แสดงพิกัด จาก xml ไฟล์ ใน google map ตอนที่ 4

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
xml พิกัด google map

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ xml พิกัด google mapเมื่อได้ xml ไฟล์ ที่มีข้อมูล เกี่ยวกับ พิกัดของผู้ใช้แต่ละคนแล้ว
ตามเนื้อหาในตอนที่ 3
 
สร้าง xml รายการ พิกัด และตำแหน่ง จากฐานข้อมูล ตอนที่ 3 
 
ต่อไปจะเป็นการนำ xml ไฟล์ที่ได้ มาเรียกใช้งาน และแสดงบน google map
โดยทำเพิ่มเติมต่อจากโค้ดใน ตอนที่ 2
 
บันทึกตำแหน่งปัจจุบัน ใน google map ลงฐานข้อมูล ตอนที่ 2 
 
 
ตัวอย่างผลลัพธ์
 
 
 
 
ไฟล์ แผนที่ ตัวอย่างกำหนดชื่อเป็น my_friend_location.php
คำอธิบายแสดงในโค้ด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="//www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Google Map API 3 - Friend 01</title>
<style type="text/css">
html { height: 100% }
body { 
	height:100%;
	margin:0;padding:0;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas { 
	width:650px;
	height:500px;
	margin:auto;
	margin-top:50px;
}
</style>


</head>

<body>
 <div id="map_canvas"></div>
 

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 12, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
		mapTypeId:GGM.MapTypeId.ROADMAP, // กำหนดรูปแบบแผนที่
		mapTypeControlOptions:{ // การจัดรูปแบบส่วนควบคุมประเภทแผนที่
			position:GGM.ControlPosition.TOP, // จัดตำแหน่ง
			style:GGM.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU // จัดรูปแบบ style 
		}
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map

  // เรียกใช้คุณสมบัติ ระบุตำแหน่ง ของ html 5 ถ้ามี 
  if(navigator.geolocation){ 
      navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position){ 
				var myPosition_lat=position.coords.latitude; // เก็บค่าตำแหน่ง latitude ปัจจุบัน
				var myPosition_lon=position.coords.longitude; // เก็บค่าตำแหน่ง longitude ปัจจุบัน
				// สรัาง LatLng ตำแหน่ง สำหรับ google map
        var pos = new GGM.LatLng(position.coords.latitude,position.coords.longitude); 	
				$.post("save_location.php",{ // ส่งค่าตำแหน่งปัจจุบัน บันทึกลงฐานข้อมูล
					myPosition_lat:myPosition_lat,  // ส่งค่า latitude
					myPosition_lon:myPosition_lon // ส่งค่า longitude
				},function(){
					map.panTo(pos); // เลื่อนแผนที่ไปตำแหน่งปัจจุบัน
					map.setCenter(pos); // กำหนดจุดกลางของแผนที่เป็น ตำแหน่งปัจจุบัน									
				});
      },function() { 
        // คำสั่งทำงาน ถ้า ระบบระบุตำแหน่ง geolocation ผิดพลาด หรือไม่ทำงาน 
      }); 
  }else{ 
     // คำสั่งทำงาน ถ้า บราวเซอร์ ไม่สนับสนุน ระบุตำแหน่ง 
  } 	

	// ใช้ ajax ดึงค่าจาก xml มาใช้งาน
  $.ajax({ 
    url:"friend_list.php", // ใช้ ajax ใน jQuery เรียกใช้ไฟล์ xml 
    dataType: "xml", 
    success:function(xml){ 
      $(xml).find("marker").each(function(){ // วนลูปดึงค่าข้อมูลมาสร้าง marker 
          var markerID=$(this).attr("id");// นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน   
          var markerName=$(this).find("name").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน   
          var markerLat=$(this).find("latitude").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน  
          var markerLng=$(this).find("longitude").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน     
					var markerDate=$(this).find("lastdate").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน     
					var narkerIcons=$(this).find("icon").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน      
          var markerLatLng=new GGM.LatLng(markerLat,markerLng); 
					var image1 = new GGM.MarkerImage(narkerIcons, // url ภาพ ใส่แบบเต็ม หรือแบบ path ก็ได้ 
					new GGM.Size(50, 60), //กำหนดความกว้าง สูงของ icons 
					new GGM.Point(0,0), // จุดเริ่มต้นของรูปภาพ ใช้ 0,0 
					new GGM.Point(25, 60) // จุดปลายของพิกัดเทียบกับรูป ปกติ (0,ความสูงของรูป) หรือ (ครึ่งหนึ่งความกว้างของรูป,ความสูงของรูป) 
					); 					
          var my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker 
            position:markerLatLng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง 
						icon: image1, // เปลี่ยนเป็น icon ตามรูปภาพที่ดึงจาก xml 
            map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
            title:markerName // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ 
          }); 
        // console.log($(this).find("id").text()); 
      }); 
    }   
  });   

}
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
	}).appendTo("body");	
});
</script> 
</body>
</html>


ในเนื้อหาตอนที่ 5 ตอนสุดท้าย จะเป็นการเพิ่ม infowindow แสดง ข้อมูล เมื่อคลิก แต่ละ icon ของรายการ ในแผนที่


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ