ผมติดปัญหา เรื่อง การ query เพื่อแก้ไขจากหลายตาราง

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ผมติดปัญหา เรื่อง การ query เพื่อแก้ไขจากหลายตาราง

ผมติดปัญหา เรื่อง การ query เพื่อแก้ไขจากหลายตาราง
ผม แสดงในตาราง ที่ดึงจากฐานข้อมูล จากนั้น กดปุ่มเพื่อ แก้ไข ส่งค่าพารามิเตอร์ ไ้ดล่ะ แต่ติดที่ ดึงข้อมูลมาแสดงในฟอร์มน่ะครับ ช่วยแนะนำหน่อยน่ะครับ
<?php
 session_start();
?>
<?php include("connect.php");?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/themes/<?=$jquery_ui_theme?>/jquery-ui.css" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/smoothness/jquery-ui-1.7.2.custom.css">
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.5/jquery-ui.min.js"></script>
<script src="js/jqueryui_datepicker_thai.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>
<title>หน้าแรก</title>
</head>

<body topmargin="5" class="color">
<table width="200" border="0" align="center" class="table-color">
 <tr>
  <td colspan="2"><?php include("header.php");?>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="202" bgcolor="#666666" class="center">
		<div id="menu">
    	 <a href="#" class="font-menu">หน้าแรก</a>
		</div>
  </td>
  <td width="694" bgcolor="#666666" class="right">
  	<span class="font">Search:</span>  	<input type="search" name="search" placeholder="ค้นหา...">
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td valign="top">
 	<?php include("left_panel.php");?>
  </td>
  <td rowspan="2" valign="top"> 
   <div class="head-central" >
   	<div class="title-panel font-menu" id="menu" >กรอกข้อมูลการอบรม</div>
   </div>
   <div class="body-central"><span class="body-cetral">

<?php

$training_id = $_GET['user_id'];
$strSQL = "SELECT tr.training_id,tr.training_name,tr.training_pujad, tr.training_date_start,
				tr.training_date_end, tr.training_time_start, tr.training_time_end, 
				tr.training_hour_sum, c.cat_learn_name, tr.training_place,
        bg.budget_name,lm.money_name,y.year_name

			FROM training tr 
      INNER JOIN tbl_learn_catagory c
			ON tr.cat_learn_id = c.cat_learn_id
      INNER JOIN tbl_budget bg
      ON bg.budget_id = tr.budget_id
      INNER JOIN tbl_learn_money lm
      ON lm.money_id = tr.money_id
      INNER JOIN tbl_year y
      ON y.year_id = tr.year_id
      ORDER BY tr.training_id";  

	$objQuery = mysql_query($strSQL);
	$objResult = mysql_fetch_array($objQuery);
	
?>
 <form id="form1" name="form1" method="post" action="input_training_save.php">
 <table width="679" border="0" class="font1">
  <tr>
   <td width="88" align="right">ลำดับ :</td>
   <td width="151" align="left"><label for="number">
    <?php echo $objResult['budget_id']; ?>
    <input name="training_id" type="hidden" id="training_id" readonly="readonly"/>
   </label></td>
   <td width="81" align="right">&nbsp;</td>
   <td width="341" align="left">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right">ชื่อการอบรม :</td>
   <td colspan="2" align="left"><textarea name="training_name" cols="50" rows="3" class="width7" id="training_name" value="<?php echo $objResult['training_pujad']; ?>"></textarea></td>
   <td align="left">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right">ผู้จัด :</td>
   <td align="left"><input name="training_pujad" type="text" class="width3" id="training_pujad" value="<?php echo $objResult['training_pujad']; ?>"/></td>
   <td align="right">&nbsp;</td>
   <td align="left">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right">วันที่เริ่มอบรม :</td>
   <td align="left"><input name="training_date_start" type="text" class="width3" id="training_date_start" placeholder=" ---- year-month-day ---- " 			      value="<?php echo $objResult['training_date_start']; ?>"/></td>
   <td align="right">วันสิ้นสุด :</td>
   <td align="left"><input name="training_date_end" type="text" class="width3" id="training_date_end" placeholder=" ---- year-month-day ---- " 
      value="<?php echo $objResult['training_date_end']; ?>"/></td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right">เวลาเริ่มอบรม :</td>
   <td align="left"><input name="training_time_start" type="text" class="width3" id="training_time_start" placeholder=" -------- 00:00:00 -------- "      value="<?php echo $objResult['training_time_start']; ?>"/></td>
   <td align="right">เวลาสิ้นสุดอบรม :</td>
   <td align="left"><input name="training_time_end" type="text" class="width3" id="training_time_end" placeholder=" -------- 00:00:00 -------- " 
      value="<?php echo $objResult['training_time_end']; ?>"/></td>
   </tr>
  <tr>
   <td align="right">ชั่วโมงอบรม :</td>
   <td align="left"><input name="training_hour_sum" type="text" class="width2" id="training_hour_sum" 
      value="<?php echo $objResult['training_hour_sum']; ?>"/>
   ช.ม.</td>
   <td align="right">&nbsp;</td>
   <td align="left">&nbsp;</td>
   </tr>
  <tr>
   <td align="right">ประเภทการอบรม :</td>
   <td align="left">
    <select name="cat_learn_id" id="cat_learn_id" class="width3">
    	<option value="<?php echo $rowResult["cat_learn_id"];?>">--Select--</option>
    <?php
			$q="select * from tbl_learn_catagory ";
			$qr=mysql_query($q);
			while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
			?>
    		<option value="<?=$rs['cat_learn_id']?>">
     <?=$rs['cat_learn_name']?>
      </option>
    <?php } ?>
   </select>
   </td>
   <td align="right">&nbsp;</td>
   <td align="left">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right">สถานที่ :</td>
   <td align="left"><input name="training_place" type="text" class="width3" id="training_place" 
      value="<?php echo $objResult['training_place']; ?>" /></td>
   <td align="right">&nbsp;</td>
   <td align="left">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right">งบประมาณ :</td>
   <td align="left">
    <select name="budget_id" id="budget_id" class="width3">
    		<option value="0">--Select--</option>
    <?php
			$q="select * from tbl_budget ";
			$qr=mysql_query($q);
			while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
			?>
    	<option value="<?=$rs['budget_id']?>">
     <?=$rs['budget_name']?>
     	</option>
    <?php } ?>
   </select>
   </td>
   <td align="right">&nbsp;</td>
   <td align="left">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right">จำนวนเงิน :</td>
   <td align="left">
    <select name="money_id" id="money_id" class="width2">
    	<option value="0">--Select--</option>
    <?php
			$q="select * from tbl_learn_money";
			$qr=mysql_query($q);
			while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
			?>
    <option value="<?=$rs['money_id']?>">
     <?=$rs['money_name']?>
     </option>
    <?php } ?>
   </select>
   </td>
   <td align="right">&nbsp;</td>
   <td align="left">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right">ปีงบประมาณ :</td>
   <td align="left">
    <select name="year_id" id="year_id" class="width2">
    	<option value="0">--Select--</option>
    <?php
			$q="select * from tbl_year";
			$qr=mysql_query($q);
			while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
			?>
    	<option value="<?=$rs['year_id']?>">
     <?=$rs['year_name']?>
     	</option>
    <?php } ?>
    </select>
   </td>
   <td align="right">&nbsp;</td>
   <td align="left">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right">&nbsp;</td>
   <td align="left">
   	 <div><input type="submit" name="submit" id="submit" value="บันทึก" /></div>
   </td>
   <td align="right">&nbsp;</td>
   <td align="left">&nbsp;</td>
  </tr>
 </table>
</form>
  	 </span>    
   	<p class="main font padding ">    
   	<p class="main font padding ">    
   	<p class="main font padding ">    
   	<p class="main font padding ">    
   	<p class="main font padding ">    
   	<p class="main font padding "> </div>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td valign="top">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">
 	<?php include("footer.php");?>
</td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>


Hasanlebaesa02 202.29.32.xxx 21-09-2014 14:36:27

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดึงข้อมูลมาแสดงปกติ
แต่ให้มี input hidden เก็บค่าข้อมูลที่ สัมพันธ์กันแต่ละตาราง ที่เชื่อมกัน
เอาไว้เป็นตัวกำหนดการบันทึกแยกตาราง


ninenik 58.11.234.xxx 22-09-2014


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ