แนวทาง การค้นหาข้อมูล และแบ่งหน้า ด้วย php

เขียนเมื่อ 10 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php ค้นหา แบ่งหน้า

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php ค้นหา แบ่งหน้า

ดูแล้ว 44,579 ครั้ง


โค้ดตัวอย่างเนื้อหาต่อไปนี้ เป็นแนวทาง
สำหรับการเขียนโปรแกรม php สำหรับค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล
แบบเบื้องต้น สามารถนำไปประยุกต์เพิ่มเติมได้
 
ในเนื้อหา จะได้รู้จักการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  • ฟังก์ชั่นสำหรับแบ่งหน้า
  • ชุด css สำหรับ จัดรูปแบบการแสดงผล การแบ่งหน้า
  • ส่วนสร้างฟอร์ม สำหรับค้นหา
  • การแสดงผลการแบ่งหน้า ทั้งหัวและท้ายตาราง ด้วย thead และ tfooter
  • เงื่อนไข การค้นหา กับคำสั่ง sql
 
ตัวอย่างผลลัพธ์
 
 
โค้ดทั้งหมด

<?php
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
$link=mysql_connect("localhost","root",""); // เชื่อมต่อ Server  
mysql_select_db("test");  // ติดต่อฐานข้อมูล  
mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล  
?>  
<?php
// ฟังก์ชั่นสำหรับการแบ่งหน้า NEW MODIFY
function page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){      
    global $urlquery_str;   
    $pPrev=$chk_page-1;   
    $pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;   
    $pNext=$chk_page+1;   
    $pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;        
    $lt_page=$total_p-4;   
    if($chk_page>0){     
        echo "<a  href='$urlquery_str"."pages=".intval($pPrev+1)."' class='naviPN'>Prev</a>";   
    }   
    if($total_p>=11){   
        if($chk_page>=4){   
            echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=1'>1</a><a class='SpaceC'>. . .</a>";      
        }   
        if($chk_page<4){   
            for($i=0;$i<$total_p;$i++){     
                $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";   
                if($i<=4){   
                echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";      
                }   
                if($i==$total_p-1 ){    
                echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";      
                }          
            }   
        }   
        if($chk_page>=4 && $chk_page<$lt_page){   
            $st_page=$chk_page-3;   
            for($i=1;$i<=5;$i++){   
                $nClass=($chk_page==($st_page+$i))?"class='selectPage'":"";   
                echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($st_page+$i+1)."'>".intval($st_page+$i+1)."</a> ";         
            }   
            for($i=0;$i<$total_p;$i++){     
                if($i==$total_p-1 ){    
                $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";   
                echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";      
                }          
            }                                      
        }      
        if($chk_page>=$lt_page){   
            for($i=0;$i<=4;$i++){   
                $nClass=($chk_page==($lt_page+$i-1))?"class='selectPage'":"";   
                echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($lt_page+$i)."'>".intval($lt_page+$i)."</a> ";      
            }   
        }           
    }else{   
        for($i=0;$i<$total_p;$i++){     
            $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";   
            echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."' $nClass  >".intval($i+1)."</a> ";      
        }          
    }      
    if($chk_page<$total_p-1){   
        echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($pNext+1)."'  class='naviPN'>Next</a>";   
    }   
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> </title>
<style type="text/css">
/* css แบ่งหน้า */
.browse_page{   
    clear:both;   
    margin-left:12px;   
    height:25px;   
    margin-top:5px;   
    display:block;   
}   
.browse_page a,.browse_page a:hover{   
    display:block;   
	width: 2%;
    font-size:14px;   
    float:left;   
    margin:0px 5px;
    border:1px solid #CCCCCC;   
    background-color:#F4F4F4;   
    color:#333333;   
    text-align:center;   
    line-height:22px;   
    font-weight:bold;   
    text-decoration:none;   
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
}   
.browse_page a:hover{   
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#999999;
    color:#FFFFFF;   
}   
.browse_page a.selectPage{   
    display:block;   
    width:45px;   
    font-size:14px;   
    float:left;   
    margin-right:2px;   
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#999999;
    color:#FFFFFF;   
    text-align:center;   
    line-height:22px;    
    font-weight:bold;   
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
}   
.browse_page a.SpaceC{   
    display:block;   
    width:45px;   
    font-size:14px;   
    float:left;   
    margin-right:2px;   
    border:0px dotted #0A85CB;   
    background-color:#FFFFFF;   
    color:#333333;   
    text-align:center;   
    line-height:22px;   
    font-weight:bold;   
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
}   
.browse_page a.naviPN{   
    width:50px;   
    font-size:12px;   
    display:block;   
/*    width:25px;   */
    float:left;   
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#999999;
    color:#FFFFFF;   
    text-align:center;   
    line-height:22px;   
    font-weight:bold;      
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
}  
/* จบ css แบ่งหน้า */
</style>

</head>

<body>


<div style="margin:auto;text-align:left;width:700px;">
<!--ส่วนสร้างฟอร์ม สำหรับค้นหา -->
<form id="form_search" name="form_search" method="get" action="">
  <input type="text" name="keyword" id="keyword" />
  <input type="submit" name="button" id="button" value="ค้นหา" />
</form>


<br />

<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="00">
<tbody>
  <tr>
    <td align="left" >
 <br />

    <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;">
    	<tr>
        <td width="50" height="20" align="center" bgcolor="#F2F2F2">#</td>
        <td height="20" bgcolor="#F2F2F2">&nbsp; Topic</td>
        </tr>
<?php
        $i=1;
        $q="SELECT * FROM  province_th WHERE 1 ";
		// เงื่อนไขการค้นหา ถ้ามีการส่งค่า ตัวแปร $_GET['keyword'] 
		if(isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword']!=""){
			// ต่อคำสั่ง sql 
			$q.=" AND province_name LIKE '%".trim($_GET['keyword'])."%' ";	
		}
        $qr=@mysql_query($q);	
		
		$total=@mysql_num_rows($qr);
		$e_page=10; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า   
		if(!isset($_GET['pages'])){   
			$_GET['pages']=0;   
		}else{   
			$_GET['pages']=$_GET['pages']-1;
			if($_GET['pages']<0){
				$_GET['pages']=0;	
			}
			$chk_page=$_GET['pages'];     
			$_GET['pages']=$_GET['pages']*$e_page;   
		}   
		$q.=" ORDER BY province_id DESC  LIMIT ".$_GET['pages'].",$e_page";
			
		$qr=@mysql_query($q);	
		if(@mysql_num_rows($qr)>=1){   
			$plus_p=($chk_page*$e_page)+@mysql_num_rows($qr);   
		}else{   
			$plus_p=($chk_page*$e_page);       
		}   
		$total_p=ceil($total/$e_page);   
		$before_p=($chk_page*$e_page)+1;  
		/// END PAGE NAVI ZONE			
		
        while($rs=@mysql_fetch_array($qr)){
?>  
  <tr>
    <td width="60" height="20" align="center"><?=(($e_page*$chk_page)+$i)?></td>
    <td height="20">&nbsp;<?=$rs['province_name']?></td>
  </tr>
<?php $i++; } ?>     
    </table>
    
    <br />

    </td>
  </tr>
</tbody>


<thead>
  <tr>
    <td align="left">
    
 
 <div style="margin:auto;width:100%;">
  <?php if($total>10){ ?>                  
  <div class="browse_page">   
    <?php      
    if(count($_GET)<=1){
        $urlquery_str="?";
    }else{
		$para_get="";
		foreach($_GET as $key=>$value){
			if($key!="pages"){
				$para_get.=$key."=".$value."&";
			}
		}
        $urlquery_str="?$para_get";
    }
    // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า      
    page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);       
    ?>
    </div>   
    <?php } ?>  
</div>    
    
    
    </td>
  </tr>
  <tr>
  <td height="30" align="left">&nbsp;</td>
  </tr>
</thead>  

<tfoot>
  <tr>
  <td height="30">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left">

 <div style="margin:auto;width:100%;">
     <?php if($total>10){ ?>                  
    <div class="browse_page">   
    <?php      
    // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า      
    page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);       
    ?>
    </div>   
    <?php } ?>     
</div>  
    
    </td>
  </tr>
</tfoot>    
</table>

</div>


</body>
</html>
 
จากโค้ดตัวอย่าง จะเป็นการใช้งาน การค้นหา จังหวัด ในตารางฐานข้อมูลจังหวัด
ในประเทศไทย ชื่อจังหวัดในฐานข้อมูลเป็นภาษาไทย  เราค้นหาโดยการพิมพ์ชื่อจังหวัด
หรือตัวอักษร เพื่อทำการทดสอบ เช่น พิมพ์ อ แล้วกด ค้นหา ตารางก็จะแสดงข้อมูล
หากมีหลายหน้า ก็จะแสดงเลขหน้า ให้เราเลือก 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ