รบกวนช่วยดู code ให้หน่อยคับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนช่วยดู code ให้หน่อยคับ

รบกวนช่วยดู code ให้หน่อยคับ
พอดี hosting อัพเกรดเป็น php4 ตัวโค๊ดที่เคยเขียนไว้มันเลยเพี้ยน ในส่วนเวลาจะ update รูปคับ มัน up แล้วรูปไม่เปลี่ยน

<?php session_start();
	if($_SESSION['member_id'] == "")
	{
		header("Location: index.php");
				
	}
	error_reporting(0);

include("../config.php");
include("../function.php");
include ("class.upload.php");

if(isset($_GET['uid']) && (!isset($_POST['gallery_catname']))){
	  $gallery_catid = $_GET['uid'];
    $SQL = "select * from gallery_cat where gallery_catid = '$gallery_catid'   ";
	  $RS = mysql_query($SQL);
	  $arr = mysql_fetch_array($RS);
	  $gallery_catname = $arr['gallery_catname']; 
	  $gallery_catpic = $arr['gallery_catpic']; 
	  $gallery_date = $arr['gallery_date']; 
	  $btn ="Update";
	 //...
}else if(isset($_GET['uid']) && (isset($_POST['gallery_catname']))){

if($_REQUEST[op]=='update'){
 $SQL ="UPDATE gallery_cat SET 
 gallery_catname = '$_POST[gallery_catname]',
 gallery_date='$_REQUEST[gallery_date]'

where gallery_catid ='$_REQUEST[gallery_catid]'";

if ((isset($_POST["ok"])) && ($_POST["ok"] == "ok_pass") && ($gallery_catpic != "") ){ 
	 $upload_image = new upload($_FILES['gallery_catpic'] ) ; 
 
  if ( $upload_image->uploaded ) { 
    $upload_image->process( "gallery" ); 

     if ( $upload_image->processed ) { 
      $gallery_catpic = $upload_image->file_dst_name ; 
      $upload_image->clean(); 
    }
  } $sql = "update gallery_cat set gallery_catpic='$gallery_catpic' where gallery_catid = '$_REQUEST[gallery_catid]' ";
    $result = mysql_query($sql) or die("Err gallery_catpic") ;
} 

mysql_query($SQL);
}///end op=update
		msgbox("ข้อมูลของคุณได้ถูกบันทึกใหม่แล้วครับ");
		redirect("manage-gallery-cat.php");


}else if(isset($_POST['gallery_catname']) && (!isset($_GET['uid']))){
    $gallery_catname = $_POST['gallery_catname'];
    $gallery_catpic = $_POST['gallery_catpic'];
		$gallery_date = date('Y/m/d H:i:s');

if ((isset($_POST["ok"])) && ($_POST["ok"] == "ok_pass")) { 
		$upload_image = new upload($_FILES['gallery_catpic']) ; 
  
		 if ( $upload_image->uploaded ) { 
    $upload_image->process( "gallery" ); 

     if ( $upload_image->processed ) { 
      $gallery_catpic = $upload_image->file_dst_name ; 
      $upload_image->clean(); 
				}
			}
		}

		$SQL ="INSERT INTO gallery_cat (gallery_catid,gallery_catname,gallery_catpic,gallery_date) 
		VALUES ('$gallery_catid','$gallery_catname','$gallery_catpic','$gallery_date'); ";
		//echo $SQL;
		mysql_query($SQL);
		msgbox("ขอบคุณมากครับ");
		redirect("manage-gallery-cat.php");
}else{
	$gallery_catname="";
	$btn ="Add";
}

?>
<!DOCTYPE html>

<!-- 
Template Name: Metronic - Responsive Admin Dashboard Template build with Twitter Bootstrap 3.1.1
Version: 2.0.2
Author: KeenThemes
Website: http://www.keenthemes.com/
Contact: support@keenthemes.com
Purchase: http://themeforest.net/item/metronic-responsive-admin-dashboard-template/4021469?ref=keenthemes
License: You must have a valid license purchased only from themeforest(the above link) in order to legally use the theme for your project.
-->
<!--[if IE 8]> <html lang="en" class="ie8 no-js"> <![endif]-->
<!--[if IE 9]> <html lang="en" class="ie9 no-js"> <![endif]-->
<!--[if !IE]><!-->
<html lang="en" class="no-js">
<!--<![endif]-->
<!-- BEGIN HEAD -->
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<title>ระบบจัดการข้อมูล</title>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport"/>
<meta content="" name="description"/>
<meta content="" name="author"/>
<!-- BEGIN GLOBAL MANDATORY STYLES -->
<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Open Sans:400,300,600,700&subset=all" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/uniform/css/uniform.default.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<!-- END GLOBAL MANDATORY STYLES -->
<!-- BEGIN PAGE LEVEL STYLES -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/plugins/bootstrap-fileinput/bootstrap-fileinput.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/plugins/bootstrap-switch/css/bootstrap-switch.min.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/plugins/jquery-tags-input/jquery.tagsinput.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/plugins/typeahead/typeahead.css">
<!-- END PAGE LEVEL STYLES -->
<!-- BEGIN PAGE LEVEL PLUGIN STYLES -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/plugins/bootstrap-fileinput/bootstrap-fileinput.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/plugins/bootstrap-switch/css/bootstrap-switch.min.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/plugins/jquery-tags-input/jquery.tagsinput.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/plugins/typeahead/typeahead.css">
<link href="assets/plugins/gritter/css/jquery.gritter.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/bootstrap-daterangepicker/daterangepicker-bs3.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/fullcalendar/fullcalendar/fullcalendar.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/jqvmap/jqvmap/jqvmap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/jquery-easy-pie-chart/jquery.easy-pie-chart.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<!-- END PAGE LEVEL PLUGIN STYLES -->
<!-- BEGIN THEME STYLES -->
<link href="assets/css/style-metronic.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/style-responsive.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/plugins.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/pages/tasks.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/themes/default.css" rel="stylesheet" type="text/css" id="style_color"/>
<link href="assets/css/print.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="print"/>
<link href="assets/css/custom.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<!-- END THEME STYLES -->
  <link rel="shortcut icon" href="../style/images/favicon.png" />
</head>
<!-- END HEAD -->
<!-- BEGIN BODY -->
<body class="page-header-fixed">

  <!-- BEGIN HEADER -->
	<?php include ('header.php'); ?>
  <!-- END BEGIN HEADER -->

<div class="clearfix">
</div>
<!-- BEGIN CONTAINER -->
<div class="page-container">

  <!-- BEGIN SIDEBAR -->
	<?php include ('sidebar.php'); ?>
  <!-- END SIDEBAR -->

	<!-- BEGIN CONTENT -->
	<div class="page-content-wrapper">
		<div class="page-content">
			<!-- BEGIN SAMPLE PORTLET CONFIGURATION MODAL FORM-->
			<div class="modal fade" id="portlet-config" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
				<div class="modal-dialog">
					<div class="modal-content">
						<div class="modal-header">
							<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true"></button>
							<h4 class="modal-title">Modal title</h4>
						</div>
						<div class="modal-body">
							 Widget settings form goes here
						</div>
						<div class="modal-footer">
							<button type="button" class="btn blue">Save changes</button>
							<button type="button" class="btn default" data-dismiss="modal">Close</button>
						</div>
					</div>
					<!-- /.modal-content -->
				</div>
				<!-- /.modal-dialog -->
			</div>
			<!-- /.modal -->
			<!-- END SAMPLE PORTLET CONFIGURATION MODAL FORM-->
			<!-- BEGIN PAGE HEADER-->
			<div class="row">
				<div class="col-md-12">
					<!-- BEGIN PAGE TITLE & BREADCRUMB-->
					<h3 class="page-title">
					Gallery Category <small>Management</small>
					</h3>
					<ul class="page-breadcrumb breadcrumb">
						<li>
							<i class="fa fa-home"></i>
							<a href="home.php">
								Home
							</a>
							<i class="fa fa-angle-right"></i>
						</li>
						<li>
							<a href="#">
								Gallery Category
							</a>
						</li>
					</ul>
					<!-- END PAGE TITLE & BREADCRUMB-->
				</div>
			</div>
			<!-- END PAGE HEADER-->
			<div class="clearfix"></div>
			<div class="row ">
				<div class="col-md-12">
					<!-- BEGIN VALIDATION STATES-->
					<div class="portlet box blue">
						<div class="portlet-title">
							<div class="caption">
								<i class="fa fa-reorder"></i>Gallery Category (Size 440x340 px)
							</div>
							<div class="tools">
								<a href="javascript:;" class="collapse">
								</a>
								<a href="javascript:;" class="reload">
								</a>
							</div>
						</div>
						<div class="portlet-body form">
							<!-- BEGIN FORM-->
							<form action="" class="form-horizontal" method="post" enctype="multipart/form-data">
								<div class="form-body">
									<div class="alert alert-danger display-hide">
										<button class="close" data-close="alert"></button>
										You have some form errors. Please check below.
									</div>
									<div class="alert alert-success display-hide">
										<button class="close" data-close="alert"></button>
										Your form validation is successful!
									</div>
									<div class="form-group">
										<label class="control-label col-md-3">Gallery Name
										<span class="required">
											 *
										</span>
										</label>
										<div class="col-md-3">
											<input type="text" name="gallery_catname" value="<?php echo $gallery_catname;?>" data-required="1" class="form-control" required="required"/>
										</div>
									</div>
									<div class="form-group">
										<label class="control-label col-md-3">Pic </label>
										<div class="col-md-9">
											<div class="fileinput fileinput-new" data-provides="fileinput">
												<div class="input-group input-large">
													<div class="form-control uneditable-input span3" data-trigger="fileinput">
														<i class="fa fa-file fileinput-exists"></i>&nbsp;
														<span class="fileinput-filename">
														</span>
													</div>
													<span class="input-group-addon btn default btn-file">
														<span class="fileinput-new">
															 Select file
														</span>
														<span class="fileinput-exists">
															 Change
														</span>
														<input type="file" name="gallery_catpic" value="<?php echo $gallery_catpic;?>">
													</span>
													<a href="#" class="input-group-addon btn default fileinput-exists" data-dismiss="fileinput">
														 Remove
													</a>
												</div>
												Use&nbsp;<? if($arr["gallery_catpic"]<>""){ ?><img src="gallery/<?php echo $gallery_catpic;?>" width="50"><? }else{ print""; }?>
											</div>
										</div>
									</div>
								<div class="form-actions fluid">
									<div class="col-md-offset-3 col-md-9">
											<input type="submit" class="btn yellow" value="<?php echo $btn;?>" />
											<input type="hidden" name="ok" value="ok_pass" class="btn yellow"/>
											<input name="gallery_catid" type="hidden" id="gallery_catid" value="<?=$_REQUEST[uid]?>" />
											<input name="op" type="hidden" id="op" value="update" />
											<input type="reset" class="btn gray" value="Cancle" />
									</div>
								</div>
							</form>
							<!-- END FORM-->
						</div>
						<!-- END VALIDATION STATES-->
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
	<!-- END CONTENT -->
</div>
<!-- END CONTAINER -->

  <!-- BEGIN FOOTER -->
	<?php include ('footer.php'); ?>
  <!-- END FOOTER -->

<!-- BEGIN JAVASCRIPTS(Load javascripts at bottom, this will reduce page load time) -->
<!-- BEGIN CORE PLUGINS -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="assets/plugins/respond.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/excanvas.min.js"></script> 
<![endif]-->
<script src="assets/plugins/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/jquery-migrate-1.2.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/bootstrap-hover-dropdown/bootstrap-hover-dropdown.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/jquery-slimscroll/jquery.slimscroll.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/jquery.blockui.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/jquery.cokie.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/uniform/jquery.uniform.min.js" type="text/javascript"></script>
<!-- END CORE PLUGINS -->
<!-- BEGIN PAGE LEVEL PLUGINS -->
<script type="text/javascript" src="assets/plugins/jquery-validation/dist/jquery.validate.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/plugins/jquery-validation/dist/additional-methods.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/plugins/select2/select2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/plugins/bootstrap-wysihtml5/wysihtml5-0.3.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/plugins/bootstrap-markdown/lib/markdown.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/plugins/fuelux/js/spinner.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/plugins/bootstrap-fileinput/bootstrap-fileinput.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/plugins/jquery-inputmask/jquery.inputmask.bundle.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/plugins/jquery.input-ip-address-control-1.0.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/jquery.pwstrength.bootstrap/src/pwstrength.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/bootstrap-switch/js/bootstrap-switch.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/jquery-tags-input/jquery.tagsinput.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/bootstrap-maxlength/bootstrap-maxlength.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/bootstrap-touchspin/bootstrap.touchspin.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/typeahead/handlebars.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/typeahead/typeahead.min.js" type="text/javascript"></script>
<!-- END PAGE LEVEL PLUGINS -->
<!-- BEGIN PAGE LEVEL STYLES -->
<script src="assets/scripts/core/app.js"></script>
<script src="assets/scripts/custom/form-validation.js"></script>
<!-- END PAGE LEVEL STYLES -->
<script>
jQuery(document).ready(function() {  
  // initiate layout and plugins
  App.init();
  FormValidation.init();
});
</script>
<!-- END JAVASCRIPTS -->
</body>
<!-- END BODY -->
</html>


Pusirinon 171.96.167.xxx 03-05-2015 21:14:38

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
อัพเกรด php น่าจะเป็น php5 จุดเท่าไหร่ก็ว่าไป
php4 นี้น่าจะเก่าแล้ว ส่วนปัญหาคงต้องไล่ดูว่า คำสั่งไหนใช้งานไม่ได้ อันนี้ต้องทดสอบเองกับ server


ninenik 180.183.143.xxx 06-05-2015


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ