สอบถามครับ pagination ci ค่า get ไม่ไปครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามครับ pagination ci ค่า get ไม่ไปครับ

สอบถามครับ pagination ci ค่า get ไม่ไปครับ
ผมทำระบบค้นหา แล้ว มี pagination ครับ  form  method ="get" ค้นหาครั้งแรก จะได้ค่าที่ต้องการแล้ว แต่พอกดเปลี่ยนหน้า  ค่า parameter  ไม่ตามไปด้วยนะครับ

ผมต้องเพิ่มตรงไหนครับ


controller
public function index()
	{
		////////////////////

		$data['page'] ="Test";

		$this->load->view('public/templates/vwHeader',$data);
	  ///////////////////////

		//$key = "";
		$key= $this->input->get('keyword');
		

		$count_row = $this->Test_model->count_row($key);

		$config["base_url"] = site_url( "test/index/");		
		$config["total_rows"] = $count_row; 
		$config["uri_segment"] = 3;		
	  $config["per_page"] = 21;
	  $choice = $config["total_rows"] / $config["per_page"];
	  $config["num_links"] = 4;
		$config['use_page_numbers'] = true;		
		$page = ($this->uri->segment($config["uri_segment"] )) ? $this->uri->segment($config["uri_segment"] ) : 0;
		// styling/html stuff
		$config['full_tag_open'] = '<ul class="pagination pagination-sm inline">';
		$config['full_tag_close'] = '</ul><!--pagination-->';
		$config['first_link'] = 'First';
		$config['first_tag_open'] = '<li class="prev page">';
		$config['first_tag_close'] = '</li>' . "
";
		$config['last_link'] = 'Last';
		$config['last_tag_open'] = '<li class="next page">';
		$config['last_tag_close'] = '</li>' . "
";
		$config['next_link'] = 'Next &raquo;';
		$config['next_tag_open'] = '<li class="next page">';
		$config['next_tag_close'] = '</li>' . "
";
		$config['prev_link'] = '&laquo; Previous';
		$config['prev_tag_open'] = '<li class="prev page">';
		$config['prev_tag_close'] = '</li>' . "
";
		$config['cur_tag_open'] = '<li class="active"><a href="javascript:void();">';
		$config['cur_tag_close'] = '</a></li>';
		$config['num_tag_open'] = '<li class="page">';
		$config['num_tag_close'] = '</li>' . "
";
		
		$this->pagination->initialize($config);
		$data["pagination"] = $this->pagination->create_links();

		$data['query'] = $this->Test_model->get_project($page,$config["per_page"],$key);

	  //////////////////////
		$this->load->view('public/pages/vwTest',$data);
		$this->load->view('public/templates/vwFooter');
	}model   db เป็น sql server ครับ

 public function get_project($page,$limit,$key){
    $whereSql ="";

    if($key != ""){

	    	$whereSql .= "AND Prop_HeadLine LIKE '%".$key."%'";
	  }

    $sql = "SELECT * FROM ( ";
    $sql .= " SELECT * ";
    $sql .= ",row_number() OVER (ORDER BY PropId DESC) AS resultNum ";    
    $sql .= " FROM tbl_Properties ";
    $sql .= " WHERE 1 = 1 ";

    $page = $page-1;
    if($page <= 0 || $page == "" ){
    	$page = 0;	
    }

    $limitStart = $page * $limit+1;
    $limitEnd = $limitStart+$limit;
    $sql .= $whereSql." ) tmp ";
    $sql .=" WHERE tmp.resultNum between ".$limitStart." AND ".$limitEnd." ";
    $query = $this->db->query($sql);
    $result= $query->result();
    return $result;    }

views

<div class="container main-container">

<h1>Property lits</h1>
<div class="row">

<form class="form-inline" action="<?php echo base_url('test/index')?>" method="get">
 
 <div class="form-group">
  <label >Keyword</label>
  <input type="text" name="keyword" class="form-control" >
 </div>
 <button type="submit" class="btn btn-default">submit</button>
</form>

</div>

<table class="table">
<thead>
<tr>
<th>PropId</th>
<th>Prop_HeadLine</th>
<th>BedTypeId</th>
<th>Prop_Unit_No</th>
<th>PropTypeId</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
	<?php 
	foreach ($query as $row) {
	?>
<tr>
<td><?php echo $row->PropId;?></td>
<td><?php echo $row->Prop_HeadLine;?></td>
<td><?php echo $row->BedTypeId;?></td>
<td><?php echo $row->Prop_Unit_No;?></td>
<td><?php echo $row->PropTypeId;?></td>
</tr>
<?php } ?>


</tbody>

</table>

<div class="row">

<td><?php echo $pagination;?></td>

</div>
Wowowow 115.87.132.xxx 29-06-2016 17:56:06

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  อันนี้ไม่แน่ใจ คงต้องไล่ดู

หรือลองดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง
การ query ข้อมูล กับการค้นหาและแบ่งหน้า ใน codeigniter 


ninenik 122.155.42.xxx 29-06-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ได้แล้วครับ

เพิ่ม
$config['suffix'] = '?' . http_build_query($_GET, '', "&");   
wowowow 115.87.132.xxx 30-06-2016 09:09


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ