ใช้ PHPExcel แทรกรูปตราครุฑ และการจัดรูปแบบในหนังสือราชการ เบื้องต้น

เขียนเมื่อ 7 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
หนังสือราชการ mpdf ภาษาไทย phpexcel

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ หนังสือราชการ mpdf ภาษาไทย phpexcelเนื้อหาต่อไปนี้เป็นตัวอย่างโค้ดการแทรกรูปตราครุฑ ในหนังสื่อราชการ
และการจัดรูปแบบออกสาร เบื้องต้น เป็นแนวทางในการประยุกต์เพิ่มเติม
 
การจัดรูปแบบของข้อความในตารางรูปแบบ excel จะทำให้เราสามารถกำหนด
ตำแหน่ง การจัดวางต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
 
บทความนี้ประยุกต์จากเนื้อหา
ใช้งาน PHPExcel ร่วมกับ mPDF ออกรายงานเป็น pdf รองรับภาษาไทย 
 
ดังนั้นให้ดูตามขึ้นตอนของบทความที่แล้วก่อน 

รูปตราครุฑตัวอย่างสำหรับใช้ทดสอบ 
 
คำอธิบายแสดงในโค้ด (อาจจะไม่ได้อธิบายทั้งหมด แต่น่าจะเดากันได้)
ไค้ดไฟล์ตัวอย่าง simple_gen_gov.php

<?php
/** Error reporting */
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', TRUE);
ini_set('display_startup_errors', TRUE);
date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');
// http://php.net/manual/en/timezones.php

define('EOL',(PHP_SAPI == 'cli') ? PHP_EOL : '<br />'); // ส่วนนี้ไม่มีอะไรกำหนดค่าไว้ใช้ในการ echo
require_once 'Classes/PHPExcel.php'; // เรียกใช้งาน class

//   กำหนด Rendering library pdf ที่ต้องการ ในที่นี้ใช้ mpdf รองรับภาษาไทย เวอร์ชั่น 5.4
$rendererName = PHPExcel_Settings::PDF_RENDERER_MPDF; 
$rendererLibraryPath = "libraries/MPDF54"; // tcpdf MPDF54

// ฟังก์ชั่นสำหรับแปลงค่าการกำหนดขนาดของ cell 
function mmToChar($mm){ // แปลงจาก มิลลิเมตร เป็น char 
 return $mm*0.4724409448819; 
}
function mmToPoint($mm){ // แปลงจาก มิลลิเมตร เป็น point 
 return $mm*2.834645669291; 
}

// เชื่อมต่อฐานข้อมูล 
/*$link=mysql_connect("localhost","root","") or die("error".mysql_error()); 
mysql_select_db("test",$link); 
mysql_query("set character set utf8"); */

// โฟลเดอร์เก็บไฟล์ กรณีใช้ใน server ให้กำหนด permission เป็น 777
$placeFilesSave="pdf_files/";

// สร้าง PHPExcel object
echo date('H:i:s') , " Create new PHPExcel object" , EOL;
$objPHPExcel = new PHPExcel();

// กำหนดค่าต่างๆ ของเอกสาร excel
echo date('H:i:s') , " Set document properties" , EOL;
$objPHPExcel->getProperties()->setCreator("Maarten Balliauw")
							 ->setLastModifiedBy("Maarten Balliauw")
							 ->setTitle("PHPExcel Test Document")
							 ->setSubject("PHPExcel Test Document")
							 ->setDescription("Test document for PHPExcel, generated using PHP classes.")
							 ->setKeywords("office PHPExcel php")
							 ->setCategory("Test result file");

// กำหนด รูปภาพ style ที่จะใช้
$styleArray = array(
  'font' => array(
//    'bold' => true,
//    'color' => array('rgb' => 'FF0000'),
    'size' => '16',
    'name' => 'thsarabunnew' // ภาษาไทย
  ));
$styleBold = array(
  'alignment' => array(
    'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_LEFT,
    'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_BOTTOM,
  ),  
  'font' => array(
//    'bold' => true,
//    'color' => array('rgb' => 'FF0000'),
    'size' => '16',
    'name' => 'thsarabunnew' // ภาษาไทย
  ));
$styleBoldR = array(
  'alignment' => array(
    'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_LEFT,
    'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_BOTTOM,
  ),  
  'font' => array(
//    'bold' => true,
//    'color' => array('rgb' => 'FF0000'),
    'size' => '16',
    'name' => 'thsarabunnew' // ภาษาไทย
  ));

// กำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงเส้นขอบตาราง false ไม่แสดง true แสดง
$objPHPExcel->getActiveSheet()->setShowGridlines(false); 	

// จัดรูปแบบของ page
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getPageSetup()
  ->setOrientation(PHPExcel_Worksheet_PageSetup::ORIENTATION_PORTRAIT);
	// ORIENTATION_LANDSCAPE , ORIENTATION_PORTRAIT
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getPageSetup()
  ->setPaperSize(PHPExcel_Worksheet_PageSetup::PAPERSIZE_A4);
	
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getPageSetup()->setFitToPage(true);
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getPageSetup()->setFitToWidth(1);
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getPageSetup()->setFitToHeight(0);	
	
// การจัดรูปแบบของ cell
$objPHPExcel->getDefaultStyle()
            ->applyFromArray($styleArray)
            ->getAlignment()
            ->setVertical(PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_TOP)
            ->setHorizontal(PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER); 
            //HORIZONTAL_CENTER //VERTICAL_CENTER

// เพิ่มข้อมูลหรือรูปแบบตาราง
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0) 
  ->setCellValue('A1', '') 
  ->setCellValue('A3', '') 
  ->setCellValue('B1', '') 
  ->setCellValue('C1', '') 
  ->setCellValue('D1', '')   
  ->setCellValue('E1', '') 
  ->setCellValue('F1', '') 
  ->setCellValue('G1', '') 
  ->setCellValue('H1', '') 
  ->setCellValue('I1', ''); 
 
	
// แทรกรูป
$objDrawing = new PHPExcel_Worksheet_Drawing();
$objDrawing->setName('Garuda');
$objDrawing->setDescription('Garuda');
$objDrawing->setPath('Garuda_3.jpg');
$objDrawing->setHeight(120); // ความสูงรูป pixels
$objDrawing->setCoordinates('E2'); // ตำแหน่งที่ต้องการแทรกรูป
$objDrawing->setWorksheet($objPHPExcel->getActiveSheet());

// ส่วนของการกำหนดค่าความกว้างความสูงของ cell
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getColumnDimension('E')->setWidth(mmToChar(49)); 
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getRowDimension('1')->setRowHeight(mmToPoint(9));
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getRowDimension('2')->setRowHeight(mmToPoint(28));

// ส่วนของการกำหนดค่าแต่ละช่องรายการ
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0) 
  ->setCellValue('B2', 'ที่ กษ ๐๔.../...........')
  ->getStyle('B2')->applyFromArray($styleBold);
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0) 
  ->setCellValue('F2', 'คณะกรรมการ…..............')
  ->getStyle('F2')
  ->applyFromArray($styleBoldR)
  ->getAlignment()->setIndent(mmToChar(16));

// ส่วนของการรวม cell
$objPHPExcel->getActiveSheet()
  ->mergeCells('A1:I1')
  ->mergeCells('E2:E3')
  ->mergeCells('F2:I2')
  ->mergeCells('B2:D2');
  
  
// กำหนดชื่อให้กับ worksheet ที่ใช้งาน
echo date('H:i:s') , " Rename worksheet" , EOL;
$objPHPExcel->getActiveSheet()->setTitle('Simple');

// กำหนด worksheet ที่ต้องการให้เปิดมาแล้วแสดง ค่าจะเริ่มจาก 0 , 1 , 2 , ......
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);

// ชื่อไฟล์
$saveFileName="gov_gen";

// ตรวจสอบการตั้งค่า Rendering library pdf แล้วหรือไม่
if(!PHPExcel_Settings::setPdfRenderer( 
    $rendererName, 
    $rendererLibraryPath 
  )) { 
  die( 
    'NOTICE: Please set the $rendererName and $rendererLibraryPath values' . 
    '<br />' . 
    'at the top of this script as appropriate for your directory structure' 
  ); 
} 
 
  
// แสดงการเขียนไฟล์เรียกร้อยแล้ว และมีลิ้งค์ให้ดาวโหลด
$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'PDF'); 
$saveFileNameFull=$saveFileName.".pdf";
$pathSaveFile1=$placeFilesSave.$saveFileNameFull;
$objWriter->save($pathSaveFile1);
echo date('H:i:s') , " Done writing files" , EOL;
echo 'Files have been created in ' , $placeFilesSave , EOL;
echo "<a href='".$pathSaveFile1."' target='_blank'>Download PDF</a>",EOL;
?>
 
ตัวอย่าง แสดงแบบมีขอบตาราง
 
 
ตัวอย่าง ไม่แสดงขอบตาราง
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ