พี่ ninenik ช่วยดูโค้ด อัพโหลดรูปภาพให้หน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา พี่ ninenik ช่วยดูโค้ด อัพโหลดรูปภาพให้หน่อยครับ

พี่ ninenik ช่วยดูโค้ด อัพโหลดรูปภาพให้หน่อยครับ

รายละเอียดมีดังนี้ครับ
add_room เป็นหน้าเอาไว้สำหรับเพิ่มรูปภาพและรูปมันสามารถบันทึกได้แล้วครับ
addroom_edit  เป็นหน้าที่แสดงรูปภาพที่ได้จากการแอดรูปและมีปุ่มแก้ไขรูปภาพ
addroom_update เป็นหน้าที่แก้ไขข้อมูลต่างๆ และรูปภาพที่เราเคยเพิ่มไป ซึ่งมันมีปัญหาตรงที่พอเวลาเรากดแก้ไข รูปขึ้นแต่ชื่อไม่ขึ้นทำให้ต้องเลือกรูปอีกครั้งหนึ่งจึงจะกดบันทึกได้ จะทำยังไงให้ ชื่อรูปมันปรากฏโดยที่ไม่ต้องเลือกรูปใหม่อีกรอบครับ  ช่วยดูให้หน่อยนะครับ  ขอบคุณครับ

 

 

 หน้า add_room

 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<table width="100" align="center">
 <tr>
  <th height="169" scope="col"><form action="addsave_room.php" onsubmit="return chk_form()" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form2" >
   <table width="532" border="1" align="center" bordercolor="#99FFCC" bgcolor="#FFFFFF">
    <tr>
     <td align="center" bgcolor="#99CCFF"colspan="2"><div align="center"><br />
      เพิ่มห้องประชุม<br />
      <br />
     </div></td>
    </tr>
    <tr>
     <td width="141">ชื่อห้องประชุม :</td>
     <td width="287" align="left" valign="top"><span style="text-align: left">
      <input name="roomname" type="text" id="roomname" value=""/>
     </span></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>บริษัท :</td>
     <td align="left" valign="top"><span style="text-align: left">
      <input name="company" type="text" id="company" value=""/>
     </span></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>ชั้น :</td>
     <td align="left" valign="top"><span style="text-align: left">
      <input name="class" type="text" id="class" value=""/>
     </span></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>จำนวนที่นั่ง :</td>
     <td align="left" valign="top"><span style="text-align: left">
      <input name="seat" type="text" id="seat" value=""/>
     </span></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>อุปกรณ์ :</td>
     <td align="left" valign="top"><span style="text-align: left">
      <input name="tool" type="text" id="tool" value=""/>
     </span></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>รายละเอียดเพิ่มเติม </td>
     <td align="left" valign="top"><label for="detail3"></label>
      <textarea name="detail" id="detail" cols="45" rows="5" ></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>รูปภาพ :</td>
     <td align="left" valign="top"><input type="file" name="img" id="img" value="" /></td>
    </tr>
   </table>
   <p>&nbsp;</p>
   <table width="200" border="0" align="center">
    <tr>
     <th width="87" scope="col"><button type="submit" name="button" id="button2" value=" "> <img src="picture/Save.png" width="16" height="16" align="absmiddle" /> บันทึก</button>
      <input name="room_id" type="hidden" id="room_id" value="<?=$_REQUEST['room_id']?>&quot;"/></th>
     <th width="97" scope="col"> <button type="cancle" name="button1" id="button3" onclick="window.location='addroom_edit.php'" value=" " > <img src="picture/Delete.png" width="16" height="16" align="absmiddle" /> ยกเลิก </button></th>
    </tr>
   </table>
   <p>&nbsp;</p>
   <p> <a href="index.php"></p>
  </form></th>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
 

หน้า addroom_edit

 
<?php
session_start();
echo "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=UTF-8' />";
include ('Connection.php');
	?>
<?php

$strSQL = "SELECT * FROM room order by room_company";
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]"); 
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<p>&nbsp;</p>
<table width="349" height="88" border="0" align="center">
 <tr>
  <th scope="col"><div id="templatemo_middle_column">
   <table width="668" height="416" border="1" align="center" bordercolor="#99FFFF" bgcolor="#CCFFFF">
    <tr>
     <td height="30" colspan="2" bgcolor="#99FFFF"><div align="center"><br />
      รายละเอียดห้องประชุม<br />
      <br />
     </div></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="28" bgcolor="#CCFFFF">รูปภาพ</td>
     <td bgcolor="#CCFFFF">ข้อมูลห้องประชุม</td>
    </tr>
    <?
while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
{
?>
    <tr>
     <td width="258" height="320" align="center" bgcolor="#FFFFFF"><? if($objResult['room_picture'] != "" ){?>
      <img src="Picture/<?=$objResult["room_picture"];?>" width="200" height="160" />
      <?php }else{?>
      <img src="Picture/No_Picture.jpg" width="200" height="150"/>
      <?php }?></td>
     <td width="394" align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
      <table width="394" height="246">
       <tr>
        <td><table width="285">
         <tr>
          <td>&nbsp;</td>
          <td>&nbsp;</td>
          <td>&nbsp;</td>
         </tr>
         <tr>
          <td width="112">ชื่อห้องประชุม</td>
          <td width="10">:</td>
          <td width="147"><?=$objResult["room_name"];?></td>
         </tr>
         <tr>
          <td>บริษัท </td>
          <td>:</td>
          <td><?=$objResult["room_company"];?></td>
         </tr>
         <tr>
          <td>ชั้น </td>
          <td>:</td>
          <td><?=$objResult["room_class"];?></td>
         </tr>
         <tr>
          <td>จำนวนที่นั่ง </td>
          <td>:</td>
          <td><?=$objResult["room_seat"];?></td>
         </tr>
         <tr>
          <td>อุปกรณ์ </td>
          <td>:</td>
          <td><?=$objResult["room_tool"];?></td>
         </tr>
         <tr>
          <td>ข้อมูลเพิ่มเติม </td>
          <td>:</td>
          <td><?=$objResult["room_detail"];?></td>
         </tr>
        </table>
         <div align="center"></div></td>
       </tr>
       <tr>
        <td height="64"><table width="359" align="left">
         <tr align="left">
          <td width="28">&nbsp;</td>
          <td width="167"><?php 
					
					if($_SESSION["username"] != ""){
			$strSttMnba = "SELECT * FROM user WHERE username = '".$_SESSION["username"]."'";
			$objQuerySttMnba = mysql_query($strSttMnba);
			$objResultSttMnba = mysql_fetch_array($objQuerySttMnba);
			if($objResultSttMnba["status"]=="ADMIN"){?>
           <form id="form1" name="form1" method="post" action="addroom_update.php">
            <button type="submit" name="button" id="button" value=" ">
            <a href="addroom_update.php?room_id=<?=$objResult["room_id"];?>">แก้ไข</a>
            </button>
            &nbsp;
            <button type="cancle" name="button1" id="button1" value=" " >
            <a href="addroom_delete.php?room_id=<?php echo $objResult['room_id']; ?>" onclick="return confirm('คุณแน่ใจว่าต้องการลบหรือไม่?')">ลบ </a>
            </button>
           </form>
           <?php }} ?></td>
          <td width="148">&nbsp;</td>
         </tr>
        </table></td>
       </tr>
      </table>
      <br />
     </div></td>
    </tr>
    <?php } ?>
   </table>
   <!-- end of content -->
   <!-- end of middle column -->
  </div></th>
 </tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
 

หน้า addroom_update

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<table width="627" height="175" border="0" align="center">
 <tr>
  <th height="169" scope="col"><form action="addroomsave_update.php" onsubmit="return chk_form()" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form2" >
   <table width="532" border="1" align="center" bordercolor="#99FFCC" bgcolor="#FFFFFF">
    <tr>
     <td align="center" bgcolor="#99CCFF"colspan="2"><div align="center"><br />
      แก้ไขห้องประชุม<br />
      <br />
     </div></td>
    </tr>
    <tr>
     <td width="141">ชื่อห้องประชุม :</td>
     <td width="287" align="left" valign="top"><span style="text-align: left">
      <input name="txtroom_name" type="text" id="txtroom_name" value="<?PHP echo $row['room_name']; ?>"/>
     </span></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>บริษัท :</td>
     <td align="left" valign="top"><span style="text-align: left">
      <input name="txtroom_company" type="text" id="txtroom_company" value="<?PHP echo $row['room_company']; ?>"/>
     </span></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>ชั้น :</td>
     <td align="left" valign="top"><span style="text-align: left">
      <input name="txtroom_class" type="text" id="txtroom_class" value="<?PHP echo $row['room_class']; ?>"/>
     </span></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>จำนวนที่นั่ง :</td>
     <td align="left" valign="top"><span style="text-align: left">
      <input name="txtroom_seat" type="text" id="txtroom_seat" value="<?PHP echo $row['room_seat']; ?>"/>
     </span></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>อุปกรณ์ :</td>
     <td align="left" valign="top"><span style="text-align: left">
      <input name="txtroom_tool" type="text" id="txtroom_tool" value="<?PHP echo $row['room_tool']; ?>"/>
     </span></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>รายละเอียดเพิ่มเติม </td>
     <td align="left" valign="top"><label for="detail2"></label>
      <textarea name="txtroom_detail" id="txtroom_detail" cols="45" rows="5" ><?PHP echo $row['room_detail']; ?></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>รูปภาพ :</td>
     <td align="left" valign="top"><? if($row['room_picture'] != "" ){?>
      <img src="Picture/<?PHP echo $row['room_picture']; ?>" width="200" height="150" />
      <?php }else{?>
      <img src="Picture/No_Picture.jpg" width="200" height="150"/>
      <?php }?>
      <label for="txtroom_picture2"></label>
      <br />
      <br />
      <input type="file" name="img" id="img" value="<?PHP echo $row['room_picture']; ?>" /></td>
    </tr>
   </table>
   <p>&nbsp;</p>
   <table width="200" border="0" align="center">
    <tr>
     <th width="87" scope="col"><button type="submit" name="button" id="button2" value=" "> <img src="picture/Save.png" width="16" height="16" align="absmiddle" /> บันทึก</button>
      <input name="room_id" type="hidden" id="room_id" value="<?=$_REQUEST['room_id']?>&quot;"/></th>
     <th width="97" scope="col"> <button type="cancle" name="button1" id="button3" onclick="window.location='addroom_edit.php'" value=" " > <img src="picture/Delete.png" width="16" height="16" align="absmiddle" /> ยกเลิก </button></th>
    </tr>
   </table>
   <p>&nbsp;</p>
   <p> <a href="index.php"></p>
  </form></th>
 </tr>
</table>
</body>
</html>


Bank 101.108.206.xxx 05-05-2014 11:09:41

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
หน้าตอนบันทึกการแก้ไข หรืออัพเดท ให้ตรวจสอบว่ามีไฟล์ส่งมาหรือเปล่า
ถ้ามีค่อยมีอัพโหลดหรือแก้ไขรูปภาพ ถ้าไม่มีไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องอัพโหลดรูปภาพใหม่

<?php
if($_FILES['img']['name']!=""){
	
}
?>


ninenik 124.122.182.xxx 06-05-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณคับ


bank 182.52.169.xxx 06-05-2014 16:27


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ