แนวทางการใช้งาน LINE Login ในการล็อกอินผ่านเว็บไซต์หรือสมัครใช้บริการ

เขียนเมื่อ 6 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
line line dev line login

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ line line dev line login

ดูแล้ว 46,740 ครั้ง


เนื้อหาต่อไปนี้ จะเป็นแนวทาง วิธีการใช้งาน LINE Login หรือการล็อกอินผ่านบัญชี LINE เพื่อเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ หรือบริการที่เราสร้างขึ้น รูปแบบการใช้งานและลำดับการทำงานจะคล้ายกับบทความ
    เชื่อมต่อ Line Notify กับผู้ใช้ Line รับการแจ้งเตือนผ่านบริการเว็บเซอร์วิส http://niik.in/830 
 
โดยจะขอลดขั้นตอนการอธิบาย เพื่อให้เนื้อหากระชับและไม่ยาวเกินไป การปรับแต่งเพิ่มจำเป็นต้อง
อาศัยความเข้าใจของผู้ใช้ประกอบด้วย ตัวอย่างบทความ เกี่ยวกับการนำไปประยุกต์กับระบบล็อกอิน
ผ่านเว็บไซต์ ดูบทความด้านล่างนี้ เป็นไอเดียหรือแนวทาง
    ประยุกต์ใช้งาน Google Sign In สำหรับล็อกอินเว็บไซต์ด้วย Google อย่างง่าย http://niik.in/725 
    การล็อกอิน facebook กับระบบสมาชิก ด้วย facebook javascript sdk http://niik.in/719 
 
ในที่นี้ได้ทำการสร้าง class สำหรับใช้งานการล็อกอิน ด้วย LINE ไว้ให้แล้ว เพื่อให้สามารถเรียก
ใช้งานได้สะดวก และลดขั้นตอนลง
 
เริ่มต้นให้ไปที่เว็บไซต์
 
ทำการล็อกอินด้วยบัญชี LINE ถ้ายังไม่ได้ล็อกอิน หลังจากล็อกอินเรียบร้อยแล้ว จะเปลี่ยนไปหน้า
console ที่หน้า  https://developers.line.me/console/ 
 
ในหน้า console ถ้าระบบแจ้งให้กรอกข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ ตัวเราให้ครั้งแรก ก็ให้กรอกรายละเอียดให้ครบ
หลังจากนั้งให้ทำการเพิ่ม Provider ตามปุ่ม "Add new provider" ตามรูปด้านล่าง
 
 


 
 
ในที่นี้ได้เพิ่มไปแล้วชื่อ Ninenik.com โดย Provider ก็เหมือนกับชื่อผู้ให้บริการที่เราต้องการกำหนด
เสร็จจากนั้นให้เราคลิกเข้าไปที่ provider ของเรา จะมีปุ่ม LINE Login กับ Message API
ตามรูปด้านล่าง ให้เราเลือก LINE Login

 
 


 
 
จะขึ้นฟอร์มให้เรากรอก Channel ที่เราจะสร้าง ถ้าแบบเข้าใจง่ายๆ ก็คือสร้าง app ตัวหนึ่งขึ้นมา
กรอกข้อมูล และรายละเอียดให้ครบถ้วน จนเสร็จสิ้นขั้นตอน

 
 


 
 
เรียบร้อยแล้วกด Confirm แล้วติ้กเลือก ยอมรับเงื่อนไข จากนั้นกดปุ่ม Create เราจะได้หน้ารายการ
App ตามรูปด้านล่าง

 
 


 
 
คลิกเข้าไปจัดการรายการ App ที่เราสร้างขึ้น สังเกตเมนูด้านซ้าย ที่เราจะใช้งาน ก็มีส่วนของ
เมนู Channel settings กับ App settings

 
 


 
 
โดยเราจะใช้ค่า Channel ID และ Channel secret ในส่วนของ Channel settings ไปใช้งาน
ค่าตามรูป
 

 

 
 
 
และเราจะเข้าไปกำหนด Callback URL ในส่วนของ App settings ตามรูป

 
 


 
 
ถ้าไม่มีให้เพิ่ม url ที่ต้องการรับค่าหลังจากทำการล็อกอินผ่าน LINE
 
จะเห็นว่าค่าที่จะใช้งาน จะคล้ายกับในส่วนของ LINE Notify คือมี 3 ค่าดังต่อไปนี้
 • Channel ID
 • Channel secret
 • Callback URL
 
ต่อไปก็เป็นส่วนของการกำหนดโค้ด สิ่งสำคัญก็คือ LineLoginLib class สำหรับเรียกใช้งาน
 
ไฟล์ LineLoginLib.php 
 
<?php
class LineLoginLib
{
  private $_CLIENT_ID;
  private $_CLIENT_SECRET;
  private $_CALLBACK_URL;
  private $_STATE_KEY = 'random_state_str';
	
  public function __construct($_CLIENT_ID,$_CLIENT_SECRET,$_CALLBACK_URL)
  {
		$this->_CLIENT_ID = $_CLIENT_ID;
		$this->_CLIENT_SECRET = $_CLIENT_SECRET;
		$this->_CALLBACK_URL = $_CALLBACK_URL;
  }	

	public function authorize()
	{
		if (session_status() !== PHP_SESSION_ACTIVE) {session_start();}
		
		$_SESSION[$this->_STATE_KEY] = $this->randomToken();

		$url = "https://access.line.me/oauth2/v2.1/authorize?".
			http_build_query(array(
				'response_type' => 'code', // ไม่แก้ไขส่วนนี้
				'client_id' => $this->_CLIENT_ID,
				'redirect_uri' => $this->_CALLBACK_URL,
				'scope' => 'openid profile', // ไม่แก้ไขส่วนนี้
				'state' => $_SESSION[$this->_STATE_KEY]
			)
		);
		$this->redirect($url);
	}
	
	public function requestAccessToken($params, $returnResult = NULL, $ssl = NULL)
	{
		$_SSL_VERIFYHOST = (isset($ssl))?2:0;
		$_SSL_VERIFYPEER = (isset($ssl))?1:0;
		if (session_status() !== PHP_SESSION_ACTIVE) {session_start();}
			
		if(!isset($_SESSION[$this->_STATE_KEY]) || $params['state'] !== $_SESSION[$this->_STATE_KEY]){
			if(isset($_SESSION[$this->_STATE_KEY])){ unset($_SESSION[$this->_STATE_KEY]); }
			return false;
		}
		
		if(isset($_SESSION[$this->_STATE_KEY])){ unset($_SESSION[$this->_STATE_KEY]); }
		
		$code = $params['code'];
		$tokenURL = "https://api.line.me/oauth2/v2.1/token";
		 
		$headers = array(
			'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
		);
		$data = array(
			'grant_type' => 'authorization_code',
			'code' => (string)$code,
			'redirect_uri' => $this->_CALLBACK_URL,
			'client_id' => $this->_CLIENT_ID,
			'client_secret' => $this->_CLIENT_SECRET				
		);
		
		$ch = curl_init();
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $tokenURL);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, 1);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data));
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, $_SSL_VERIFYHOST);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, $_SSL_VERIFYPEER);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
		$result = curl_exec( $ch );
		$httpCode = curl_getinfo( $ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
		curl_close( $ch );
		
		$result = json_decode($result,TRUE);

		if($httpCode == 200){
			if(!is_null($result) && array_key_exists('access_token',$result)){
				if(is_null($returnResult)){
					return $result['access_token'];					
				}else{
					if(array_key_exists('id_token',$result)){
						$userData = explode(".",$result['id_token']);
						list($alg,$data) = array_map('base64_decode',$userData);
						$result['alg'] = $alg;
						$result['user'] = $data;
					}					
					return $result;		
				}
			}else{
				return NULL;	
			}					
		}else{
			if(is_null($returnResult)){
				return NULL;
			}else{
				return $result;			
			}							
		}
	}

	public function userProfile($accessToken, $returnResult = NULL, $ssl = NULL)
	{
		$_SSL_VERIFYHOST = (isset($ssl))?2:0;
		$_SSL_VERIFYPEER = (isset($ssl))?1:0;
		$accToken = $accessToken;
		$profileURL = "https://api.line.me/v2/profile";
		
		$headers = array(
			'Authorization: Bearer '.$accToken
		);
		
		$ch = curl_init();
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $profileURL);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, $_SSL_VERIFYHOST);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, $_SSL_VERIFYPEER);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
		$result = curl_exec( $ch );
		$httpCode = curl_getinfo( $ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
		curl_close( $ch );

		$result = json_decode($result,TRUE);

		if($httpCode == 200){
			if(!is_null($result) && array_key_exists('userId',$result)){
				if(is_null($returnResult)){
					return $result['userId'];
				}else{
					return $result;		
				}
			}else{
				return NULL;	
			}					
		}else{
			if(is_null($returnResult)){
				return NULL;
			}else{
				return $result;			
			}						
		}
	}
	
	public function verifyToken($accessToken, $returnResult = NULL, $ssl = NULL)
	{
		$_SSL_VERIFYHOST = (isset($ssl))?2:0;
		$_SSL_VERIFYPEER = (isset($ssl))?1:0;
		$accToken = $accessToken;
		$verifyURL = "https://api.line.me/oauth2/v2.1/verify";
		
		$headers = array();
		
		$data = array(
			'access_token' => $accToken
		);
		
		$ch = curl_init();
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $verifyURL."?".http_build_query($data));
		curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, $_SSL_VERIFYHOST);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, $_SSL_VERIFYPEER);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
		$result = curl_exec( $ch );
		$httpCode = curl_getinfo( $ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
		curl_close( $ch );

		$result = json_decode($result,TRUE);

		if($httpCode == 200){
			if(!is_null($result) && array_key_exists('scope',$result)){
				if(is_null($returnResult)){
					return $result['scope'];
				}else{
					return $result;		
				}
			}else{
				return NULL;	
			}					
		}else{
			if(is_null($returnResult)){
				return NULL;
			}else{
				return $result;			
			}							
		}
	}	
	
	public function refreshToken($refreshToken, $data, $returnResult = NULL, $ssl = NULL)
	{
		$_SSL_VERIFYHOST = (isset($ssl))?2:0;
		$_SSL_VERIFYPEER = (isset($ssl))?1:0;
		$tokenURL = "https://api.line.me/oauth2/v2.1/token";
		
		$headers = array(
			'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
		);
		
		$data = array(
			'grant_type' => 'refresh_token',
			'refresh_token' => $refreshToken,
			'client_id' => $this->_CLIENT_ID,
			'client_secret' => $this->_CLIENT_SECRET					
		);		
			
		$ch = curl_init();
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $tokenURL);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, 1);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data));
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, $_SSL_VERIFYHOST);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, $_SSL_VERIFYPEER);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
		$result = curl_exec( $ch );
		$httpCode = curl_getinfo( $ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
		curl_close( $ch );

		$result = json_decode($result,TRUE);

		if($httpCode == 200){
			if(!is_null($result) && array_key_exists('access_token',$result)){
				if(is_null($returnResult)){
					return $result['access_token'];
				}else{
					return $result;		
				}
			}else{
				return NULL;	
			}					
		}else{
			if(is_null($returnResult)){
				return NULL;
			}else{
				return $result;			
			}							
		}
	}

	public function revokeToken($accessToken, $returnResult = NULL, $ssl = NULL)
	{
		$_SSL_VERIFYHOST = (isset($ssl))?2:0;
		$_SSL_VERIFYPEER = (isset($ssl))?1:0;
		$accToken = $accessToken;
		$revokeURL = "https://api.line.me/oauth2/v2.1/revoke";
		
		$headers = array(
			'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
		);
		
		$data = array(
			'access_token' => $accToken,
			'client_id' => $this->_CLIENT_ID,
			'client_secret' => $this->_CLIENT_SECRET				
		);		

		$ch = curl_init();
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $revokeURL);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, 1);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data));
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, $_SSL_VERIFYHOST);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, $_SSL_VERIFYPEER);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
		curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
		$result = curl_exec( $ch );
		$httpCode = curl_getinfo( $ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
		curl_close( $ch );

		$result = json_decode($result,TRUE);

		if($httpCode == 200){
			return true;				
		}else{
			return NULL;						
		}
	}
	
	public function redirect($url)
	{
		if(!header("Location: {$url}")){
			echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=$url">';
		}
		exit;		
	}
	public function setStateKey($stateKey)
	{
		$this->_STATE_KEY = $stateKey;	
	}
	
	public function randomToken($length = 32)
	{
		if(!isset($length) || intval($length) <= 8 ){
		 $length = 32;
		}
		if(function_exists('random_bytes')) {
			return bin2hex(random_bytes($length));
		}
		if(function_exists('mcrypt_create_iv')) {
			return bin2hex(mcrypt_create_iv($length, MCRYPT_DEV_URANDOM));
		} 
		if(function_exists('openssl_random_pseudo_bytes')) {
			return bin2hex(openssl_random_pseudo_bytes($length));
		}
	}
	
}
?>
 
LineLoginLib class ด้านบนที่สร้างขึ้นมา จะรองรับการใช้งานร่วมกับ LINE Login API ครอบคลุมพอสมควร
สามารถนำไปประยุกต์เพิ่มเติมตามต้องการ
 
ต่อไปเป็นตัวอย่างไฟล์สำหรับ Callback URL
ในที่นี้เราใช้ชื่อว่า login_uselib_callback.php ตามที่กำหนดค่าไว้ใน App settings
 
ไฟล์ login_uselib_callback.php
 
<?php
session_start();
require_once("LineLoginLib.php");

// กรณีต้องการตรวจสอบการแจ้ง error ให้เปิด 3 บรรทัดล่างนี้ให้ทำงาน กรณีไม่ ให้ comment ปิดไป
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

// กรณีมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
//require_once("dbconnect.php");

/// ส่วนการกำหนดค่านี้สามารถทำเป็นไฟล์ include แทนได้
define('LINE_LOGIN_CHANNEL_ID','กรอก Channel ID ของเรา');
define('LINE_LOGIN_CHANNEL_SECRET','กรอก Channel secret ของเรา');
define('LINE_LOGIN_CALLBACK_URL','กรอก Callback URL ของเรา เช่น https://www.example.com/login_uselib_callback.php');

$LineLogin = new LineLoginLib(
	LINE_LOGIN_CHANNEL_ID, LINE_LOGIN_CHANNEL_SECRET, LINE_LOGIN_CALLBACK_URL);
	
// กรณีต้องการดึงค่าเฉพาะ access token ไปใช้งาน
/*$accToken = $LineLogin->requestAccessToken($_GET);
if(isset($accToken) && is_string($accToken)){
	$_SESSION['ses_login_accToken_val'] = $accToken;
}*/

// กรณีต้องการดึงค่าเฉพาะ access token และค่าอื่นๆ รวมถึงข้อมูลผู้ใช้ เช่น userId ในไลน์ ไปใช้งาน
$dataToken = $LineLogin->requestAccessToken($_GET, true);
if(!is_null($dataToken) && is_array($dataToken)){
	if(array_key_exists('access_token',$dataToken)){
		$_SESSION['ses_login_accToken_val'] = $dataToken['access_token'];
	}
	if(array_key_exists('refresh_token',$dataToken)){
		$_SESSION['ses_login_refreshToken_val'] = $dataToken['refresh_token'];
	}	
	if(array_key_exists('id_token',$dataToken)){
		$_SESSION['ses_login_userData_val'] = $dataToken['user'];
	}		
}
$LineLogin->redirect('login_uselib.php');
?>
 
ในโค้ดตัวอย่างจะใช้การเก็บข้อมูลทดสอบไว้ใน session สามารถประยุกต์โดยบันทึกข้อมูลที่สำคัญไว้ในฐาน
ข้อมูลของระบบสมาชิกของเรา หรือสร้างสมาชิกใหม่โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับก็ได้
ข้อมูลที่สำคัญควรทำการบันทึกไว้ เรียกใช้งาน ได้แก่ access_token,refresh_token และ id_token 
    โดยสำหรับ id_token เราจะจัดการใน class เพื่อแปลงค่าเป็นข้อมูลของผู้ใช้ ไว้ใน $dataToken['user']
ตัวอย่างค่า ในรูปแบบ array แสดงดังรูป
 
 

 
 
โดยค่า key เท่ากับ sub จะเป็น userID ที่เราจะต้องเอาไปบันทึกในฐานข้อมูล หรือผูกกับ ระบบสมาชิกของเรา
ถ้ามีอยู่แล้ว สามารถดูค่าต่างๆ ได้ในหน้าลิ้งค์ด้านล่างนี้
 
ซึ่งค่าคร่าวๆ จะเป็นดังนี้
 
iss https://access.line.me. URL where the ID token is generated.
sub User ID for which the ID token is generated
aud Channel ID
exp The expiry date of the token. UNIX time.
iat Time that the ID token was generated. UNIX time
name User's display name.
picture User's profile image URL.
 
ข้อมูลของผู้ใช้ นอกจากได้จากค่าตัวแปร $dataToken['user'] ที่มาจากค่า id_token แล้ว
เรายังสามารถใช้คำสั่ง ใน class ดึงข้อมูลแสดง โดยใช้คำสั่ง 
 
// GET LINE USER PROFILE 
$userInfo = $LineLogin->userProfile($accToken,true);
if(!is_null($userInfo) && is_array($userInfo) && array_key_exists('userId',$userInfo)){
	print_r($userInfo);
}
 
ตัวอย่างค่าที่ได้ จะมีโครงสร้าง array ดังนี้
 

 
 
ซึ่งจะมี userID ชื่อที่แสดง และ URL รูปโพรไฟล์
 
 
ไฟล์และโค้ดตัวอย่างการใช้งาน
 
ไฟล์ login_uselib.php
 
<?php
session_start();
require_once("LineLoginLib.php");

// กรณีต้องการตรวจสอบการแจ้ง error ให้เปิด 3 บรรทัดล่างนี้ให้ทำงาน กรณีไม่ ให้ comment ปิดไป
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

// กรณีมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
//require_once("dbconnect.php");

/// ส่วนการกำหนดค่านี้สามารถทำเป็นไฟล์ include แทนได้
define('LINE_LOGIN_CHANNEL_ID','กรอก Channel ID ของเรา');
define('LINE_LOGIN_CHANNEL_SECRET','กรอก Channel secret ของเรา');
define('LINE_LOGIN_CALLBACK_URL','กรอก Callback URL ของเรา เช่น https://www.example.com/login_uselib_callback.php');

$LineLogin = new LineLoginLib(
	LINE_LOGIN_CHANNEL_ID, LINE_LOGIN_CHANNEL_SECRET, LINE_LOGIN_CALLBACK_URL);
	
if(!isset($_SESSION['ses_login_accToken_val'])){	
	$LineLogin->authorize();	
	exit;
}

$accToken = $_SESSION['ses_login_accToken_val'];
// Status Token Check
if($LineLogin->verifyToken($accToken)){
	echo $accToken."<br><hr>";
	echo "Token Status OK <br>";	
}


echo "<pre>";
// Status Token Check with Result 
//$statusToken = $LineLogin->verifyToken($accToken, true);
//print_r($statusToken);


//////////////////////////
echo "<hr>";
// GET LINE USERID FROM USER PROFILE
//$userID = $LineLogin->userProfile($accToken);
//echo $userID;

//////////////////////////
echo "<hr>";
// GET LINE USER PROFILE 
$userInfo = $LineLogin->userProfile($accToken,true);
if(!is_null($userInfo) && is_array($userInfo) && array_key_exists('userId',$userInfo)){
	print_r($userInfo);
}

//exit;
echo "<hr>";

if(isset($_SESSION['ses_login_userData_val']) && $_SESSION['ses_login_userData_val']!=""){
	// GET USER DATA FROM ID TOKEN
	$lineUserData = json_decode($_SESSION['ses_login_userData_val'],true);
	print_r($lineUserData);	
	echo "<hr>";
	echo "Line UserID: ".$lineUserData['sub']."<br>";
	echo "Line Display Name: ".$lineUserData['name']."<br>";
	echo '<img style="width:100px;" src="'.$lineUserData['picture'].'" /><br>';
}


echo "<hr>";
if(isset($_SESSION['ses_login_refreshToken_val']) && $_SESSION['ses_login_refreshToken_val']!=""){
	echo '
	<form method="post">
	<button type="submit" name="refreshToken">Refresh Access Token</button>
	</form>	
	';	
}
if(isset($_SESSION['ses_login_refreshToken_val']) && $_SESSION['ses_login_refreshToken_val']!=""){
	if(isset($_POST['refreshToken'])){
		$refreshToken = $_SESSION['ses_login_refreshToken_val'];
		$new_accToken = $LineLogin->refreshToken($refreshToken);	
		if(isset($new_accToken) && is_string($new_accToken)){
			$_SESSION['ses_login_accToken_val'] = $new_accToken;
		}		
		$LineLogin->redirect("login_uselib.php");
	}
}
// Revoke Token
//if($LineLogin->revokeToken($accToken)){
//	echo "Logout Line Success<br>";	
//}
//
// Revoke Token with Result
//$statusRevoke = $LineLogin->revokeToken($accToken, true);
//print_r($statusRevoke);
?>
<?php
echo "<hr>";
if($LineLogin->verifyToken($accToken)){
?>
<form method="post">
<button type="submit" name="lineLogout">LINE Logout</button>
</form>
<?php }else{ ?>
<form method="post">
<button type="submit" name="lineLogin">LINE Login</button>
</form>	
<?php } ?>
<?php
if(isset($_POST['lineLogin'])){
	$LineLogin->authorize();	
	exit;	
}
if(isset($_POST['lineLogout'])){
	unset(
		$_SESSION['ses_login_accToken_val'],
		$_SESSION['ses_login_refreshToken_val'],
		$_SESSION['ses_login_userData_val']
	);	
	echo "<hr>";
	if($LineLogin->revokeToken($accToken)){
		echo "Logout Line Success<br>";	
	}
	echo '
	<form method="post">
	<button type="submit" name="lineLogin">LINE Login</button>
	</form>	
	';
	$LineLogin->redirect("login_uselib.php");
}
?>
 
ในโค้ดตัวอย่างจะมีการใช้งานส่วนของคำสั่งต่างๆ ตามที่ LINE Login API กำหนด เช่นการล็อกเอาท์
ออกจากระบบ การขอ access token ใหม่ โดยใช้ค่าจาก refreshToken การ verifyToken ว่าใช้งาน
ได้หรือไม่หรือหมดอายุแล้วหรือไม่ เป็นต้น
 
ทดสอบลำดับการใช้งาน เมื่อเข้ามาครั้งแรก ถ้ายังไม่ล็อกอิน จะลิ้งค์ไปหน้าล็อกอินของ LINE
หลังจากล็อกอิน LINE ก็จะไปหน้าขอสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานของระบบ LINE ตามรูป

 
 


 
 
กด Allow ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดระบบก็จะลิ้งค์ไปที่ Callback Url ที่เรากำหนด เพื่อทำการร้องขอ 
access token และข้อมูลอื่นๆ ในไฟล์ login_uselib_callback.php นี้เราสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ 
ที่ต้องการใช้งานก่อนเปลี่ยนไปหน้าอื่นๆ ได้ หรือเราสามารถบันทึกแค่ access token แล้วเรียกดูข้อมูล
ผ่านคำสั่ง userProfile() ในภายหลังก็ได้  อย่าลืมว่าข้อมูลตัวเชื่อมสำคัญคือ userID ที่เราต้องบันทึก
ไว้ในระบบเพื่อไว้อ้างอิงว่า ผู้ใช้ LINE userID นี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
หรือไม่
    สำหรับหน้าแจ้งขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนั้น จะแสดงเพียงครั้งแรกที่มีการเชื่อมต่อกับ App เท่านั้น จากนั้น
แล้วจะไม่ขึ้นแสดงอีก นอกเสียจากว่ามีการเพิ่มการร้องขอข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมภายหลัง
 
ตัวอย่างผลลัพธิ์ไฟล์ตัวอย่าง login_uselib.php

 


 
 
สิ่งสำคัญไม่ควรมองข้าม คือ ปุ่มล็อกอิน เราต้องใช้รูปแบบตามที่ LINE กำหนด เพื่อให้การใช้งานเป็น
ไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายของ LINE ดูแนวทางรูปปุ่มสำหรับแสดง ในการใช้งาน
ล็อกอินผ่าน LINE เพิ่มเติมได้ที่ หน้า 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ