PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


กำหนดอายุ ของ ตัวแปร cookie ด้วย php ตอนที่ 2

19 September 2013 By Ninenik Narkdee
php cookie cookie php กำหนดอายุตัวแปร

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php cookie cookie php กำหนดอายุตัวแปรตัวแปร cookie หาก ไม่มีการกำหนดวันหมดอายุ ค่าของตัวแปร จะอยู่จนกว่า จะมีการ
ปิดบราวเซอร์ 
ดังนั้น การกำหนดอายุ ของตัวแปร cookie ใดๆ ย่อมขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
ตัวแปร cookie นั้นด้วย
 
รูปแบบ การใช้งาน cookie ที่อาจเคยได้เห็นผ่านตามา เช่น
- การกำหนด cookie ให้จดจำค่า ชื่อ username และ password 
- การกำหนด cookie เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการ กำหนดภาษา ของหน้าเว็บเพจ
- การกำหนด cookie เพื่อใช้สำหรับเก็บค่า รายการสินค้า บทความ หรือเนื้อหาที่เปิดดูล่าสุด
อื่นๆ เป็นต้น
 
วิธีกำหนดอายุของ ตัวแปร cookie ด้วย php
 
<?php
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",time()+3600);  // กำหนดตัวแปร		
}
?>
 
 
จาดโค้ดตัวอย่างด้านบน อายุของตัวแปร cookie คือ time()+3600 คือเวลาปัจจุบัน บวกไปอีก 3600 
วินาที หรือก็คือ มีอายุ 1 ชั่วโมง
 
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เราสามารถประยุกต์ เพิ่มเติมได้ดังนี้
 
ตัวอย่างประยุกต์ เป็น วัน
 
<?php
// ตัวอย่างประยุกต์ เป็น วัน ตัวอย่างมีอายุ 10 วัน
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	$ck_expire_day=10; // กำหนดวันที่ต้องการ ให้ตัวแปร cookie
	$ck_expire=time()+($ck_expire_day*60*60*24); // กำหนดคำนวณ วินาทีต่อวัน
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",$ck_expire);  // กำหนดตัวแปร		
}
?>
 
 
ตัวอย่างประยุกต์ เป็น ชั่วโมง
 
<?php
// ตัวอย่างประยุกต์ เป็น ชั่วโมง ตัวอย่าง มีอายุ 3 ชั่วโมง
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	$ck_expire_hour=3; // กำหนดจำนวนชั่วโมง ให้ตัวแปร cookie
	$ck_expire=time()+($ck_expire_hour*60*60); // กำหนดคำนวณ วินาทีต่อชั่วโมง
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",$ck_expire);  // กำหนดตัวแปร		
}
?>
 
 
ตัวอย่างประยุกต์ เป็น นาที
 
<?php
// ตัวอย่างประยุกต์ เป็น นาที ตัวอย่าง มีอายุ 5 นาที
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	$ck_expire_minute=5; // กำหนดจำนวนนาที ให้ตัวแปร cookie
	$ck_expire=time()+($ck_expire_minute*60); // กำหนดคำนวณ วินาทีต่อนาที
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",$ck_expire);  // กำหนดตัวแปร		
}
?>
 
 
การกำหนดอายุ ของตัวแปร cookie สามารถประยุกต์ ใช้ในการ ล้างค่า ตัวแปร cookie
ได้ โดยการ กำหนดเวลาหมดอายุ เป็น ค่าตัวเลขในอดีต
 
ตัวอย่างโค้ด การล้างค่าตัวแปร cookie ด้วยการกำหนด วันหมดอายุ
 
<?php
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",time()-3600);  // กำหนดตัวแปร	
?>
 


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: กำหนดอายุตัวแปร cookie php cookie phpURL สำหรับอ้างอิง