ดึงค่า session ไม่ได้

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ดึงค่า session ไม่ได้

ดึงค่า session ไม่ได้
ขอสอบถามหน่อยนะคะ พอกดจองแล้ว ชื่อห้องไม่ไปอ่ะค่ะ เคยให้คำแนะนำว่าใช้ session ใช่แบบนี้หรือป่าวคะ ต้องแก้ตรงไหน อย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ

ไฟล์ค้นหาแล้วโชว์ห้องว่าง สามารถกดจองได้
<?PHP
@session_start();
include ('Connection.php'); // เรียกใช้ฐานข้อมูล
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>.:Reservations Meeting</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script language="javascript" src="jquery-1.2.6.min.js"></script>
<script>
function chk_form(){ // เช็คค่าว่าง
	$(":input + span.require").remove();
	$(":input").each(function(){
		$(this).each(function(){	
			if($(this).val()==""){
				$(this).after("<span class=require>*</span>");
			}
		});
	});
	if($(":input").next().is(".require")==false){
		return true;
	}else {
		return false;
	}	
}
</script>

<style type="text/css">
.require{
	height:20px;
	color:#FF0000;
	padding-left:5px;
	padding-right:5px;
	font-size:12px;
	line-height:15px;
	width:100px;
	float:none;
}
 </style>
 
 <script type="text/javascript">
// เช็คเวลา
function check(old,news){
	o=old.options[old.selectedIndex].value;
	n=news.options[news.selectedIndex].value;
	//alert('old'+olds+'new'+newss);
	if(o==''){
		alert('กรุณาตรวจสอบเวลาเริ่มต้น');
		return false;
	}else{
		if (o>=n){
		alert ('เวลาสิ้นสุดต้องมากกว่าเวลาเริ่มต้น');
	document.getElementById('txttotime').selectedIndex= '';
	}else{
		//alert(o+'<'+n);
		}
		}	
}
</script>
 
 <script type="text/javascript" src="jquery-1.2.6.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.galleriffic.js"></script>

<link rel='stylesheet' type='text/css' href='fullcalendar/redmond/theme.css' />
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='fullcalendar/fullcalendar.css' />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/smoothness/jquery-ui-1.7.2.custom.css">
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.7.2.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){ 

  $("#dateInput").datepicker({
    dateFormat: "yy-mm-dd",
    minDate: 1,
		beforeShowDay: function(date) {
    var day = date.getDay();
    return [(day != 0), ''];
  }
  }); 
  
});
</script>   

<style type="text/css">
.ui-datepicker{
	width:150px;
	font-family:tahoma;
	font-size:11px;
	text-align:center;
}
</style>


</head>


<body>
<table width="973" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td><?PHP require('head.php'); ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><table background="Picture/body.jpg" width="973" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
    <td width="50">&nbsp;</td>
    <td width="200">&nbsp;</td>
    <td width="723">&nbsp;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td valign="top"><?PHP require('leftmenu.php'); ?></td>
    <td valign="top" align="center">
    
    <form id="form1" name="form1" method="post" action="check_roomsearch3.php">
      <table width="600" align="center" bgcolor="#FFCCCC" cellpadding="5" cellspacing="0">
       <tr>
       
        <td colspan="8" align="center" bgcolor="#B70404"><strong class="normal2">ตรวจสอบห้องว่าง</strong></td>
       </tr>
         <tr>
         <td align="right">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="right">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
       </tr>
       <tr>
        <td width="132" align="right"><span class="normal">วันที่ :</span></td>
        <td width="190"><input type="text" name="txtdate" id="dateInput" /></td>
        
        <td width="47" align="right">&nbsp;</td>
 

        <td width="181">&nbsp;</td>
     
        <td width="38"></td>
       </tr>
      
       <br />
       <tr>
        <td align="right"><span class="normal">เวลา :</span></td>
        <td><select name='txtfromtime' id='txtfromtime'>
         <option value="" selected="selected">&lt;-- เลือก --&gt;</option>
         <option value="08:00:00">08.00</option>
         <option value="08:30:00">08.30</option>
         <option value="09:00:00">09.00</option>
         <option value="09:30:00">09.30</option>
         <option value="10:00:00">10.00</option>
         <option value="10:30:00">10.30</option>
         <option value="11:00:00">11.00</option>
         <option value="11:30:00">11.30</option>
         <option value="12:00:00">12.00</option>
         <option value="12:30:00">12.30</option>
         <option value="13:00:00">13.00</option>
         <option value="13:30:00">13.30</option>
         <option value="14:00:00">14.00</option>
         <option value="14:30:00">14.30</option>
         <option value="15:00:00">15.00</option>
         <option value="15:30:00">15.30</option>
         <option value="16:00:00">16.00</option>
         <option value="16:30:00">16.30</option>
         <option value="17:00:00">17.00</option>
         <option value="17:30:00">17.30</option>
        </select></td>
        <td align="right"><span class="normal">ถึง :</span></td>
        <td><select name='txttotime' id='txttotime' onchange="check(document.getElementById('txtfromtime'),this);">
         <option value="" selected="selected">&lt;-- เลือก --&gt;</option>
         <option value="08:30:00">08.30</option>
         <option value="09:00:00">09.00</option>
         <option value="09:30:00">09.30</option>
         <option value="10:00:00">10.00</option>
         <option value="10:30:00">10.30</option>
         <option value="11:00:00">11.00</option>
         <option value="11:30:00">11.30</option>
         <option value="12:00:00">12.00</option>
         <option value="12:30:00">12.30</option>
         <option value="13:00:00">13.00</option>
         <option value="13:30:00">13.30</option>
         <option value="14:00:00">14.00</option>
         <option value="14:30:00">14.30</option>
         <option value="15:00:00">15.00</option>
         <option value="15:30:00">15.30</option>
         <option value="16:00:00">16.00</option>
         <option value="16:30:00">16.30</option>
         <option value="17:00:00">17.00</option>
         <option value="17:30:00">17.30</option>
         <option value="18:00:00">18.00</option>
        </select></td>
        
       </tr>
       
       <tr>
        <td colspan="5" align="center"><button type="submit" name="button" id="button" onclick="return chk_form()" value=" "><img src="picture/search.png" alt="" width="21" height="20" align="center" /> ค้นหา</button></td>
        </tr>
       <tr>
        <td colspan="5" align="center">&nbsp;</td>
       </tr>
      </table>
     </form> 
    <br />
    
    <table width="600" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
       <tr>
        <td colspan="9" align="left" bgcolor="#33CC66"><strong class="normal2">ห้องว่าง</strong></td>
       </tr>
       <tr class="normal4" >
        <td width="81" align="center"
        " class="normal" bgcolor="#99FF99">ห้องประชุม</td>
        <td width="126" align="center" class="normal" bgcolor="#99FF99">วันที่</td>
        <td width="121" align="center" class="normal" bgcolor="#99FF99">เวลา</td>
        <td width="80" align="center" class="normal" bgcolor="#99FF99">จำนวนที่นั่ง</td>
       
        <td width="56" align="center" class="normal" bgcolor="#99FF99">สถานะ</td>
        <td width="62" align="center" class="normal" bgcolor="#99FF99">จอง</td>
        
       </tr>
        <?PHP
		 if(!isset($start)){
$start = 0;
}
$limit = '15'; // แสดงผลหน้าละกี่หัวข้อ
$j =0;

      //ค้นหาว่ามีการจอง หรือยัง	
		$room_name = $room['room_name'];
		$date = $_POST['txtdate'];
		$fromtime = $_POST['txtfromtime'];
		$totime = $_POST['txttotime'];

			 
		$sql = "select * from tbl_room WHERE room_status='W' AND room_name NOT IN (SELECT room_name FROM tbl_book WHERE (book_status ='Y' OR book_status='N') AND date = '".$date."' AND(
   (fromtime BETWEEN '".$fromtime."' AND '".$totime."') 
  OR (totime BETWEEN '".$fromtime."' AND '".$totime."')
  OR ('".$fromtime."' BETWEEN fromtime AND totime)
  OR ('".$totime."' BETWEEN fromtime AND totime ) ) ) order by room_id asc limit $start,$limit";
		 $result = mysql_query($sql) or die ("error = $sql");	 
		 while ( $room = mysql_fetch_array($result))
		 { $originalDate = $book["date"];
       $newDate = date("d/m/Y", strtotime($originalDate));

			 if($bg == "#FFFFFF") { //ส่วนของการ สลับสี 
				$bg = "#FFFFCC";
				} else {
				$bg = "#FFFFFF";
					}
					$j ++; 
						$offset=($j + $start); 
						
			  ?>  
		 <?php 
		  $_SESSION['ses_roomname']=$room['room_name'];
			$_SESSION['ses_date']=$date;
			$_SESSION['ses_fromtime']=$fromtime;
			$_SESSION['ses_totime']=$totime;
			
?>
     
       <tr >
        <form id="form" name="room" method="post" action="bookroom_check.php"> <td align="center" class="normal"><font color="#009900"><?php echo $room["room_name"]; ?></font></td>
        <td align="center" class="normal"><font color="#009900"><? echo $_SESSION['ses_date']?></font></td>
        <td align="center" class="normal"><font color="#009900"><?php echo substr($fromtime,0,5);?></font> <font color="#009900">-</font> <font color="#009900"><?php echo substr($totime,0,5);?></font></td>
        <td align="center" class="normal"><font color="#009900"><?php echo $room ["room_seat"]; ?></font></td>
       
        <td align="center" class="normal"><font color="#009900">ห้องว่าง</font></td>
        <td align="center" class="normal"><button type="submit" name="button" id="button" value=" "><img src="Picture/conference.png" alt="" width="21" height="22" align="center" />จอง</button></td>
       
       <?php } ?> </form>
       </tr>
      </table> 
     <br />
     
     
   <table width="600" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
       <tr>
        <td colspan="9" align="left" bgcolor="#B70404"><strong class="normal2">ห้องไม่ว่าง</strong></td>
        </tr>
        
        		 <?php 
		  $_SESSION['ses_roomname']=$num['room_name'];
			$_SESSION['ses_date']=$date;
			$_SESSION['ses_fromtime']=$fromtime;
			$_SESSION['ses_totime']=$totime;
?>
       <tr class="normal4" >
        <td width="88" align="center"
        " class="normal" bgcolor="#FFCCCC">ห้องประชุม</td>
        <td width="125" align="center" class="normal" bgcolor="#FFCCCC">วันที่</td>
        <td width="143" align="center" class="normal" bgcolor="#FFCCCC">เวลา</td>
        <td width="92" align="center" class="normal" bgcolor="#FFCCCC">จำนวนที่นั่ง</td>
       
        <td width="90" align="center" class="normal" bgcolor="#FFCCCC">สถานะ</td>
       
        
       </tr>
        <?PHP
		 if(!isset($start)){
$start = 0;
}
$limit = '15'; // แสดงผลหน้าละกี่หัวข้อ
$j =0;

      //ค้นหาว่ามีการจอง หรือยัง	
		$room_name = $room['room_name'];
		$date = $_POST['txtdate'];
		$fromtime = $_POST['txtfromtime'];
		$totime = $_POST['txttotime'];

			 
		$sql2 = "SELECT tbl_book.room_name,tbl_book.fromtime,tbl_book.totime,tbl_book.date,tbl_room.room_seat FROM tbl_book INNER JOIN tbl_room ON tbl_book.room_name = tbl_room.room_name WHERE (tbl_book.book_status ='Y' OR tbl_book.book_status='N') 
AND tbl_book.date = '".$date."'
AND (
   (tbl_book.fromtime BETWEEN '".$fromtime."' AND '".$totime."') 
  OR (tbl_book.totime BETWEEN '".$fromtime."' AND '".$totime."')
  OR ('".$fromtime."' BETWEEN tbl_book.fromtime AND tbl_book.totime)
  OR ('".$totime."' BETWEEN tbl_book.fromtime AND tbl_book.totime ) )";
$tblbook = mysql_query($sql2) or die(mysql_error());	 
		 while ( $book = mysql_fetch_array($tblbook))
		 { $originalDate = $book["date"];
       $newDate = date("d/m/Y", strtotime($originalDate));
			 $fromtime= $book["fromtime"];
			 $totime= $book["totime"];
			 
			 if($bg == "#FFFFFF") { //ส่วนของการ สลับสี 
				$bg = "#FFFFCC";
				} else {
				$bg = "#FFFFFF";
					}
					$j ++; 
						$offset=($j + $start); 
						
			  ?>  
  
       <tr >
       
        <td align="center" class="normal"><font color="red"><?php echo $book["room_name"]; ?></font></td>
        <td align="center" class="normal"><font color="red"><?php echo $book["date"]; ?></font></td>
        <td align="center" class="normal"><font color="red"><?php echo substr($fromtime,0,5);?></font> <font color="red">-</font> <font color="red"><?php echo substr($totime,0,5);?></font></td>
        <td align="center" class="normal"><font color="red"><?php echo $book ["room_seat"]; ?></font></td>
       
        <td align="center" class="normal"><font color="red">ห้องไม่ว่าง</font></td>
        
       
       <?php } ?>
       </tr>
      </table></p></td>
   </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><?PHP require('footer.php'); ?></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>


***** อันนี้เป็นไฟล์ที่ดึงมาจากด้านบน********

<?PHP
@session_start();
include ('Connection.php'); // เรียกใช้ฐานข้อมูล
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>.:Reservations Meeting</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">


<script language="javascript" src="jquery-1.2.6.min.js"></script>
<script>
function chk_form(){ // เช็คค่าว่าง
	$(":input + span.require").remove();
	$(":input").each(function(){
		$(this).each(function(){	
			if($(this).val()==""){
				$(this).after("<span class=require>*</span>");
			}
		});
	});
	if($(":input").next().is(".require")==false){
		return true;
	}else {
		return false;
	}	
}
</script>

<style type="text/css">
.require{
	height:20px;
	color:#FF0000;
	padding-left:5px;
	padding-right:5px;
	font-size:12px;
	line-height:15px;
	width:100px;
	float:none;
}
 </style>
      
 

<script type="text/javascript" src="jquery-1.2.6.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.galleriffic.js"></script><link rel='stylesheet' type='text/css' href='fullcalendar/redmond/theme.css' />
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='fullcalendar/fullcalendar.css' />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/smoothness/jquery-ui-1.7.2.custom.css">
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.7.2.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){ 

  $("#dateInput").datepicker({
    dateFormat: "yy-mm-dd",
    minDate: 1
  }); 
  
});
</script>   

<style type="text/css">
.ui-datepicker{
	width:150px;
	font-family:tahoma;
	font-size:11px;
	text-align:center;
}
</style>

<script language="Javascript">
<!-- ยืนยันการยกเลิก
 function Confirm(object) {
 if (confirm("คุณต้องการยกเลิกใช่หรือไม่?") == true) {
 window.location = 'check_room.php';
 }
 else {
 return false;
 } }
</script>
 
</head>


<body>
<table width="973" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td><?PHP require('head.php'); ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><table background="Picture/body.jpg" width="973" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
    <td width="50">&nbsp;</td>
    <td width="200">&nbsp;</td>
    <td width="723">&nbsp;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td valign="top"><?PHP require('leftmenu.php'); ?></td>
     <td valign="top" align="center"><form id="book" name="book" method="post" action="bookroom_checksave.php">
    <?  $fromtime= $_SESSION['ses_fromtime'];
			 $totime= $_SESSION['ses_totime'];?>
      
     <table width="550" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
       <tr>
        <td colspan="4" align="center" bgcolor="#B70404"><strong class="normal2">จองห้องประชุม</strong></td>
        </tr>
       <tr>
        <td width="151" align="right" class="normal">ห้องประชุม :</td>
        
        <td colspan="3">
      
        
  <input type="text" name="txtroom_name" id="txtroom_name" readonly="readonly" value="<?php echo $_SESSION['ses_roomname']; ?>" /></td>
       </tr>
       <tr>
        <td width="151" align="right" class="normal"><span style="text-align: right">หัวข้อการประชุม</span> :</td>
        <td colspan="3"><input name="txttitle" type="text" id="txttitle" /></td>
       </tr>
       <tr>
        <td width="151" align="right" class="normal"><span style="text-align: right">วันที่ใช้ห้องประชุม</span> :</td>
        <td colspan="3"><input type="text" name="txtdate" id="txtdate" readonly="readonly" value="<?php echo $_SESSION['ses_date']; ?>" /></td>
       </tr>
       <tr>
        <td width="151" align="right" class="normal"><span style="text-align: right">เวลา</span> :</td>
        <td width="159"><input type="text" name="txtfromtime" id="txtfromtime" readonly="readonly" value="<?php echo substr($fromtime,0,5); ?>" /></td>
        <td width="35" align="center" class="normal"><span style="text-align: right">ถึง</span> :</td>
        <td width="155"><input type="text" name="txttotime" id="txttotime"readonly="readonly" value="<?php echo substr($totime,0,5); ?>" /></td>
       </tr>
       <tr>
        <td align="right" class="normal">จำนวนผู้เข้าประชุม :</td>
        <td colspan="3"><input type="text" name="txtnum" id="txtamount" maxlength="3" onKeyUp="if(isNaN(this.value)){ alert('กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข'); this.value='';}"/>
         &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="normal">คน</span></td>
       </tr>
       <tr>
        <td align="right" class="normal">บริการอาหาร :</td>
        <td colspan="3"><select name='txtsnack' id='txtsnack'>
         <option value="" selected="selected">&lt;-- เลือก --&gt;</option>
         <option value="E">รับอาหารว่าง</option>
         <option value="F">ไม่รับอาหารว่าง</option>
         
        </select></td>
       </tr>
       <tr>
        <td align="right" class="normal">อุปกรณ์เพิ่มเติม :</td>
        <td colspan="3"><p>
         <input type="checkbox" name="chktool1" value="ปากกา กระดานไวท์บอร์ด">
         &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="normal">ปากกา กระดานไวท์บอร์ด</span><br />
          <input type="checkbox" name="chktool2" value="โน๊ตบุ๊ค">
         &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="normal">โน๊ตบุ๊ค</span><br />
          <input type="checkbox" name="chktool3" value="ไมโครโฟน">
         &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="normal">ไมโครโฟน</span><br />
         <span class="normal">อื่นๆ</span>
         <input type="text" name="chktool4" id="txtother" />
         <span class="normal"><font color="#FF0000">(อาจจะหาไม่ได้)</font></span></p></td>
       </tr>
       <tr>
        <td align="right" class="normal">ผู้จอง :</td>
        <td colspan="3"><input type="text" name="txtuser" id="txtuser" readonly="readonly" value="<?php //เลือกข้อมูลจากตาราง tbl_member
				$sql = "SELECT * FROM tbl_member WHERE username ='".$_SESSION["username"]."'";
				$tblmember = mysql_query($sql);
				$member = mysql_fetch_array($tblmember);
				echo $member["firstname"];?>" /></td>
       </tr>
       <tr>
        <td width="151" align="right" class="normal">วัน/เวลาที่จอง :</td>
        <td colspan="3"><input type="text" name="txtbook_login" id="txtbook_login" readonly="readonly" value="<? echo $today = date("Y-m-d H:i:s"); ?>" /></td>
       </tr>
       <tr>
        <td align="right" class="normal">เบอร์โทรศัพท์ :</td>
        <td colspan="3"><input type="text" name="txttel" id="texttel" readonly="readonly" value ="<?php echo $member["tel"];
					?>"/></td>
       </tr>
      </table>
     <br />
     <table width="200" border="0" align="center">
     <tr>
       <th scope="col"><button type="submit" name="button" id="button" onclick="return chk_form()" value=" "> <img src="picture/Save.png" width="16" height="16" align="center" /> บันทึก</button>
        &nbsp;</th>
       <th scope="col"> 
        <button type="reset" name="reset" id="button1" onclick="return Confirm();" value="cancel"> <img src="picture/Delete.png" width="16" height="16" align="center" /><font color=#000>ยกเลิก</font></button>         &nbsp;</th>
      </tr>
    </table>
     <p>&nbsp;</p>
     </form>
     </td>
   </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><?PHP require('footer.php'); ?></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>


Janjung 158.108.209.xxx 21-12-2014 23:28:36

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองทำไฟล์ เปล่าซัก สองไฟล์ 
1.php
<?php
session_start();
$_SESSION['ses_a']=1;
?>

2.php
<?php
session_start();
echo $_SESSION['ses_a'];
?>

รันไฟล์แรกก่อน หากไม่มี error รันไฟล์ที่สอง
ถ้าทำงานถูกต้อง ไฟล์ที่สอง จะแสดงค่า เลข 1
แสดงว่าใช้งาน session ได้

บางกรณีที่ไฟล์ใช้ session ไม่ได้เนื้องจากการบันทึกไฟล์เป็น BOM
ลองดูเว็บนี้เป็นแนวทาง http://www.thaicreate.com/php/forum/088354.html


ninenik 1.46.82.xxx 22-12-2014


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ