ใช้ imagecopymerge ซ้อนรูปภาพ ด้วย php อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 8 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
imagecopymerge php รูปภาพ

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ imagecopymerge php รูปภาพวิธีการซ้อนรูปภาพ 2 รูป และสร้างเป็นไฟล์ png ที่มีลักษณะพื้นหลังโปร่งใส
พร้อมกับการประยุกต์ใช้งาน เล็กน้อย
 
รูปที่ใช้ในการสร้าง (สามารถนำไปประยุกต์ ค่าใหม่ ตามต้องการ)
1. กำหนด รูปที่1 เป็นรูปพื้นหลัง หรือรูปที่จะแสดงด้านล่าง
ในที่นี้ ใช้ไฟล์ https://www.ninenik.com/demo/images/bg_avatar.png 
ขนาด 50 x 60 px ลักษณะพื้นหลังโปรงใส
2. กำหนด รูปที่ 2 เป็นรูปสำหรับวางทับด้านบน รูปพื้นหลังรูปที่ 1ในที่นี้ใช้ไฟล์
https://www.ninenik.com/demo/images/simple_avatar.jpg 
ขนาด 74 x 74 px แต่การใช้งาน จะมีการ resize ให้มีขนาด 44 x 44 px
 
ตัวอย่าง รูปที่ 1

 
ตัวอย่าง รูปที่ 2

 
ตัวอย่าง รูปที่ 3 รูปที่ได้จากการรวม และซ้อนทับ รูปที่ 1 และ 2
สร้างด้วย php ชื่อไฟล์ photo_avatar.php
คำอธิบาย แสดงในโค้ด
โค้ดสร้างไฟล์ การรวม และซ้อนทับ รูปภาพ 2 รูป photo_avatar.php

<?php
header('Content-Type: image/png');// ส่งออกเป็นไฟล์ภาพ png
$bg_im = imagecreatefrompng("images/bg_avatar.png"); // ตำแหน่งไฟล์รูปภาพสำหรับพื้นหลัง
$fg_im = 'images/simple_avatar.jpg'; // ตำแหน่งไฟล์รูปภาพสำหรับวางทับด้านบน

list($width, $height) = getimagesize($fg_im); // หาขนาดของไฟล์สำหรับวางทับด้านบน
$newwidth =44; /// คำกว้าง ใหม่ ในที่นี้มีการกำหนดตายตัว ถ้าภาพไม่ได้สัดส่วน อาจบิดเบี้ยวได้
$newheight =44; // ค่าความสูงใหม่ ในที่นี้มีการกำหนดตายตัว ถ้

// สร้างรูปภาพตามค่าใหม่ สำหรับรูปภาพวางทับด้านบน
$thumb = imagecreatetruecolor($newwidth, $newheight); 
// โดยสร้างจากไฟล์ ต้นฉบับ
$source = imagecreatefromjpeg($fg_im);

imagealphablending($bg_im, true); // กำหนดโปร่งใส่ภาพพื้นหลัง
imagesavealpha($bg_im, true);  // กำหนดโปร่งใส่ภาพพื้นหลัง

// เริ่มสร้างรูปภาพตามค่าใหม่ สำหรับรูปภาพวางทับด้านบน ตามขนาดที่กำหนด
imagecopyresized($thumb, $source, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);

// ทำการรวมภาพ 2 ภาพ
// imagecopymerge($bg_im, $thumb, ขยับรูปด้านบน จาก x, ขยับรูปด้านบน จาก y, 0,0, $newwidth, $newheight, ค่า 0-100);
imagecopymerge($bg_im, $thumb, 3, 3, 0,0, $newwidth, $newheight, 75);


imagepng($bg_im); // แสดงภาพ
imagedestroy($bg_im);
imagedestroy($thumb);
?>


การใช้งาน

<div style="margin:auto;text-align:center;">
<img src="photo_avatar.php" />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<img src="photo_avatar.php" />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<img src="photo_avatar.php" />
</div>


 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ