ผมต้องการแสดงข้อมูล แถว1 ประมาณ 3 คอลัมท์ ทำยังไงอะครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ผมต้องการแสดงข้อมูล แถว1 ประมาณ 3 คอลัมท์ ทำยังไงอะครับ

ผมต้องการแสดงข้อมูล แถว1 ประมาณ 3 คอลัมท์ ทำยังไงอะครับ
นี่คือโค้ดครับ 


<thead>
  <tr>
    <td colspan="2" align="left">
    
<div style="margin:auto;width:95%;">
    <?php if($total>10){ ?>                  
    <div class="browse_page">   
    <?php      
    if(count($_GET)<=1){
        $urlquery_str="?";
    }else{
$para_get="";
foreach($_GET as $key=>$value){
if($key!="pages"){
$para_get.=$key."=".$value."&";
}
}
        $urlquery_str="?$para_get";
    }
    // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า      
    page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);       
    ?>
    </div>   
    <?php } ?>  
</div>    
    
    
    </td>
  </tr>
</thead>  
 
<tfoot>
  <tr>
    <td colspan="2" align="left">
 
 <div style="margin:auto;width:95%;">
     <?php if($total>10){ ?>                  
    <div class="browse_page">   
    <?php      
    // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า      
    page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);       
    ?>
    </div>   
    <?php } ?>     
</div>  
    
    </td>
  </tr>
</tfoot>    
</table>


นี่คือภาพตัวอย่างผมต้องการให้ แถว 1 แสดงข้อมูลมากกว่า 1 คอลัมท์


Bcf Sure-Furniture 110.77.226.xxx 24-06-2016 15:00:54

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
นี่โค้ดเต็มครับบบบบบบบบบบ

<?php  
$link=mysql_connect("localhost","root",""); // เชื่อมต่อ Server  
mysql_select_db("sure_db");  // ติดต่อฐานข้อมูล  
mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล  
?>  
<?php
// ฟังก์ชั่นสำหรับการแบ่งหน้า NEW MODIFY
$chk_page=0;
function page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){      
    global $urlquery_str;   
    $pPrev=$chk_page-1;   
    $pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;   
    $pNext=$chk_page+1;   
    $pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;        
    $lt_page=$total_p-4;   
    if($chk_page>0){     
        echo "<a  href='$urlquery_str"."pages=".intval($pPrev+1)."' class='naviPN'>Prev</a>";   
    }   
    if($total_p>=11){   
        if($chk_page>=4){   
$nClass=0;
            echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=1'>1</a><a class='SpaceC'>. . .</a>";      
        }   
        if($chk_page<4){   
            for($i=0;$i<$total_p;$i++){     
                $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";   
                if($i<=4){   
                echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";      
                }   
                if($i==$total_p-1 ){    
                echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";      
                }          
            }   
        }   
        if($chk_page>=4 && $chk_page<$lt_page){   
            $st_page=$chk_page-3;   
            for($i=1;$i<=5;$i++){   
                $nClass=($chk_page==($st_page+$i))?"class='selectPage'":"";   
                echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($st_page+$i+1)."'>".intval($st_page+$i+1)."</a> ";         
            }   
            for($i=0;$i<$total_p;$i++){     
                if($i==$total_p-1 ){    
                $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";   
                echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";      
                }          
            }                                      
        }      
        if($chk_page>=$lt_page){   
            for($i=0;$i<=4;$i++){   
                $nClass=($chk_page==($lt_page+$i-1))?"class='selectPage'":"";   
                echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($lt_page+$i)."'>".intval($lt_page+$i)."</a> ";      
            }   
        }           
    }else{   
        for($i=0;$i<$total_p;$i++){     
            $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";   
            echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."' $nClass  >".intval($i+1)."</a> ";      
        }          
    }      
    if($chk_page<$total_p-1){   
        echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($pNext+1)."'  class='naviPN'>Next</a>";   
    }   
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
 
<style type="text/css">
/* css แบ่งหน้า */
.browse_page{   
    clear:both;   
    margin-left:12px;   
    height:25px;   
    margin-top:5px;   
    display:block;   
}   
.browse_page a,.browse_page a:hover{   
    display:block;   
    height:25px;    
    width:45px;   
    font-size:14px;   
    float:left;   
    margin:0px 5px;
    border:1px solid #CCCCCC;   
    background-color:#F4F4F4;   
    color:#333333;   
    text-align:center;   
    line-height:22px;   
    font-weight:bold;   
    text-decoration:none;   
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
}   
.browse_page a:hover{   
border:1px solid #CCCCCC;
background-color:#000000;
    color:#FFFFFF;   
}   
.browse_page a.selectPage{   
    display:block;   
    height:25px;   
    width:45px;   
    font-size:14px;   
    float:left;   
    margin-right:2px;   
border:1px solid #CCCCCC;
background-color:#000000;
    color:#FFFFFF;   
    text-align:center;   
    line-height:22px;    
    font-weight:bold;   
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
}   
.browse_page a.SpaceC{   
    display:block;   
    height:25px;   
    width:45px;   
    font-size:14px;   
    float:left;   
    margin-right:2px;   
    border:0px dotted #0A85CB;   
    background-color:#FFFFFF;   
    color:#333333;   
    text-align:center;   
    line-height:22px;   
    font-weight:bold;   
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
}   
.browse_page a.naviPN{   
    width:50px;   
    font-size:12px;   
height:25px;  
    display:block;   
/*    width:25px;   */
    float:left;   
border:1px solid #CCCCCC;
background-color:#000000;
    color:#FFFFFF;   
    text-align:center;   
    line-height:22px;   
    font-weight:bold;      
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
}  
/* จบ css แบ่งหน้า */
</style>
</head>
 
<!-----------------หัวตารางเริ่มตรงนี่------>
<table width="95%" border="0" cellspacing="00" cellpadding="0">
<tbody>
  <tr>
    <td width="60" align="center">#</td>
    <td> Topic</td>
  </tr>
  
<?php
        $i=1;
        $q="SELECT * FROM  my_table ";
        $qr=@mysql_query($q);
 
$total=@mysql_num_rows($qr);
$e_page=3; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า   
if(!isset($_GET['pages'])){   
$_GET['pages']=0;   
}else{   
$_GET['pages']=$_GET['pages']-1;
if($_GET['pages']<0){
$_GET['pages']=0;
}
$chk_page=$_GET['pages'];     
$_GET['pages']=$_GET['pages']*$e_page;   
}   
$q.=" ORDER BY my_field_id DESC  LIMIT ".$_GET['pages'].",$e_page";
 
$qr=@mysql_query($q);
if(@mysql_num_rows($qr)>=1){   
$plus_p=($chk_page*$e_page)+@mysql_num_rows($qr);   
}else{   
$plus_p=($chk_page*$e_page);       
}   
$total_p=ceil($total/$e_page);   
$before_p=($chk_page*$e_page)+1;  
/// END PAGE NAVI ZONE
 
        while($rs=@mysql_fetch_array($qr)){
///////กำหนดข้อมูลที่จะแสดงอยู่ตรงนี่//////////
?>  
  <tr>
    <td width="60" align="center">
    <!------กำหนดตัวเลขไว้ข้างหน้า<?=(($e_page*$chk_page)+$i)?>----->
    </td>
       <!---------- /////////////เริ่มจากตรงนี่//////////////-------->
    <td> <?=$rs['my_field_topic']?></td>
  </tr>
<?php $i++; } ?>     
</tbody>
 
 
<thead>
  <tr>
    <td colspan="2" align="left">
    
<div style="margin:auto;width:95%;">
    <?php if($total>10){ ?>                  
    <div class="browse_page">   
    <?php      
    if(count($_GET)<=1){
        $urlquery_str="?";
    }else{
$para_get="";
foreach($_GET as $key=>$value){
if($key!="pages"){
$para_get.=$key."=".$value."&";
}
}
        $urlquery_str="?$para_get";
    }
    // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า      
    page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);       
    ?>
    </div>   
    <?php } ?>  
</div>    
    
    
    </td>
  </tr>
</thead>  
 
<tfoot>
  <tr>
    <td colspan="2" align="left">
 
 <div style="margin:auto;width:95%;">
     <?php if($total>10){ ?>                  
    <div class="browse_page">   
    <?php      
    // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า      
    page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);       
    ?>
    </div>   
    <?php } ?>     
</div>  
    
    </td>
  </tr>
</tfoot>    
</table>
 


Bcf Sure-Furniture 101.109.240.xxx 24-06-2016 15:10
 ความคิดเห็นที่ 2
ทบทวน css แบ่งรายการ  3 คอลัมน์ อย่างง่าย 
 
ใช้ css แบ่งเนื้อหา เป็นคอลัมน์ พร้อมแบ่งหน้า ด้วย php 
 
หรือลองศึกษาพวก grid ของ bootstrap
http://getbootstrap.com/css/#grid
 


ninenik 183.88.70.xxx 24-06-2016


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ