ช่วยด้วยค่าาาาาาาา ด่วนมากๆๆๆๆ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยด้วยค่าาาาาาาา ด่วนมากๆๆๆๆ

ช่วยด้วยค่าาาาาาาา ด่วนมากๆๆๆๆ
  คือตอนนี้มีปัญหาตรงที่ วีดีโอตรง ph6-c8 มันไม่แสดงวีดีโอค่า แต่นอกนั้นแสดงหมด เราตรวจแล้ว โค้ดมันก็ครบแต่ทำไมมันไม่เล่นบน chrome ก็ไม่รู้ค่า
<div class="app">
  
  <div data-role="page" id="pageone">
    
    <center><img src = "img/head.png" width="90%" height="90%" ></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    <center><img src = "img/0.png" width = "50%" height="50%"></center>
    <center><a href="#pagetwo" data-transition="pop" class="ui-btn ui-btn-inline">LET 'S START</a></center>
    
    </div>
  </div>


  <!-- -----------------------------------------------จบหน้าแรก -------------------------------------------------------->
  
  <div data-role="page" id="pagetwo">
   
      <center><img src = "img/head.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><img src = "img/0.png" weidth="200" height="200"></center>
      <br /><br />
      <a href="#pagethree" class="ui-btn ui-icon-carat-r ui-btn-icon-left">ปฏิกิริยา Redox</a><br />
      <a href="#pagefour" class="ui-btn ui-icon-carat-r ui-btn-icon-left">ปฏิกิริยา กรด-เบส</a><br />
      <a href="#pagefive" class="ui-btn ui-icon-carat-r ui-btn-icon-left">ปฏิกิริยา สารเชิงซ้อน</a><br />
    
    </div>
    
    <div data-role="footer" class="ui-content">
    
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
        </ul>
    </div>
    
    </div>
  </div>
  
  <!----------------------------------------------จบ pagetwo -------------------------------------------------------->
  
  <div data-role="page" id="pagethree">
     
      <center><img src = "img/redox.png" width="50%" height="50%"></center>
    

    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><img src = "img/3.png" width="210" height="210">
          <img src = "img/1.png" width="220" height="220">
          <img src = "img/2.png" width="220" height="220"></center>
    <br /><br />
    <label>
		<select id="D1" name="D1" >
		  <option value="">--สารที่1--</option>
      <option value="1" id="1">Fe2+ (ใส)</option>
      <option value="2" id="2">Cr2O2-7 (สีส้ม)</option>
      </select></label>
    
    <label>
    <select id="D2" name="D2" >
		  <option value="">--สารที่2--</option>
       <option value="1" id="1">Fe2+ (ใส)</option>
      <option value="2" id="2">Cr2O2-7 (สีส้ม)</option>
      </select></label>
    
      
    <div class="ui-grid-a">
      <br>
      <a data-role="button" onclick="CheckForm1();" data-icon="star" data-theme="a">Submit</a>
    </div>
      
      </div>
    
      <div data-role="footer" class="ui-content">
        
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pagetwo" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
     
      </div>
    </div>   
    <!----------------------------------------------จบ pagethree ------------------------------------------->   
      
  <div data-role="page" id="redox1">
     <center><img src = "img/redox.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/redox1.mp4" type="video/mp4">
   </video></center>
     
      
    </div>
      <br><center>
      <table width=90% ><tr><td style="border:3px dashed black;" bgcolor="CCFFFF">
      <br><p><b>ปฏิกิริยาออกซิเดชัน</b> 
      <center>6Fe<sup>2+</sup> -> 6Fe<sup>3+</sup> + 6e<sup>-</sup></center>
        
      
      <br><p><b>ปฏิกิริยารีดักชัน</b></p>
      <center>Cr<sub>2</sub>O<sup>2-</sup><sub>7</sub> + 6e<sup>-</sup> + 14H<sup>+</sup> -> 2Cr<sup>3+</sup> + 7H<sub>2</sub>O</center>
      
      <br><p><b>ปฏิกิริยารวม</b></p>
      <center>6Fe<sup>2+</sup> + Cr<sub>2</sub>O<sup>2-</sup><sub>7</sub> + 14H<sup>+</sup> -> 6Fe<sup>3+</sup>+ 2Cr<sup>3+</sup> + 7H<sub>2</sub>O</center> </td></tr></table></center>
     
      
    <div data-role="footer" class="ui-content">
       <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pagethree" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
 
  </div>


    <!--------------------------------------------จบ redox 1 ---------------------------------------------------->
      
  <div data-role="page" id="redox2">
     <center><img src = "img/redox.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/redox2.mp4" type="video/mp4">
</video></center>
      
      
      </div>
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pagethree" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div> 
  
    <!----------------------------------------------จบ redox 2 ---------------------------------------------->  
   
    <div data-role="page" id="pagefour">
     
      <center><img src = "img/kod.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><img src = "img/1.png" weidth="220" height="220">
          <img src = "img/2.png" weidth="220" height="220">
          <img src = "img/3.png" weidth="220" height="220"></center>
      
      <label>
		<select id="D3" name="D3" >
		  <option value="">--สารที่1--</option>
      <option value="3" id="3">HCl (กรดไฮโดรคลอริก)</option>
      <option value="4" id="4">NaOH (โซเดียมไฮดรอกไซด์)</option>
      </select>
      </label>
    <label>
    <select id="D4" name="D4" >
		  <option value="">--สารที่2--</option>
      <option value="5" id="5">Bromthymol blue (pH = 6.0-7.6)</option>
      <option value="6" id="6">Phenol Red (pH = 6.0-7.6)</option>
      </select>
      </label>
    <label>
    <select id="D5" name="D5" >
		  <option value="">--สารที่3--</option>
      <option value="7" id="7">HCl (กรดไฮโดรคลอริก)</option>
      <option value="8" id="8">NaOH (โซเดียมไฮดรอกไซด์)</option>
      </select>
      </label>
    
 
      <div class="ui-grid-a">
        <br>
        <a data-role="button" id="submit" onclick="CheckForm2();" data-icon="star" data-theme="a">Submit</a>
      </div>
      
      </div>
    
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pagetwo" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
    </div>
   
     <!-----------------------------------------------จบ pagefour ---------------------------------------------->    
        
  <div data-role="page" id="ph1">
     <center><img src = "img/kod.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/ph1.mp4" type="video/mp4">
   </video></center>
      
      </div>
    
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pagefour" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div>  
   <!----------------------------------------------จบ ph1 ------------------------------------------------------->      
  
  <div data-role="page" id="ph2">
     <center><img src = "img/kod.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/ph2.mp4" type="video/mp4">
</video></center>
      
      </div>
  
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pagefour" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div>
  <!-------------------------------------------จบ ph2 ----------------------------------------------------------->      
  
  <div data-role="page" id="ph3">
     <center><img src = "img/kod.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/ph3.mp4" type="video/mp4">
</video></center>
      
      
      </div>
    
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pagefour" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div>
  <!---------------------------------------------จบ ph3 ---------------------------------------------------------->      
  
  <div data-role="page" id="ph4">
     <center><img src = "img/kod.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/ph4.mp4" type="video/mp4">
  </video></center>
      
      
      </div>
    
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pagefour" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div>
  <!--------------------------------------------จบ ph4 ------------------------------------------------------------->       
  
  <div data-role="page" id="ph5">
     <center><img src = "img/kod.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/ph5.mp4" type="video/mp4">
</video></center>
      
      
      </div>
    
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pagefour" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div>
  <!--------------------------------------------- จบ ph5 --------------------------------------------------------->      
  
  <div data-role="page" id="ph6">
     <center><img src = "img/kod.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/ph6.mp4" type="video/mp4">
</video></center>
      
  
      </div>
    
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pagefour" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div>
  <!---------------------------------------------------จบ ph6 ---------------------------------------------------->      
  
  <div data-role="page" id="ph7">
     <center><img src = "img/kod.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/ph7.mp4" type="video/mp4">
</video></center>
      
    
      </div>
    
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pagefour" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div>
  <!-------------------------------------------------จบ ph7 --------------------------------------------------------->       
  
  <div data-role="page" id="ph8">
     <center><img src = "img/kod.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/ph8.mp4" type="video/mp4">
</video></center>
      
      
      </div>
    
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pagefour" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div>
       
 <!------------------------------------------------จบ ph8 ---------------------------------------------------------->       
  
  <div data-role="page" id="pagefive">
     
      <center><img src = "img/cheng.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><img src = "img/3.png" width="210" height="210">
          <img src = "img/2.png" width="210" height="210">
          <img src = "img/1.png" width="210" height="210"></center>
      <label>
		<select id="D6" name="D6" >
		  <option value="">--สารที่1--</option>
      <option value="6" id="6">CoCl4</option>
      <option value="7" id="7">HCl</option>
        </select></label>
   
      
    <label>  
    <select id="D7" name="D7" >
		  <option value="">--สารที่2--</option>
      <option value="8" id="8">H2O (น้ำเปล่า)</option>
      </select></label>
      
    <div class="ui-grid-a">
        <br><br><br><br>
        <a data-role="button" onclick="CheckForm3();" data-icon="star" data-theme="a">Submit</a>
      </div>
     
      </div>
    
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pagetwo" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div>
  <!---------------------------------------------------จบ pagefive ------------------------------------------->     
      
  <div data-role="page" id="c1">
     <center><img src = "img/cheng.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/c1.mp4" type="video/mp4">
</video></center>
      
      <br>
      <label>
    <select id="D8" name="D8" >
		  <option value="">--เลือกสารเพิ่ม--</option>
      <option value="9" id="9">CoCl4</option>
      <option value="10" id="10">HCl</option>
      <option value="11" id="11">H2O (น้ำเปล่า)</option>
		 </select></label>
      <br><br>
      <div class="ui-grid-a">
        <br><br>
        <a data-role="button" onclick="CheckForm4();" data-icon="star" data-theme="a">Submit</a>
      </div>
      </div>
    
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pagefive" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div>  
  <!---------------------------------------------จบ c1 ------------------------------------------------------------>       
  
  <div data-role="page" id="c2">
     <center><img src = "img/cheng.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/c2.mp4" type="video/mp4">
</video></center>
      
      <br>
      <label>
    <select id="D9" name="D9" >
		  <option value="">--เลือกสารเพิ่ม--</option>
      <option value="12" id="12">CoCl4</option>
      <option value="13" id="13">HCl</option>
      <option value="14" id="14">H2O (น้ำเปล่า)</option>
      </select></label>
      <br><br>
      <div class="ui-grid-a">
        <br><br>
        <a data-role="button" onclick="CheckForm5();" data-icon="star" data-theme="a">Submit</a>
      </div>
      </div>
    
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pagefive" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div> 
  <!--------------------------------------------------จบ c2 ------------------------------------------------------->    
  
  <div data-role="page" id="c3">
     <center><img src = "img/cheng.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
   
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/c3.mp4" type="video/mp4">
</video></center>
      
        
      </div>
    <br><br><br><br>
      <div data-role="footer" class="ui-content">
     
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#c1" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div>
  <!----------------------------------------------จบ c3 ------------------------------------------------------------->    
  
  <div data-role="page" id="c4">
    <center><img src = "img/cheng.png" width="75%" height="75%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/c4.mp4" type="video/mp4">
</video></center>
     
      
      </div>
    <br><br><br><br>
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#c1" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div>
      
  <!-------------------------------------------------จบ c4 --------------------------------------------------------->
    
  <div data-role="page" id="c5">
     <center><img src = "img/cheng.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/c5.mp4" type="video/mp4">
</video></center>
      
      
      </div>
    <br><br><br><br>
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#c1" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div>
  <!----------------------------------------------------จบ c5------------------------------------------------------->     
      
  <div data-role="page" id="c6">
     <center><img src = "img/cheng.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/c6.mp4" type="video/mp4">
</video></center>
      
      
      </div>
    <br><br><br><br>
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#c2" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div>
 <!--------------------------------------------------จบ c6 ------------------------------------------------------->     
      
  <div data-role="page" id="c7">
     <center><img src = "img/cheng.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/c7.mp4" type="video/mp4">
</video></center>
      
      </div>
    <br><br><br><br>
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#c2" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div>
 <!----------------------------------------------------จบ c7 --------------------------------------------------->     
      
  <div data-role="page" id="c8">
     <center><img src = "img/cheng.png" width="50%" height="50%"></center>
    
    <div data-role="main" class="ui-content">
    
      <center><video width="50%" height="50%" controls>
    <source src="video/c8.mp4" type="video/mp4">
   </video></center>
      
      </div>
    
      <div data-role="footer" class="ui-content">
      
      <div data-role="navbar" data-iconpos="left">
        <ul>
          <li><a href="#pagefour" data-icon="arrow-l">Back</a></li>
          <li><a href="#pageone" data-icon="home">Home</a></li>
          </ul>
      </div>
      
      </div>
  </div> 
    
  <!--------------------------------------------------จบ c8 --------------------------------------------------->     
  
    </div>
    
    
    
เราหาจนไม่รู้จำยังไงแล้ว ฮือออออ ช่วยเราด้วยน้าาาา 
        


Chayaporn Wilailuk 110.77.225.xxx 01-02-2016 22:07:52

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  ไฟล์ไม่สมบูรณ์หรือเปล่า 


ninenik 122.155.38.xxx 01-02-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
แต่มันมีไฟลืก่อนหน้านี้อ่า มันก้เล่นได้น้า เพิ่งมาเป็นโค้ดหลังๆๆอ่า เราหาจนตาลายแล้ววว 


Chayaporn Wilailuk 110.77.225.xxx 02-02-2016 01:17


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ