แนวทางเช็คห้องว่าง ด้วย php และ mysql กับช่วงเวลาต่อวัน

เขียนเมื่อ 8 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ช่วงเวลา ห้องว่าง

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ช่วงเวลา ห้องว่างรูปแบบต่อไปนี้ใช้สำหรับกรณีการตรวจสอบข่วงเวลา ที่ว่างของวันหนึ่งๆ เท่านั้น
กรณีใช้ตรวจสอบช่วงเวลาข้ามวันต้องประยุกต์เพิ่มเติม
 
หลักการสู่เงื่อนไข คือ สมมติเรามีห้อง ที่ให้สำหรับจองเวลาเพื่อใช้งาน และเมื่อมีการจอง
ห้องดังกล่าวแล้ว เราทำการบันทึกข้อมูล คือ ช่วงเวลาเริ่มต้น และช่วงเวลาสิ้นสุด
 
*สามารถใช้สำหรับหลายห้องก็ได้ กรณีตัวอย่างสมมติแค่ห้องเดียว 
 
รูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเก็บการจองห้อง อย่างง่าย

-- 
-- Table structure for table `tbl_room_reserve`
-- 

CREATE TABLE `tbl_room_reserve` (
 `reserve_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `reserve_start` datetime NOT NULL,
 `reserve_end` datetime NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`reserve_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ;

-- 
-- Dumping data for table `tbl_room_reserve`
-- 

INSERT INTO `tbl_room_reserve` VALUES (1, '2015-04-01 08:15:00', '2015-04-01 10:15:00');
INSERT INTO `tbl_room_reserve` VALUES (2, '2015-04-01 14:02:04', '2015-04-01 15:02:13');
INSERT INTO `tbl_room_reserve` VALUES (3, '2015-03-31 14:59:29', '2015-04-01 16:59:42');การจะตรวจสอบว่าวันนี้ ห้องว่างหรือไม่ เราต้องทำการส่งเวลาที่ต้องการตรวจสอบเข้าไป
ดูแนวทางการสมมติการส่งค่า และการใช้งาน
 
ตัวอย่างโค้ด คำอธิบายแสดงในโค้ด
 
<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");      
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);   
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล   
$link=mysql_connect("localhost","root","test"); // เชื่อมต่อ Server    
mysql_select_db("test"); // ติดต่อฐานข้อมูล    
mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล  
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  
  <br>
  <br>
  <br>
  <div style="width:800px;margin:auto;">

<?php
// ตัวอย่างชุดข้อมูล
//  2015-04-01 08:15:00	2015-04-01 10:15:00
//  2015-04-01 14:02:04	2015-04-01 15:02:13

$chk_startDateTime="2015-04-01 15:02:00"; // ค่าวันที่ เวลาเริ่ม ที่ต้องการเช็ค
$chk_endDateTime="2015-04-01 17:14:00";   // ค่าวันที่ เวลาสิ้นสุด ที่ต้องการเช็ค
$nowday=substr($chk_startDateTime,0,10); // ดึงค่าเก็บวันที่ปัจจุบันไว้ใช้งาน

// ตรวจสอบว่าวันนี้มีรายการจองทั้งหมดกี่รายการ 
$numInDay=@mysql_result(@mysql_query("
SELECT COUNT(reserve_id) FROM tbl_room_reserve 
WHERE reserve_start LIKE '".$nowday."%'
"),0,0);

// ชุดคำสั่ง sql ตรวจสอบ รายการจอง ที่ไม่ทับซ้อนกับเวลาที่ตรวจสอบ
$q="
SELECT * FROM tbl_room_reserve WHERE 1 
AND (
    (
      reserve_start>'".$chk_startDateTime."' 
      AND reserve_start>'".$chk_endDateTime."' 
      AND reserve_end>'".$chk_startDateTime."' 
    ) 
      OR 
    (
      reserve_end<'".$chk_startDateTime."' 
      AND reserve_end<'".$chk_endDateTime."'    
      AND reserve_start<'".$chk_endDateTime."'  
    )
  )  
";
$qr=mysql_query($q);
// จำนวนรายการจองที่ไม่ทับซ้อนกับเวลาที่ตรวจอบ
$numMatch=mysql_num_rows($qr);

// ถ้าจำนวนรายการจองที่ไม่ทับซ้อนกับเวลาที่ตรวจสอบ เท่ากับรายการจองทั้งหมด
// ซึ่งหมายถึง ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ ว่าง
if($numMatch==$numInDay){
  echo "ว่าง";  
}else{
  echo "ไม่ว่าง เลือกช่วงเวลาใหม่";  
}


?>
    
  </div>
  
</body>
</html>
 
สามารถประยุกต์เพิ่มเติม ได้ตามต้องการ


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ
เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ