ช่วยแก้โค้ดหน่อยนะครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยแก้โค้ดหน่อยนะครับ

ช่วยแก้โค้ดหน่อยนะครับ
มันแสดงว่า 
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' `day`=, `Month`=, `year`=, str_time=, end_time=, `meeting room`=, detail_room_m' at line 1<?php require_once('Connections/ldo.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
 if (PHP_VERSION < 6) {
  $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
 }

 $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);

 switch ($theType) {
  case "text":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;  
  case "long":
  case "int":
   $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "double":
   $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "date":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;
  case "defined":
   $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
   break;
 }
 return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
 $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form1")) {
 $updateSQL = sprintf("UPDATE all_data_ldo SET divistion=%s, story=%s, `day`=%s, `Month`=%s, `year`=%s, str_time=%s, end_time=%s, `meeting room`=%s, detail_room_meeting=%s, Tools=%s, manage_table=%s, applicant=%s, job1=%s, Facilitator=%s, job2=%s, status=%s WHERE `number`=%s",
            GetSQLValueString($_POST['divistion'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['story'], "undefined"),
            GetSQLValueString($_POST['day'], "undefined"),
            GetSQLValueString($_POST['Month'], "undefined"),
            GetSQLValueString($_POST['year'], "undefined"),
            GetSQLValueString($_POST['str_time'], "undefined"),
            GetSQLValueString($_POST['end_time'], "undefined"),
            GetSQLValueString($_POST['meeting_room'], "undefined"),
            GetSQLValueString($_POST['detail_room_meeting'], "undefined"),
            GetSQLValueString($_POST['Tools'], "undefined"),
            GetSQLValueString($_POST['manage_table'], "undefined"),
            GetSQLValueString($_POST['applicant'], "undefined"),
            GetSQLValueString($_POST['job1'], "undefined"),
            GetSQLValueString($_POST['Facilitator'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['job2'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['status'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['number'], "int"));

 mysql_select_db($database_ldo, $ldo);
 $Result1 = mysql_query($updateSQL, $ldo) or die(mysql_error());

 $updateGoTo = "Show_all_up.php";
 if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
  $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?";
  $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
 }
 header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
}

$colname_Recordset1 = "-1";
if (isset($_GET['number'])) {
 $colname_Recordset1 = $_GET['number'];
}
mysql_select_db($database_ldo, $ldo);
$query_Recordset1 = sprintf("SELECT * FROM all_data_ldo WHERE `number` = %s", GetSQLValueString($colname_Recordset1, "int"));
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $ldo) or die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);

mysql_select_db($database_ldo, $ldo);
$query_Recordset2 = "SELECT * FROM divistion";
$Recordset2 = mysql_query($query_Recordset2, $ldo) or die(mysql_error());
$row_Recordset2 = mysql_fetch_assoc($Recordset2);
$totalRows_Recordset2 = mysql_num_rows($Recordset2);

mysql_select_db($database_ldo, $ldo);
$query_Recordset3 = "SELECT * FROM status";
$Recordset3 = mysql_query($query_Recordset3, $ldo) or die(mysql_error());
$row_Recordset3 = mysql_fetch_assoc($Recordset3);
$totalRows_Recordset3 = mysql_num_rows($Recordset3);
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="windows-874">
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<table width="1024" border="1" align="center">
 <tr>
  <td><p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
  <form method="post" name="form1" action="<?php echo $editFormAction; ?>">
   <table align="center">
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">Number:</td>
     <td><?php echo $row_Recordset1['number']; ?></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">Divistion:</td>
     <td><select name="divistion">
      <?php 
do { 
?>
      <option value="<?php echo $row_Recordset2['name_divistion']?>" <?php if (!(strcmp($row_Recordset2['name_divistion'], $row_Recordset1['divistion']))) {echo "SELECTED";} ?>><?php echo $row_Recordset2['name_divistion']?></option>
      <?php
} while ($row_Recordset2 = mysql_fetch_assoc($Recordset2));
?>
     </select></td>
    <tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">Story:</td>
     <td><?php echo $row_Recordset1['story']; ?></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">Day:</td>
     <td><?php echo $row_Recordset1['day']; ?></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">Month:</td>
     <td><?php echo $row_Recordset1['Month']; ?></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">Year:</td>
     <td><?php echo $row_Recordset1['year']; ?></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">Str_time:</td>
     <td><?php echo $row_Recordset1['str_time']; ?></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">End_time:</td>
     <td><?php echo $row_Recordset1['end_time']; ?></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">Meeting room:</td>
     <td><?php echo $row_Recordset1['meeting room']; ?></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">Detail_room_meeting:</td>
     <td><?php echo $row_Recordset1['detail_room_meeting']; ?></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">Tools:</td>
     <td><?php echo $row_Recordset1['Tools']; ?></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">Manage_table:</td>
     <td><?php echo $row_Recordset1['manage_table']; ?></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">Applicant:</td>
     <td><?php echo $row_Recordset1['applicant']; ?></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">Job1:</td>
     <td><?php echo $row_Recordset1['job1']; ?></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">Facilitator:</td>
     <td><input type="text" name="Facilitator" value="<?php echo $row_Recordset1['Facilitator']; ?>" size="32"></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">Job2:</td>
     <td><input type="text" name="job2" value="<?php echo $row_Recordset1['job2']; ?>" size="32"></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">Status:</td>
     <td><select name="status">
      <?php 
do { 
?>
      <option value="<?php echo $row_Recordset3['statuss']?>" <?php if (!(strcmp($row_Recordset3['statuss'], $row_Recordset1['status']))) {echo "SELECTED";} ?>><?php echo $row_Recordset3['statuss']?></option>
      <?php
} while ($row_Recordset3 = mysql_fetch_assoc($Recordset3));
?>
     </select></td>
    <tr>
    <tr valign="baseline">
     <td nowrap align="right">&nbsp;</td>
     <td><input type="submit" value="Update record"></td>
    </tr>
   </table>
   <input type="hidden" name="MM_update" value="form1">
   <input type="hidden" name="number" value="<?php echo $row_Recordset1['number']; ?>">
  </form>
  <p>&nbsp;</p></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Recordset1);

mysql_free_result($Recordset2);

mysql_free_result($Recordset3);
?>


Mos Kritsada 101.51.127.xxx 20-04-2015 13:39:19

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ไม่เคยใช้ dreamweaver gen code แบบนี้มาก่อน ดู error คงจะเป้นที่ การใช้งานการกำหนดค่า sql คงต้องไล่เอง 


ninenik 124.122.90.xxx 20-04-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
ไม่เป็นไรครับน้า ขอบคุณมากๆนะครับ 


Mos Kritsada 101.51.127.xxx 20-04-2015 14:35


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ