // กำหนดว่า จะให้มีการสร้างเส้นทางในแผนที่ที่ชื่อ map
	// ส่วนสำหรับกำหนดให้แสดงคำแนะนำเส้นทาง
	directionShow.setPanel($("#directionsPanel")[0]); 
	

  
	if(map){ // เงื่่อนไขถ้ามีการสร้างแผนที่แล้ว
		 searchRoute(my_Latlng,initialTo); // ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน สร้างเส้นทาง
	}
	
	// กำหนด event ให้กับเส้นทาง กรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
	GGM.event.addListener(directionShow, 'directions_changed', function() {
		var results=directionShow.directions; // เรียกใช้งานข้อมูลเส้นทางใหม่ 
//    console.log(results.routes[0].legs[0].steps);
//    console.log(results.routes[0].overview_path);
    clearBoxes();
   // Box around the overview path of the first route
    var path = results.routes[0].overview_path;
    var boxes = routeBoxer.box(path, distance_radius);
    drawBoxes(boxes);   
    
	});

}
$(function(){
  

  
	searchRoute=function(FromPlace,ToPlace){ // ฟังก์ชัน สำหรับการสร้างเส้นทาง
    clearBoxes(); // ล้างค่า
		if(!FromPlace && !ToPlace){ // ถ้าไม่ได้ส่งค่าเริ่มต้นมา ให้ใฃ้ค่าจากการค้นหา
			var FromPlace=$("#namePlace").val();// รับค่าชื่อสถานที่เริ่มต้น
			var ToPlace=$("#toPlace").val(); // รับค่าชื่อสถานที่ปลายทาง
		}
		// กำหนด option สำหรับส่งค่าไปให้ google ค้นหาข้อมูล
		var request={
			origin:FromPlace, // สถานที่เริ่มต้น
			destination:ToPlace, // สถานที่ปลายทาง
			travelMode: GGM.DirectionsTravelMode.DRIVING // กรณีการเดินทางโดยรถยนต์
		};
		// ส่งคำร้องขอ จะคืนค่ามาเป็นสถานะ และผลลัพธ์
		directionsService.route(request, function(results, status){
			if(status==GGM.DirectionsStatus.OK){ // ถ้าสามารถค้นหา และสร้างเส้นทางได้
				directionShow.setDirections(results); // สร้างเส้นทางจากผลลัพธ์
			}else{
				// กรณีไม่พบเส้นทาง หรือไม่สามารถสร้างเส้นทางได้
				// โค้ดตามต้องการ ในทีนี้ ปล่อยว่าง
			}
		});
	}
	
	// ส่วนควบคุมปุ่มคำสั่งใช้งานฟังก์ชัน
	$("#SearchPlace").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ปุ่ม id=SearchPlace 
		searchRoute();	// เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
	});

	$("#namePlace,#toPlace").keyup(function(event){ // เมื่อพิมพ์คำค้นหาในกล่องค้นหา
		if(event.keyCode==13 && $(this).val()!=""){	// 	ตรวจสอบปุ่มถ้ากด ถ้าเป็นปุ่ม Enter 
			searchRoute();		// เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
		}		
	});
	
	$("#iClear").click(function(){
    clearBoxes();
		$("#namePlace,#toPlace").val(""); // ล้างค่าข้อมูล สำหรับพิมพ์คำค้นหาใหม่
	});
  
  
  
  
  
  // วาดรูปสี่เหลี่ยม จาก array ของ boxes แล้วแสดงในแผนที่
  drawBoxes = function(boxes) {
   boxpolys = new Array(boxes.length);
   for (var i = 0; i < boxes.length; i++) {
    boxpolys[i] = new GGM.Rectangle({
     bounds: boxes[i],
     fillOpacity: 0,
     strokeOpacity: 0.5, // ถ้าไม่ต้องการให้มองเห็นกำหนดเป็น 0
     strokeColor: '#000000',
     strokeWeight: 1,
     map: map
    });
   }
  }
  
  
  
  // ฟังก์ชั่นวนลูปล้างค่า boxes ออกจากแผนที่ 
  clearBoxes = function() {
   if (boxpolys != null) {
    for (var i = 0; i < boxpolys.length; i++) {
     boxpolys[i].setMap(null);
    }
   }
   boxpolys = null;
  }  
  
	
});
$(function(){
  
  // ทำงานสร้างและใช้งานแผนที่
  initialize(); 
  // สังเกตว่า เราจะไม่ได้มีการเรียกใช้ ฟังก์ชั่น initialize แบบกำหนด callback เหมืนอตัวอย่าง
  // ก่อนเนื่องจาก RouteBoxer จำเป็นต้องมีการเรียกใช้งาน google.maps objext ไฟล์
  // google map จึงกำหนดในแท็ก script ด้านบน
  
});   
</script> 
</body>
</html>
 
เนื้อหาตอนหน้า เราจะทำการค้นหา สถานที่ตามเส้นทาง โดยดึงจาก google place serivce
 


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-06-2017


เนื่องจากไฟล์ที่ RouteBoxer.js ที่เรียกใช้งานผ่านตำแหน่งไฟล์ด้านล่างไม่สามารถใช้งานได้แล้ว
 
<script src="http://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/routeboxer/src/RouteBoxer.js" type="text/javascript"></script> 
 
ให้เข้าไปทำการดาวน์โหลดไฟล์ RouteBoxer.js ได้ที่ลิ้งค์นี้ โดยคลิกเข้าไป แล้วเลือก save 
 
 
จากนั้นเปลี่ยน path เป็นตำแหน่งไฟล์ที่เครื่องหรือ server เราแทน เช่น
จาก 
 
<script src="http://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/routeboxer/src/RouteBoxer.js" type="text/javascript"></script> 
 
เปลี่ยนเป็น
 
<script src="http://www.example.com/js/RouteBoxer.js" type="text/javascript"></script> 
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ