ทำไมส่งค่าไปแล้วมันไม่เปิดหน้าที่ส่งค่าไปขึ้นมาให้ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ทำไมส่งค่าไปแล้วมันไม่เปิดหน้าที่ส่งค่าไปขึ้นมาให้ครับ

ทำไมส่งค่าไปแล้วมันไม่เปิดหน้าที่ส่งค่าไปขึ้นมาให้ครับ
รบกวนช่วยดูโค๊ดให้หน่อยครับ  ขอบคุณมากครับ

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"><head>
<title><?=$title_form_th; ?></title>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=tis-620">
</meta>
<link href="http://www.jqueryscript.net/css/jquerysctipttop.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="test/examples/css/ui-lightness/jquery-ui-1.8.2.custom.css" />
<style type="text/css">
#demoWrapper {
padding : 1em;
width : 80%;
}
#fieldWrapper {
}
#demoNavigation {
margin-top : 0.5em;
margin-right : 1em;
text-align: right;
}
#data {
font-size : 0.7em;
}
input {
margin-right: 0.1em;
margin-bottom: 0.5em;
}
.input_field_25em {
width: 2.5em;
}
.input_field_3em {
width: 3em;
}
.input_field_35em {
width: 3.5em;
}
.input_field_12em {
width: 12em;
}
label {
margin-bottom: 0.2em;
font-weight: bold;
font-size: 0.8em;
}
label.error {
color: red;
font-size: 0.8em;
margin-left : 0.5em;
}
.step span {
float: right;
font-weight: bold;
padding-right: 0.8em;
}
.navigation_button {
width : 70px;
}
#data {
overflow : auto;
}
</style>
<style>
#myselect { 
width:600px; 
} 
#myselect option { 
width:600px; 
}
</style>
  <script type="text/javascript">
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', 'UA-36251023-1']);
 _gaq.push(['_setDomainName', 'jqueryscript.net']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);
 (function() {
  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
</script>
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajax_framework.js"></script>
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/datepicker.js"></script>
<link href="js/datepickerstyle.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script language="javascript">
function Show_form() {
	var tmp_value = document.getElementById('no_room').value;
	var data = "no_room=" + tmp_value;
	var URL = "insert_form.php";
	ajaxLoad("post", URL, data, "here_form");

	// แสดงภาพ indicator
	document.getElementById('indicator').style.display = 'block';

}
function Show_form_onload() {
	document.getElementById("no_room").selectedIndex = <?=$no_room;?>;
	var tmp_value = <?=$no_room;?>;
	var data = "no_room=" + tmp_value;
	var URL = "insert_form.php";
	ajaxLoad("post", URL, data, "here_form");
	// แสดงภาพ indicator
	document.getElementById('indicator').style.display = 'block';
}
</script>

<script language="javascript">
var win = null;
function NewWindow(mypage,myname,w,h,scroll){
LeftPosition = (screen.width) ? (screen.width-w)/2 : 0;
TopPosition = (screen.height) ? (screen.height-h)/2 : 0;
settings =
'height='+h+',width='+w+',top='+TopPosition+',left='+LeftPosition+',menubar=yes,scrollbars='+scroll+',resizable'
win = window.open(mypage,myname,settings)
}
</script>

</head>
<body>
<center><div id="demoWrapper">
 <!-- เริ่มต้น CODE แบบฟอร์มการจองห้องพักผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ที่อยู่ใน BODY TAG) -->
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=750 align=center bgColor=#ffffff border=0>
<TBODY>
 <TR>
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-COLOR: #ffffff" vAlign=center><table cellspacing=0 cellpadding=0 width=750 align=center bgcolor=#ffffff border=0>
   <tbody>
    <tr>
     <td style="PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-COLOR: #ffffff" valign=center><table style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif" cellspacing=2 cellpadding=2 width="100%" border="0">
      <tr>
       <td width="29%" valign="top"><img src="images/member_login.png"></td>
       <td><?
if(!$_SESSION['is_login'])
{
?>
        <form method="post" action="login_check_th.php" onSubmit="return checkform_login(this);">
         <b>อีเมล์ : </b>
         <input name="email_login" type="text" value="" size="20" maxlength="100">
         &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>รหัสผ่าน :
          <input name="password_login" type="password" value="" size="20" maxlength="30">
          </b>
         <input type="submit" name="login_bt" value="เข้าสู่ระบบ">
         [ <a href="forget_password.php" onClick="NewWindow(this.href,'forget_win','400','300','yes');return false">ลืมรหัสผ่าน</a> ] [ <a href="register_th.php">ลงทะเบียนใหม่</a> ]
        </form>
        <?
}
else
{
?>
        <div align="right"> <b>ยินดีต้อนรับ คุณ
         <?=$fullname_get; ?>
         !!</b><br>
         [ <a href="check_status/result_th.php?frm_type2=1&email=<?=$email_get; ?>&mobile=<?=$mobile_get; ?>" onClick="NewWindow(this.href,'booking_win','850','600','yes');return false">การจองของคุณ</a> ] [ <a href="edit_profile_th.php" onClick="NewWindow(this.href,'edit_win','800','600','yes');return false">แก้ไขข้อมูลส่วนตัว</a> ] [ <a href="logout_th.php">ออกจากระบบ</a> ] </div>
        <?
}
?></td>
      </tr>
     </table>
      <!-- ด้านล่างให้ใส่ URL ของไฟล์ booking_send_th.php ให้ถูกต้องครับ (หลักการเหมือนแทรกรูปภาพธรรมดาเลย)--></td>
    </tr>
   </tbody>
  </table></TD></TR>
</TBODY>
</TABLE>

<!-- สิ้นสุด CODE แบบฟอร์มการจองห้องพักผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ที่อยู่ใน BODY TAG) -->
 <h5 id="status"></h5>
 
 <FORM class="bbq" id="demoForm" name="frm" action="booking_send_th.php" method="post" target="_blank">
<input id="dc1" name="dc1" value="<?=date("d/m/Y",strtotime("+$early_bird_booking_day day")); ?>" type="hidden">
<div id="fieldWrapper">
<div class="step" id="first"> <span class="font_normal_07em_black"><IMG src="images/1s.gif" align=absMiddle> &nbsp;ข้อมูลการจองห้องพัก :</span><br />

<DIV style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0 1px dashed; BORDER-TOP: #c0c0c0 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: #c0c0c0 1px dashed; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0 1px dashed; BACKGROUND-COLOR: #fdfdfd" align=center>
 <DIV style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 5px">
  
  <TABLE style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif" cellSpacing=2 cellPadding=2 width="90%" border="0">
    <TBODY>

    <TR>
     <TD align=right width="25%">
      <DIV align=left>วันที่ Check-in :</DIV></TD>
     <TD width="25%">
     <input name="chk_in_date" type="text" value="<?=$chk_in_date; ?>" size="10" maxlength="20" readonly>
     <a href="javascript:void(0)" onClick="if(self.gfPop)gfPop.fEndPop(document.frm.dc1,document.frm.chk_in_date);return false;" ><img border="0" src="images/formcal.gif" width="16" height="16"></a>
     </TD>
     <TD align=right width="25%">
      <DIV align=left>วันที่ Check-out : </DIV></TD>
     <TD width="25%"><input readonly name="chk_out_date" type="text" value="<?=$chk_out_date; ?>" size="10" maxlength="20">
     <a href="javascript:void(0)" onClick="if(self.gfPop)gfPop.fEndPop(document.frm.dc1,document.frm.chk_out_date);return false;" ><img border="0" src="images/formcal.gif" width="16" height="16"></a></TD></TR>

    <TR>
     <TD align=right>
      <DIV align=left>จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่) : </DIV></TD>
     <TD>
       <select name="no_adults">
         <option value="1">1</option>
         <option value="2">2</option>
         <option value="3">3</option>
         <option value="4">4</option>
         <option value="5">5</option>
         <option value="6">6</option>
         <option value="7">7</option>
         <option value="8">8</option>
         <option value="9">9</option>
         <option value="10">10</option>
       </select>
     </TD>
     <TD align=right>
      <DIV align=left>จำนวนผู้เข้าพัก (เด็ก < 12 ปี) : </DIV></TD>
     <TD>
       <select name="no_child">
         <option value="0">0</option>
         <option value="1">1</option>
         <option value="2">2</option>
         <option value="3">3</option>
         <option value="4">4</option>
         <option value="5">5</option>
         <option value="6">6</option>
         <option value="7">7</option>
         <option value="8">8</option>
         <option value="9">9</option>
         <option value="10">10</option>
       </select>
     </TD></TR>

    <TR>
     <TD align=right>
      <DIV align=left>จำนวนห้องพัก : </DIV></TD>
     <TD>
       <select name="no_room" id="no_room" onChange="Show_form();">
         <option value="0">-- เลือก --</option>
         <option value="1">1</option>
         <option value="2">2</option>
         <option value="3">3</option>
         <option value="4">4</option>
         <option value="5">5</option>
         <option value="6">6</option>
         <option value="7">7</option>
         <option value="8">8</option>
         <option value="9">9</option>
         <option value="10">10</option>
       </select>
     </TD>
     <TD colspan="2">&nbsp;</TD>
    </TR>

     </TBODY></TABLE>


<div id="indicator" style="position:absolute; display:none;z-index:1000; background-color:#e1e1e1; padding:3px;">
<img src="images/indicator.gif" hspace="10" align="absmiddle">
กำลังโหลดข้อมูล ...
</div>

<div id="here_form">&nbsp;</div>

</DIV></DIV>


</div>
<div id="finland" class="step"> <span class="font_normal_07em_black"><IMG src="images/2s.gif" align=absMiddle> &nbsp;ข้อมูลผู้เข้าพัก :</span><br />


<?

if(!$_SESSION['is_login'])
{

?>

   <DIV style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0 1px dashed; BORDER-TOP: #c0c0c0 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: #c0c0c0 1px dashed; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0 1px dashed; BACKGROUND-COLOR: #fdfdfd" align=center>
    <DIV style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 5px">
     
     <TABLE style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif" cellSpacing=2 cellPadding=2 width="90%" border="0">

    <TBODY>

    <TR>
     <TD width="100%"><div align="left">ชื่อผู้จอง <SPAN style="COLOR: red">*</SPAN> :</div></TD>
     <TD width="36%"><SELECT name="title">
       <OPTION value="นาย" selected>นาย</OPTION>
       <OPTION value="นาง">นาง</OPTION> 
       <OPTION value="นางสาว">นางสาว</OPTION>
        </SELECT> <INPUT maxLength="100" class="input_field_12em firstname required" name="firstname" id="firstname" ></TD>
     <TD width="16%">นามสกุล <SPAN style="COLOR: red">*</SPAN>&nbsp;:</TD>
     <TD width="24%"><INPUT maxLength="100" class="input_field_12em lastname required" id="lastname" name="lastname"></TD></TR>


   
     <TD vAlign=center align=left 
      width="100%">บริษัท :</TD>
     <TD colSpan=3><INPUT size="78" maxLength="100" name="company"></TD></TR>
    <TR>
     <TD vAlign=center align=left 
      width="100%">ที่อยู่ :</TD>
     <TD colSpan=3>
     
     <TEXTAREA name="address" style="width:495px;height:50px"></TEXTAREA></TD></TR>
    <TR>
     <TD vAlign=center align=left 
      width="100%">ประเทศ <SPAN style="COLOR: red">*</SPAN> :</TD>
     <TD>
<SELECT name="country"><OPTION value="">------------- โปรดเลือก --------------</OPTION> 
<OPTION value="Adelie Land">Adelie Land</OPTION> <OPTION 
                value=Afghanistan>Afghanistan</OPTION> <OPTION 
                value=Alaska>Alaska</OPTION> <OPTION 
                value=Albania>Albania</OPTION> <OPTION 
                value=Andorra>Andorra</OPTION> <OPTION 
                value=Angola>Angola</OPTION> <OPTION 
                value=Anguilla>Anguilla</OPTION> <OPTION 
                value="Antigua and Barbuda">Antigua and 
                Barbuda</OPTION> <OPTION 
                value=Argentina>Argentina</OPTION> <OPTION 
                value=Armenia>Armenia</OPTION> <OPTION 
                value=Aruba>Aruba</OPTION> <OPTION 
                value=Ascension>Ascension</OPTION> <OPTION 
                value=Australia>Australia</OPTION> <OPTION 
                value=Austria>Austria</OPTION> <OPTION 
                value=Azerbaijan>Azerbaijan</OPTION> <OPTION 
                value=Azores>Azores</OPTION> <OPTION 
                value=Bahamas>Bahamas</OPTION> <OPTION 
                value=Bahrain>Bahrain</OPTION> <OPTION 
                value=Bangladesh>Bangladesh</OPTION> <OPTION 
                value=Barbados>Barbados</OPTION> <OPTION 
                value=Belarus>Belarus</OPTION> <OPTION 
                value=Belgium>Belgium</OPTION> <OPTION 
                value=Belize>Belize</OPTION> <OPTION 
                value=Benin>Benin</OPTION> <OPTION 
                value=Bermuda>Bermuda</OPTION> <OPTION 
                value=Bhutan>Bhutan</OPTION> <OPTION 
                value=Bolivia>Bolivia</OPTION> <OPTION 
                value="Bosnia and Herzegovina">Bosnia and 
                Herzegovina</OPTION> <OPTION 
                value=Botswana>Botswana</OPTION> <OPTION 
                value=Brazil>Brazil</OPTION> <OPTION 
                value="Brunei Darussalam">Brunei 
                Darussalam</OPTION> <OPTION 
                value=Bulgaria>Bulgaria</OPTION> <OPTION 
                value="Burkina Faso">Burkina Faso</OPTION> 
                <OPTION value=Burundi>Burundi</OPTION> <OPTION 
                value=Cambodia>Cambodia</OPTION> <OPTION 
                value=Cameroon>Cameroon</OPTION> <OPTION 
                value=Canada>Canada</OPTION> <OPTION 
                value="Canary Islands">Canary Islands</OPTION> 
                <OPTION value="Cape Verde">Cape Verde</OPTION> 
                <OPTION value="Cayman Islands">Cayman 
                Islands</OPTION> <OPTION 
                value="Central African Republic">Central African 
                Republic</OPTION> <OPTION 
                value=Chad>Chad</OPTION> <OPTION 
                value="Chagos Islands">Chagos Islands</OPTION> 
                <OPTION value=Chile>Chile</OPTION> <OPTION 
                value=China>China</OPTION> <OPTION 
                value="Christmas Island">Christmas 
                Island</OPTION> <OPTION 
                value="Cocos Keeling Islands">Cocos Keeling 
                Islands</OPTION> <OPTION 
                value="Cook Islands">Cook Islands</OPTION> 
                <OPTION value=Colombia>Colombia</OPTION> <OPTION 
                value=Comoros>Comoros</OPTION> <OPTION 
                value=Congo>Congo</OPTION> <OPTION 
                value="Costa Rica">Costa Rica</OPTION> <OPTION 
                value="Cote d'Ivoire">Cote d'Ivoire</OPTION> 
                <OPTION value=Croatia>Croatia</OPTION> <OPTION 
                value="Crozet Archipelago">Crozet 
                Archipelago</OPTION> <OPTION 
                value=Cuba>Cuba</OPTION> <OPTION 
                value=Cyphrus>Cyphrus</OPTION> <OPTION 
                value="Czech Republic">Czech Republic</OPTION> 
                <OPTION value="Diego Garcia">Diego 
                Garcia</OPTION> <OPTION 
                value=Djibouti>Djibouti</OPTION> <OPTION 
                value=Denmark>Denmark</OPTION> <OPTION 
                value=Domiica>Domiica</OPTION> <OPTION 
                value="Dominican Republic">Dominican 
                Republic</OPTION> <OPTION 
                value="Easter Island">Easter Island</OPTION> 
                <OPTION value="East Timor">East Timor</OPTION> 
                <OPTION value=Ecuador>Ecuador</OPTION> <OPTION 
                value=Egypt>Egypt</OPTION> <OPTION 
                value="El Salvador">El Salvador</OPTION> <OPTION 
                value="Equatorial Guinea">Equatorial 
                Guinea</OPTION> <OPTION 
                value=Estonia>Estonia</OPTION> <OPTION 
                value=Ethiopia>Ethiopia</OPTION> <OPTION 
                value="Falkland Islands">Falkland 
                Islands</OPTION> <OPTION 
                value="Faroe Islands">Faroe Islands</OPTION> 
                <OPTION value=Fiji>Fiji</OPTION> <OPTION 
                value=Finland>Finland</OPTION> <OPTION 
                value=France>France</OPTION> <OPTION 
                value="French Polynesia">French 
                Polynesia</OPTION> <OPTION 
                value=Gabon>Gabon</OPTION> <OPTION 
                value=Gambia>Gambia</OPTION> <OPTION 
                value=Georgia>Georgia</OPTION> <OPTION 
                value=Germany>Germany</OPTION> <OPTION 
                value=Ghana>Ghana</OPTION> <OPTION 
                value=Gibraltar>Gibraltar</OPTION> <OPTION 
                value=Greece>Greece</OPTION> <OPTION 
                value=Greenland>Greenland</OPTION> <OPTION 
                value=Grenada>Grenada</OPTION> <OPTION 
                value=Guadeloupe>Guadeloupe</OPTION> <OPTION 
                value=Guam>Guam</OPTION> <OPTION 
                value=Guatemala>Guatemala</OPTION> <OPTION 
                value=Guiana>Guiana</OPTION> <OPTION 
                value=Guinea>Guinea</OPTION> <OPTION 
                value=Guinea-Bissau>Guinea-Bissau</OPTION> 
                <OPTION value=Guyana>Guyana</OPTION> <OPTION 
                value=Honduras>Honduras</OPTION> <OPTION 
                value="Hong Kong">Hong Kong</OPTION> <OPTION 
                value=Hungary>Hungary</OPTION> <OPTION 
                value=Haiti>Haiti</OPTION> <OPTION 
                value=Hawaii>Hawaii</OPTION> <OPTION 
                value="Howland Island">Howland Island</OPTION> 
                <OPTION value=ICAO>ICAO</OPTION> <OPTION 
                value=Iceland>Iceland</OPTION> <OPTION 
                value=India>India</OPTION> <OPTION 
                value=Indonesia>Indonesia</OPTION> <OPTION 
                value=Iran>Iran</OPTION> <OPTION 
                value=Iraq>Iraq</OPTION> <OPTION 
                value=Ireland>Ireland</OPTION> <OPTION 
                value=Israel>Israel</OPTION> <OPTION 
                value=Italy>Italy</OPTION> <OPTION 
                value=Jamaica>Jamaica</OPTION> <OPTION 
                value=Japan>Japan</OPTION> <OPTION 
                value="Jarvis Island">Jarvis Island</OPTION> 
                <OPTION value="Johnston Island">Johnston 
                Island</OPTION> <OPTION 
                value=Jordan>Jordan</OPTION> <OPTION 
                value=Kazakhstan>Kazakhstan</OPTION> <OPTION 
                value=Kenya>Kenya</OPTION> <OPTION 
                value=Kerguelen>Kerguelen</OPTION> <OPTION 
                value=Kiribati>Kiribati</OPTION> <OPTION 
                value=Korea>Korea</OPTION> <OPTION 
                value=Kuwait>Kuwait</OPTION> <OPTION 
                value=Kyrgyzstan>Kyrgyzstan</OPTION> <OPTION 
                value=Laos>Laos</OPTION> <OPTION 
                value=Latvia>Latvia</OPTION> <OPTION 
                value=Lebanon>Lebanon</OPTION> <OPTION 
                value=Lesotho>Lesotho</OPTION> <OPTION 
                value=Liberia>Liberia</OPTION> <OPTION 
                value=Libya>Libya</OPTION> <OPTION 
                value=Liechtenstein>Liechtenstein</OPTION> 
                <OPTION value=Lithuania>Lithuania</OPTION> 
                <OPTION value=Luxembourg>Luxembourg</OPTION> 
                <OPTION value=Macau>Macau</OPTION> <OPTION 
                value=Madagascar>Madagascar</OPTION> <OPTION 
                value=Madeira>Madeira</OPTION> <OPTION 
                value=Malaysia>Malaysia</OPTION> <OPTION 
                value=Malawi>Malawi</OPTION> <OPTION 
                value=Maldives>Maldives</OPTION> <OPTION 
                value=Mali>Mali</OPTION> <OPTION 
                value=Malta>Malta</OPTION> <OPTION 
                value="Marshall Islands">Marshall 
                Islands</OPTION> <OPTION 
                value="Marion Island">Marion Island</OPTION> 
                <OPTION value=Martinique>Martinique</OPTION> 
                <OPTION value=Mauritania>Mauritania</OPTION> 
                <OPTION value=Mayotte>Mayotte</OPTION> <OPTION 
                value=Mauritius>Mauritius</OPTION> <OPTION 
                value=Mexico>Mexico</OPTION> <OPTION 
                value=Micronesia>Micronesia</OPTION> <OPTION 
                value="Midway Islands">Midway Islands</OPTION> 
                <OPTION value=Moldova>Moldova</OPTION> <OPTION 
                value=Monaco>Monaco</OPTION> <OPTION 
                value=Mongolia>Mongolia</OPTION> <OPTION 
                value=Montserrat>Montserrat</OPTION> <OPTION 
                value=Morocco>Morocco</OPTION> <OPTION 
                value=Mozambique>Mozambique</OPTION> <OPTION 
                value=Myanmar>Myanmar</OPTION> <OPTION 
                value=Namibia>Namibia</OPTION> <OPTION 
                value=Nauru>Nauru</OPTION> <OPTION 
                value=Nepal>Nepal</OPTION> <OPTION 
                value=Netherlands>Netherlands</OPTION> <OPTION 
                value="Netherlands Antilles">Netherlands 
                Antilles</OPTION> <OPTION 
                value="New Caledonia">New Caledonia</OPTION> 
                <OPTION value="New Zealand">New Zealand</OPTION> 
                <OPTION value=Nicaragua>Nicaragua</OPTION> 
                <OPTION value=Niger>Niger</OPTION> <OPTION 
                value=Nigeria>Nigeria</OPTION> <OPTION 
                value=Niue>Niue</OPTION> <OPTION 
                value="Norfolk Island">Norfolk Island</OPTION> 
                <OPTION value="Northern Marianas">Northern 
                Marianas</OPTION> <OPTION 
                value=Norway>Norway</OPTION> <OPTION 
                value=Oman>Oman</OPTION> <OPTION 
                value=Pakistan>Pakistan</OPTION> <OPTION 
                value=Palau>Palau</OPTION> <OPTION 
                value="Palmyra Island">Palmyra Island</OPTION> 
                <OPTION value=Panama>Panama</OPTION> <OPTION 
                value="Papua New Guinea">Papua New 
                Guinea</OPTION> <OPTION 
                value=Paraguay>Paraguay</OPTION> <OPTION 
                value=Peru>Peru</OPTION> <OPTION 
                value=Philippines>Philippines</OPTION> <OPTION 
                value="Phoenix Islands">Phoenix Islands</OPTION> 
                <OPTION value=Pitcairn>Pitcairn</OPTION> <OPTION 
                value=Poland>Poland</OPTION> <OPTION 
                value=Portugal>Portugal</OPTION> <OPTION 
                value="Puerto Rico">Puerto Rico</OPTION> <OPTION 
                value=Qatar>Qatar</OPTION> <OPTION 
                value=Reunion>Reunion</OPTION> <OPTION 
                value=Rodrigues>Rodrigues</OPTION> <OPTION 
                value=Romania>Romania</OPTION> <OPTION 
                value=Russia>Russia</OPTION> <OPTION 
                value=Rwanda>Rwanda</OPTION> <OPTION 
                value="Saint Helena">Saint Helena</OPTION> 
                <OPTION value="Saint Kitts and Nevis">Saint 
                Kitts and Nevis</OPTION> <OPTION 
                value="Saint Lucia">Saint Lucia</OPTION> <OPTION 
                value="Saint Paul and Amsterdam">Saint Paul and 
                Amsterdam</OPTION> <OPTION 
                value="Saint Pierre and Miquelon">Saint Pierre 
                and Miquelon</OPTION> <OPTION 
                value="Samoa (Americal)">Samoa 
                (Americal)</OPTION> <OPTION 
                value="Samoa (Western)">Samoa (Western)</OPTION> 
                <OPTION value="San Marino">San Marino</OPTION> 
                <OPTION value="Sao Tome and Principe">Sao Tome 
                and Principe</OPTION> <OPTION 
                value="Saudi Arabia">Saudi Arabia</OPTION> 
                <OPTION value=Senegal>Senegal</OPTION> <OPTION 
                value=Seychelles>Seychelles</OPTION> <OPTION 
                value="Sierra Leone">Sierra Leone</OPTION> 
                <OPTION value=Singapore>Singapore</OPTION> 
                <OPTION value=Slovakia>Slovakia</OPTION> <OPTION 
                value=Slovenia>Slovenia</OPTION> <OPTION 
                value=Solomon>Solomon</OPTION> <OPTION 
                value=Somalia>Somalia</OPTION> <OPTION 
                value="South Africa">South Africa</OPTION> 
                <OPTION value=Spain>Spain</OPTION> <OPTION 
                value="Sri Lanka">Sri Lanka</OPTION> <OPTION 
                value=Sudan>Sudan</OPTION> <OPTION 
                value=Suriname>Suriname</OPTION> <OPTION 
                value="Swan Islands">Swan Islands</OPTION> 
                <OPTION value=Swaziland>Swaziland</OPTION> 
                <OPTION value=Sweden>Sweden</OPTION> <OPTION 
                value=Switzerland>Switzerland</OPTION> <OPTION 
                value=Syria>Syria</OPTION> <OPTION 
                value=Tanzania>Tanzania</OPTION> <OPTION 
                value=Taiwan>Taiwan</OPTION> <OPTION 
                value=Tajikistan>Tajikistan</OPTION> <OPTION 
                value=Thailand selected>Thailand</OPTION> <OPTION 
                value=Togo>Togo</OPTION> <OPTION 
                value=Tokelau>Tokelau</OPTION> <OPTION 
                value=Tonga>Tonga</OPTION> <OPTION 
                value="Trinidad and Tobago">Trinidad and 
                Tobago</OPTION> <OPTION 
                value="Tristan da cunha">Tristan da 
                cunha</OPTION> <OPTION 
                value=Tunisia>Tunisia</OPTION> <OPTION 
                value=Turkey>Turkey</OPTION> <OPTION 
                value=Turkmenistan>Turkmenistan</OPTION> <OPTION 
                value="Turks and Caicos Islands">Turks and 
                Caicos Islands</OPTION> <OPTION 
                value=Tuvalu>Tuvalu</OPTION> <OPTION 
                value=Uganda>Uganda</OPTION> <OPTION 
                value=Ukraine>Ukraine</OPTION> <OPTION 
                value="United Arab Emirates">United Arab 
                Emirates</OPTION> <OPTION 
                value="United Kingdom">United Kingdom</OPTION> 
                <OPTION value="United States of America">United 
                States of America</OPTION> <OPTION 
                value=Uruguay>Uruguay</OPTION> <OPTION 
                value=Uzbekistan>Uzbekistan</OPTION> <OPTION 
                value=Vanuatu>Vanuatu</OPTION> <OPTION 
                value=Vatican>Vatican</OPTION> <OPTION 
                value=Venezuela>Venezuela</OPTION> <OPTION 
                value="Viet Nam">Viet Nam</OPTION> <OPTION 
                value="Virgin Islands (US)">Virgin Islands 
                (US)</OPTION> <OPTION 
                value="Virgin Islands (Bristish)">Virgin Islands 
                (Bristish)</OPTION> <OPTION 
                value="Wake Island">Wake Island</OPTION> <OPTION 
                value="Wallis and Futuna">Wallis and 
                Futuna</OPTION> <OPTION 
                value="Western Sahara">Western Sahara</OPTION> 
                <OPTION value=Yemen>Yemen</OPTION> <OPTION 
                value=Yugoslavia>Yugoslavia</OPTION> <OPTION 
                value=Zaire>Zaire</OPTION> <OPTION 
                value=Zambia>Zambia</OPTION> <OPTION 
                value=Zanzibar>Zanzibar</OPTION> <OPTION 
                value=Zimbabwe>Zimbabwe</OPTION> <OPTION 
                value="Other - Not Shown">Other - Not 
                Shown</OPTION></SELECT>
     </TD>
     <TD>&nbsp;สัญชาติ <SPAN style="COLOR: red">*</SPAN> :</TD>
     <TD>
<SELECT name="nationality"> <OPTION value="">-------- โปรดเลือก --------</OPTION> <OPTION 
                value=Afghan>Afghan</OPTION> <OPTION 
                value=Albanian>Albanian</OPTION> <OPTION 
                value=Algerian>Algerian</OPTION> <OPTION 
                value=Argentinean>Argentinean</OPTION> <OPTION 
                value=Armenian>Armenian</OPTION> <OPTION 
                value=Australian>Australian</OPTION> <OPTION 
                value=Austrian>Austrian</OPTION> <OPTION 
                value=Bangladeshi>Bangladeshi</OPTION> <OPTION 
                value=Belarus>Belarus</OPTION> <OPTION 
                value=Belgian>Belgian</OPTION> <OPTION 
                value=Belize>Belize</OPTION> <OPTION 
                value=Bosnian>Bosnian</OPTION> <OPTION 
                value=Brazilian>Brazilian</OPTION> <OPTION 
                value=British>British</OPTION> <OPTION 
                value=Bulgarian>Bulgarian</OPTION> <OPTION 
                value=Burmese>Burmese</OPTION> <OPTION 
                value=Burundian>Burundian</OPTION> <OPTION 
                value=Cambodian>Cambodian</OPTION> <OPTION 
                value=Canadian>Canadian</OPTION> <OPTION 
                value=Chilean>Chilean</OPTION> <OPTION 
                value=Chinese>Chinese</OPTION> <OPTION 
                value=Colombian>Colombian</OPTION> <OPTION 
                value=Congolese>Congolese</OPTION> <OPTION 
                value=Cook islander>Cook Islander</OPTION> 
                <OPTION value=Dutch>Dutch</OPTION> <OPTION 
                value=Egyptian>Egyptian</OPTION> <OPTION 
                value=Ethiopian>Ethiopian</OPTION> <OPTION 
                value=Fijian>Fijian</OPTION> <OPTION 
                value=Filipino>Filipino</OPTION> <OPTION 
                value=French>French</OPTION> <OPTION 
                value=Georgian>Georgian</OPTION> <OPTION 
                value=German>German</OPTION> <OPTION 
                value=Greek>Greek</OPTION> <OPTION 
                value=Hungarian>Hungarian</OPTION> <OPTION 
                value=Indian>Indian</OPTION> <OPTION 
                value=Indo-Fijian>Indo-Fijian</OPTION> <OPTION 
                value=Indonesian>Indonesian</OPTION> <OPTION 
                value=Iranian>Iranian</OPTION> <OPTION 
                value=Iraqi>Iraqi</OPTION> <OPTION 
                value=Irish>Irish</OPTION> <OPTION 
                value=Israeli>Israeli</OPTION> <OPTION 
                value=Japanese>Japanese</OPTION> <OPTION 
                value=Jordanian>Jordanian</OPTION> <OPTION 
                value=Kenyan>Kenyan</OPTION> <OPTION 
                value=Khymer>Khymer</OPTION> <OPTION 
                value=Kiribati>Kiribati</OPTION> <OPTION 
                value=Korean>Korean</OPTION> <OPTION 
                value=Kuwaiti>Kuwaiti</OPTION> <OPTION 
                value=Latvian>Latvian</OPTION> <OPTION 
                value=Libyan>Libyan</OPTION> <OPTION 
                value=Macedonian>Macedonian</OPTION> <OPTION 
                value=Malagasy>Malagasy</OPTION> <OPTION 
                value=Malaysian>Malaysian</OPTION> <OPTION 
                value=Mauritian>Mauritian</OPTION> <OPTION 
                value=Mexican>Mexican</OPTION> <OPTION 
                value=Mongolian>Mongolian</OPTION> <OPTION 
                value=Namibian>Namibian</OPTION> <OPTION 
                value=Nepali>Nepali</OPTION> <OPTION value=New 
                zealander>New Zealander</OPTION> <OPTION 
                value=Nigerian>Nigerian</OPTION> <OPTION 
                value=Pakistani>Pakistani</OPTION> <OPTION 
                value=Palestinian>Palestinian</OPTION> <OPTION 
                value=Peruvian>Peruvian</OPTION> <OPTION 
                value=Pilipino>Pilipino</OPTION> <OPTION 
                value=Polish>Polish</OPTION> <OPTION 
                value=Portuguese>Portuguese</OPTION> <OPTION 
                value=Romanian>Romanian</OPTION> <OPTION 
                value=Russian>Russian</OPTION> <OPTION 
                value=Rwandan>Rwandan</OPTION> <OPTION 
                value=Samoan>Samoan</OPTION> <OPTION 
                value=Serbian>Serbian</OPTION> <OPTION 
                value=Siberian>Siberian</OPTION> <OPTION 
                value=Singaporean>Singaporean</OPTION> <OPTION 
                value=Somalian>Somalian</OPTION> <OPTION 
                value=South african>South African</OPTION> 
                <OPTION value=Spanish>Spanish</OPTION> <OPTION 
                value=Sri lankan>Sri Lankan</OPTION> <OPTION 
                value=Sudanese>Sudanese</OPTION> <OPTION 
                value=Swedish>Swedish</OPTION> <OPTION 
                value=Swiss>Swiss</OPTION> <OPTION 
                value=Syrian>Syrian</OPTION> <OPTION 
                value=Taiwanese>Taiwanese</OPTION> <OPTION 
                value=Thai selected>Thai</OPTION> <OPTION 
                value=Tongan>Tongan</OPTION> <OPTION 
                value=Turkish>Turkish</OPTION> <OPTION 
                value=Tuvaluan>Tuvaluan</OPTION> <OPTION 
                value=Ugandan>Ugandan</OPTION> <OPTION 
                value=Ukrainian>Ukrainian</OPTION> <OPTION 
                value=Uruguayan>Uruguayan</OPTION> <OPTION 
                value=Uzbekistan>Uzbekistan</OPTION> <OPTION 
                value=Vietnamese>Vietnamese</OPTION> <OPTION 
                value=Yugoslavian>Yugoslavian</OPTION> <OPTION 
                value=Zimbabwean>Zimbabwean</OPTION> <OPTION 
                value="Other - Not Shown">Other - Not 
                Shown</OPTION></SELECT>
     </TD></TR>
    <TR>
     <TD vAlign=center align=left 
      width="100%">หมายเลขโทรศัพท์ <SPAN style="COLOR: red">*</SPAN> :</TD>
     <TD vAlign=center>
     <INPUT maxLength="10" class="input_field_12em telephone required" name="telephone" id="telephone" >
     </TD>
     <TD vAlign=center>&nbsp;หมายเลขมือถือ <SPAN style="COLOR: red">*</SPAN> :</TD>
     <TD vAlign=center>
     <INPUT maxLength="10" class="input_field_12em mobile required" name="mobile" id="mobile" >
     </TD></TR>

    <TR style="PADDING-BOTTOM: 10px">
     <TD vAlign=center align=left>อีเมล์ <SPAN style="COLOR: red">*</SPAN> :</TD>
     <TD><INPUT maxLength="50" class="input_field_12em email required" name="email" id="email" ></TD>
     <TD>&nbsp;ยืนยันอีเมล์ <SPAN style="COLOR: red">*</SPAN> :</TD>
     <TD>
     <INPUT maxLength="50" class="input_field_12em verify_email required" name="verify_email" id="verify_email" >
     </TD></TR>

     </TBODY>
   </TABLE></DIV></DIV>

<?
}
else
{
?>

<INPUT type="hidden" name="title" value="<?=$dbarr_get['title']; ?>">
<INPUT type="hidden" name="firstname" value="<?=$dbarr_get['firstname']; ?>">
<INPUT type="hidden" name="lastname" value="<?=$dbarr_get['lastname']; ?>">
<INPUT type="hidden" name="guest_details" value="<?=$dbarr_get['guest_details']; ?>">
<INPUT type="hidden" name="company" value="<?=$dbarr_get['company']; ?>">
<INPUT type="hidden" name="address" value="<?=$dbarr_get['address']; ?>">
<INPUT type="hidden" name="country" value="<?=$dbarr_get['country']; ?>">
<INPUT type="hidden" name="nationality" value="<?=$dbarr_get['nationality']; ?>">
<INPUT type="hidden" name="telephone" value="<?=$dbarr_get['telephone']; ?>">
<INPUT type="hidden" name="mobile" value="<?=$dbarr_get['mobile']; ?>">
<INPUT type="hidden" name="email" value="<?=$dbarr_get['email']; ?>">


   <DIV style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0 1px dashed; BORDER-TOP: #c0c0c0 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: #c0c0c0 1px dashed; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0 1px dashed; BACKGROUND-COLOR: #fdfdfd" align=center>
    <DIV style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 5px">
     
     <TABLE style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif" cellSpacing=2 cellPadding=2 width="90%" border="0">

    <TBODY>

    <TR>
     <TD width="16%"><div align="left">ชื่อผู้จอง :</div></TD>
     <TD width="45%"><div align="left"><font color="blue"><b><?=$dbarr_get['title'].$dbarr_get['firstname']; ?></b></font></div></TD>
     <TD width="22%"><div align="left">นามสกุล :</div></TD>
     <TD width="17%"><div align="left"><font color="blue"><b><?=$dbarr_get['lastname']; ?></b></font></div></TD></TR>

    <TR>
     <TD vAlign=center align=left 
      width="16%">บริษัท :</TD>
     <TD colSpan=3><div align="left"><font color="blue"><b><?=$dbarr_get['company']; ?></b></font></div></TD></TR>
    <TR>
     <TD vAlign=top align=left 
      width="16%">ที่อยู่ :</TD>
     <TD colSpan=3><div align="left"><font color="blue"><b><?=nl2br($dbarr_get['address']); ?></b></font></div></TD></TR>
    <TR>
     <TD vAlign=center align=left 
      width="16%">ประเทศ :</TD>
     <TD><div align="left"><font color="blue"><b><?=$dbarr_get['country']; ?></b></font></div></TD>
     <TD>&nbsp;สัญชาติ :</TD>
     <TD><div align="left"><font color="blue"><b><?=$dbarr_get['nationality']; ?></b></font></div></TD></TR>
    <TR>
     <TD vAlign=center align=left 
      width="16%">หมายเลขโทรศัพท์ :</TD>
     <TD vAlign=center><div align="left"><font color="blue"><b><?=$dbarr_get['telephone']; ?></b></font></div></TD>
     <TD vAlign=center>&nbsp;หมายเลขมือถือ :</TD>
     <TD vAlign=center><div align="left"><font color="blue"><b><?=$dbarr_get['mobile']; ?></b></font></div></TD></TR>

    <TR style="PADDING-BOTTOM: 10px">
     <TD vAlign=center align=left>อีเมล์ :</TD>
     <TD><div align="left"><font color="blue"><b><?=$dbarr_get['email']; ?></b></font></div></TD>
     <TD>&nbsp;</TD>
     <TD>&nbsp;</TD></TR>

     </TBODY>
   </TABLE></DIV></DIV>
   <?
}
?>
   </p>     
    


</div>

<div id="confirmation" class="step"> <span class="font_normal_07em_black"><IMG src="images/3s.gif" align=absMiddle> &nbsp;ข้อมูลผู้เข้าพัก :</span><br />

<TABLE style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif" cellSpacing=2 cellPadding=2 width="90%" border="0">

    <TBODY>
    <TR>
     <TD colSpan=4>
      <TABLE style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif" 
      cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border="0">
       <TBODY>
       <TR>
        <TD>
         <DIV align=left>
         <INPUT type="checkbox" value="เตียงเสริม" name="option_sp[]">&nbsp;เตียงเสริม
         </DIV>
        </TD>
        <TD>
         <DIV align=left>
         <INPUT type="checkbox" value="คู่ฮันนีมูน" name="option_sp[]">&nbsp;คู่ฮันนีมูน
         </DIV>
        </TD>
        <TD>
         <DIV align=left>
         <INPUT type="checkbox" value="ต้องการรถ Wheelchair" name="option_sp[]">&nbsp;ต้องการรถ Wheelchair
         </DIV>
        </TD>
        <TD>
         <DIV align=left>
         <INPUT type="checkbox" value="ห้องสูบบุหรี่" name="option_sp[]">&nbsp;ห้องสูบบุหรี่
         </DIV>
        </TD>
       </TR>

       <TR>
        <TD>
         <DIV align=left>
         <INPUT type="checkbox" value="เช็คอินสายกว่ากำหนด" name="option_sp[]">&nbsp;เช็คอินสายกว่ากำหนด
         </DIV>
        </TD>
        <TD>
         <DIV align=left>
         <INPUT type="checkbox" value="เช็คอินก่อนเวลา" name="option_sp[]">&nbsp;เช็คอินก่อนเวลา
         </DIV>
        </TD>
        <TD>
         <DIV align=left>
         <INPUT type="checkbox" value="เช็คเอาท์สายกว่ากำหนด" name="option_sp[]">&nbsp;เช็คเอาท์สายกว่ากำหนด
         </DIV>
        </TD>
        <TD>
         <DIV align=left>
         &nbsp;
         </DIV>
        </TD>
       </TR>

       </TBODY></TABLE></TD></TR>


    <TR>
     <TD vAlign=top colSpan=4>
      <DIV 
      style="PADDING-LEFT: 23px; PADDING-BOTTOM: 3px; PADDING-TOP: 8px" 
      align=left>สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม :</DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <TEXTAREA name="remarks" style="width:600px;height:100px"></TEXTAREA>
      <br><center><font color="red">* กรณีต้องการเตียงเสริม กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวจำนวนเตียงเสริมที่ต้องการด้วย *</font>
      <br><br><b><font color="red">* ราคาบริการเสริมที่ท่านเลือกอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดชำระเงินเพิ่มเติมที่หน้าเคาร์เตอร์ *</font></b>
     </center>
     </TD>
    </TR>
   </TBODY></TABLE>

<br />
</div>
<div id="confirmation1" class="step"> <span class="font_normal_07em_black"><IMG src="images/4s.gif" align=absMiddle> &nbsp;ยืนยัน :</span><br />

<DIV style="PADDING-LEFT: 30px; FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif" align=left>

โปรดอ่านข้อตกลงในการเข้าพักก่อน ดังต่อไปนี้<BR><BR>

<?=$rule_html_th; ?>

</DIV><BR>
<p align="center">
<table border="0" width="95%">
    <TR>
     <TD width="24%"><DIV style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Security Code</B></DIV></TD>
     <TD align="center" width="3%"><DIV style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif"><B>:</B></DIV></TD>
     <TD width="73%"><img id="siimage" align="left" src="securimage/securimage_show.php?sid=<?php echo md5(uniqid(time())); ?>">
    <a tabindex="-1" style="border-style: none" href="securimage/securimage_play.php"><img src="securimage/images/audio_icon.gif" alt="Audio Version" align="top" border="0" onClick="this.blur()"></a><br>
    <a tabindex="-1" style="border-style: none" href="#" onClick="document.getElementById('siimage').src = 'securimage/securimage_show.php?sid=' + Math.random(); return false"><img src="securimage/images/refresh.gif" alt="Reload Image" border="0" onClick="this.blur()" align="bottom"></a></TD>
    </TR>
    <TR>
     <TD><DIV style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif"><B>โปรดกรอก Security Code</B></DIV></TD>
     <TD align="center"><DIV style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif"><B>:</B></DIV></TD>
     <TD><INPUT size="5" maxLength="5" name="code"></TD>
    </TR>
</table>
</p>

<p align="left">
&nbsp;&nbsp;
<INPUT type="checkbox" name="chkagreement" onClick="apply()">
<FONT style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: rgb(238,0,0); TEXT-DECORATION: underline">
<B><I>ฉันได้อ่าน และยอมรับข้อตกลง ในการจองห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</l></B></FONT></p> 
		 </div>


</div>

<div id="demoNavigation">
<input class="navigation_button" id="back" value="Back" type="reset" />
<input class="navigation_button" id="next" value="Next" type="submit" />
</div>
</form>
<hr />
<p id="data"></p>
</div></center>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.mi  


Eos7d 49.0.98.xxx 29-04-2015 22:25:01

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1


ninenik 180.183.143.xxx 06-05-2015


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ