พี่ninenik ครับช่วยหน่วย พ่อดีผมเขียนระบบ Comments แต่มันไม่อ่านภาสาลาว

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา พี่ninenik ครับช่วยหน่วย พ่อดีผมเขียนระบบ Comments แต่มันไม่อ่านภาสาลาว

พี่ninenik ครับช่วยหน่วย พ่อดีผมเขียนระบบ Comments แต่มันไม่อ่านภาสาลาว
พี่ninenik ครับช่วยหน่วย พ่อดีผมเขียนระบบ Comments แต่มันไม่อ่านภาสาลาว ผมเป็นคนลาวครับแต่ผม เรืยนที่ประเทดไทย ผมมีปันหาเลื่อง PHP มันไม่อ่านพาสาลาว พี่ พี่ช่วยที ขอบคุณครับ.......
<br>
vasplus_programming_blog_PHP.php
<br>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
<?php
/********************************************************************************
* Comment System Version 4.0
* Written by Vasplus Programming Blog
* Website: www.vasplus.info
*
*********************************Copyright Info***********************************
* This script must not be sold or 
* use for commercial purpose without the consent of Vasplus Programming Blog
* Please do not remove this copyright information from the top of this page
* All Copy Rights Reserved by Vasplus Programming Blog
***********************************************************************************/
 
 
include "config.php"; //Include the database connection settings file
 
//This function will UPPERCASE the first letters of users fullnames 
function vpb_format_users_fullnames($vpb_fullnames=NULL) 
{
/* Formats a first or last name, and returns the formatted version */
if (empty($vpb_fullnames))
return false;
 
// Run through and uppercase any multi-barrelled name
 
for ($i = 0; $i < count($vpb_fullnamess_array); $i++) 
{
// "McDonald", "O'Conner"..
if (strncmp($vpb_fullnamess_array[$i],'mc',2) == 0 || preg_match('/^[oO]'[a-zA-Z]/',$vpb_fullnamess_array[$i]))  
{
$vpb_fullnamess_array[$i][2];
}
// Always set the first letter to uppercase, no matter what
$vpb_fullnamess_array[$i];
}
// Piece the names back together
 
// Return upper-casing on all missed (but required) elements of the $vpb_fullnames var
return utf8_encode($vpb_fullnames);
}
 
//This function is responsible for date/time formatting
function vpb_time_commented( $timestamp )
{
    if( !is_numeric( $timestamp ) ) {
        $timestamp = strtotime( $timestamp );
        if( !is_numeric( $timestamp ) )
{
            return "";
        }
    }
    $difference = time() - $timestamp;
    $periods = array( "second", "minute", "hour", "day", "week", "month", "years", "decade" );
    $lengths = array( "60","60","24","7","4.35","12","10");
    if ($difference > 0) {
// this was in the past
        $ending = "ago";
    }
else {
// this was in the future
        $difference = -$difference;
        $ending = "to go";
    }
    for( $j=0; $difference>=$lengths[$j] and $j < 7; $j++ )
        $difference /= $lengths[$j];
    $difference = round($difference);
    if( $difference != 1 ) {
        // Also change this if needed for an other language
        $periods[$j].= "s";
    }
    $vpb_Text = "$difference $periods[$j] $ending";
    return $vpb_Text;
}
 
//This function formats all URLs in a comment
function vpb_add_link_to_urls($vpb_Text = '')
{
$vpb_Text = preg_replace('#(script|about|applet|activex|chrome):#is', "1:", $vpb_Text);
$vpb_replacements = ' ' . $vpb_Text;
$vpb_replacements = preg_replace("#(^|[ ])([w]+?://[w#$%&~/.-;:=,?@[]+]*)#is", "1<span class='ccc'><a href="2" target="_blank"><font style='font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;color: blue;font-size:11px; line-height:20px;'>2</font></a></span>", $vpb_replacements);
$vpb_replacements = preg_replace("#(^|[ ])((www|ftp).[w#$%&~/.-;:=,?@[]+]*)#is", "1<span class='ccc'><a href="http://2" target="_blank"><font style='font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;color: blue;font-size:11px; line-height:20px;'>2</font></a></span>", $vpb_replacements);
$vpb_replacements = preg_replace("#(^|[ ])([a-z0-9&-_.]+?)@([w-]+.([w-.]+.)*[w]+)#i", "1<span class='ccc'><a href="mailto:2@3"><font style='font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;color: blue;font-size:11px; line-height:20px;'>2@3</font></a></span>", $vpb_replacements);
$vpb_replacements = substr($vpb_replacements, 1);
return $vpb_replacements;
}
 
if(isset($_POST["page"]) && !empty($_POST["page"])) //Page Validation
{
//Post Comment Page Starts from here
if($_POST["page"] == "postComment")
{
$vpb_posted_comment = trim($_POST["posted_comment"]);
 
if(isset($_POST["fullname_id"]) && !empty($_POST["fullname_id"]) && $_POST["fullname_id"] != "Fullname" && isset($_POST["email_id"]) && !empty($_POST["email_id"]) && $_POST["email_id"] != "Email Address" && isset($_POST["posted_comment"]) && !empty($vpb_posted_comment) && isset($_POST["page_url"]) && !empty($_POST["page_url"]))
{
$fullname_id = $_POST["fullname_id"];
$email_id = strip_tags($_POST["email_id"]);
$page_url = $_POST["page_url"];
 
$query = strip_tags(htmlspecialchars($_POST['posted_comment']));
function no_magic_quotes($query) 
{
$data = explode("",$query);
$cleaned = implode("",$data);
return $cleaned;
}
 
mysql_query("insert into `comment_system_by_vasplus_programming_blog` values('', '".mysql_real_escape_string($fullname_id)."', '".mysql_real_escape_string($email_id)."', '".mysql_real_escape_string(no_magic_quotes($query))."', '".mysql_real_escape_string($page_url)."', '".mysql_real_escape_string(strip_tags(strtotime(date("Y-m-d H:i:s"))))."')");
 
$checkLastInsertedComment = mysql_query("select * from `comment_system_by_vasplus_programming_blog` where `email` = '".mysql_real_escape_string(strip_tags($_POST["email_id"]))."' order by `id` desc limit 1");
 
$getLastInsertedComment = mysql_fetch_array($checkLastInsertedComment);
?>
            
<div class="vpb_commentWrapper" id="comment_<?php echo strip_tags($getLastInsertedComment["id"]); ?>">
            <vasplus_programming_blog_wrap_contents>
            <center><div style="width:450px;" align="center" id="deleting_comment_<?php echo strip_tags($getLastInsertedComment["id"]); ?>"></div></center>
            <br clear="all">
               
            <div style="width:430px;float:left;" align="left">
            <b style="color:#400080; cursor:pointer; font-family:'Saysettha OT'; font-size:12px;"><?php echo vpb_format_users_fullnames(strip_tags($getLastInsertedComment["fullname"])); ?></b>
            </div>
            
            <div style="width:60px;float:right; font-family:'Saysettha OT';" align="right">
            <?php if(isset($_COOKIE["email_id"])) { ?>
            <span id="deletion_button" class="ccc"><a style="" href="javascript:void(0);" onclick="deleteThisComment(<?php echo strip_tags($get_more_comments["id"]); ?>);"><font face="Saysettha OT"><img src="remove.png" alt="" width="17" title="ລົບ/Delete" height="17" border="0" /></font></a><a style="" href="javascript:void(0);" onClick="deleteThisComment(<?php echo strip_tags($getLastInsertedComment["id"]); ?>);"></a></span>
            <?php } else { } ?>
            </div>
            <br clear="all">
            
            <div style="width:490px;float:left; padding-top:5px; font-family:'Saysettha OT'; font-size:12px;" align="left">
            <?php echo vpb_add_link_to_urls(nl2br(strip_tags($getLastInsertedComment["comment"]))); ?>
            </div>
            <br clear="all">
            
            <div style="width:490px;float:right; padding-top:5px;" align="right">
            <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:11px;color:#999;" title="<?php echo date("l jS of F Y h:i:s a", strip_tags($getLastInsertedComment["date"])); ?>">
            <?php echo strip_tags(stripslashes(vpb_time_commented($getLastInsertedComment["date"]))); ?>
            </span>
            </div>
            <br clear="all">
            <br clear="all">
            </vasplus_programming_blog_wrap_contents>
            </div>
<?php
 
}
else
{
echo '<font style="font-size:0px;">errormessage</font>';
echo "<div class='info'><font face='Saysettha OT' color=red>Sorry, the comment could not be posted at the moment.<br>Please be sure that the comment box is not empty and try again or contact this website admin to report this error message if the problem persist (1). Thanks.</font></div>";
}
}
//Post Comment Page Ends here
 
 
//Load More Comment Page Starts from here
elseif($_POST["page"] == "load_more_comments")
{
if(isset($_POST["last_loaded_id"]) && !empty($_POST["last_loaded_id"]) && isset($_POST["page_url"]) && !empty($_POST["page_url"]))
{
$last_loaded_id = strip_tags($_POST["last_loaded_id"]);
$page_url = $_POST["page_url"];
 
$check_for_more_comments = mysql_query("select * from `comment_system_by_vasplus_programming_blog` where `id` > '".mysql_real_escape_string($last_loaded_id)."' and `page_url` = '".mysql_real_escape_string($page_url)."' order by `id` asc limit 5");
 
//Check for the name of the admin for comment moderation purpose
$check_for_admin_name = mysql_query("select * from `comment_system_moderation_by_vasplus_programming_blog` order by `id` asc limit 1");
$getr_admin_name = mysql_fetch_array($check_for_admin_name);
 
 
if(mysql_num_rows($check_for_more_comments) > 0)
{
while($get_more_comments = mysql_fetch_array($check_for_more_comments))
{
$last_loaded_id = strip_tags($get_more_comments["id"]);
?>
<div class="vpb_commentWrapper" id="comment_<?php echo strip_tags($get_more_comments["id"]); ?>">
<vasplus_programming_blog_wrap_contents>
<center><div style="width:450px;" align="center" id="deleting_comment_<?php echo strip_tags($get_more_comments["id"]); ?>"></div></center>
<br clear="all">
  
<div style="width:430px;float:left; font-family:'Saysettha OT'; font-size:12px;" align="left">
<b style="color:#400080; cursor:pointer;"><?php echo vpb_format_users_fullnames($get_more_comments["fullname"]); ?></b>
</div>
 
<div style="width:60px;float:right;" align="right">
<?php if(isset($_COOKIE["email_id"]) && $_COOKIE["email_id"] == strip_tags($get_more_comments["email"]) || $_COOKIE["email_id"] == strip_tags($getr_admin_name["admin_email_address"])) { ?>
<span id="deletion_button" class="ccc"><a style="" href="javascript:void(0);" onClick="deleteThisComment(<?php echo strip_tags($get_more_comments["id"]); ?>);"><font face="Saysettha OT"><img src="remove.png" width="17" title="ລົບ/Delete"  height="17" border="0" /></font></a></span>
<?php } else { } ?>
</div>
<br clear="all">
 
<div style="width:490px;float:left; font-family:'Saysettha OT'; font-size:12px; padding-top:5px;" align="left">
<?php echo vpb_add_link_to_urls(nl2br(strip_tags($get_more_comments["comment"]))); ?>
</div>
<br clear="all">
 
<div style="width:490px;float:right; padding-top:5px;" align="right">
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:11px;color:#999;" title="<?php echo date("l jS of F Y h:i:s a", strip_tags($get_more_comments["date"])); ?>">
<?php echo strip_tags(stripslashes(vpb_time_commented($get_more_comments["date"]))); ?>
</span>
</div>
<br clear="all">
<br clear="all">
</vasplus_programming_blog_wrap_contents>
</div>
<?php
}
//Do final checking for the load more button to see if it should be hiden now or not
$check_for_more_comments_again = mysql_query("select * from `comment_system_by_vasplus_programming_blog` where `id` > '".mysql_real_escape_string($last_loaded_id)."' and `page_url` = '".mysql_real_escape_string($page_url)."' order by `id` asc limit 5");
if(mysql_num_rows($check_for_more_comments_again) < 1)
{
?>
                     <div class="vpb_show_more_or_the_ends" align="center"><center><font style="font-family:Saysettha OT; font-size:12px; color:gray;">ບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ໄປແລ້ວ.</font></center></div>
                     
                     <script type="text/javascript">$(document).ready(function(){ $("#vpb_more_button").remove(); });</script>
                     <br clear="all" />
                     <?php
}
else {}
?>
        <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $("#last_displayed_comment_id").val(parseInt('<?php echo $last_loaded_id; ?>'));  }); </script>
        <?php
}
else
{
?>
                 <div class="vpb_show_more_or_the_ends" align="center"><center><font style="font-family:Saysettha OT; font-size:12px; color:gray;">ບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ໄປແລ້ວ.</font></center></div>
                 
                 <script type="text/javascript">$(document).ready(function(){ $("#vpb_more_button").remove(); });</script>
                 <br clear="all" />
                 <?php
                 exit;
}
}
else
{
echo '<font style="font-size:0px;">errormessage</font>';
echo "<div class='info'>Sorry, the operation you were trying to perform could not be completed at the moment.<br>Please try again or contact this website admin to report this error message if the problem persist (2). Thanks.</div>";
}
}
//Load More Comment Page Ends here
 
 //Comment Deletion Page Starts from here
elseif($_POST["page"] == "deleteComment")
{
mysql_query("delete from `comment_system_by_vasplus_programming_blog` where `id` = '".mysql_real_escape_string(strip_tags($_POST["comment_id"]))."'");
if(!empty($_POST["page_url"]))
{
$check_if_there_are_still_comments_for_this_page = mysql_query("select * from `comment_system_by_vasplus_programming_blog` where `page_url` = '".mysql_real_escape_string($_POST["page_url"])."'");
 
if(mysql_num_rows($check_if_there_are_still_comments_for_this_page) < 1)
{
echo '<div id="default_no_comments" class="info"><font face="Saysettha OT" font size="2">ບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນຢູ່ໃນໜ້ານີ້....Thanks!.</font></div>';
}
else
{
//Do not show any message since there are still comments on the specified page
}
}
}
//Comment Deletion Page Ends here
else
{
echo '<font style="font-size:0px;">errormessage</font>';
echo "<div class='info'>Sorry, the operation you were trying to perform could not be completed at the moment.<br>Please try again or contact this website admin to report this error message if the problem persist (2). Thanks.</div>";
}
}
else
{
echo '<font style="font-size:0px;">errormessage</font>';
echo "<div class='info'>Sorry, the operation you were trying to perform could not be completed at the moment.<br>Please try again or contact this website admin to report this error message if the problem persist (3). Thanks.</div>";
}
?>
</body>
</html>
 


Fong Vang 202.137.157.xxx 01-09-2014 17:39:36

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ไม่แน่ใจคำถามว่า ไม่อ่านข้อมูล หมายถึงอะไร

ถ้าหมายถึง ไม่แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่บันทึก อันนี้ต้องไปดูว่า ฐานข้อมูลเราใช้ เป็นแบบไหน แนะนำให้เก็บเป็น 
utf8 Unicode 

คือ พยายามให้ทุกๆอย่างเป็น utf8 ทั้ง ฐานข้อมูล 
การ encoding ไฟล์ php
meta ใน head ของแท็ก html

คร่าวๆ ก็ประมาณนี้ ต้องลองไล่ดู


ninenik 1.47.19.xxx 01-09-2014


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ