อยาก ทำ checkbox ให้บันทึกลงในฟิวด์เดียวกัน ต้องทำอย่างไรครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยาก ทำ checkbox ให้บันทึกลงในฟิวด์เดียวกัน ต้องทำอย่างไรครับ

อยาก ทำ checkbox ให้บันทึกลงในฟิวด์เดียวกัน ต้องทำอย่างไรครับ
<?php require_once('Connections/Ldo1.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
 if (PHP_VERSION < 6) {
  $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
 }

 $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);

 switch ($theType) {
  case "text":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;  
  case "long":
  case "int":
   $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "double":
   $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "date":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;
  case "defined":
   $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
   break;
 }
 return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
 $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {
 $insertSQL = sprintf("INSERT INTO detail (name_panak, tools, room, room_detail, Status) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)",
            GetSQLValueString($_POST['name_panak'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['tools'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['room'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['room_detail'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['Status'], "text"));

 mysql_select_db($database_Ldo1, $Ldo1);
 $Result1 = mysql_query($insertSQL, $Ldo1) or die(mysql_error());
}

mysql_select_db($database_Ldo1, $Ldo1);
$query_Recordset1 = "SELECT * FROM tool_name";
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $Ldo1) or die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="windows-874">
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<form method="post" name="form1" action="<?php echo $editFormAction; ?>">
 <table align="center">
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap align="right">Name_panak:</td>
   <td><input type="text" name="name_panak" value="" size="32"></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap align="right">Tools:</td>
   <td><?php do { ?>
     <input type="checkbox" name="tools[]"value="<?php echo $row_Recordset1['tools']; ?>" >
     <?php echo $row_Recordset1['tools']; ?>
     <?php } while ($row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1)); ?></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap align="right">Room:</td>
   <td><input type="text" name="room" value="" size="32"></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap align="right">Room_detail:</td>
   <td><input type="text" name="room_detail" value="" size="32"></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap align="right">Status:</td>
   <td><input type="text" name="Status" value="" size="32"></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap align="right">&nbsp;</td>
   <td><input type="submit" value="Insert record"></td>
  </tr>
 </table>
 <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1">
</form>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Recordset1);
?>


Mos Kritsada 49.230.214.xxx 14-04-2015 12:59:09

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองใช้วิธีการต่อ string ดู เช่นต่อด้วย |

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {
	$str_tools="";
	if(count($_POST['tools'])>0){
		if(is_array($_POST['tools'])){ 
			foreach($_POST['tools'] as $val_data){
				$str_tools.=$val_data."|";
			}
		}
	}
 $insertSQL = sprintf("INSERT INTO detail (name_panak, tools, room, room_detail, Status) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)",
            GetSQLValueString($_POST['name_panak'], "text"),
            GetSQLValueString($str_tools, "text"),
            GetSQLValueString($_POST['room'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['room_detail'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['Status'], "text"));

 mysql_select_db($database_Ldo1, $Ldo1);
 $Result1 = mysql_query($insertSQL, $Ldo1) or die(mysql_error());
}


เวลาเรียกใช้ก็แปลงเป็น array ใช้ explode ลองประยุกต์ดู


ninenik 1.47.105.xxx 14-04-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากๆนะครับ 


Mos Kritsada 49.230.214.xxx 14-04-2015 14:02


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ