แสดง icons กำหนดรูปเอง ให้จุดเริ่มเต้น และสิ้นสุดของเส้นทาง ใน google map อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 12 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
google map จุดสิ้นสุด กำหนดเอง icons จุดเริ่มต้น

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ google map จุดสิ้นสุด กำหนดเอง icons จุดเริ่มต้น

ดูแล้ว 18,876 ครั้ง


 ประยุกต์จากเนื้อหา 

DirectionsService DirectionsRenderer ค้นหา และสร้าง เส้นทางใน google map
 
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือจุดเริ่มต้น และสิ้นสุด จะไม่สามารถลากเพื่อ เปลี่ยนเส้นทางได้
 
ตัวอย่าง
 
 
From:
To:
From:
To:
ระยะทางข้อความ ระยะทางตัวเลข เมตร
ระยะเวลาข้อความ ระยะเวลาตัวเลข วินาที
* ระยะทางโดยประมาณ ระยะเวลา กรณีขับรถ โดยประมาณ

 

 
โค้ดทั้งหมด
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Google Map API 3 - 01</title>
<style type="text/css">
html { height: 100% }
body { 
	height:100%;
	margin:0;padding:0;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas { 
	width:550px;
	height:400px;
	margin:auto;
	margin-top:50px;
}
</style>


</head>

<body>
 <div id="map_canvas"></div>
 <div id="showDD" style="margin:auto;padding-top:5px;width:550px;"> 
<!--textbox กรอกชื่อสถานที่ และปุ่มสำหรับการค้นหา เอาไว้นอกแท็ก <form>-->
From: 
<input name="namePlace" type="text" id="namePlace" size="60" />
<br />
To:
<input name="toPlace" type="text" id="toPlace" size="60" />
<input type="button" name="SearchPlace" id="SearchPlace" value="Search" />
<input type="button" name="iClear" id="iClear" value="Clear" />
 <hr />
<!-- <form> เก็บข้อมูลสำหรับนำไปบันทึกลงฐานข้อมูล หรือนำไปใช้อื่นๆ-->
<form id="form_get_detailMap" name="form_get_detailMap" method="post" action="">
From: 
<input name="namePlaceGet" type="text" id="namePlaceGet" size="60" />
<br />
To:
<input name="toPlaceGet" type="text" id="toPlaceGet" size="60" /><br />
ระยะทางข้อความ 
<input name="distance_text" type="text" id="distance_text" value="" size="17" />
ระยะทางตัวเลข 
<input name="distance_value" type="text" id="distance_value" value="0" size="17" />
เมตร<br />
ระยะเวลาข้อความ
<input name="duration_text" type="text" id="duration_text" size="15" />
ระยะเวลาตัวเลข
<input name="duration_value" type="text" id="duration_value" value="0" size="17" />
วินาที
<input type="submit" name="button" id="button" value="บันทึก" /> 
 <br />
 * ระยะทางโดยประมาณ ระยะเวลา กรณีขับรถ โดยประมาณ
 <p id="myconsole"></p>
</form> 
</div> 

<script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>  
<script type="text/javascript">
var directionShow; // กำหนดตัวแปรสำหรับใช้งาน กับการสร้างเส้นทาง
var directionsService; // กำหนดตัวแปรสำหรับไว้เรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var my_Latlng; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดเริ่มต้นของเส้นทางเมื่อโหลดครั้งแรก
var initialTo; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดปลายทาง เมื่อโหลดครั้งแรก
var searchRoute; // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น ให้สามารถใช้งานจากส่วนอื่นๆ ได้
var makeMarker; // 
var icons;
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	
	// Start/Finish icons
	icons = {
		start: new GGM.MarkerImage(
		// URL
		'//google-maps-icons.googlecode.com/files/walking-tour.png',
		// (width,height)
		new GGM.Size( 44, 32 ),
		// The origin point (x,y)
		new GGM.Point( 0, 0 ),
		// The anchor point (x,y)
		new GGM.Point( 22, 32 )
		),
		end: new GGM.MarkerImage(
		// URL
		'//google-maps-icons.googlecode.com/files/spring-hot.png',
		// (width,height)
		new GGM.Size( 44, 32 ),
		// The origin point (x,y)
		new GGM.Point( 0, 0 ),
		// The anchor point (x,y)
		new GGM.Point( 22, 32 )
		)
	};
		
	directionShow=new GGM.DirectionsRenderer({suppressMarkers:true});
//	directionShow=new GGM.DirectionsRenderer({
//		draggable:true,
//		markerOptions:{
//			 draggable: true,
//			 raiseOnDrag: false,			 
//			 dragCrossMove:true
//		}
//	});	
	
	directionsService = new GGM.DirectionsService();
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	// กำหนดตำแหน่งปลายทาง สำหรับการโหลดครั้งแรก
	initialTo=new GGM.LatLng(13.8129355,100.7316899); 
	var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง จากตัวแปร my_Latlng
		mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ จากตัวแปร my_mapTypeId
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions); // สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
	directionShow.setMap(map); // กำหนดว่า จะให้มีการสร้างเส้นทางในแผนที่ที่ชื่อ map
	
	if(map){ // เงื่่อนไขถ้ามีการสร้างแผนที่แล้ว
		 searchRoute(my_Latlng,initialTo); // ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน สร้างเส้นทาง
	}
	
	// กำหนด event ให้กับเส้นทาง กรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
	GGM.event.addListener(directionShow, 'directions_changed', function() {
		var results=directionShow.directions; // เรียกใช้งานข้อมูลเส้นทางใหม่ 
			
		// นำข้อมูลต่างๆ มาเก็บในตัวแปรไว้ใช้งาน
		var addressStart=results.routes[0].legs[0].start_address; // สถานที่เริ่มต้น
		var addressEnd=results.routes[0].legs[0].end_address;// สถานที่ปลายทาง
		var distanceText=results.routes[0].legs[0].distance.text; // ระยะทางข้อความ
		var distanceVal=results.routes[0].legs[0].distance.value;// ระยะทางตัวเลข
		var durationText=results.routes[0].legs[0].duration.text; // ระยะเวลาข้อความ
		var durationVal=results.routes[0].legs[0].duration.value; // ระยะเวลาตัวเลข		
		// นำค่าจากตัวแปรไปแสดงใน textbox ที่ต้องการ
		$("#namePlaceGet").val(addressStart);
		$("#toPlaceGet").val(addressEnd);
		$("#distance_text").val(distanceText);
		$("#distance_value").val(distanceVal);
		$("#duration_text").val(durationText);
		$("#duration_value").val(durationVal);		
	});


}
$(function(){
	// ส่วนของฟังก์ชัน สำหรับการสร้างเส้นทาง
	searchRoute=function(FromPlace,ToPlace){ // ฟังก์ชัน สำหรับการสร้างเส้นทาง
		if(!FromPlace && !ToPlace){ // ถ้าไม่ได้ส่งค่าเริ่มต้นมา ให้ใฃ้ค่าจากการค้นหา
			var FromPlace=$("#namePlace").val();// รับค่าชื่อสถานที่เริ่มต้น
			var ToPlace=$("#toPlace").val(); // รับค่าชื่อสถานที่ปลายทาง
		}
		// กำหนด option สำหรับส่งค่าไปให้ google ค้นหาข้อมูล
		var request={
			origin:FromPlace, // สถานที่เริ่มต้น
			destination:ToPlace, // สถานที่ปลายทาง
			travelMode: GGM.DirectionsTravelMode.DRIVING // กรณีการเดินทางโดยรถยนต์
		};
		// ส่งคำร้องขอ จะคืนค่ามาเป็นสถานะ และผลลัพธ์
		directionsService.route(request, function(results, status){
			if(status==GGM.DirectionsStatus.OK){ // ถ้าสามารถค้นหา และสร้างเส้นทางได้
				directionShow.setDirections(results); // สร้างเส้นทางจากผลลัพธ์


//				console.log(directionShow);
//				console.log(results.routes[0].legs[0]);
//				directionShow.markerOptions.icon=icons.start;				
//				directionShow.markerOptions.icon=icons.end;		
				var leg = results.routes[0].legs[0];
				makeMarker(leg.start_location, icons.start, "title" );
				makeMarker(leg.end_location, icons.end, 'title' );				
				
				// นำข้อมูลต่างๆ มาเก็บในตัวแปรไว้ใช้งาน 
				var addressStart=results.routes[0].legs[0].start_address; // สถานที่เริ่มต้น
				var addressEnd=results.routes[0].legs[0].end_address;// สถานที่ปลายทาง
				var distanceText=results.routes[0].legs[0].distance.text; // ระยะทางข้อความ
				var distanceVal=results.routes[0].legs[0].distance.value;// ระยะทางตัวเลข
				var durationText=results.routes[0].legs[0].duration.text; // ระยะเวลาข้อความ
				var durationVal=results.routes[0].legs[0].duration.value; // ระยะเวลาตัวเลข		
				// นำค่าจากตัวแปรไปแสดงใน textbox ที่ต้องการ
				$("#namePlaceGet").val(addressStart);
				$("#toPlaceGet").val(addressEnd);
				$("#distance_text").val(distanceText);
				$("#distance_value").val(distanceVal);
				$("#duration_text").val(durationText);
				$("#duration_value").val(durationVal);		
				// ส่วนการกำหนดค่านี้ จะกำหนดไว้ที่ event direction changed ที่เดียวเลย ก็ได้
			}else{
				// กรณีไม่พบเส้นทาง หรือไม่สามารถสร้างเส้นทางได้
				// โค้ดตามต้องการ ในทีนี้ ปล่อยว่าง
			}
		});
	}
	
	// ส่วนควบคุมปุ่มคำสั่งใช้งานฟังก์ชัน
	$("#SearchPlace").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ปุ่ม id=SearchPlace 
		searchRoute();	// เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
	});

	$("#namePlace,#toPlace").keyup(function(event){ // เมื่อพิมพ์คำค้นหาในกล่องค้นหา
		if(event.keyCode==13 && $(this).val()!=""){	// 	ตรวจสอบปุ่มถ้ากด ถ้าเป็นปุ่ม Enter 
			searchRoute();		// เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
		}		
	});
	
	$("#iClear").click(function(){
		$("#namePlace,#toPlace").val(""); // ล้างค่าข้อมูล สำหรับพิมพ์คำค้นหาใหม่
	});


	makeMarker=function(position,icon,title){
		 new GGM.Marker({
//			 draggable: true,
//			 raiseOnDrag: false,			 
//			 dragCrossMove:true,
			 position: position,
			 map: map,
			 icon: icon,
			 title: title
		 });
	}

	
});
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize	
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
	}).appendTo("body");	
});
</script> 
</body>
</html>
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ