แสดงตัวอย่าง รูปภาพ ก่อนอัพโหลด ด้วย html5 อย่างง่าย

16 September 2014 By Ninenik Narkdee
preview html5 อัพโหลด

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ preview html5 อัพโหลด

เมื่อมี html5 เข้ามา ทำให้การแสดงตัวอย่าง รูปภาพ ก่อนการอัพโหลด
ทำได้โดยง่าย โค้ดตัวอย่างนี้ เป็นการประยุกต์เล็กน้อย จากโค้ดหลายๆ ที่
มารวมกัน ต้ดความสามารถที่ยังไม่สมบูรณ์ออก
 
สิ่งที่ตัวอย่างทำได้คือ แสดงตัวอย่างไฟล์รูปภาพที่เลือกก่อน ทำการอัพโหลด
สามารถเลือกไฟล์ ที่จะอัพโหลดได้หลายๆ ไฟล์ โดยกด ctrl หรือ shift เพื่อเลือกรายการรูปภาพ
 
ตัวอย่าง
 

บันทึกข้อมูล

Name :
Picture :
Upload File

 
ไฟล์ show_data.php ดูผลตัวอย่างการส่งค่า รับค่าตัวแปร $_FILES ไปใช้
 
<pre>
<?php
print_r($_POST);
echo "<br>";
echo "<br>";
print_r($_FILES);
?>
</pre>
 
ไฟล์ index.html ไฟล์โค้ดตัวอย่าง
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css">
  <style type="text/css">
    .drop-area{
     width:100px; height:25px;
     border: 1px solid #999; text-align: center;
     padding:10px; cursor:pointer;
    }
    #thumbnail img{width:100px;height:100px;margin:5px;}
    canvas{border:1px solid red;}  
  </style>
</head>
<body>

  <br> 
  <div style="margin:auto;width:80%;"> 
    <h3> บันทึกข้อมูล</h3>  
    <form class="form" id="myFrom" method="post" action="show_data.php" role="form" enctype="multipart/form-data">  
      <div class="form-group"> 
        <lable class="control-label">Name : </lable> 
        <input type="text" autocomplete="off" class="form-control" name="name"> 
      </div> 
      <div class="form-group"> 
        <lable class="control-label">Picture : </lable> 
        <input id="file_upload" style="display:none" name="file_upload[]" type="file" multiple="true"> 
      <div id="upload" class="btn btn-info">
        Upload File
      </div>
      <div id="thumbnail"></div>        
      </div> 
      <button type="submit" class="btn btn-primary">เพิ่มข้อมูล</button>       
    </form> 
    <br> 
    
  </div>


<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" >
$(function () {


  $("#upload").on("click",function(e){
    $("#file_upload").show().click().hide();
    e.preventDefault();
  });
  $("#file_upload").on("change",function(e){
    var files = this.files
    showThumbnail(files)    
  });

  function showThumbnail(files){

    $("#thumbnail").html("");
    for(var i=0;i<files.length;i++){
      var file = files[i]
      var imageType = /image.*/
      if(!file.type.match(imageType)){
        //   console.log("Not an Image");
        continue;
      }

      var image = document.createElement("img");
      var thumbnail = document.getElementById("thumbnail");
      image.file = file;
      thumbnail.appendChild(image)

      var reader = new FileReader()
      reader.onload = (function(aImg){
        return function(e){
          aImg.src = e.target.result;
        };
      }(image))

      var ret = reader.readAsDataURL(file);
      var canvas = document.createElement("canvas");
      ctx = canvas.getContext("2d");
      image.onload= function(){
        ctx.drawImage(image,100,100)
      }
    } // end for loop

  } // end showThumbnail


  
  
});
 </script>  
</body>
</html>


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-06-2017


การเลือกไฟล์แบบหลายครั้ง เช่นการเลือกไฟล์ที่อยู่คนละโฟลเดอร์ เพื่ออัพโหลด ดูที่กระทู้นี้ 


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 2 วันที่ 07-12-2017


ตัวอย่างโค้ด การเลือกไฟล์แบบหลายครั้ง เช่นการเลือกไฟล์ที่อยู่คนละโฟลเดอร์ เพื่ออัพโหลดพร้อมกันได้ 
ปรับเรื่องการไม่สร้าง input file ใหม่ถ้ายังไม่เลือก ป้องกันรายการที่ไม่ได้เลือกไฟล์ ดูตัวอย่างประกอบได้ที่
demo 1

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@3.3.7/dist/css/bootstrap.min.css">
  <style type="text/css">
    .drop-area{
     width:100px; height:25px;
     border: 1px solid #999; text-align: center;
     padding:10px; cursor:pointer;
    }
    #thumbnail img{width:100px;height:100px;margin:5px;}
    #thumbnail div.removepic:hover{
      display:inline-block;
      border:1px dashed red;
    }
    canvas{border:1px solid red;}  
  </style>
</head>
<body>
 
  <br> 
  <div style="margin:auto;width:80%;"> 
    <h3> บันทึกข้อมูล</h3>  
    <form class="form" id="myFrom" method="post" action="show_data.php" role="form" enctype="multipart/form-data">  
      <div class="form-group"> 
        <lable class="control-label">Name : </lable> 
        <input type="text" autocomplete="off" class="form-control" name="name"> 
      </div> 
      <div class="form-group"> 
        <lable class="control-label">Picture : </lable> 
      <div id="upload" class="btn btn-info">
        Upload File
      </div>
      <div id="thumbnail"></div>        
      </div> 
      <button type="submit" class="btn btn-primary">เพิ่มข้อมูล</button>       
    </form> 
    <br> 
     
  </div>
 
 
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" >
$(function () {
 
 
  $("#upload").on("click",function(e){
		var lastFile = $(".file_upload:last").length;
		if(lastFile >= 0){
			if(lastFile == 0 || $(".file_upload:last").val()!=""){
				var objFile= $("<input>",{
				  "class":"file_upload",
					"type":"file",
					"multiple":"true",
					"name":"file_upload[]",
					"style":"display:none",
						change: function(e){
							var files = this.files
							showThumbnail(files)  
						}
				});	
				$(this).before(objFile);		
				$(".file_upload:last").show().click().hide();					
			}else{
				$(".file_upload:last").show().click().hide();		
			}			
		}
    e.preventDefault();
  });
 
  function showThumbnail(files){
 
  //  $("#thumbnail").html("");
    for(var i=0;i<files.length;i++){
      var file = files[i]
      var imageType = /image.*/
      if(!file.type.match(imageType)){
        //   console.log("Not an Image");
        continue;
      }
 
      var image = document.createElement("img");
      var thumbnail = document.getElementById("thumbnail");
      image.file = file;
      thumbnail.appendChild(image);
 
      var reader = new FileReader();
      reader.onload = (function(aImg){
        return function(e){
          aImg.src = e.target.result;
        };
      }(image))
 
      var ret = reader.readAsDataURL(file);
      var canvas = document.createElement("canvas");
      ctx = canvas.getContext("2d");
      image.onload= function(){
        ctx.drawImage(image,100,100)
      }
    } // end for loop
 
  } // end showThumbnail
 
 
   
   
});
 </script>  
</body>
</html>
กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: preview อัพโหลด html5
เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอินหริอ ล็อกอิน ด้วย Facebook
URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ