ช่วยดู ตรงช่องเลือกเวลาให้หน่อยนะครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยดู ตรงช่องเลือกเวลาให้หน่อยนะครับ

ช่วยดู ตรงช่องเลือกเวลาให้หน่อยนะครับ

ตรงช่องเลือกเวลา ถ้าเราเลือก เวลาจากมากไปหาน้อย เช่น เลือกเริ่มต้น 17.00 น. แล้วเวลาสิ้นสุดเป็น 8.00 น. ซึ่งมันผิดกับความเป็นจริง แล้วทำให้มันขึ้นแจ้งเตือนตรงข้างๆ ช่องเลือกเวลาว่า เลือกเวลาผิดหรือให้กรอกข้อมูลใหม่ประมาณนี้อ่ะครับ  ซึ่งจริงๆแล้วเราต้องเลือกเวลาจากน้อยไปหามาก
เวลาเริ่มต้น ใช้ fromtime  
เวลาสิ้นสุดใช้ totime
 

 
<?php
session_start();
echo "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=UTF-8' />";
include ('Connection.php');
?>
<? $sql = "select * from room where room_id = '$room_id' ";
$result = mysql_query($sql) or die ("error = $sql");
$row = mysql_fetch_array($result);?> 
<script language="javascript" src="jquery-1.2.6.min.js"></script>
<script>
function chk_form(){
	$(":input + span.require").remove();
	$(":input").each(function(){
		$(this).each(function(){	
			if($(this).val()==""){
				$(this).after("<span class=require>*กรอกข้อมูล</span>");
			}
		});
	});
	if($(":input").next().is(".require")==false){
		return true;
	}else{
		return false;
	}
}
</script>


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
.w {	color: #0000FF;
}
</style>
</head>

<body>
<p>&nbsp;</p>
<table width="537" height="606" border="0" align="center">
 <tr>
  <th scope="col"><form action="bookroom_save.php" onSubmit="return chk_form()" align="center" method="post" name="form1" id="form1">
   <table width="460" height="325" border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" bordercolor= "#99FFCC" style="width: auto; color: #0000FF;">
    <tbody>
     <tr>
      <td colspan="2" bgcolor="#99CCFF" style="text-align: center; color: #D6D6D6; font-size: 20px;"><span class="w">จองห้องประชุม</span></td>
     </tr>
     <tr>
      <td width="217" bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">ห้องประชุม<br /></td>
      <td width="231" bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><select name="txtroom_name" id="room_name">
       <option value="" selected="selected">&lt;-- เลือก --&gt;</option>
       <option value="Payak" <?PHP if($row['room_name'] == "Payak") { echo "selected='selected'"; } ?>>Payak</option>
       <option value="Nakara" <?PHP if($row['room_name'] == "Nakara") { echo "selected='selected'"; } ?>>Nakara</option>
       <option value="Narasing" <?PHP if($row['room_name'] == "Narasing") { echo "selected='selected'"; } ?>>Narasing</option>
      </select></td>
     </tr>
     <tr bgcolor="#CCFFCC">
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">หัวข้อการประชุม</td>
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><input name="txttitle" type="text" id="txttitle" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">วันที่เริ่ม</td>
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><span class="normal">
       <input type="text" name="txtfromdate" id="dateInput" />
      </span></td>
     </tr>
     <tr bgcolor="#CCFFCC">
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">วันที่สิ้นสุด</td>
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><span class="normal">
       <input type="text" name="txttodate" id="dateInput1" />
      </span></td>
     </tr>
     <tr>
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">เวลาเริ่ม</td>
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><select name='txtfromtime' id='txtfromtime'>
       <option value="" selected="selected">&lt;-- เลือก --&gt;</option>
       <option value="08:00:00">08.00</option>
       <option value="08:30:00">08.30</option>
       <option value="09:00:00">09.00</option>
       <option value="09:30:00">09.30</option>
       <option value="10:00:00">10.00</option>
       <option value="10:30:00">10.30</option>
       <option value="11:00:00">11.00</option>
       <option value="11:30:00">11.30</option>
       <option value="12:00:00">12.00</option>
       <option value="12:30:00">12.30</option>
       <option value="13:00:00">13.00</option>
       <option value="13:30:00">13.30</option>
       <option value="14:00:00">14.00</option>
       <option value="14:30:00">14.30</option>
       <option value="15:00:00">15.00</option>
       <option value="15:30:00">15.30</option>
       <option value="16:00:00">16.00</option>
       <option value="16:30:00">16.30</option>
       <option value="17:00:00">17.00</option>
       <option value="17:30:00">17.30</option>
      </select></td>
     </tr>
     <tr bgcolor="#CCFFCC">
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">เวลาสิ้นสุด</td>
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><select name='txttotime' id='txttotime'>
       <option value="" selected="selected">&lt;-- เลือก --&gt;</option>
       <option value="08:30:00">08.30</option>
       <option value="09:00:00">09.00</option>
       <option value="09:30:00">09.30</option>
       <option value="10:00:00">10.00</option>
       <option value="10:30:00">10.30</option>
       <option value="11:00:00">11.00</option>
       <option value="11:30:00">11.30</option>
       <option value="12:00:00">12.00</option>
       <option value="12:30:00">12.30</option>
       <option value="13:00:00">13.00</option>
       <option value="13:30:00">13.30</option>
       <option value="14:00:00">14.00</option>
       <option value="14:30:00">14.30</option>
       <option value="15:00:00">15.00</option>
       <option value="15:30:00">15.30</option>
       <option value="16:00:00">16.00</option>
       <option value="16:30:00">16.30</option>
       <option value="17:00:00">17.00</option>
       <option value="17:30:00">17.30</option>
       <option value="18:00:00">18.00</option>
      </select></td>
     </tr>
     <tr>
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">ผู้จอง</td>
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><input name="txtreservations_to" type="text" id="txtreservations_to" /></td>
     </tr>
     <tr bgcolor="#CCFFCC">
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">ผู้ให้จอง</td>
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><input name="txtmodify_by" type="text" id="txtmodify_by" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">วันที่จอง</td>
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><span class="normal">
       <input type="text" name="txtmodify_date" id="dateInput2" />
      </span></td>
     </tr>
     <tr bgcolor="#CCFFCC">
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">จำนวนผู้เข้าประชุม</td>
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><input name="txtroom_seat" type="text" id="txtroom_seat" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td style="text-align: left; color: #000000;">อุปกรณ์เพิ่มเติม</td>
      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><select name="txtroom_tool" id="txtroom_tool">
       <option value=" " selected="selected">&lt;-- เลือก --&gt;</option>
       <?
			$strSQL = "SELECT DISTINCT room_tool FROM room";
			$objQuery = mysql_query($strSQL);
			while($objResuut = mysql_fetch_array($objQuery))
			{
			?>
       <option value="<?=$objResuut["room_tool"];?>">
        <?=$objResuut["room_tool"];?>
        </option>
       <?
			}
			?>
      </select></td>
     </tr>
    </tbody>
   </table>
   <br />
   <table width="200" border="0" align="center">
    <tr>
     <th scope="col"><button type="submit" name="button" id="button" value=" "> <img src="picture/Save.png" width="16" height="16" align="center" /> บันทึก</button>
      &nbsp;</th>
     <th scope="col"> <button type="cancle" name="button1" id="button1" onclick="window.location='index.php'" value=" " > <img src="picture/Delete.png" width="16" height="16" align="center" /> ยกเลิก </button>
      &nbsp;</th>
    </tr>
   </table>
   <p><br />
   </p>
   <p> <a href="index.php"></p>
  </form></th>
 </tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>


Bank 101.108.202.xxx 02-05-2014 16:14:14

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
<script type="text/javascript"> 
$(function(){ 
	var oldIndex1,oldIndex2;
	$("select#txtfromtime").click(function(){
		oldIndex1=$("select#txtfromtime")[0].selectedIndex;
	});
	$("select#txttotime").click(function(){
		oldIndex2=$("select#txttotime")[0].selectedIndex;
	});	
	$("select#txtfromtime,select#txttotime").change(function(){		
		if($("select#txtfromtime")[0].selectedIndex>0 && $("select#txttotime")[0].selectedIndex>0 
		&& $("select#txtfromtime")[0].selectedIndex>$("select#txttotime")[0].selectedIndex){
			alert("เลือกเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดที่ถูกต้อง");
			if($(this).attr("id")=="txtfromtime"){
				$("select#txtfromtime")[0].selectedIndex=oldIndex1;
			}else{
				$("select#txttotime")[0].selectedIndex=oldIndex2;
			}
			return false;
		}
	});
}); 
</script> 


ninenik 124.122.182.xxx 06-05-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณคับ


bank 182.52.169.xxx 06-05-2014 16:27


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ