การใช้งาน CKEditor CDN และการประยุกต์ รองรับการอัพโหลดไฟล์

เขียนเมื่อ 7 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ckeditor cdn ckeditor

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ckeditor cdn ckeditor

ดูแล้ว 8,868 ครั้ง


ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้เป็นการประยุกต์การใช้งาน ckeditor cdn ซึ่งเป็นการเรียกใช้ ckeditor
โดยที่ไม่ต้องโหลดไฟล์ของตัว ckeditor มาไว้ในเว็บไซต์หรือโฮสของเรา ช่วยให้สะดวก
และลดจำนวน HTTP requests ที่เรียกมายัง server ของเราลง ทำให้ทำงานได้เร็วเพิ่มขึ้น
 
ในที่นี้จะแสดงเป็นโค้ดตัวอย่างการใช้งาน เพื่อนำไปใช้ต่อหรือประยุกต์เพิ่มเติมได้
โค้ดตัวอย่าง จะรองรับการอัพโหลดไฟล์รูปภาพในตัว ไฟล์ที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย
 
- ckeditor_cdn.php ไฟล์ตัวอย่าง พร้อมโค้ดการใช้งานการส่งค่าแบบปกติ และแบบ ajax
- ckeditor_config.js ไฟล์สำหรับการตั้งค่ารูปแบบหรือการใช้งาน ckeditor ตามที่เราต้องการ
- uploadfunc.php  ไฟล์สำหรับอัพโหลดรูปภาพ
 
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
ตัวอย่างรูปผลลัพธ์
 
 
ไฟล์โค้ดตัวอย่าง ckeditor_cdn.php
 
<?php
// โค้ดตัวอย่างการรับค่า กรณีส่งค่าแบบ submit ธรรมดา
if(isset($_POST['detail'])){
	echo "TITLE=>";
	echo $_POST['title'];
	echo "DETAIL=>";
	echo $_POST['detail'];
	exit;	
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>CKEditor</title>
<!--    ตัวอย่างนี้ใช้ css ของ bootstrap จัดรูปแบบ หากไม่ใช่ สามารถตัดออกได้-->
     <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> 
<!--     ตัวอย่างนี้ใช้ jquery library สำรหับเรียกใช้งานกับ ajax หากใช้ตัวอื่่น สามารถตัดออกได้-->
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>     
    <!-- เรียกใช้งาน ckeditor cdn -->
    <script src="//cdn.ckeditor.com/4.5.10/full/ckeditor.js"></script>
  </head>
  <body>
  <br>
<br>
  <div class="container">
  <div style="width:700px;margin:auto;">
   <form action="" method="post" name="form_demo" id="form_demo">

    TITLE:<br>
    <input name="title" type="text" id="title" size="50" class="form-control"><br><br>
    DETAIL:<br>
    <textarea name="detail"></textarea>
   	<script>
			var pathURL= 'http://localhost/demo/ckeditor_cdn/'; // เปลี่ยนเป็น path ที่เก็บไฟล์ ckeditor_config.js
						
			var cke = CKEDITOR.replace( 'detail', {
				customConfig: pathURL+'ckeditor_config.js'	
			});
    </script>

    <br>
   <input type="submit" name="Submit" id="button" class="btn btn-info" value="คลิกที่นี่เพื่อส่งข้อมูลแบบ ปกติ">
   <input type="button" name="submit_ajax" id="submit_ajax" class="btn btn-warning" value="คลิกที่นี่ส่งข้อมูลด้วย Ajax">
		<button type="button" class="btn btn-success" onClick="window.location='ckeditor_cdn.php'">Reload</button>
  </form>
  </div>
  </div>

   <script type="text/javascript">
   $(function(){
		 // โค้ดตัวอย่างการส่งค่า กรณีส่งค่าแบบ ajax
		 $("#submit_ajax").on("click",function(){
			 $.post("ckeditor_cdn.php",{
				 title:$("#title").val(),
				 detail:cke.getData()
			 },function(response){
				 alert(response);
			 });
			 console.log(cke.getData());
		 });
	 });
   </script>
  </body>
</html>
 
ไฟล์ ckeditor_config.js สำหรับตั้งค่า ckeditor 
 
CKEDITOR.editorConfig = function( config ) {
	config.toolbarGroups = [
		{ name: 'clipboard',  groups: [ 'clipboard', 'undo' ] },
/*		{ name: 'editing',   groups: [ 'find', 'selection', 'spellchecker' ] },*/
		{ name: 'links' },
		{ name: 'insert' },
/*		{ name: 'forms' },*/
/*		{ name: 'tools' },*/
/*		{ name: 'document',  groups: [ 'mode', 'document', 'doctools' ] },*/
/*		{ name: 'others' },*/
		'/',
		{ name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles', 'cleanup' ] },
		{ name: 'paragraph',  groups: [ 'list', 'indent', 'blocks', 'align', 'bidi' ] },
		{ name: 'styles' },
		{ name: 'colors' }
	];	
  config.language = 'th';
 	config.removePlugins = 'magicline';
	config.enterMode = 3;
	config.width = '700';
  config.uiColor = '#EFE4B0';
	config.allowedContent = true; 
	config.removeDialogTabs = 'image:advanced'; // ซ่อนปุ่มชั่นสูง
//	config.extraPlugins = 'filebrowser';	
//	config.filebrowserBrowseUrl = '/browser/browse.php';
	config.filebrowserUploadUrl = 'uploadfunc.php'; // แสดงแท็บอัพโหลดไฟล์รูป เมือ่แทรกรูป
// การตั่งค่าอื่นๆ ใด เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ 
// http://docs.ckeditor.com/#!/api/CKEDITOR.config	
};
 
ไฟล์สำหรับฟังก์ชั่นอัพโหลดรูปภาพ uploadfunc.php
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>File Upload</title>
</head>
<body>
<?php
// Required: anonymous function reference number as explained above.
$funcNum = $_GET['CKEditorFuncNum'] ;
// Optional: instance name (might be used to load a specific configuration file or anything else).
$CKEditor = $_GET['CKEditor'] ;
// Optional: might be used to provide localized messages.
$langCode = $_GET['langCode'] ;
// Optional: compare it with the value of `ckCsrfToken` sent in a cookie to protect your server side uploader against CSRF.
// Available since CKEditor 4.5.6.
$token = $_POST['ckCsrfToken'] ;

function uppic_only($img,$imglocate,$limit_size=2000000,$limit_width=0,$limit_height=0,$i_num=NULL){ 
  $allowed_types=array("jpg","jpeg","gif","png");   
// echo "1<br>"; 
  $file_up=NULL; 
  if($img["name"]!=""){ 
    $fileupload1=$img["tmp_name"]; 
    $data_Img=@getimagesize($fileupload1); 
    $g_img=explode(".",$img["name"]); 
    $ext = strtolower(array_pop($g_img));  
    if($i_num){ 
      $file_up=time()."-".$i_num.".".$ext;     
    }else{ 
      $file_up=time().".".$ext;           
    } 
    $canUpload=0; 
//   echo "2<br>"; 
    if(isset($data_Img) && $data_Img[0]>0 && $data_Img[1]>0){ 
//     echo "3<br>"; 
      if($img["size"]<=$limit_size){         
        if($limit_width>0 && $limit_height>0){ 
          if($data_Img[0]<=$limit_width && $data_Img[1]<=$limit_height){ 
            $canUpload=1; 
//           echo "5<br>"; 
          }           
        }elseif($limit_width>0 && $limit_height==0){ 
          if($data_Img[0]<=$limit_width){ 
            $canUpload=1; 
//           echo "6<br>"; 
          }     
        }elseif($limit_width==0 && $limit_height>0){ 
          if($data_Img[1]<=$limit_height){ 
            $canUpload=1; 
//           echo "7<br>"; 
          }                         
        }else{ 
          $canUpload=1;           
//         echo "8<br>"; 
        }       
      }else{ 
//       echo "4<br>"; 
      }       
    }     
    if($fileupload1!="" && @in_array($ext,$allowed_types) && $canUpload==1){       
        if(is_uploaded_file($fileupload1)){ 
          @move_uploaded_file($fileupload1,$imglocate.$file_up);  
          @chmod($imglocate.$file_up,0777);                 
        } 
    }else{ 
      $file_up=NULL; 
    } 
  } 
  return $file_up; // ส่งกลับชื่อไฟล์ 
} 
// ถ้ามีการส่งไฟล์มาทำการอัพโหลด
if($_FILES["upload"]){
	// อัพโหลดรูปพาพไปที่โฟลเดอร์ picupload เปลี่ยนชื่ออื่นถ้าต้องการ
	$file_up=uppic_only($_FILES["upload"],"picupload/"); 
/* สามารถดูรูปแบบการเรียกใช้งานฟังก์ชั่นอัพโหลดเพิ่มได้ที่ 
สร้างฟังก์ชันสำหรับอัพโหลดรูป แบบกำหนดเงื่อนไข อย่างง่าย 
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=440 via @ninenik	*/
}// ตรวจสอบชื่อไฟล์ที่อัพโหลด
if($file_up!=NULL){ // ถ้าอัพโหลดแล้วชื่อไฟล์ไม่ว่าง
	$url = 'picupload/'.$file_up; // กำหนด path ของรูปภาพ 
	// สามารถกำหนด path เต็มได้เช่น $url = 'https://www.ninenik.com/picupload/'.$file_up;
	// ข้อความแจ้งอัพโหลดเรียบร้อยแล้ว
	$message = 'File successfully uploaded.';	
}else{
	$url=NULL;
	// ข้อความแจ้งอัพโหลดไม่สำเร็จ
	$message = 'Can not upload file, Please try agian!';	
}
echo "<script type='text/javascript'>window.parent.CKEDITOR.tools.callFunction($funcNum, '$url', '$message');</script>";
?>
</body>
</html>
<?php /*?>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1"> 
 <input type="file" name="pic_upload" id="pic_upload" /> 
 <input type="submit" name="bt_upload" id="bt_upload" value="Submit" /> 
</form> 
<pre> 
<?php  
if(isset($_POST["bt_upload"])){ 
// อัพโหลดรูปในโฟลเดอร์ชื่อ picup 
// ตัวอย่างการใช้งานแบบปกติ อัพรูปภาพขนาดไม่เกิน 2 MB 
// $dataUpPic=uppic_only($_FILES["pic_upload"],"picup/"); 
   
// ตัวอย่างการใช้งานแบบปกติ อัพรูปภาพขนาดไม่เกิน 1 MB กว้างไม่เกิน 700  
  $dataUpPic=uppic_only($_FILES["pic_upload"],"picup/",1000000,700); 
   
// ตัวอย่างการใช้งานแบบปกติ อัพรูปภาพขนาดไม่เกิน 1 MB กว้างไม่เกิน 700 สูงไม่เกิน 500 
  $dataUpPic=uppic_only($_FILES["pic_upload"],"picup/",1000000,700,500); 
   
// ตัวอย่างการใช้งานแบบปกติ อัพรูปภาพขนาดไม่เกิน 1 MB สูงไม่เกิน 500 
  $dataUpPic=uppic_only($_FILES["pic_upload"],"picup/",1000000,0,500);   
   
  echo $dataUpPic; // แสดงชื่อไฟล์รูป  
   
// print_r($dataUpPic); 
} 
?> 
 สามารถดูรูปแบบการเรียกใช้งานฟังก์ชั่นอัพโหลดเพิ่มได้ที่ 
สร้างฟังก์ชันสำหรับอัพโหลดรูป แบบกำหนดเงื่อนไข อย่างง่าย 
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=440 via @ninenik
</pre> <?php */?>
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ