รบกวนหน่อยคะ จะดึง img จากหน้า add imgnews มาโชว์หน้า imgnews_show แต่มันไม่เรียงตามลำดับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนหน่อยคะ จะดึง img จากหน้า add imgnews มาโชว์หน้า imgnews_show แต่มันไม่เรียงตามลำดับ

รบกวนหน่อยคะ จะดึง img จากหน้า add imgnews มาโชว์หน้า imgnews_show แต่มันไม่เรียงตามลำดับ
จะเขียนค่ำสั่งให้หน้า imgnes_show ดึงภาพจากหน้า imgnews_add มาโชว์ค่ะ
ตอนนี้ดึงได้แต่ภาพไม่เรียงตามลำดับค่ะ รบกวนชี้แนะหน่อยค่ะว่า code ผิดตรงไหน
------------  imgnews_show----------------------------
<div class="panel panel-info">
    <div class="panel-heading">
    <h3 class="panel-title" align="center">ภาพข่าว</h3>
    </div>
    <div class="panel-body">
    <?php
    if(($this->session->userdata('s_username')!=null) && ($this->session->userdata('s_password')!=null)){
?>
<div class="col-md-12" style="margin-bottom:10px;">
<input type="button" name="insert" class="btn btn-primary" onClick="location.href='<?php echo site_url('welcome/imgnews_add');?>'" value="เพิ่มข้อมูลรูป/ภาพข่าว">
<input type="button" name="cancel" class="btn btn-danger" onClick="location.href='<?php echo site_url('welcome/login_fail');?>'" value="ยกเลิก">
</div>
<?php
}
?>    
        <table class="table table-striped table-bordered table-hover table-condensed">
            <tr>
                <td width="5%" align="center">
                    <h5>ลำดับ</h5>
                </td>
                <td width="30%" align="center">
                    <h5>ภาพข่าว</h5>
                </td>
                <td width="55%" align="center">
                    <h5>หัวข้อข่าว</h5>
                </td>
                <?php
                    if(($this->session->userdata('s_username')!=null) && ($this->session->userdata('s_password')!=null)){
                ?>
                <td width="10%" align="center">
                <h5>แก้ไข</h5>
                </td>
                <?php
                    }
                ?>
            </tr>
            <?php
                if($rs->num_rows()>0){
                    $i = $this->uri->segment(3)+1;
                    foreach($rs->result() as $r){
            ?>
            <tr>
                <td width="5%" align="center">
                    <?php echo $i; ?>
                </td>
                <td width="30%">
                    <img src="<?php echo base_url().'images/news/imgnews/'.$r->imgnews_name; ?>" width="100%" height="250"/>
                </td>
                <td width="55%">
                    <?php
                        $this->db->where_in('id',$r->id);
                        $rs2 = $this->db->get('news');
                        if($rs2->num_rows()>0){
                        foreach($rs2->result() as $r2){
                            echo $r2->title;
                        }
}
                    ?>
                </td>
                <?php
                    if(($this->session->userdata('s_username')!=null) && ($this->session->userdata('s_password')!=null)){
                ?>
                <td width="10%" align="center">
                    <a href="<?php echo site_url('newsinfo/imgnews_edit/'.$r->img_id);?>"><img src="<?php echo base_url();?>images/button/edit05.png" /></a> | <a href="<?php echo site_url('newsinfo/imgnews_del/'.$r->img_id);?>" onclick="javascript:return confirm('ต้องการลบข้อมูลหรือไม่?');")><img src="<?php echo base_url();?>images/button/del01.png" /></a>
                </td>
                <?php
}
                ?>
            </tr>
            <?php
                    $i++;
                    }
 
                }else{
                    echo 'ไม่มีข้อมูล';
                }
            ?>
        </table>
        <?php
if (isset($pagination)){
echo $pagination;
}else{
echo 'pagination fail';
}
        ?>
    </div>
</div>
---------------------------------------******************-------------------------------------
////////////////////////  code หน้า  imgnews_add------------------------

<?php
if(($this->session->userdata('s_username')!=null) && ($this->session->userdata('s_password')!=null)){
?>
<div class="panel panel-success">
    <div class="panel-heading">
    <h3 class="panel-title" align="center">เพิ่ม รูป/ภาพข่าว </h3>
    </div>
    <div class="panel-body">
    <?php
$attributes = array('class'=>'form-horizontal', 'id'=>'imgnewsadd');
echo form_open_multipart('newsinfo/imgnews_add',$attributes);
?>
       <div class="form-group">
            <label for="InputFile" class="col-sm-3 control-label">หัวข้อข่าว</label>
            <div class="col-sm-9">
            <select class="form-control" name="id">
            <?php 
$this->db->order_by('id','desc');
$rs = $this->db->get('news');
if($rs->num_rows()>=0){
foreach($rs->result() as $r){
?>
            <option value="<?php echo $r->id; ?>"><?php echo mb_substr(($r->title),0,75,'UTF-8'); ?></option>
            <?php
}
}
?>    
            </select>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="InputFile" class="col-sm-3 control-label">รูป/ภาพข่าว</label>
            <div class="col-sm-9">
                <input type="file"  name="imgnews_name" > <font color="blue">ไฟล์ควรมีขนาดเล็กกว่า 2,048kb (2MB)</font>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
        <label for="Inputmail" class="col-sm-3 control-label"></label>
            <div class="col-sm-9">
                <input type="submit" class="btn btn-success" value="บันทึกข้อมูล">
                <input type="button" name="cancel" class="btn btn-danger" onClick="location.href='<?php echo site_url('welcome/imgnews_show');?>'" value="ยกเลิก">
            </div>
        </div>
    <?php echo form_close(); ?>        
    </div> 
</div>
<script type="text/javascript"> 
$(function(){
$("#imgnewsadd").validate();
});
</script>
<?php
}else{
echo 'ท่านไม่มีสิทธิ์ใช้งานในส่วนนี้';
}
?>
*********************************************************************************************************


Kornwik 202.28.119.xxx 07-10-2015 15:29:58

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าดึงจากฐานข้อมูล ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง 

ทบทวนการใช้งาน query builder เพิ่มเติม สำหรับการ select ข้อมูล 
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=675 via @ninenik

ดูหัวข้อเกี่ยวกับการกำหนด order by


ninenik 180.183.43.xxx 07-10-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณค่ะ admin


kornwik 202.28.118.xxx 08-10-2015 08:35


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ