อัพเดตข้อมูลไม่ขึ้นค่ะ ช่วยดูให้หน่อย มันขึ้นว่าหา id ไม่พบ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อัพเดตข้อมูลไม่ขึ้นค่ะ ช่วยดูให้หน่อย มันขึ้นว่าหา id ไม่พบ

อัพเดตข้อมูลไม่ขึ้นค่ะ ช่วยดูให้หน่อย มันขึ้นว่าหา id ไม่พบ
อันนี้โค้ดหน้า update
<?php require_once('../Connections/Myconnect.php'); ?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>update_admin</title>
<?php require('topmenu.css');?>
</head>

<body background="bg.jpg">
<center>
<br />
 <table width="1229" height="152" border="0">
 <tr>
  <td width="1223" height="135" border="0"><center>
   <img src="GSB_Logo.png" width="452" height="158" />
  </center></td>
 </tr>
 </table>
  
 <table width="1228" height="31" border="0">
  <tr>
   <td width="705" height="25" >
    <font color="#FFFFFF"> <form action=" " method="post" autocomplete="on">
    <div id="headBottom">
     
<div id="topmenu">
 <ul>
  <li><a href="index_user.php"><span>หน้าแรก</span></a> 
    <a href="Account Summary.php"><span>เพิ่มบัญชีลูกค้า</span></a> 
    <a href="edit account.php"><span>แก้ไขบัญชีลูกค้า</span></a> 
    <a href="search_user.php"><span>ค้นหาแฟ้มงาน</span></a> 
    <a href="seeall_user.php"><span>ดูแฟ้มงานทั้งหมด</span></a> 
    <a href="contact.php"><span>แก้ไขข้อมูลส่วนตัว</span></a> 
    </li>
 </ul>
</div>
<div class="bttnCheck"></div>
    </div>
   </form>
    </font>.
    <div align="right" size="16">ยินดีต้อนรับ:<font color="#6633CC"><? echo $_SESSION["user"];?></font>&nbsp;<a href="login.php"><font color="#333333">Logout</font></a></div></td>
  </tr>
 </table>
 <table width="1234" border="0">
  <tr>
  <td height="407" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><p><u><font color="#333333" size="+1">แก้ไขข้อมูลส่วนตัว</font></u></p>
  
  <?php // ดึงรายการจองเดิม
$sql = "select * from member where username = '$username' ";
$tblmember = mysql_query($sql) or die ("error = $sql");
$member = mysql_fetch_array($tblmember); ?>

   <form action="contact_save.php" method="post" name="form1" id="form1">
    <table width="675" height="394" align="center">
     <tr valign="baseline">
      <td width="167" align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" bgcolor="#333333"><font color="#999999">Username:</font></td>
      <td width="496" align="left" valign="middle"><input type="text" name="username" onKeyUp="if(!(isNaN(this.value))) { alert('กรุณากรอกเฉพาะตัวอักษร'); this.value='';}" value="<?php echo $member["username"]; ?>" size="25" /></td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" bgcolor="#333333"><font color="#999999">Id:</font></td>
      <td align="left" valign="middle"><input type="text" name="status" readonly="readonly" value=" <?php echo $member["id"]; ?>"/></td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" bgcolor="#333333"><font color="#999999">Password:</font></td>
      <td align="left" valign="middle"><input name="password" type="password" value="<?php echo $member["password"]; ?>" size="25" /></td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" bgcolor="#333333"><font color="#999999">Confirmpassword:</font><font color="#FF0000">*</font></td>
      <td><input name="conpassword" type="password" value="<?php echo $member["password"]; ?>"" size="25" />
       <font color="#FF0000">*</font></td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" bgcolor="#333333"><font color="#999999">Titlename:</font></td>
      <td align="left" valign="middle"><select name="titlename" >
	<option value="นาย" <?PHP if($member['titlename'] == "นาย") { echo "selected='selected'"; } ?>>นาย</option>
  <option value="นาง" <?PHP if($member['titlename'] == "นาง") { echo "selected='selected'"; } ?>>นาง</option>
  <option value="นางสาว" <?PHP if($member['titlename'] == "นางสาว") { echo "selected='selected'"; } ?>>นางสาว</option>
</select></td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" bgcolor="#333333"><font color="#999999">Name:</font></td>
      <td align="left" valign="middle"><input type="text" name="name" onKeyUp="if(!(isNaN(this.value))) { alert('กรุณากรอกเฉพาะตัวอักษร'); this.value='';}" value="<?php echo $member["name"]; ?>" size="32" /></td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" bgcolor="#333333"><font color="#999999">Lastname:</font></td>
      <td align="left" valign="middle"><input type="text" name="lastname" onKeyUp="if(!(isNaN(this.value))) { alert('กรุณากรอกเฉพาะตัวอักษร'); this.value='';}" value="<?php echo $member["lastname"]; ?>" size="32" /></td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" bgcolor="#333333"><font color="#999999">Idcard:</font></td>
      <td align="left" valign="middle"><input type="text" name="idcard" value="<?php echo $member["idcard"]; ?>" size="32" onkeyup="autoTab(this)"/></td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" bgcolor="#333333"><font color="#999999">Telnumber:</font></td>
      <td align="left" valign="middle"><input type="text" name="telnumber" maxlength="15" onKeyUp="if(isNaN(this.value)){ alert('กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข'); this.value='';}"value="<?php echo $member["telnumber"]; ?>" size="32" /></td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" bgcolor="#333333"><font color="#999999">Address:</font></td>
      <td align="left" valign="middle"><textarea name="address" id="address" cols="45" rows="5"> <?PHP echo $member['address']; ?></textarea>       </td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" bgcolor="#333333"><font color="#999999">status</font></td>
      <td align="left" valign="middle"><input type="text" name="status" readonly="readonly" value=" <?php echo $member["status"]; ?>"/></td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td colspan="2" align="center" nowrap="nowrap" bgcolor="#333333"><input type="submit" value="บันทึกข้อมูล" /><input name="id" type="hidden" id="id" value="<?=$_REQUEST['id']?>"/></td>
      </tr>
    </table>
   </form>
   <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></td>
  </tr>
 </table>
 
<table width="1233" height="31" border="0">
  <tr>
   <td width="705" height="1" bgcolor="#6666CC">
   </td>
  </tr>
 </table>
</center>
</body>
</html>


อันนี้หน้า update save ค่ะ 
<?php require_once('../Connections/Myconnect.php');?>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

 <?  //ตรวจสอบการยืนยันรหัสผ่าน		
	if($_POST["password"] != $_POST["conpassword"])
	{
		exit("<script>alert('กรุณายืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง!');history.back();</script>");
	
		exit();
	}
 
 $id = $_REQUEST['id'];
	
   //เแก้ไขข้อมูลสมาชิก
	$sql = "UPDATE member SET 
	 username = '".trim($_POST['username'])."'  
	,password= '".trim($_POST['password'])."'
	,titlename='".trim($_POST['titlename'])."' 
	,name='".trim($_POST['name'])."' 
	,lastname='".trim($_POST['lastname'])."' 
	,idcard= '".trim($_POST['idcard'])."' 
	,telnumber= '".trim($_POST['telnumber'])."' 
	,address= '".trim($_POST['address'])."' 
	,status= '".trim($_POST['status'])."' 

	 WHERE id = '$id' ";
	$member = mysql_query($sql);
	
	exit("<script>alert('แก้ไขข้อมูลสมาชิกเรียบร้อย!');window.location='contact.php';
	</script>"); 
	
	?>

มันขึ้นว่าหา id ไม่พบ ค่ะ


Yuyu 158.108.209.xxx 16-11-2014 16:13:26

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
บรรทัดที่ 108 ค่าตัวแป <?=$_REQUEST['id']?> ไม่มีหรือเปล่า
ลองใช้เป็นค่าที่ดึงจากฐานข้อมูลแทนดู เปลี่ยนเป็น 
 
<?php echo $member["id"]; ?>
 
<td colspan="2" align="center" nowrap="nowrap" bgcolor="#333333"><input type="submit" value="บันทึกข้อมูล" /><input name="id" type="hidden" id="id" value="<?php echo $member["id"]; ?>"/></td> 


ninenik 1.47.17.xxx 16-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณค่ะ ^^


yuyu 158.108.209.xxx 16-11-2014 18:42


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ