สอบถามเรื่องการเปลี่ยนสี marker โดยใช้ค่าจาก database

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่องการเปลี่ยนสี marker โดยใช้ค่าจาก database

สอบถามเรื่องการเปลี่ยนสี marker โดยใช้ค่าจาก database
อยากทราบว่าจะทำอย่างไรให้ รูป marker เปลี่ยนสี โดยการรับค่าจาก database ซึ่งมี 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ถ้าค่าเป็น 0 ให้ marker แสดงเป็นสีเขียว ถ้าค่าเป็น 1 ให้ marker แสดงเป็นสีน้ำเงิน
<?php
session_start();
if($_SESSION['UserID'] == "")
{
echo "Please Login!";
exit();
} 

mysql_connect("localhost","root","psu123@");
mysql_select_db("project_db");
$sql = "SELECT * FROM member "; /* WHERE UserID = '".$_SESSION['UserID']."' */
$query = mysql_query($sql);
$objquery = mysql_fetch_array($query); 

?><section id="main" class="container">

<header>
<h2>Free WIFI</h2>
</header>

<div class="box">
 <div id="map_canvas"></div>


<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้ 
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น™
var infowindow=[]; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว popup แสดงรายละเอียดสถานที่
var infowindowTmp; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บลำดับของ infowindow ที่เปิดล่าสุด 
var my_Marker=[]; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว marker เป็นตัวแปร array 
var markerID=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บค่า id 
var markerName=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บค่า name
var markerSSID=[]; // เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเน€เธ›เน‡เธ™ arrray เธชเธณเธซเธฃเธฑเธšเน€เธเน‡เธšเธ„เนˆเธฒ SSID
var markerPassword=[]; // เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเน€เธ›เน‡เธ™ arrray เธชเธณเธซเธฃเธฑเธšเน€เธเน‡เธšเธ„เนˆเธฒ password
var markerLocation=[]; // เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเน€เธ›เน‡เธ™ arrray เธชเธณเธซเธฃเธฑเธšเน€เธเน‡เธšเธ„เนˆเธฒ location
var markerStatus=[]; // เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเน€เธ›เน‡เธ™ arrray เธชเธณเธซเธฃเธฑเธšเน€เธเน‡เธšเธ„เนˆเธฒ location
var markerLat=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ latitude 
var markerLng=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ longitude 
var markerDate=[];// ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ datetime 
var narkerIcons=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ icon 
var markerLatLng=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ พิกัดในรูปแบบของ google map
var contentData=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ เนื้อหาของแต่ละ icon 
var image1=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ icons ในรูปแบบของ google map 
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่ 
GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM 
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่ 
var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas 
var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 
// กำหนดขนาดการ zoom 
var myOptions = {
zoom: 12, // กำหนดขนาดการ zoom 
center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง 
mapTypeId:GGM.MapTypeId.ROADMAP, // กำหนดรูปแบบแผนที่ 
mapTypeControlOptions:{ // // การจัดรูปแบบส่วนควบคุมประเภทแผนที่ 
position:GGM.ControlPosition.TOP, // จัดตำแหน่ง
style:GGM.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU // จัดรูปแบบ style
}
};
map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map 

   // เรียกใช้คุณสมบัติ ระบุตำแหน่ง ของ html 5 ถ้ามี   
  if(navigator.geolocation){ 
      navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position){ 
var myPosition_lat=position.coords.latitude; // เก็บค่าตำแหน่ง latitude ปัจจุบัน 
var myPosition_lon=position.coords.longitude; // เก็บค่าตำแหน่ง longitude ปัจจุบัน 
// สรัาง LatLng ตำแหน่ง สำหรับ google map 
        var pos = new GGM.LatLng(position.coords.latitude,position.coords.longitude);  
map.panTo(pos); // เลื่อนแผนที่ไปตำแหน่งปัจจุบัน 
map.setCenter(pos); // กำหนดจุดกลางของแผนที่เป็น ตำแหน่งปัจจุบัน 
$.post("",{ // ส่งค่าตำแหน่งปัจจุบัน บันทึกลงฐานข้อมูล 
myPosition_lat:myPosition_lat,  // ส่งค่า latitude 
myPosition_lon:myPosition_lon  // ส่งค่า longitude 
},function(){
map.panTo(pos); // เลื่อนแผนที่ไปตำแหน่งปัจจุบัน 
map.setCenter(pos);  // กำหนดจุดกลางของแผนที่เป็น ตำแหน่งปัจจุบัน  
});
      },function() { 
        // คำสั่งทำงาน ถ้า ระบบระบุตำแหน่ง geolocation ผิดพลาด หรือไม่ทำงาน  
      }); 
  }else{ 
     // คำสั่งทำงาน ถ้า บราวเซอร์ ไม่สนับสนุน ระบุตำแหน่ง  
  }  

// ใช้ ajax ดึงค่าจาก xml มาใช้งาน 
  $.ajax({ 
    url:"friend_list.php", // ใช้ ajax ใน jQuery เรียกใช้ไฟล์ xml  
    dataType: "xml", 
    success:function(xml){ 
      $(xml).find("marker").each(function(i){ // วนลูปดึงค่าข้อมูลมาสร้าง marker   
          markerID[i]=$(this).attr("id");// นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน   
          markerName[i]=$(this).find("name").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน 
markerSSID[i]=$(this).find("ssid").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน 
markerPassword[i]=$(this).find("password").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน 
markerLocation[i]=$(this).find("location").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน 
markerStatus[i]=$(this).find("status").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน 
          markerLat[i]=$(this).find("latitude").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน  
          markerLng[i]=$(this).find("longitude").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน     
markerDate[i]=$(this).find("lastdate").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน     
narkerIcons[i]=$(this).find("icon").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน      
          markerLatLng[i]=new GGM.LatLng(markerLat[i],markerLng[i]); 
image1[i] = new GGM.MarkerImage(narkerIcons[i], // url ภาพ ใส่แบบเต็ม หรือแบบ path ก็ได้  
new GGM.Size(50, 60), //กำหนดความกว้าง สูงของ icons 
new GGM.Point(0,0), // จุดเริ่มต้นของรูปภาพ ใช้ 0,0 
new GGM.Point(25, 60) // จุดปลายของพิกัดเทียบกับรูป ปกติ (0,ความสูงของรูป) หรือ (ครึ่งหนึ่งความกว้างของรูป,ความสูงของรูป) 
); 

// ---------------- รับค่าจาก database แล้วเปลี่ยนสี
var result = "<?php print $objquery; ?>";
if(result == 1){ 
          my_Marker[i] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker 
            position:markerLatLng[i], // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง  
icon: "http://www.mx7.com/i/a1f/fyUhlN.png", // รูป marker สีเขียว
            map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
            title:markerName[i] // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ
          });
}else{
my_Marker[i] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker  
            position:markerLatLng[i], // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง
icon: "http://www.mx7.com/i/ac2/193Jur.png", // รูป marker สีน้ำเงิน
            map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
            title:markerName[i] // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ 
          });
}

// จัดรูปแบบ เนื้อหาใน infowndow 
contentData[i]=markerStatus[i]+"<hr>"+"Username:"+markerName[i]+"<br/>"+"Location Name::"+markerLocation[i]+"<br/>"+"SSID Name: "+markerSSID[i]+"<br/>"+"Password:"+markerPassword[i]+"<br/>"+"LastUpdate:"+markerDate[i];
infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({// สร้าง infowindow ของแต่ละ marker เป็นแบบ array
content: contentData[i] // แสดงเนื้อหา ของแต่ละ icons 
});  

GGM.event.addListener(my_Marker[i], "click", function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว 
if(infowindowTmp!=null){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่ 
infowindow[infowindowTmp].close(); // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่  
} 
infowindow[i].open(map,my_Marker[i]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก  
infowindowTmp=i; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน 
});   

        // console.log($(this).find("id").text()); 
      }); 
    }   
  });   

}
$(function(){
// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว 
  // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api 
  // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize 
  // v เวอร์ชัน่ 3.2 
  // sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false 
  // language ภาษา th ,en เป็นต้น 
  // callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize 
$("<script/>", {
 "type": "text/javascript",
 src: "http://maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
}).appendTo("body"); 
});
</script> 
 </div>Fubfybravo 110.164.170.xxx 27-03-2016 01:31:12

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ซึ่งตอนนี้เหมือนกับว่า ตรง บรรทัด ที่ 110 ไม่มีการส่งค่ามา ทำให้เข้าเงื่อนไข else ทำให้ขึ้นรูป marker สีน้ำเงิน 


fubfybravo 110.164.170.xxx 27-03-2016 01:36
 ความคิดเห็นที่ 2
เงื่อนไขที่กำหนดสี ให้ใส่เข้าไปในไฟล์ friend_list.php แล้วดึงค่ามาใช้ใน ่javascript กำหนดสีเหมือนค่าอื่น
ในโค้ด ตำกำหนดสีหรือ icon น่าจะอยู่ในชื่อ markerIcons อยู่แล้ว


ninenik 122.155.43.xxx 27-03-2016


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ