สร้างตารางใน php ไม่ได้

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สร้างตารางใน php ไม่ได้

สร้างตารางใน php ไม่ได้
<?php
//initialize the session
if (!isset($_SESSION)) {
  session_start();
}
 
// ** Logout the current user. **
$logoutAction = $_SERVER['PHP_SELF']."?doLogout=true";
if ((isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) && ($_SERVER['QUERY_STRING'] != "")){
  $logoutAction .="&". htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}
 
if ((isset($_GET['doLogout'])) &&($_GET['doLogout']=="true")){
  //to fully log out a visitor we need to clear the session varialbles
  $_SESSION['MM_Username'] = NULL;
  $_SESSION['MM_UserGroup'] = NULL;
  $_SESSION['PrevUrl'] = NULL;
  unset($_SESSION['MM_Username']);
  unset($_SESSION['MM_UserGroup']);
  unset($_SESSION['PrevUrl']);
 
  $logoutGoTo = "../adminlogin/index.php";
  if ($logoutGoTo) {
    header("Location: $logoutGoTo");
    exit;
  }
}
?>
<?php
session_start();
if($_SESSION['UserID'] == "")
{
echo "Please Login!";
exit();
}
 
if($_SESSION['Status'] != "ADMIN")
{
echo "This page for Admin only!";
exit();
}
 
mysql_connect("127.0.0.1","root","");
mysql_select_db("project");
mysql_query("SET NAMES UTF8");
$strSQL = "SELECT * FROM admin WHERE UserID = '".$_SESSION['UserID']."' ";
$objQuery = mysql_query($strSQL);
$objResult = mysql_fetch_array($objQuery);
 
?>
 
 
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../menu/menu.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../datetimepicker-master/jquery.datetimepicker.css">
<style type="text/css">
body {
background-color: #333;
}
#page #menulinks a span {
color: #000000;
}
body,td,th {
color: #000000;
}
a:link {
color: #3333FF;
}
a:hover {
color: #CC3399;
}
</style>
<title>insert</title>
</head>
<body>
<div id="page">
<div id="header">
<h1>ระบบบริหารงานและจัดการครุภัณฑ์ภายในองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา </h1>
<div class="description">
 <p>Asset Management and Administration System within theOrganization: A Case Study of Faculty Sports Science</p>
</div>
</div>
    <div id="menulinks">
        <a href="home.php"><span>หน้าหลัก</span></a>
<a href="data-table.php"><span>ทะเบียนประวัติ</span></a>
<a class="active" href="insert.php"><span>เพิ่มข้อมูลใหม่</span></a>
<a href="appear_mon.php"><span>บันทึกการรับเบี้ยยังชีพ</span></a>
<a href="report.php"><span>ใบสำคัญการรับเงิน</span></a>
        <a href="<?php echo $logoutAction ?>"><span>Logout</span></a>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ยินดีต้อนรับคุณ : <? echo $_SESSION["user"];?>
</div>
    <div id="mainarea">
        <p>&nbsp;</p>
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1" onSubmit="return check()">
  <center>
  </center>
  <table border="1" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0">
  <tr valign="baseline">
      <td colspan="2" align="center" nowrap="nowrap" bgcolor="#FF9966"><h3>&nbsp;</h3>
        <h3>เพิ่มข้อมูลใหม่ </h3>
        <p>&nbsp;</p>
      <form action="save_newproduct.php"  method="POST" name="iframe" target="iframe_target" id="iframe" ></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
      <td width="100"><b>รหัสครุภัณฑ์:</b></td>
        <td width="470">
            <input name="EqID" type="text" size="25" pattern="" >
</td>
    </tr>
     <tr valign="baseline">
     <td width="100"><b>ชื่ออุปกรณ์:</b></td>
            <td width="470">
            <input name="EqName" type="text" size="50" >
</td>
    </tr>
    
  </table>
    <div style="margin-left:31%">
        
<?php 
$sql="SELECT EqDept FROM department; " ;
    $result = mysql_query($sql);
echo mysql_error();
            
echo "<b>ยี่ห้อ:</b>"; echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
echo "<select name='EqDept'>" ;
 
while($dbdepart=mysql_fetch_array($result)){
   echo"<option value=".$dbdepart['EqDept'].">".$dbdepart['EqDept']."</option>";
 
}
  echo "</select>";?>
        </div>
   
    <br>
    
    <div align="center"> <input  style="font-size:16px"name="Submit" type="submit" value="เพิ่มข้อมูล" /></div>
</form><br />
    
    <div align="center" ><a href="home.php">กลับสู่หน้าหลัก</a></div>
    
    <script language="JavaScript">
function showResult(result)
{ if(result==1)
{
document.getElementById("divResult").innerHTML = "<div align=center><font color=blue> เพิ่มอุปกรณ์สำเร็จ! </font></div><br>";
}
else
{
document.getElementById("divResult").innerHTML = "<div align=center><font color=red> Error!!เพิ่มข้อมูลไม่ได้</font><br>";
}
}
 
</script>
  <p><br>
    <br>
  </p>
<center></center>
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" />
</form>
</div>
 
<div id="footer">ระบบบริหารงานและจัดการครุภัณฑ์ภายในองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา</div>
 
</div>
 
</body>
</html>


คือมันจะสร้างตารางตรงยี่ห้อ ในไปรวมกับข้างบนได้ไหม ทำยังไงดี


Janjung 180.183.164.xxx 11-04-2016 23:44:19

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1


ninenik 122.155.42.xxx 16-04-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
คืออยากให้ตารางตรงดอปดาวมันรวมกับชื่ออุปกรณ์อะ มันหลุดออกมา 


janjung 101.108.161.xxx 16-04-2016 22:24






เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ