PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


Upload รูปภาพ หรือไฟล์ด้วย ฟังก์ชั่น ใช้ง่าย

25 September 2008 By Ninenik Narkdee
อัพโหลด รูปภาพ php function

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ อัพโหลด รูปภาพ php function

เป็นฟังก์ชันสำหรับทำการอัพโหลดไฟล์ไปไว้ที่ๆ ต้องการ โดยฟังก์ชั่นจะคืนค่า ชื่อของไฟล์ กลับมา หลังอัพโหลดไฟล์แล้ว ทำให้สามารถนำชื่อไฟล์นั้นไปเก็บในฐานข้อมูลได้
<?php
function upimg($img,$imglocate){
			if($img['name']!=''){
			$fileupload1=$img['tmp_name'];
			$g_img=explode(".",$img['name']);
			$file_up=time().".".$g_img[1];  // เปลี่ยนชื่อไฟล์ไหม่ เป็นตัวเลข
				if($fileupload1){
					$array_last=explode(".",$file_up);
					$c=count($array_last)-1;
					$lastname=strtolower($array_last[$c]);
						@copy($fileupload1,$imglocate.$file_up);			
						
				}				
			}
			return $file_up; // ส่งกลับชื่อไฟล์
}
?>
การเรียกใช้งาน
<?php
	$your_filename=upimg($_FILES['file'],"images/");
?>
โค้ดตัวอย่างการนำไปใช้
<?php
function upimg($img,$imglocate){
			if($img['name']!=''){
			$fileupload1=$img['tmp_name'];
			$g_img=explode(".",$img['name']);
			$file_up=time().".".$g_img[1]; 
				if($fileupload1){
					$array_last=explode(".",$file_up);
					$c=count($array_last)-1;
					$lastname=strtolower($array_last[$c]);
						@copy($fileupload1,$imglocate.$file_up);			
						
				}				
			}
			return $file_up;
}
?>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1">
  <input type="file" name="file" />
  <input type="submit" name="Submit" value="Submit" />
</form>
<?php
	if($_POST['Submit']){
		if($_FILES['file']['name']!=""){
			$my_filename=upimg($_FILES['file'],"images/");
			echo $my_filename; // แสดงชื่อไฟล์ที่อัพโหลด
		}
	}
?>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: function อัพโหลด รูปภาพ php


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ


URL สำหรับอ้างอิง