เรื่อง กราฟ ช่วยหน่อยครับ..

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา เรื่อง กราฟ ช่วยหน่อยครับ..

เรื่อง กราฟ ช่วยหน่อยครับ..

อยาก report ออกมาเป็นแบบนี้ครับ
ผลลัพธ์ที่ทำ เป็นแบบนี้
ไม่ทราบว่า code ผิด หรืออะไรยังไง ช่วยหน่อยครับ ข้อมูลมี เดือน May อย่างเดียวครับ 

code นะครับ 


<!DOCTYPE HTML>
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
		<title>Highcharts Pie</title>

		<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script>
		<style type="text/css">
    ${demo.css}
		</style>

<?php
$Year=$_REQUEST[Year]; // วันที่เริ่มนับ

include("config/config.inc.php");
 if(!empty($Year)){
  $where = "where downtime.plan='Unplan' and downtime_date like '$Year%'";
}
       $strSQL = "select downtime.*,department.department_nameEN,equipment.equipment_nameEN,sum(corrective_time cr_load_time)as total_d,COUNT(downtime.department_id) AS countDE from downtime
left join department on downtime.department_id=department.department_id
left join equipment on downtime.equipment_id=equipment.equipment_id
$where
group by downtime.department_id
";
         $result=mysql_db_query ($objDB,$strSQL);
                            
          while($objResult=mysql_fetch_array($result)){

  

           $total_d[]=$objResult[total_d].",";
          

        
        $department[]="{"."name: "."'".$objResult[department_nameEN]."'".","."data: "."[$objResult[total_d]]}";//รุปแบบ [''],['']
        $data[]=$objResult[total_d];//รุปแบบ [''],['']
          

        
                      
           }    
           ?>
<?php 
           $objResult['_department'] = implode($department,",");
           $objResult['_data'] = implode(",",$data);
  
                   //   $objResult1['_amt'] = implode(',', $amt);
                   //   $objResult1['_amt2'] = implode(',',$amt2);

?>


		<script type="text/javascript">
$(function () {
  $('#container').highcharts({
    chart: {
      type: 'column'
    },
    title: {
      text: 'สรุปเวลา Downtime ในแต่ละเดือน ประจำปี <?php echo $Year;?>'
    },
    subtitle: {
      text: 'ระบบจัดการข้อมูล Downtime Conveyor By Santi Ch'
    },
    xAxis: {
      categories: [
        'Jan',
        'Feb',
        'Mar',
        'Apr',
        'May',
        'Jun',
        'Jul',
        'Aug',
        'Sep',
        'Oct',
        'Nov',
        'Dec'
      ],
      crosshair: true
    },
    yAxis: {
      min: 0,
      title: {
        text: 'Downtime (min)'
      }
    },
    tooltip: {
      headerFormat: '<span style="font-size:10px">{point.key}</span><table>',
      pointFormat: '<tr><td style="color:{series.color};padding:0">{series.name}: </td>' +
        '<td style="padding:0"><b>{point.y:.1f} min</b></td></tr>',
      footerFormat: '</table>',
      shared: true,
      useHTML: true
    },
    plotOptions: {
      column: {
        pointPadding: 0.2,
        borderWidth: 0
      }
    },
    series: [<?php echo $objResult['_department'];?>]
  });
});
		</script>

	</head>
	<body>
<script src="js/highcharts.js"></script>
<script src="js/modules/exporting.js"></script>

<div id="container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>


    <!-- รูปแบบ Master ่

    series: [{
      name: 'Tokyo',
      data: [เดือน 1, เดือนสอง.5, 106.4, 129.2, ######, 176.0, 135.6, 148.5, 216.4, 194.1, 95.6, 54.4]

    }, {
      name: 'New York',
      data: [8เดือน 1, 78.8, 98.5, 93.4, 106.0, #####, 105.0, 104.3, 91.2, 83.5, 106.6, 92.3]

    }, {
      name: 'London',
      data: [48.9, 38.8, 39.3, 41.4, 47.0, 48.3, 59.0, 59.6, 52.4, 65.2, 59.3, 51.2]

    }, {
      name: 'Berlin',
      data: [42.4, 33.2, 34.5, 39.7, 52.6, 75.5, 57.4, 60.4, 47.6, 39.1, 46.8, 51.1]

    }]-->

	</body>
</html>


ิbondsanti 118.172.111.xxx 05-06-2015 17:28:30

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
น่าจะเป็นที่รูปแบบข้อมูลมากกว่า code

data: [48.9, 38.8, 39.3, 41.4, 47.0, 48.3, 59.0, 59.6, 52.4, 65.2, 59.3, 51.2]  

ข้อมูลพวกนี้น่าจะเป็นของแต่ละเดือน ถ้าเรามีเดือนเดียว ค่าอื่นต้องเป็นตัวเลขหรือเปล่า

data: [0, 0, 0, 0, 47.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]  


ninenik 1.47.43.xxx 06-06-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
งั้นก็แสดงว่า ถ้าเดือนอื่น ๆ ไม่มีกให้ =0 หรอครับพี่


ิbondsanti 118.172.106.xxx 06-06-2015 13:24


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ