ช่วยดูโค้ด ให้หน่อยค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยดูโค้ด ให้หน่อยค่ะ

ช่วยดูโค้ด ให้หน่อยค่ะ

หน้าเพิ่มข้อมูล loans_insert.php
<?php require_once('../Connections/connection.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
 if (PHP_VERSION < 6) {
  $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
 }

 $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);

 switch ($theType) {
  case "text":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;  
  case "long":
  case "int":
   $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "double":
   $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "date":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;
  case "defined":
   $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
   break;
 }
 return $theValue;
}
}

mysql_select_db($database_connection, $connection);
$query_member = "SELECT Members_name FROM members";
$member = mysql_query($query_member, $connection) or die(mysql_error());
$row_member = mysql_fetch_assoc($member);
$totalRows_member = mysql_num_rows($member);

$colname_rice = "-1";
if (isset($_GET['Loans_id'])) {
 $colname_rice = $_GET['Loans_id'];
}
mysql_select_db($database_connection, $connection);
$query_rice = sprintf("SELECT * FROM loans WHERE Loans_id = %s", GetSQLValueString($colname_rice, "text"));
$rice = mysql_query($query_rice, $connection) or die(mysql_error());
$row_rice = mysql_fetch_assoc($rice);
$totalRows_rice = mysql_num_rows($rice);

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
 $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

 if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {  
$_POST['Loans_interest']=$_POST['Loans_money']*0.01*6; 
$_POST['Loans_balance']=$_POST['Loans_money']+$_POST['Loans_interest']; 
$arr_loanDate=explode("-",$_POST['Loans_date']); // แยกแต่ละค่าด้วย -
$_POST['Loans_date']=$arr_loanDate[2]."-".$arr_loanDate[1]."-".$arr_loanDate[0];
$arr_deadlineDate=explode("-",$_POST['Loans_deadline']); // แยกแต่ละค่าด้วย -
$_POST['Loans_deadline']=$arr_deadlineDate[2]."-".$arr_deadlineDate[1]."-".$arr_deadlineDate[0];
 $insertSQL = sprintf("INSERT INTO loans (Loans_id, Loans_date, Members_name, Loans_money, Loans_interest, Loans_balance, Loans_deadline, Loans_status) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)", 
            GetSQLValueString($_POST['Loans_id'], "text"), 
            GetSQLValueString($_POST['Loans_date'], "date"), 
            GetSQLValueString($_POST['Members_name'], "text"), 
            GetSQLValueString($_POST['Loans_money'], "int"), 
            GetSQLValueString($_POST['Loans_interest'], "int"), 
            GetSQLValueString($_POST['Loans_balance'], "int"), 
            GetSQLValueString($_POST['Loans_deadline'], "date"), 
            GetSQLValueString($_POST['Loans_status'], "text")); 
 
 mysql_select_db($database_connection, $connection); 
 $Result1 = mysql_query($insertSQL, $connection) or die(mysql_error()); 

 $insertGoTo = "loans_show.php";
 if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
  $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
  $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
 }
 header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโพกรวม</title>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="../datetimepicker-master/jquery.datetimepicker.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
  <script
	 src="../datetimepicker-master/build/jquery.datetimepicker.full.min.js"></script>
</head>

<body>
<div class="container" style="width:750px;">
<form action="loans_insert.php"class="form-inline" method="post" name="form1" id="form1">


 <table width="800" align="center">
  <tr valign="baseline">
   <td colspan="3" align="center" nowrap="nowrap">ข้อมูลการกู้ยืมทุนกองทุน</td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td colspan="3" align="center" nowrap="nowrap"><p align="center">อัตราดอกเบี้ย&gt;&gt;ร้อยละ 1 บาทต่อเดือน</p></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td width="138" align="right" nowrap="nowrap">เลขที่สัญญา :</td>
   <td colspan="2"><input type="text" name="Loans_id" value="" size="10" /></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap="nowrap" align="right">วงเงินกู้ :</td>
   <td colspan="2"><input name="Loans_money" type="text" value="" size="10" />
   ( ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อคน )</td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap="nowrap" align="right">ชื่อสมาชิกศูนย์ข้าว :</td>
   <td colspan="2">
        <label for="Members_name"></label>
<select name="Members_name" id="Members_name">
 <?php
do { 
?>
 <option value="<?php echo $row_member['Members_name']?>"<?php if (!(strcmp($row_member['Members_name'], $row_member['Members_name']))) {echo "selected="selected"";} ?>><?php echo $row_member['Members_name']?></option>
 <?php
} while ($row_member = mysql_fetch_assoc($member));
 $rows = mysql_num_rows($member);
 if($rows > 0) {
   mysql_data_seek($member, 0);
	 $row_member = mysql_fetch_assoc($member);
 }
?>
     </select>
        <label for="Member_name"></label></td>
  </tr>
  
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap="nowrap" align="right">วันทำสัญญา :</td>
   <td width="127"> <input type="text" name="Loans_date" id="Loans_date" 
      class="form-control input-sm" onchange="date_add(this.value,'-','dmy','Loans_deadline',null,6)" > </td>
   <td width="408">
   กำหนดคืน:
   <input type="text" name="Loans_deadline" id="Loans_deadline" 
      class="form-control input-sm" >    (สิ้นสุดสัญญา 6 เดือน)</td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap="nowrap" align="right">สถานกู้ยืม :</td>
   <td colspan="2"><select name="Loans_status" id="Loans_status" title="<?php echo $row_loans_insert['Loans_status']; ?>" >
        <option value="no">ยังไม่ได้ชำระเงิน</option>
        <option value="yes">ชำระเงินแล้ว</option>
   </select></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp;</td>
   <td colspan="2"><input type="submit" value="เพิ่มข้อมูล" /></td>
  </tr>
 </table>
 <table width="800" border="0" align="center">
 <tr>
  <td align="right"><a href="admin_page.php">กลับเมนูหลัก</a></td>
 </tr>
</table>
 <p>
  <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" />
 </p>
</form>
</div>
<script type="text/javascript">
var date_add = function(date1,separate,format,targetObj,
addDate,addMonth,addYear
){
  separate = typeof separate !== 'undefined' ? separate : '-';
  format = typeof format !== 'undefined' ? format : 'dmy';
  targetObj = typeof targetObj !== 'undefined' ? targetObj : null;
  addDate = typeof addDate !== 'undefined' ? addDate : null;
  addMonth = typeof addMonth !== 'undefined' ? addMonth : null;
  addYear = typeof addYear !== 'undefined' ? addYear : null;
  var s_date=date1;
  var arr_s_date = s_date.split(separate);
  var new_s_date = arr_s_date[format.indexOf('m')]
  +'/'+arr_s_date[format.indexOf('d')]
  +'/'+arr_s_date[format.indexOf('y')];
  var e_date = new Date(new_s_date);
  if(addDate){
    e_date.setDate(e_date.getDate() + addDate);
  }
  if(addMonth){
    e_date.setMonth(e_date.getMonth() + addMonth);
  }
  if(addYear){
    e_date.setFullYear(e_date.getFullYear() + addYear);
  }    
  function pad(s) { return (s < 10) ? '0' + s : s; }
  var new_t_date = [];
  new_t_date[0]=(format.charAt(0)=='d')?pad(e_date.getDate()):
  (format.charAt(0)=='m')?pad(e_date.getMonth()+1):e_date.getFullYear();
  new_t_date[1]=(format.charAt(1)=='d')?pad(e_date.getDate()):
  (format.charAt(1)=='m')?pad(e_date.getMonth()+1):e_date.getFullYear();
  new_t_date[2]=(format.charAt(2)=='d')?pad(e_date.getDate()):
  (format.charAt(2)=='m')?pad(e_date.getMonth()+1):e_date.getFullYear();
  var returnValue=[new_t_date[0],new_t_date[1],new_t_date[2]].join(separate);  
  if(targetObj){
    document.getElementById(targetObj).value = returnValue;
  }else{
    return returnValue;
  }
  return [new_t_date[0],new_t_date[1],new_t_date[2]].join(separate);       
} 

  
$(function(){
  
  $("#Loans_date,#Loans_deadline").datetimepicker({  
    format:'d-m-Y', // รูปแบบวันที่  
    formatDate:'d-m-Y', 
    timepicker:false,   
    closeOnDateSelect:true, 
  }); 
  
});
</script> 

</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($member);

mysql_free_result($rice);
?>
หน้าค้นหา loans_show.php
<?php require_once('../Connections/connection.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
 if (PHP_VERSION < 6) {
  $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
 }

 $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);

 switch ($theType) {
  case "text":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;  
  case "long":
  case "int":
   $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "double":
   $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "date":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;
  case "defined":
   $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
   break;
 }
 return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
 $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form2")) {
 $insertSQL = sprintf("INSERT INTO loans (Loans_id, Loans_date, Members_name, Loans_money, Loans_interest, Loans_balance, Loans_deadline, Loans_status) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)",
            GetSQLValueString($_POST['Loans_id'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['Loans_date'], "date"),
            GetSQLValueString($_POST['Members_name'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['Loans_money'], "int"),
            GetSQLValueString($_POST['Loans_interest'], "int"),
            GetSQLValueString($_POST['Loans_balance'], "int"),
            GetSQLValueString($_POST['Loans_deadline'], "date"),
            GetSQLValueString($_POST['Loans_status'], "text"));

 mysql_select_db($database_connection, $connection);
 $Result1 = mysql_query($insertSQL, $connection) or die(mysql_error());

 $insertGoTo = "loans_show.php";
 if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
  $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
  $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
 }
 header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}

$colname_Recordset1 = "-1";
if (isset($_POST['word'])) {
 $colname_Recordset1 = $_POST['word'];
}
mysql_select_db($database_connection, $connection);
$query_Recordset1 = sprintf("SELECT * FROM loans WHERE Members_name LIKE %s", GetSQLValueString("%" . $colname_Recordset1 . "%", "text"));
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $connection) or die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ศูนย์ข้าวชุมชนตำลบโพกรวม</title>
</head>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="loans_show.php">
<center>
 <p>
  <label for="word">ค้นหาเลขที่สัญญาและชื่อสมาชิก :</label>
  <input type="text" name="word" id="word" />
  <input type="submit" name="button" id="button" value="ค้นหา" />
 </p>
 
 
 <table width="900" border="1" align="center">
  <tr align="center">
   <td>เลขที่สัญญา</td>
   <td>วันทำสัญญา</td>
   <td>ชื่อ-สกุลสมาชิก</td>
   <td>วงเงินกู้</td>
   <td>ดอกเบี้ย</td>
   <td>ยอดเงินคืน</td>
   <td>กำหนดคืน</td>
   <td>สถานะกู้ยืม</td>
   <td colspan="3">เพิ่ม / แก้ไข / ลบ</td>
  </tr>
  <?php do { ?>
   <tr align="center">
    <td><?php echo $row_Recordset1['Loans_id']; ?></td>
    <td><?php echo date("d-m-Y",strtotime($row_Recordset1['Loans_date'])); ?></td>
    <td><?php echo $row_Recordset1['Members_name']; ?></td>
    <td><?php echo $row_Recordset1['Loans_money']; ?></td>
    <td><?php echo $row_Recordset1['Loans_interest']; ?></td>
    <td><?php echo $row_Recordset1['Loans_balance']; ?></td>
    <td><?php echo date("d-m-Y",strtotime($row_Recordset1['Loans_deadline'])); ?></td>
    <td><?php echo $row_Recordset1['Loans_status']; ?></td>
    <td><a href="loans_insert.php"><img src="../img/Add.png" width="30" height="28" /></a></td>
    <td><a href="loans_edit.php?Loans_id=<?php echo $row_Recordset1['Loans_id']; ?>"><img src="../img/Edit.png" width="30" height="28" /></a></td>
    <td><a href="loans_delete.php?Loans_id=<?php echo $row_Recordset1['Loans_id']; ?>"><img src="../img/delete.png" width="30" height="28" /></a></td>
   </tr>
   <?php } while ($row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1)); ?>
</table>
<br><br>

</form>

<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Recordset1);
?>
 
ออกแบบหน้าตาโปรแกรมในword ให้ค้นหากับเพิ่มข้อมูลอยู่ในหน้าเดียวกัน แต่พอทำอยู่หน้าเดียวกันแล้ว เพิ่มได้แต่ค้นหาไม่แสดงข้อมูล


Monchusa 125.26.121.xxx 24-10-2015 21:17:52

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
หน้าตาโปรแกรมที่ออกแบบใน word


monchusa 125.26.121.xxx 24-10-2015 21:19
 ความคิดเห็นที่ 2
น่าจะต้องใช้แบบแยกกัน ถ้ารวมโค้ดไว้หน้าเดียว ต้องตรวจสอบเรื่องตัวแปรกับฟอร์มไม่ให้ตรงกัน ตรงกันได้


ninenik 1.46.45.xxx 24-10-2015


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ