พี่ช่วยแนะนำการลบid ทั้ง2 ที่มีความสัมพันธ์กันหน่อยครับ ต้องใส่ไว้ในส่วนไหนครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา พี่ช่วยแนะนำการลบid ทั้ง2 ที่มีความสัมพันธ์กันหน่อยครับ ต้องใส่ไว้ในส่วนไหนครับ

พี่ช่วยแนะนำการลบid ทั้ง2 ที่มีความสัมพันธ์กันหน่อยครับ ต้องใส่ไว้ในส่วนไหนครับ
ต้องการลบ id_pro ครับ ในตารางorders และในตาราง product
<?
ob_start();
session_start();
if($_SESSION["user_adm"]=="")
{
header('location:index.php');
exit();
}
//============ Start Session และทำการเรียก Function ติดต่อฐานข้อมูล 
require_once('../connect.php');
//=========== ถ้ามีการลบรายการสินค้า 
						if($_GET["Action"]=="Delete")
						{
							//=========== ลบตาราง cusorder หมายเลขใบสั่งซื้อ
							$sql_del= "delete from orders where id_ord='".$_GET["id_ord"]."'";
							$dbquery_del = mysql_query($sql_del);
							//=========== ลบรายละเอียดว่าได้สั่งซื้อะไรบ้าง
														

									echo"<script language='JavaScript'>";
									echo"alert('ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว');";
									echo"window.location='cusorder.php';";
									echo"</script>";							
						}
						
?><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>.::รายการสั่งซื้อทั้งหมด::.</title>
<style type="text/css">
<!--
a:link {
	text-decoration: none;
}
a:visited {
	text-decoration: none;
}
a:hover {
	text-decoration: none;
}
a:active {
	text-decoration: none;
}
-->
</style></head>

<div align="center"><br>
 <table cellspacing=0 cellpadding=4 width="75%" bgcolor=#CCCCCC border=1 align="center" height="10">
  <tbody>
   <tr bgcolor=#e5e5e5> 
    <td width="100%" bgcolor="#FFFFFF"> <div align="center"></div>
     <table cellspacing=1 cellpadding=4 width="100%" border=0 align="center" height="10">
      <tbody>
       <tr bgcolor=#e5e5e5> 
        <td width="35%" bgcolor="#FFFFFF"> <div align="left"><b><img src="../image/allrowto.gif" width="11" height="11" align="absbottom"> 
        </b>   <strong>รายการสั่งซื้อทั้งหมด</strong></div></td>
        <td width="22%" align=middle bgcolor="#FFFFFF"> <div align="left"> 
         </div></td>
        <td width="43%" bgcolor="#FFFFFF"> <div align="right"><a href="menuadmin.php">กลับไปหน้าหลัก</a></div></td>
       </tr>
      </tbody>
     </table></td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

 <table width="68%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
   <td width="58%">&nbsp;</td>
   <td width="42%">&nbsp;</td>
  </tr>
 </table>
 
<table cellspacing=1 cellpadding=3 width="75%" bgcolor=#CCCCCC border=0 align="center" height="10">
 <tbody>
  <tr bgcolor=#e5e5e5> 
   <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">รหัสสั่งซื้อ</div></td>
   <td bgcolor="#FFFFFF">ชื่อ</td>
   <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">สถานะ</div></td>
   <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">วันที่</div></td>
   <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">ลบ</div></td>
  </tr>
  <?
	 		 $i=0;
		//=========== นำข้อมูลมาแสดงทั้งหมด
$sql = "select * From orders";
/*  ตั้งค่า แสดงผลต่อหน้า $Per_Page  */

$Per_Page =10;
if(!$Page)
$Page=1;

$Prev_Page = $Page-1;
$Next_Page  = $Page+1;

$result = mysql_query($sql);
$Page_start = ($Per_Page*$Page)-$Per_Page;
$Num_Rows =	mysql_num_rows($result);

if($Num_Rows<=$Per_Page)
		$Num_Pages =1;
else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0)
		$Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page)	;
else 
		$Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page)	+1;

$Num_Pages = (int)$Num_Pages;

if(($Page>$Num_Pages)	|| ($Page<0))
print "<center><b>จำนวน $Page มากกว่า $Num_Pages ยังไม่มีข้อความ<b></center>";
$sql .= " Where 1 order by id_ord desc 	LIMIT $Page_start , $Per_Page"; //////////////////////////////// โค้ดเเบ่งหน้า
 //ส่วนแสดงผล
$strSQL = ("SELECT * FROM (orders LEFT JOIN customer ON orders.id_cust = customer.id_cust) ORDER BY id_ord");
		$objQuery = mysql_query($strSQL) or die(mysql_error());
		while ($record=mysql_fetch_array($objQuery)) {
		
			?>
  <tr bgcolor=#e5e5e5> 
   <td width="132" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><a href="orderdetail.php?id_ord=<?=$record["id_ord"];?>">
    <?=$record["id_ord"];?>
   </a></div></td>
   <td width="198" bgcolor="#FFFFFF">
    <?=$record["name_cust"];?>
    <?=$record["sur_cust"];?>
    </a></td>
   <td width="183" bgcolor="#FFFFFF"> 
    <div align="center">
     <?
		 if($record["status_cust"]=="1")
		 {
		 echo "รอการชำระเงิน";
		 }
		 else
		 {
		 echo "ชำระเงิน/จัดส่งสินค้าไปแล้ว";
		 }
		 ?>
    </div></td>
   <td width="150" bgcolor="#FFFFFF"> <div align="center"> 
     <?=$record["day_ord"];?>
    </div></td>
   <script language="JavaScript">

function Conf<?=$i; ?>(object) {
if (confirm("ยืนยันการลบ [ <?=$record["id_ord"]; ?> ] ") ==true) {
return true;
}
return false;
}

</script>
   <td width="46" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF'];?>?Action=Delete&id_ord=<?=$record["id_ord"];?>" onClick="return Conf<?=$i; ?>(this)"><img src="../image/delete.gif" width="12" height="11" border="0"></a></div></td>
  </tr>
  <?
}
?>
 </tbody>
</table>


<br>
<br>
<table width="75%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr> 
  <td> จำนวน 
   <?= $Num_Rows;?></b>
   แบ่งเป็น : <b> 
   <?=$Num_Pages;?>
   </b> ไปยัง : 
   <?/* สร้างปุ่มย้อนกลับ */
			if($Prev_Page)	
					echo " <a href='$PHP_SELF?Page=$Prev_Page'><< Back </a> ";
			for($i=1; $i<$Num_Pages; $i++){
						if($i != $Page)
								echo " [ <a href='$PHP_SELF?Page=$i'>$i</a> ]";
						else 
								echo "<b> $i </b>";
		}
/*สร้างปุ่มเดินหน้า */
if($Page!=$Num_Pages)
					echo " <a href ='$PHP_SELF?Page=$Next_Page'> Next >> </a>";
			
			?></font>
   &nbsp;</td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>


Newnot 118.173.5.xxx 25-04-2015 02:41:40

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ปกติลบสองตาราง ก็ทำคำสั่ง sql สองรอบ ตามแต่ละตารางที่ต้องการลบ


ninenik 1.46.36.xxx 25-04-2015


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ