ใช้ Query Builder Class ในฟังก์ชั่นของ model ตอนที่ 2

เขียนเมื่อ 7 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
query builder codeigniter codeigniter 3

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ query builder codeigniter codeigniter 3จากตอนที่แล้ว เราเรียนรู้วิธีการสร้างรูปแบบของ model เพื่อนำมาใช้งาน
ร่วมกับโปรเจ็คของเรา 
 
การสร้าง model และเรียกใช้งาน พร้อมแนวทางการประยุกต์ ตอนที่ 1 
 
เนื้อหาตอนต่อจากนี้ จะเป็นการเข้าไปเขียนโค้ดให้กับฟังก์ชั่นของ model ที่เราสร้าง
โดยจะหยิบการศึกษาเกี่ยวกับ query builder class หรือ class เกี่ยวกับการใช้งานฐาน
ข้อมูลของ codeigniter มาใช้ด้วย
 
ก่อนเข้าไปในรายละเอียด ตามโตรงสร้างโปรเจ็คของเรา ให้เราสร้างตาราง tbl_service
เพื่อสำหรับเก็บข้อมูล "บริการของเรา" ตามนี้
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_service` (
 `service_id` int(10) unsigned NOT NULL,
 `service_title` varchar(200) NOT NULL,
 `service_detail` text NOT NULL,
 `service_img` varchar(50) NOT NULL,
 `service_update` date NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

ALTER TABLE `tbl_service`
 ADD PRIMARY KEY (`service_id`);

ALTER TABLE `tbl_service`
 MODIFY `service_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT;
 
เสร็จแล้วให้เราเปิดไฟล์ model ของเรา ซึ่งชื่อ Service_model.php อยู่ในโฟลเดอร์
apps > models > admin
 
<?php
class Service_model extends CI_Model {

  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
  }
  
  public function getlist(){
    echo "List";
  }  
  
  public function create(){
    echo "Create";
  }
  
  public function view(){
    echo "View";
  }  
  
  public function edit(){
    echo "Edit";
  } 
  
  public function delete(){
    echo "Delete";
  }    

}
 
 
ฟังก์ชั่นที่เราสนใจ และพูดถึงในตอนนี้คือ getlist() view() และ delete()
 
 

การแสดงข้อมูลด้วย query builder class

 
ฟังก์ชั่นแรกที่เราจะพูดถึง คือ getlist() เราจะใช้สำหรับดึงรายการข้อมูลของตาราง tbl_service
มาแสดง และเพื่อให้เห็นผลการทำงาน ให้เราลองเพิ่มข้อมูลสมมติเข้าไปในตาราง tbl_service
ผ่าน phpmyadmin ก่อนสัก 2-3 รายการ
 
  public function getlist(){
    echo "List";
  }  
 
ในการดึงข้อมูลเราจะใช้ 
 
$this->db->get()
 
ตัวอย่าง
 
$query = $this->db->get('tbl_service'); // คิวรี่คำสั่ง: SELECT * FROM tbl_service

$query = $this->db->get('tbl_service', 10, 20);
// คิวรี่คำสั่ง: SELECT * FROM tbl_service LIMIT 20, 10
 
 
ถ้าต้องการเลือกเฉพาะ ฟิลด์รายการที่ต้องการ จะใช้คำสั่ง
 
$this->db->select()
 
ตัวอย่าง
 
$this->db->select('title,detail');
$query = $this->db->get('tbl_service'); 
// คิวรี่คำสั่ง: SELECT title,detail FROM tbl_service
 
แบบนี้เป็นต้น 
* รายละเอียดฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ให้ดูตัวอย่างในคู่มือของ codeigniter ในที่นี้จะใช้เท่าที่จำเป็นสำหรับโปรเจ็ค

 
สำหรับฟังก์ชั่น getlist() เราจะดึงข้อมูลทั้งหมด และ return ผลกลับมาในรุปแบบ array 
ดังนั้นเราจะใช้ 
 
$query = $this->db->get('tbl_service');
return $query->result_array(); // ส่งผลลัพธ์กลับมาเป็น array ข้อมูลไว้ใช้งาน
 
จะได้ฟังก์ชั่น getlist() เป็นดังนี้
 
  public function getlist(){
    $query = $this->db->get('tbl_service');
    return $query->result_array();
  }  
 

การแสดงข้อมูลด้วย query builder class แบบมีเงื่อนไข

 
ฟังก์ชั่นที่สองคือ view()  เนื่องจากฟังก์ชั่นนี้เราใช้สำหรับดังข้อมูลอ้างอิงเงื่อนไข service_id
ดังนั้นจำเป็นต้องกำหนด parameter เพิ่มเติมให้ฟังก์ชั่นนี้ 
 
  public function view($id){
    echo "View";
  }  
 
และเราจะใช้ การดังข้อมูลด้วย
 
$this->db->get_where()
 
ตัวอย่างการใช้งาน
 
$query = $this->db->get_where('tbl_service',array('service_id'=>'1'));
// คิวรี่คำสั่ง: SELECT * FROM tbl_service WHERE service_id=1
 
ดั้งนั้นในฟังก์ชั่น view() ของเราจะได้เป็น
 
  public function view($id){ // มี $id เป็น parameter ไว้กำหนดเงื่อนไข
    $query = $this->db->get_where('tbl_service',array('service_id'=>$id));
    return $query->row_array(); // ส่งข้อมูลผลัพธ์กลับเป็น array แถวข้อมูล
  }  
 

การลบข้อมูลด้วย query builder class

 
ส่วนสุดท้ายที่จะกล่าวถึงคือฟังก์ชั่น delete() สำหรับฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการลบรายการข้อมูล 
อ้างอิงจาก service_id เช่นเดียวกับ view ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนด parameter เพื่อรับค่า
จะได้เป็น
 
  public function delete($id){
    echo "Delete";
  }    
 
และเราจะใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการลบข้อมูล
 
$this->db->delete()
ตัวอย่างการใช้งาน
 
$this->db->delete('tbl_service', array('service_id' => '1')); 
// คิวรี่คำสั่ง: // DELETE FROM tbl_service WHERE service_id = 1
 
ดั้งนั้นในฟังก์ชั่น delete() ของเราจะได้เป็น
 
  public function delete($id){
    return $this->db->delete('tbl_service', array('service_id' =>$id)); 
    // คืนค่าผลการคิวรี่
  }    
 
 
และเราจะได้ไฟล์ Service_model.php สำหรับใช้งานเบื้องต้นดังนี้
 
<?php
class Service_model extends CI_Model {

  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
  }
  
  public function getlist(){
    $query = $this->db->get('tbl_service');
    return $query->result_array();
  }  
  
  public function create(){
    echo "Create";
  }
  
  public function view($id){ // มี $id เป็น parameter ไว้กำหนดเงื่อนไข
    $query = $this->db->get_where('tbl_service',array('service_id'=>$id));
    return $query->row_array(); // ส่งข้อมูลผลัพธ์กลับเป็น array แถวข้อมูล
  }  
  
  public function edit(){
    echo "Edit";
  } 
  
  public function delete($id){
    return $this->db->delete('tbl_service', array('service_id' =>$id)); 
    // คืนค่าผลการคิวรี่
  }    

}
 

 

การเรียกใช้งาน model

 
เมื่อเราได้ฟังก์ชั่นเบื้องต้นของ model แล้วต่อไปเราจะเรียกใช้งานในไฟล์ views 
ให้เราเปิดไฟล์ admin_service.php ในโฟลเดอร์ apps > views > admin 
 
ส่วนแรก เราจะเรียกใช้ ฟังก์ชั่น getlist() ของ model เพื่อนำข้อมูลมาแสดงในส่วน $action เท่ากับ null
โดยรุปแบบการเรียกใช้งาน model เป็นดังนี้
 
$this->ชื่อ model -> ชื่อฟังก์ชั่น
 
ดังนั้นเราจะได้เป็น
 
$result = $this->service_model->getlist();
 
เมื่อนำมาใช้งานในส่วนของ $action เท่ากับ null เราจะได้เป็นดังนี้
 
<?php if($action==null){?>
<?php
$result = $this->service_model->getlist();
?>
<a href="<?=base_url('admin/service/create')?>" class="btn btn-primary btn-sm">Create</a>
<br><br>
<table class="table table-striped table-bordered table-condensed">
  <thead>
    <tr>
      <th width="50" class="text-center">#</th>
      <th>Title</th>
      <th width="150" class="text-center">Modify Date</th>
      <th width="150" class="text-center">Manage</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php
    $i_num=0;
    if(count($result)>0){
      foreach($result as $row){
        $i_num++;
    ?>
    <tr>
      <td class="text-center"><?=$i_num?></td>
      <td><?=$row['service_title']?></td>
      <td class="text-center"><?=$row['service_update']?></td>
      <td class="text-center">
        <a href="<?=base_url('admin/service/edit/'.$row['service_id'])?>" class="btn btn-success btn-sm">
        <span class="glyphicon glyphicon-pencil" aria-hidden="true"></span>
        </a>
        &nbsp;&nbsp;
         <a href="<?=base_url('admin/service/delete/'.$row['service_id'])?>" class="btn btn-danger btn-sm">
        <span class="glyphicon glyphicon-remove" aria-hidden="true"></span>
        </a>
        
      </td>
    </tr>
    <?php } ?>
    <?php } ?>
  </tbody>
</table>
<?php } ?>
 
จากโค้ด การทำงานก็คือ ไปดึงข้อมูลจากตาราง tbl_service แล้วคืนค่ากลับมาเป็น array ข้อมูล
มาเก็บไว้ในตัวแปร $result จากนั้นเราก็ทำการวนลูป แสดงค่าตัวแปร array ด้วยคำสั่ง foreach
 
 
ส่วนที่สอง เราจะเรียกใช้งานฟังก์ชั่น delete() ของ model ในส่วนของ $action เท่ากับ delete
รูปแบบการใช้งาน
 
$query = $this->service_model->delete($id); 
       
 
เมื่อนำมาใช้งานในส่วนของ $action เท่ากับ delete เราจะได้เป็นดังนี้
 
<?php if($action=="delete"){?>
<?php
$query = $this->service_model->delete($id);                 
?>
<a href="<?=base_url('admin/service')?>" class="btn btn-warning btn-sm">< Back</a>
<br><br>
<?php if($query){?>
<div class="bg-success text-center" style="padding:10px;">
  <p class="text-success">Delete data complete</p>
  <a href="<?=base_url('admin/service')?>" class="text-success">< Back > </a>
</div>
<?php } ?>
<?php } ?>
 
จากโค้ด การทำงาน เมื่อมีการลบข้อมูล และส่งกลับค่าการคิวรี่มา ก็จะแสดงข้อความ
แจ้งว่าข้อมูลได้ถูกลบเรียบร้อยแล้ว
 
ส่วนที่สาม ส่วนสุดท้ายของการเรียกใช้งานที่จะกล่าวถึงในเนื้อหาตอนนี้คือ การใช้งานฟังก์ชั่น view() ของ
model ในส่วนของ $action เท่ากับ edit โดยในที่นี้เราจะยังไม่เอาข้อมูลมาใช้โดยตรง แต่จะแสดงผล
ด้วยตัวอย่างข้อมูล array ที่ได้ก่อน
รูปแบบการใช้งาน
 
$row = $this->service_model->view($id);     
 
เมื่อนำมาใช้งานในส่วนของ $action เท่ากับ edit เราจะได้เป็นดังนี้
 
<?php if($action=="edit"){?>
<pre>
<?php
$row = $this->service_model->view($id);     
print_r($row);
?>
</pre>
<a href="<?=base_url('admin/service')?>" class="btn btn-warning btn-sm">< Back</a>
<br><br>
<form action="<?=base_url('admin/service/edit/'.$id)?>" method="post" enctype="multipart/form-data">
<table class="table table-bordered">
<thead>
  <tr class="active">
    <th colspan="2">Edit Service</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr >
    <th width="120">Title:</th>
    <td>
      <input type="text" name="service_title" style="width:500px;">
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <th width="120">Detail:</th>
    <td>
    <textarea name="service_detail" cols="85" rows="10"></textarea>
    </td>
  </tr>  
  <tr>
    <th width="120">Images:</th>
    <td>
    <input type="file" name="service_image" >
    </td>
  </tr>  
  <tr>
    <th></th>
    <td>
      <input type="submit" class="btn btn-success btn-sm" name="btn_add" value="Edit Service">
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>  

    
</form>
<?php } ?>
 
จากโค้ด หลักการทำงาน จะทำการดึงข้อมูลจากตาราง tbl_service โดยเงื่อนไข service_id เท่ากับค่า
ตัวแปร $id ที่ส่งมา และในตัวอย่าง เป็นการรับค่าเป็นข้อมูลเดียว เรารับค่าด้วยตัวแปร $row
และเมื่อทำการ print_r() ข้อมูลดูก็จะได้รายการข้อมูลในรูปแบบ array ไว้ใช้งาน

 
สุดท้ายเราจะได้ไฟล์ admin_service.php ในโฟลเดอร์ apps > views > admin 
เบื้องต้นดังนี้
 
<div class="container">
  
Service 
<br><br>
<?php if($action==null){?>
<?php
$result = $this->service_model->getlist();
?>
<a href="<?=base_url('admin/service/create')?>" class="btn btn-primary btn-sm">Create</a>
<br><br>
<table class="table table-striped table-bordered table-condensed">
  <thead>
    <tr>
      <th width="50" class="text-center">#</th>
      <th>Title</th>
      <th width="150" class="text-center">Modify Date</th>
      <th width="150" class="text-center">Manage</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php
    $i_num=0;
    if(count($result)>0){
      foreach($result as $row){
        $i_num++;
    ?>
    <tr>
      <td class="text-center"><?=$i_num?></td>
      <td><?=$row['service_title']?></td>
      <td class="text-center"><?=$row['service_update']?></td>
      <td class="text-center">
        <a href="<?=base_url('admin/service/edit/'.$row['service_id'])?>" class="btn btn-success btn-sm">
        <span class="glyphicon glyphicon-pencil" aria-hidden="true"></span>
        </a>
        &nbsp;&nbsp;
         <a href="<?=base_url('admin/service/delete/'.$row['service_id'])?>" class="btn btn-danger btn-sm">
        <span class="glyphicon glyphicon-remove" aria-hidden="true"></span>
        </a>
        
      </td>
    </tr>
    <?php } ?>
    <?php } ?>
  </tbody>
</table>
<?php } ?>

<?php if($action=="create"){?>
<a href="<?=base_url('admin/service')?>" class="btn btn-warning btn-sm">< Back</a>
<br><br>
<form action="<?=base_url('admin/service/create')?>" method="post" enctype="multipart/form-data">
<table class="table table-bordered">
<thead>
  <tr class="active">
    <th colspan="2">Add New Service</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr >
    <th width="120">Title:</th>
    <td>
      <input type="text" name="service_title" style="width:500px;">
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <th width="120">Detail:</th>
    <td>
    <textarea name="service_detail" cols="85" rows="10"></textarea>
    </td>
  </tr>  
  <tr>
    <th width="120">Images:</th>
    <td>
    <input type="file" name="service_image" >
    </td>
  </tr>  
  <tr>
    <th></th>
    <td>
      <input type="submit" class="btn btn-success btn-sm" name="btn_add" value="Add Service">
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>  
  

</form>
<?php } ?>


<?php if($action=="edit"){?>
<pre>
<?php
$row = $this->service_model->view($id);     
print_r($row);
?>
</pre>
<a href="<?=base_url('admin/service')?>" class="btn btn-warning btn-sm">< Back</a>
<br><br>
<form action="<?=base_url('admin/service/edit/'.$id)?>" method="post" enctype="multipart/form-data">
<table class="table table-bordered">
<thead>
  <tr class="active">
    <th colspan="2">Edit Service</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr >
    <th width="120">Title:</th>
    <td>
      <input type="text" name="service_title" style="width:500px;">
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <th width="120">Detail:</th>
    <td>
    <textarea name="service_detail" cols="85" rows="10"></textarea>
    </td>
  </tr>  
  <tr>
    <th width="120">Images:</th>
    <td>
    <input type="file" name="service_image" >
    </td>
  </tr>  
  <tr>
    <th></th>
    <td>
      <input type="submit" class="btn btn-success btn-sm" name="btn_add" value="Edit Service">
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>  

    
</form>
<?php } ?>

<?php if($action=="delete"){?>
<?php
$query = $this->service_model->delete($id);                 
?>
<a href="<?=base_url('admin/service')?>" class="btn btn-warning btn-sm">< Back</a>
<br><br>
<?php if($query){?>
<div class="bg-success text-center" style="padding:10px;">
  <p class="text-success">Delete data complete</p>
  <a href="<?=base_url('admin/service')?>" class="text-success">< Back > </a>
</div>
<?php } ?>
<?php } ?>

</div>
 
ขอจบในส่วนของ 3 ฟังก์ชั่นเบื้องต้น กับการใช้งาน query builder class ใน model ไว้เท่านี้
สำหรับในส่วนของ create() และ edit() จะขอกล่าวในลำดับต่อไป เพราะ
ในสองส่วนี่เหลือนี้ เราจะศึกษาเรื่องของการตรวจสอบฟอร์มข้อมูล ก่อนทำการบันทึกด้วย รอติดตาม


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ